Weheey. WEHE

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenksteen

[4028]G.T.E. NA GEDANE REPARATIE DER KERCKE ALHYR IS DESE TOOREN NEIWS GETIMMERT ENDE VULLENTROCKEN IN DEN JARE CHRISTI MDCLVI VAN DE EDELE JR. LUIDOLF TIARDA VAN STARCKENBORCH, HR. ENDE ALLENE COLLATOR TOT WEDE, ALS DE EERWARD. WELGELR. EISO EISONIUS PASTOER EN DE E. CORNELYS GAICKENS KERCKVOOGT WAREN, OP DEN 14 APRIL 1656.
Wapen, vrijwel onherkenbaar: Tjarda van Starkenborgh.
N.B. Beginletters: GOD TOT EER.
GDW, blz. 727, nr. [4028].

2. Meubilair

a. Klankbord

[4029]Wapen: Gedeeld: I Tjarda van Starkenborgh; II Rengers [2]. Schildhouder twee omziende leeuwen.
N.B. In 1965 van kleuren voorzien. Ludolf Tjarda van Starkenborgh, op Borgwecr 1728 overleden Wehe 15 oktober 1777, gehuwd Wehe 12 november 1726 Cecilia Rengers van Farmsum, overleden 27 mei 1750. Zie: NLW, 1951, k. 205. OBS, blz. 466.
GDW, blz. 727, nr. [4029].

3. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[4030]Kwartieren:
STERKENBURGONSTAGAEIKINGAJENSEMA
KATERSTAMMINGALEEUWEKOENDERS [1]
KOENDERS [1]EUWZUM [1]KLANTGAEIKINGA
EELTSRASQUERTJENSEMAMEININGA [2]
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Gemeentearchief Leeuwarden. Wapenboek Gerrit Hesman, c. 1708. Blz. 36. Ludolf Tjarda van Starkenborgh, overleden voor 20 augustus 1691, man van Anna Catharina de Mepsche. Zie: NLW, 1951, k. 198.
GDW, blz. 727, nr. [4030].

[4031]Kwartieren:
DE MEPSCHESCHATTERHILLEBRANTS VAN HARSESFRITEMA [2]
JARGESALBERDABUININGA [BUNGA?]DONIA [2]
BERUMJARGESEMINGASJAERDA
UBBENATHEDEMAPLETTENBURGHARINXMA
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Gemeentearchief Leeuwarden. Wapenboek Gerrit Hesman, c. 1708. Blz. 37. Bij naam EMINGA staat wapen YMINGA. Anna Catharina de Mepsche, overleden voor 18 februari 1704, weduwe Ludolf Tjarda van Starkenborgh. Zie: NLW, 1951, k. 198.
GDW, blz. 727, nr. [4031].

[4032]Wapens: Rechts: Tjarda van Starkenborgh. Links: De Mepsche.
Kwartieren:
VAN STARCKENBORCHMEPSCHE
COENDERS [1]BERUM
ONSTASCHATTER
EUSUM [1]JARGES
GAICKINGAHILLEBRANDES VAN HARSENS
CLANTYMINGA
JENSEMAFRITEMA [3]
GAICKINGASIAERDA
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening: RAG, Bibliotheek, nr. 707. Coppen Tjarda van Starkenborgh. overleden 3 september 1728, gehuwd Wehe 20 december 1690 Hiddina Anna Tjarda van Starkenborgh. Zie: NLW, 1951, k. 202.
GDW, blz. 727, nr. [4032].

[4033]HOOCWELGEBOOREN FREULYN HIDDINA CHATARINA ANNA TIARDA VAN STARKENBORGH, FREULYN VAN WEHE.
Wapen: Tjarda van Starkenborgh. Schildhouders: twee omziende gouden adelaars.
Kwartieren
STARKENBORGRENGERS[2]
MEPSCHEPOLMAN
GAYKINGACLANT
BIERDMALBERDA
STARKENBORGV.DR NOOT
CLANTTAMMINGA
GAYKINGASTERKENBURG
COENDERS [1]SICKLNGHE
N.B. Paneel van rouwbord. Bezit van jhr.mr.dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh, Wassenaar. Afgebeeld: Oude luister van het Groninger land. [Tentoonstellingscatalogus groninger museum] 1961, nr. 213. Datum van overlijden zal op ontbrekende lijst hebben gestaan. Hiddina Catharina Anna Tjarda van Starkenborgh, gedoopt Groningen 1 oktober 1727, overleden Wehe 4 juli 1779. Zie: NLW, 1951, k. 207.728
GDW, blz. 727, nr. [4033].

[4034]DE HOOGHWELGEBOOREN HEER LUDOLPH TJARDA VAN STARKENBORGH, HEER VAN WEHE, ZUURDYK EN NYENKLOOSTER, GECOMMITTEERDE RAAD TER ADMIRALITEIT VAN VRIESLAND, RESIDEERENDE TE HARLINGEN, WEGENS DE PROVINTIE STAD EN LANDE ETC. ETC. GEBOREN DEN 8 JULY 1696, OUD 81 JAAR EN 3 MAANDEN, 5 DAGEN.
Wapen: Tjarda van Starkenborgh.
N.B. Paneel van rouwbord. Bezit van jhr. mr. dr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh, Wassenaar. Datum van overlijden, 16 oktober 1777, zal op ontbrekende omlijsting hebben gestaan. Vergelijk: GDW, nr. 2191. Zie: NLW, 1951, k. 205.
GDW, blz. 729, nr. [4034].

[4035]Op enkele wapenborden, die men hier en daar, ook in de kerk te Wehe aantreft, ziet men het wapen der Meckema's, bestaande uit drie naast elkaar geplaatste rozetten, waaronder een regtopstaand zwaard, alles op eenen blaauwen grond.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak, 1845. Blz. 116. Vergelijk: AWN, 12, 1849, blz. 235.
GDW, blz. 729, nr. [4035].

b. Grafzerken

[4036]A 1679, DEN 31 AUGUSTY, IS MENSE OOSTERHOF, ORGANI[ST] TOT WEE GERUST IN CHRISTO.
GDW, blz. 729, nr. [4036].

[4037]Helmteken: een klaverblad.
N.B. Achter huis naast kerk.
GDW, blz. 729, nr. [4037].

[4038]TER GEDAGTENISSE VAN DEN WELEERW. SEERGELEERDE EN GODZALIGEN HEER WILHELMUS MULLER, IVERIG LEERAAR EERST OMTRENT 3 JAAR TOT JUKWERT EN BYNA 8 JAREN TE ULRUM, NU 7 MAANDEN HIER TOE WEE EN ZUURDYK, GEBOREN DEN 19 FEBR. 1711, IS OVERLEDEN OP DEN 28 FEBR. 1746.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een standaardmolen, met aan de achterzijde een ladder, links, de wieken, in rouwstand en van achteren gezien, de molen bestoken met een vlag en gebouwd op drie kleine gemetselde zuilen; II een zandloper.
HY WAS EEN BRANDENT LIGT, EEN UITVERKOREN VAT / EEN VRIND EN LIEVELING VAN JESUS EN ZYN SCHAPEN / EEN LUISTRYK AFGEZANT, VERVULT MET HEMELS SCHAT / EEN PYLAER IN GODS HUIS, O AL TE VROEG ONTSLAPEN / HY ZEGENDE EN STIERF, NU SