Warffumbl. WARFFUM (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Deur

[481]A 1586.
Wapen: De letters C.S., of S.C. vergezeld van een niet lood gevulde ster in het schildhart.
Embleem: Een geopende steekpasser, vergezeld van twee huismerken, nrs. 67 en 68.
N.B. GMG. Ongenummerd. Volgens mondelinge overlevering afkomstig uit de kerk. Afgebeeld: OGK, 2, blz. 19.
GDW, blz. 136, nr. [481].

2. Drempel

[482]Huismerk nr. 69.
N.B. Tussen schip en koor.
GDW, blz. 136, nr. [482].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Reliekschrijn

[483]Wapen: Een dubbele adelaar.
N.B. XVI. GMG, nr. 3197. Afgebeeld: GDW, plaat X. Vergelijk: GDW, nrs. 368, 505, 3476, 3477.137
GDW, blz. 136, nr. [483].

ev. WARFFUM (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenksteen

[3932]A 1638, DEN 13 JUNI, IS DE EERSTE STEEN VAN DESE TOREN GELECHT DOOR JONCKHEER FEIO SICKINGHE ALS M. UBBENIUS PASTOOR, H. OBELI, A. PETERS ENDE T. LUBBERTI KERCKVOOGDEN WAREN.
GDW, blz. 709, nr. [3932].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3933]Vervallen.
GDW, blz. 709, nr. [3933].

[3934]ANNO MDCLXXXVI DOOR ORDRE VAN DE E.E. HEEREN COLLATOREN, ALS DN. MARCUS BUSCH PASTOR TOT WARFFUM WAS EN D'E. REDGER MICHAEL VAN BOLHUIS KERCKVOOGD ALDAAR, IS DESE KLOCKE VERGOOTEN TOT WESTEREMBDEN DOOR DE MEESTERS CHARLES SPRONNEAUX EN HUGO VERI.
Wapen: Gedeeld: I Sickinghe; II Tjarda van Starkenborg. Wapen: Trip.
Wapen: Onherkenbaar.
DUM TRAHOR AUDITE, VOCO VOS AD GAUDIA VITA. ALS ICK GETROCKEN WORD, WILT GOET GEHOOR MY GEVEN, O MENSCH ICK ROEP U TOT DE VREUGD VAN 'T EEUWIGE LEVEN.
N.B. Hendrik Sickinghe en Anna Tjarda van Starkenborgh, op Breedenborg. Louis Trip op Warffumborg. Zie: NLW, 1951, k. 202. OBS, blz. 452, 453.
GDW, blz. 709, nr. [3934].

3. Meubilair

a. Bank

[3935]De staten der Ommelanden staan 2 juli 1705 toe aan Joseph Trip, raadsheer te Groningen, de wapens door wijlen zijn broer Louis Trip aangebracht na aankoop van de Warffumborg, te verwijderen, mits dat het oude werk daarvoor in de plaats wordt gesteld.
N.B. Zie: RAG, Archieven der Ommelanden, inv. nr. 326. Regeringsboek. Louis Trip had borg in 1683 gekocht. Na zijn overlijden in 1698 verkocht zijn weduwe Christina Trip de bezitting in 1701 aan de Ommelanden. Zie: OBS, blz. 452, 453.
GDW, blz. 709, nr. [3935].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3936]REFORMATA EST ECLESIA IN WARPHUM PRIMO TEMPORE WIBRANDI GEORGII ANNO 1596.
DE MENSCHE PROVE HEM SULVEN UNDE ALSO ETE HY VAN DESSEN BROEDE UNDE DRYNCKE VAN DESSEN KELCKE. I CORRIN. II.710
N.B. Bijbeltekst: 1 Kor. 11: 28. Afgebeeld: J.W. Frederiks. Dutch silver, III. The Hague 1960. Fig. 353. Ook: C.G. Reinders. Ecclesia Warffumensis. Uithuizen [1969]. Blz. 18/19. H LZ, nr. 16.
GDW, blz. 709, nr. [3936].

5. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[3937]Kwartieren:
CLANTBRAEMSCHE
SCHAFFERSCHAFFER
MEPSCHENOESTEN
HUBBELDINGEMEPSCHE
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld zonder wapentekeningen: RAG, Archief Van Bolhuis, inv. nr. 34, los inliggend stuk. Jan Clant van de Breede, overleden tussen 1665 en 1668.
Zie: GHB, 1909, blz. 419.
GDW, blz. 710, nr. [3937].

[3938]
N.B. Paneel van rouwbord voor Feyo Sickinghe, man van Sophia van Echten. Zie: NAB, 1951, blz. 272. Bezit van jhr. D. W. Sickinghe, 's-Gravenhage.
GDW, blz. 710, nr. [3938].

[3939]NATUS DEN 19 FEBRIARIUS 1649. OBIIT DEN 20 MAYUS 1673.
Wapen, helmteken en dekkleden: Sickinghe.
Kwartieren:
SICKINGHEJONGEMA [2]ECHTENBENTINCK
GAYKINGALIUKAMAWATERMANITTERSUM
GGISENSAEYLVA [1]KLOESTER [2]ITTERSUM
CLANTCAMMINGA [3]GAELENWESTERHOL
N.B. Paneel van rouwbord voor Jan Sickinghe. Naast het kwartier Liukama het cijfer 3, naast Aeylva het cijfer 2. Aan het bord oorspronkelijk een paar voor Coevorden op de vijand veroverde keteltrommen, waarvan een vel nog aanwezig. Zie: Groningen constant. Tentoonstelling ter herdenking van de belegering van Groningen in 1672. Groninger museum 1972. Nr. 161. Bezit van jhr. D. W. Sickinghe, 's-Gravenhage.
GDW, blz. 710, nr. [3939].

[3940]D'HR. DUCO WILHELM SICKINGHE VAN WARFUMMER BORG. JR. EN HOVELINCK TOT EENDRUM, PIETERSBUREN ENT NYLANT, CAPT. VAN ZYN VRL. DORL. GARDE OP STADT EN LANDE, GESTURV. DEN 28/18 DECEMBR TOT LIEUWARDEN, OUT 25 JAREN, 1681.
Wapen: Gevierendeeld: I Sickinghe; II Echten; III Jongema [2]; IV Bentinck. Helmteken en dekkleden: Sickinghe.
Kwartieren
SICKINGHEGAYKINGAECHTENWATERMAN
OLSENCLANTCLOOSTER [2]GAALEN710
JONGMA [2]AILVA [3]BENTINCKITTERSUM
LIAUCKAMACAMMINGA [3]ITTERSUMWESTERHOLT
N.B. Paneel. Bezit van jhr. D. W. Sickinghe, 's-Gravenhage. Hendrik Casimir II, stadhouder van Stad en Lande.
GDW, blz. 710, nr. [3940].

[3941]HINDRICK SICKINGHE.
Wapen: Sickinghe.
Kwartieren:
SICKINGHESTARKENBORCHBERUMUBBENA
[JONGEMA]MEPSCHE[THEDEMA]VAN WAERDEN
ECHTENHILLEBRANDES[JARGES]MULERT
[BENTINCK]CONDERS[OMPTEDA]HEUVEL
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief van Bolhuis, inv. nr. 59, staat der kerkegoederen enz. Onvoltooide kladaantekening, zonder wapentekeningen. Aanvulling kwartieren, zie: GDW, nrs. 582, 2965. Op Breedenburg. Majoor te paard, overleden 1682. Zie: OBS, blz. 453.
GDW, blz. 711, nr. [3941].

b. Grafzerken

[3942]ANNO DOMINI 1612, TERTIO DIE FEBRUARII, OBIIT IN DOMINO DOMINUS WIBRANDUS GEORGII, VERBI DEI MINISTER IN WARFUM ET PRIMUS IN REFORMATIONE DIVINI CULTUS.
Wapen: Een dwarsbalk, vergezeld van drie harten en tussen de beide bovenste harten van een gesloten boek, de krappen rechts.
GDW, blz. 711, nr. [3942].


[3943]ANNO 1617, DEN 4 JANUARIUS, IS GESE JACOBS, DIE HUISFROW VAN D.E. FOCKO ULPHARTS TOT HOEISUM IN DEN HEEREN GERUSTET, VERWACHTENDE EEN ZALIGE UPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, beladen met een ster. Helmteken: een ster.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3981.
GDW, blz. 711, nr. [3943].

[3944]ANNO 1617, DEN 25 APRILIS, IS DIE ERBARE FOCKO ULPHARTS TE HOEISUM IN DEN HEEREN GERUSTET, VERWACHTENDE EEN ZALIGE UPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Een omgewende leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3970.
GDW, blz. 711, nr. [3944].

[3945]B. M. D. ADOLPHI SIBELII, ECCLESIAE WARFUMANAE PASTORIS OPTIMI VIDUA ET LIBERI MOESTISSIMI H.M.P.P.
Wapen: Een iets opspringend rennend hert. Helmteken: een iets opspringend hert.
WARFHUSAM, WARFUM SIBELIUS ORE RIGAVIT / DOCTRINA ELOQUIO VIR PIETATE GRAVIS / VOX TONITRU FUERAT SI ITAQUE FULGIRIS INSTAR / HOC TUMULO AD COELOS CORPUS ABIIT OVANS / OBIIT Ao 1653, DIE 15 MARTII.
N.B. Tussen SI en ITAQUE een op een cursieve letter gelijkend ornament als ruimtelijke opvulling.
GDW, blz. 711, nr. [3945].

[3946]ANNO 1668, DEN 7 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERWAERDE WELGELEERDE DN. JOHANNES SIBELIUS, PREDIKANT TOT WARFFUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 3948.712
GDW, blz. 711, nr. [3946].

[3947]ANNO 1678, DEN 26 DECEMB., IS DE DEUGDRYKE SIBRICHIEN LAMBERTS, DE HUISVROUW VAN DE E. REDGER MICHIEL VAN BOLHUIS, CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN ENDE LEYT ALHYR BEGRAVEN.
N.B. Grafnummer 11.
GDW, blz. 713, nr. [3947].

[3948]ANNO 16.., DEN 5 NOVEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DE EER EN DEUGHDRYKE VROUW MARIA RINGELS, WEDUWE VAN DE EERW. WELGELEERDE ADOLPHUS SIBELIUS, PASTOR TOT WARFFUM.
Wapen: Een ruit, beladen met kuip, waarin drie rozen op bladerloze stengels, 1 en 2. Helmteken: een kuip, waarin drie rozen op bladerloze stengels, 1 en 2.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3946. Overleden in 1679 na 31 maart. Zie: RAG, Archieven der staten, inv. nr. 2437, blz. 341.
GDW, blz. 713, nr. [3948].

[3949]ANNO 1704, DEN 21 MAY, IS DE E. REDGER MICHIEL VAN BOLHUIS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN ENDE LIGT ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar, vergezeld van boven van een vijfpuntige ster: II op een terras een staande omziende gans met een klaverblad in de bek.
N.B. Grafnummer 10. Hierbij: GDW, nr. 3987. Tekst in rechthoek, waarvan elke hoek versierd met vijfpuntige ster.
GDW, blz. 713, nr. [3949].

[3950]ANNO 1704, DEN 3 OCTOB., IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EERWAARDE GODZALIGE WELGELEERDE D. MARCUS BUSCH, HEEFT XI JAREN TOT VIERHUISEN EN XXXIX TOT WARFFUM PREDIKANT GEWEEST EN GELEEFT 75 JAREN, 3 MAANDEN EN 2 DAGEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Embleem: Op een opengeslagen bijbel, waarboven een helm met wrong en dekkleden:
OPENB. XIV, VS. 13B.
GDW, blz. 713, nr. [3950].

[3951]ANNO 1705, DEN 28 FEBRUARY, IS DE DEUGHDENRYCKE BETTIE VAN LENNEP, VROU VAN DE E. ALBERT ROELOFS, COOPMAN EN KERCKVOOGHT TOT WARFFUM, CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapen: Doorsneden: A. op een terras een gaande leeuw; B. een karbonkel. Helmteken: een uitkomende leeuw. N.B. Grafnummer 9.
GDW, blz. 713, nr. [3951].

[3952]ANNO 1705, DEN 25 MAY, IS DE DEUGHTSAME TRYNTIEN BROEILS. HUISVROUW VAN DIE E. MR. JACOB PETERS HERDENBERGH, CHYRURGYN TOT WARFFUM, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN. VERWACHTENDE EEN VROOLYCKE OPSTANDINGE IN CHRISTUM JESUM.
Wapen: Gevierendeeld: I twee ruiten naast elkaar; II een haan; III een ruit; IV effen. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3989.
GDW, blz. 713, nr. [3952].

[3953]ALBERT ROELOFS, COOPMAN EN KERCKVOOGHT TOT WARFFUM, IS CHRISTELYKEN IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 27 JAN. 1708 EN LEGHT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Op een terras een bladerloze boom. Helmteken: een bladerloze boom.
N.B. Grafnummer 8.
GDW, blz. 713, nr. [3953].

[3954]1710, DEN 29 OCTOBER, IS JAN VAN BOLHUIS, OUD 14 WEKEN, EN DEN 2 APRIL 1712 MICHIEL VAN BOLHUIS IN 'T 5DE JAAR ZYNES OUDERDOMS, ZOONEN VAN SECRETARIUS ABEL EPPO VAN BOLHUIS EN STYNTJEN CNOLS, OVERLEDEN EN HIER BEGRAVEN.
N.B. Grafnummer 15. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Van Bolhuis, inv. nr. 34, blz. 12.
GDW, blz. 713, nr. [3954].

[3955]1710, DEN 26 DECEMBER, IS DE DEUGDRYKE MARGRETA WEEMHOF, HUISVROUW VAN DE EERW. PASTOR J. PICCARDT, OUT 38 JAREN, IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Van Bolhuis, inv. nr. 34, los inliggend stuk. Vervangen door GDW, nr. 3956.
GDW, blz. 713, nr. [3955].

[3956]1710, DEN 26 DECEMBER, STIERF DE E. MARGARETA WEEMHOF, VROUW VAN D. EERW. J. PICCARDT, OUT 38 JAREN. 1737, DEN 14 DECEMBR, STIERF DE EERW. PASTOOR JOHAN PICCARDT, OUT 67 JAREN EN LEGT HYR NEVENS BEGRAVEN.
Wapens, de velden blauw gearceerd: Rechts: Piccardt. Links: Drie lelin.
HY, DIE ACHT JAREN GARRELSWEER / EN DRIE EN DARTIG DE GEMEENTE / VAN WARFFUM STIGTE DOOR ZYN LEER / EN FLONKERDE ALS EEN HEL GESTEENTE / RUST NU VAN 'T ONDERMAANSCH GEWOEL / DE DOOD VERRASCHTE HEM SEER SCHIGTIG / AN TAFEL ZITTENDE OP EEN STOEL / DE NAGEBLEVENE GAF DIENSTPLIGTIG / 'T LYK NAEST ZYN EGA ZAGTE RUST / DAERNA EENE ZALIGE OPSTANDINGH IN ZOETE KALMTE AAN 'S HEMELS KIST / VERWAGT EENVREUGDEVOLLE LANDINGH.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 3955.
GDW, blz. 713, nr. [3956].

[3957]ANNO 1727, DEN 1 OCTOBER, IS DE DEUGTSAME GRIETIE BERENTS, DE HUISVROUWE VAN DE EERSAME PIETER MEINDERS TOT WARFFUM OP ANNINGAHEERT, IN HET 67STE JAAR HAARS OUDERDOMS CHRISTELICK IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 289; b. drie klaverbladen.
Vers: GDW, nr. 739.
GDW, blz. 713, nr. [3957].

[3958]ANNO 1729, DEN 17 AUGUSTY, IS DE EERBARE JAN JANSEN TOT WARFFUM CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN ZALYGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een lelie; b. drie klaverbladen.
GODT HEEFT MY NU GEEYSCHT EN NA SYN WELBEHAAGEN / MY UIT DIT TRANENDAL TOT IN SYN RYCK TE DRAGEN / ALWAER IK LEG EN RUST IN 'T LEVENDIGE LANT / VAN ALLE SORG VERLOST BESLOOTEN IN GODTS HANT / JA, D'AARDE HOTTE BREEKT, SOO SAL NOCHTANS NIET STERVEN DIE IN HET LICHAAM WOONT, MAAR 'T EEUWIG LEVEN ERVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Afschrift met wapentekening, 1730, bezit van ds. G. van Halsema Thzn, Schettens bij Bolsward.
GDW, blz. 713, nr. [3958].

[3959]1731, DEN 29 MAART, IS OVERLEDEN DE E. JAN ALLERSHOF TOT WARFFUM EN LEIT ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Achter een halfrond naar voren gebogen hek met negen palen een boom. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer 7.714
GDW, blz. 713, nr. [3959].

[3960]1739, DEN 26 JUNY, IS ABEL EPPO VAN BOLHUIS, SECRETARIUS EN ADVOCAAT-FISCAAL VAN WINSUMER EN SCHAPHALSTER ZYLVEST EN RICHTER VAN VERSCHEIDENE KARSPELEN VAN DE OMMELANDEN, IN HET 63STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN EN HIER BEGRAAVEN.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar, vergezeld van boven van een ster; II op een terras een staande omziende gans met een klaverblad in de bek.
Signatuur: H. IDEMA FECIT 1747.
N.B. Grafnummer 13.
GDW, blz. 714, nr. [3960].

[3961]1747, DEN 28 MAY, IS STYNTJEN CNOLS, WEDUWE WYLEN ABEL EPPO VAN BOLHUIS, IN LEVEN SECRETARIS EN ADVOCAAT-FISCAAL VAN WINSUMER EN SCHAPHALSTER ZYLVEST EN RIGTER VAN WARFFUM ENZ., IN HET 70STE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN EN HIER BEGRAVEN.
Wapen: Een dwarsbalk, beladen met drie klaverbladen naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie knollen met afgesneden loof.
Signatuur: H. IDEMA FECIT 1747.
N.B. Grafnummer 14.
GDW, blz. 714, nr. [3961].

[3962]Signatuur: C. HINDRIX FECIT 1747.
N.B. Grafnummer 15. Oorspronkelijke tekst vervangen door grafschrift voor Jan van Bolhuis van Zeeburgh, overleden 21 november 1826.
GDW, blz. 714, nr. [3962].

[3963]ANNO 1747, DEN 28 JUNIUS, IS DE EERSAME PIETER MEINDERS, IN DER TYT WOONAGTIGH TOT WARFFUM OP ANNINGAHEERT, IN HET 84STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 289, doch de beide schuinkruisen hier los van elkaar; b. drie klaverbladen.
Vers: de eerste vier regels van GDW, nr. 2094.
GDW, blz. 714, nr. [3963].

[3963A]IN 'T JAAR 1749, DEN 6 JULI, IS DE EERBARE JAN JANSEN ... HOVELINK OP BREDENBORG, IN HET ZEEVENVEERTIGSTE JAAR ZYN OUDERDOMS ONTSLAPEN EN ALHIER TER NEER GESET.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een lelie, vergezeld in de voet van een klaverblad.
N.B. Onder gras. OMJ. Misschien onder de lelie drie klaverbladen, 1 en 2. Vergelijk: GDW, nr. 3958.
GDW, blz. 714, nr. [3963A].

[3964]HIER LEIT BEGRAVEN DE EERBARE MEERTEN DERCKS EN IS ONTSLAPEN DEN 25 JANUARIUS 1755.
Bijbeltekst: Job 7:10.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 386.
GDW, blz. 714, nr. [3964].

[3965]ANNO 1757 DEN 19 FEBRUARIUS IS DE EERB. GEERTIEN REMKES, HUISVROUW VAN DE WEDMAN SYBRANDT M[EINARDI] ... 39STE JAAR.
Wapen: Drie rozen.
N.B. Zie: OGS, blz. 1094.715
GDW, blz. 714, nr. [3965].

[3966]1763, D.16 FEBR., STIERF DE WELEERW. HEER ALEXANDER PICCART, LEERAAR TE WARFFUM, IN HET 61STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, ZYNDE EERST IN DE HARKSTEDE RUIM 7 JAAREN EN DAARNA TE WARFFUM OMTRENT 25 JAAREN PREDICANT GEWEEST. 1797, D. 5 APRIL, OVERLEED DE JUFVR. HILJE IWEMA, WEDW. A. PICCART, OP HAAR 84STE VERJAARDAG, ZYNDE EERST BYNA DRIE JAAREN MET DE E. JAN JANSEN, HOVELING OP BREDENBORG, EN DAARNA OMTRENT 10 JAAREN MET DEN WELEW. HEER A. PICCART IN HET HUIWELYK GEWEEST, DIE MET HAAR E.E. MAN ALHIER BEGRAVEN LEGT.
Wapen: Piccardt.
GDW, blz. 715, nr. [3966].

[3967]1764, DEN 3 APRIL, IS DE HEER MICHIEL VAN BOLHUIS, MEEDE TAALMAN VAN DE GESWOORENE GEMEENTE DER STAD GRONINGEN IN HET 5ISTE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN HIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar, vergezeld van boven van een ster; II op een terras een staande omziende gans met een klaverblad in de bek.
N.B. Grafnummer 16.
GDW, blz. 715, nr. [3967].

[3968]ANNO 1769, DEN 12 OCTOBER, IS DE AGTBARE EDSE BROEILS, IN SYN LEVEN WOONAGTIG OP HOYSUM EN MEDE DIAKEN EN ZYLRIGTER TOT WARFFUM OOCK EYGENARFDE, IN HET 53STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEEDEN EN HIER BEGRAVEN EN SAL MEEDE OPSTAAN UIT HET STOF DER AARDE TEN LAASTEN DAGE.
Vers: GDW, nr. 751.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3980.
GDW, blz. 715, nr. [3968].

[3969]ANNO 1775, DEN 25 MAYUS, IS DE DEUGTSAME YKTJEN JANS KNOL, IN LEEVEN HUISVROUW VAN GARMT JANS, WOONAGTIG OP FRANKEMAHEERT TOT WARFFUM, IN HET 47STE JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN EN LEGT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie knollen met afgesneden loof; b. drie klaverbladen.
GDW, blz. 715, nr. [3969].

[3970]ANNO 1776, DEN 22 APRIL, IS GRIETIE ALBERTS, IN LEEVEN HUISVROUW VAN EDZO BROIELS OP HOUSUM, IN HET 58 JAAR HAARES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LEIT ALHYR BEGRAAVEN EN ZAL MEEDE OPSTAAN UIT HET STOF DER AARDE TEN LAASTEN DAGE.
Vers: GDW, nr. 594.
N.B. Zie: GDW, nr. 3944.
GDW, blz. 715, nr. [3970].

[3971]ANNO 1777, DEN 26 MAART, IS DE EERSAME GARMT JANS, WOONAGTIG OP FRANKEMAHEERT TOT WARFFUM. IN HET 74STE JAAR SYNS OUDERDOMS DEESER WERELT OVERLEEDEN EN LEGT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart: b. drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 387. HVH.
GDW, blz. 715, nr. [3971].

[3972]HIER RUST HET ZIELLOOS LICHAAM VAN WYLEN JUFVROU GEBBINA JANSENIUS, OVERLEEDEN DEN 10 MAY 1778 IN HET 31STE JAAR HAARES OUDERDOMS, ZYNDE BYNA 10 JAAREN DOOR EENEN GEZE716GENDE ECHT VERENIGT GEWEEST MET BERNARDUS LIEFSTING, LEERAAR DEEZER GEMEENTE. HIER RUST OOK HET ZIELLOOS LIGCHAAM VAN WYLEN DEN WELEERWAARDEN ZEERGELEERDEN HEER BERNARDUS LIEFSTING, OVERLEDEN DEN 31STEN VAN WINTERMAAND 1809 IN HET 69STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, ZYNDE RUIM 45 JAREN EVANGELIEDIENAAR IN DE GEMEENTE TE WARFFUM GEWEEST.
GDW, blz. 715, nr. [3972].

[3973]1780, DEN 5 AUGUSTUS, IS MEVROUW ALAGONDA BECKRING, WEDUWE WYLEN DEN HEER MICHIEL VAN BOLHUIS, IN LEVEN TAALMAN VAN DE GESWORENE GEMEENTE DER STAD GRONINGEN, OMTRENT 70 JAREN OUD, OVERLEDEN EN LIGT HIER BEGRAVEN.
Wapen: Op een terras tussen twee tronken een boom, waarachter een bijl schuinlinks.
N.B. Grafnummer 17.
GDW, blz. 716, nr. [3973].

[3974]ANNO 1781, DEN 22 FEBRUARI, IS MARTIEN JACOBS RITSEMA, IN LEVEN HUISVROUW VAN DE E. DERK MEERTENS, IN HET 36STE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN EN SAL MEDE OPSTAAN UIT HET STOF DER AARDE TEN LAATSTEN DAAG E.
Vers: GDW, nr. 594.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 387.
GDW, blz. 716, nr. [3974].

[3975]ANNO 1785, DEN 8 MAYUS, IS JAN GARMTS, ZOON VAN GARMT JANS EN IKTJEN JANS KNOL. IN LEVEN WOONAGTIG OP FRANKEMAHEERT TE WARFFUM, IN HET 23STE JAAR ZYNS OUDERDOMS DEESER WEERELT OVERLEDEN TOT RASQUERT EN LIGT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
Vers: GDW, nr. 594.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 388. OMJ.
GDW, blz. 716, nr. [3975].

[3976]ANNO 1786, DEN 23 JULY, IS DE E. EERZAAME ANJE ALBERTS, WED. VAN DE E. EERZAAME PIETER DERKS. KOOPMANSCHE TOT WARFFUM, IN HET 75STE JAER HUNNES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONZEN HEERE.
Wapen: Huismerk nr. 547, vergezeld van de letters A.A.
LEER ONS DEN TYDT DES LEEVENS KOSTLYK AGTEN / OPDAT ONS HART DE WYSHEID MOOG BETRAGTEN / MEER TOT ONS, HEER, UW GUNST KOOM ONS TE STAA / EN NEEM ONS AAN OP UW GENAA.
GDW, blz. 716, nr. [3976].

[3977]ANNO 1787, DEN 3 JUINI, IS DE EERBARE AUKE JACOBS RITSEMA, IN LEEVEN HUISVROUW VAN D.E. WEDMAN JACOB CRYNS, WOONAGTIG TOT WARFFUM, OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 40 JAAREN EN 7 MAANDEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
DE LEEVENSDRAAD IS AFGESNEEDEN / HET LICHAAM RUST HIER IN HET STOF / O MENS, BEDENKT DE ... OP HEEDEN / EER U DE DOOD ... OF.
GDW, blz. 716, nr. [3977].

[3978]ANNO 1789, DEN 11 APRIL, IS DE ACHTBR. JAN EWES KNOL, SOON VAN GARMT JANS EN YKTJEN JANS KNOL, IN SYN LEEVEN WOONAGTIG OP FRANKEM.AHEERT TE WARFFUM, IN HET 26STE JAAR ZYNES OUDERDOMS DEZER WEERELT OVERLEEDEN EN LEGT ALHIER BEGRAVEN.717
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie knollen met afgesneden loof, 2 en 1; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
GEEN RYKDOM KAN DE DOOD AFKOPEN / GEEN FRISCHE JEUGT ZYN MOED ONTLOPEN / HY VELT SE NEER EN ONVERWAGT / ZYN W' IN EEN EEUWIG DUISTRE NAGT / DAAROM, O MENSCH, MAAKT U BEREID /TOT EEN AANNADRENDE EEUWIGHEID.
GDW, blz. 716, nr. [3978].

[3979]ANNO 1789, DEN 10 AUGUSTUS, IS DE ACHTBARE EWE JANS KNOL, SOON VAN JAN EWES KNOL EN SIEKE ...
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie knollen met afgesneden loof, 2 en 1; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 388. HVH.
GDW, blz. 717, nr. [3979].

[3980]ANNO 1790, DEN 11 MAART, IS DE ACHTBAARS STEVEN BROEILS, IN LESVEN WOONAGTIG OP HOISUM ONDER WARFFUM, IN HET 30STE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LEGT ALHIER BEGRAVEN, WENSCHENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TE GENIETEN DOOR ONZEN HEERS JESUS CHRISTUS.
Vers: GDW, nr. 594.
N.B. Zie: GDW, nr. 3968.
GDW, blz. 717, nr. [3980].

[3981]ANNO 1791, DEN 25 JANUARI, IS DE EERBAARS MARTJEN IPES, ZYNDE GEWEEST DE HUISVROUW VAN STEVEN BROEILS, IN HAAR LEVEN WOONAGTIG OP HOISUM ONDER WARFFUM, IN HET 26STE JAAR HAARES OUDERDOMS OVERLEDEN EN LEGT ALHIER BEGRAVEN, WENSCHENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TE GENIETEN DOOR ONZEN HEERS JESUS CHRISTUS.
Vers: GDW, nr. 594.
N.B. Zie: GDW, nr. 3943.
GDW, blz. 717, nr. [3981].

[3982]ANNO 1793, DEN 3 JANNUARI, IS DE EERZAAMS ALBERT PIETERS OVERLEEDEN, IN ZYN LESVEN LOOPMAN TE WARFFUM, IN HET 45STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN IS ALHIER TER PLAATSE NEEDER GEZET.
Wapen: Een in evenwicht hangende weegschaal.
IK HEB BELEEFT GEEN HOOGE JAAREN / MAAR DOG DE DOOD WOU MY NIET SPAAREN / OF 'K SWAK, OF 'K STERK WAS, 'T HIELP NIETS AAN / IK MOEST WEL DOG TEN GRAAVE GAAN / LEERT LEEZER, DIEN IK NIET MEER KEN / HAAST ZULT GY ZYN, DAT IK NU BEN.
GDW, blz. 717, nr. [3982].

[3983]IN 'T JAAR 1793, DEN 31 MAY, IS DE EERBAARS SIEKE GARMTS, IN HAAR LEEVEN EGTGENOOT VAN D.E. JACOBUS JANSENIUS, HOVELING OP BREDENBORG ...
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
GDW, blz. 717, nr. [3983].

[3984]1795, DEN 12 FEBRUARY, IS DE EERBAARS ALBERT ALBERTS IN DEN HEERE GERUST, RUIM 86 JAAREN OUD.
Wapens: Rechts: Een adelaar. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een adelaar.
Vers: GDW, nr. 764.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 389 met onjuiste verwijzing naar een vers. HVH.718
GDW, blz. 717, nr. [3984].

[3985]GEDENKSTEEN VAN DE EERZAAME LUITJEN JANS, IN ZYN LEEVEN SCHEPPER TE WARFFUM, WOONAGTIG IN DE VOLLEHANT, ZYNDE OVERLEEDEN DEN 4 APRIL 1796 IN HET 72STE JAAR ZYNES OUDERDOMS EN LEGT ALHIER BEGRAAVEN, VERWAGTENDE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Hiernaast zerk met onherkenbare tekst en zelfde wapen (zie GDW, nr. 3985A).
GDW, blz. 718, nr. [3985].

[3985A]Onherkenbaar.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Hiernaast zerk met tekst en zelfde wapen (zie GDW, nr. 3985).
GDW, blz. 718, nr. [3985].

[3986]HIER RUST IN HET STOF JAN LIEFSTING, OVERLEDEN DEN 4 SEPT. 1798 IN DEN OUDERDOM VAN 28 JAREN EN 19 DAGEN, ZYNDE ONGEHUWD, RUIM VYF JAREN HUISMAN GEWEEST IN 'T WARFFUMMER CLOOSTER.
OOK ZYN HIER BEGRAVEN WILLEM EN GE[R]TRUIDA LIEFSTING, DE EERSTE OVERLEDEN D. 9 FEBR. 1777, DE TWEEDE D. 14 FEBR. 1779, ZYNDE BEIDE EEN JAAR OUD GEWEEST EN GELYK DE BOVENGENOEMDE KINDERS VAN B. LIEFSTING, LEERAAR DEEZER GEMEENTE, EN VAN G. JANSENIUS, IN LEEVEN DESSELFS HUISVROU.
GDW, blz. 718, nr. [3986].

[3987]OOK LEGT HIER BEGRAVEN DE AGTERKLEINZOON VAN BOVENGENOEMDE, JAN VAN BOLHUIS, SEKRETARIS EN ONTVANGER VAN WINSUMMER EN SCHAPHALSTER ZYLVEST EN REGTER VAN WARFFUM ENZ., OVERLEEDEN DEN 19 JULI 1803, OUD RUIM 53 JAREN.
Signatuur: R. LOEWES FECIT.
N.B. Grafnummer 10. Tekst in rechthoek, waarvan elke hoek versierd met een vijfpuntige ster. Zerk in 1803 gemaakt met herhaling van tekst van 21 mei 1704, zomede van bijbehorend wapen. Zie: GDW, nr. 3949.
GDW, blz. 718, nr. [3987].

[3988]ANNO 1804, DEN 11 JUNY, IS DE EERBARE GRIETJE UIBELS, HUISVROUW VAN DERK MEERTENS TE WARFFUM, OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 43 ... WEEKEN EN LIGT ALHIER BEGRAVEN EN ZAL MEEDE OPSTAAN UIT HET STOF DER AARDE TEN LAATSTEN DAGE.
Vers: GDW, nr. 594.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 389.
GDW, blz. 718, nr. [3988].

[3989]ANNO 1804, DEN 15 JULY, IS DE EERBAARE GARMT TIES OVERLEEDEN IN 'T 77STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN LEGT ALHIER BEGRAAVEN.
ZIET HIER UIT, GIE LEEZER KLEIN OF GROOT / HOE STERK, GESOND, HOE OUD MEN HIER MAG ZIEN / HET LEVEN GAAT GEPAART MET RAMP EN PIN / IN 'T EIND VAN ALLES IS DE DOOD.
N.B. Zie: GDW, nr. 3952.
GDW, blz. 718, nr. [3989].

[3990]ANNO 1809, DEN 23 JUNY, IS DE EERSAME JACOB KRINS OVERLEDEN IN HET 60STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, IN LEVEN GEREGTSWEDMAN TE WARFUM EN DE BREDE ALSMEDE OUDERLING DEEZER GEMEENTE EN LEGT ALHIER BEGRAVEN.
AARDE WAS DES MENSEN VLEES, TOEN GOD HET HEEFT FORMEERD. GOD ZEIDE TOT DE MENS: "MAAR ENKEL STOF ZYT GY, UW STOF WORD WEDER AARD, UW GEEST KEERT WEER TOT MY".
GDW, blz. 718, nr. [3990].

[3991]IN 'T JAAR 1809, DEN 1 JULY, IS OVERLEDEN DE EERZAAMS JACOBUS JANSENIUS, HOVELING OP BREDENBORG EN IN LEVEN KERKVOOGD TOT WARFFUM, IN DEN OUDERDOM VAN 60 JAAR EN RUIM DRIE MAANDEN, EN ALHIER TERNEER GEZET.719
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een lelie; b. drie klaverbladen.
NEEM NU VRY MYN STOF, O AARDE / TOT HET STOF, DAT GY BEDEKT / EENS HERRYS IK WEER IN WAARDE / DOOR GODS ALMAGT OPGEWEKT.
GDW, blz. 718, nr. [3991].

[3992]HIER LIGT BEGRAVEN GEERTRUID JAKOBS, IN LEVEN ECHTGENOOT VAN JAKOB KORNELIS, ZY IS GEBOREN DEN 20 MAART 1735, OVERLEDEN 9 JULY 1811.
GEEN LEDIGHEID KAN HAAR BEHAGEN / GEEN HOOGMOED EN GEEN ONGEDULD ...
GDW, blz. 719, nr. [3992].

[3993]HIER RUST HET STOFFELYK DEEL VAN JAKOB KORNELIS. GEBOREN DEN 25 SEPTEMBER 1746, OVERLEDEN DEN 24 JULY 1811.
GDW, blz. 719, nr. [3993].

[3994]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. onherkenbaar; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Museum Het Hogeland, Warhum.
GDW, blz. 719, nr. [3994].

[3994A]Wapen: Gevierendeeld: I een halve adelaar; II een lelie; III drie knollen met afgesneden loof; IV drie klaverbladen.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 719, nr. [3994A].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina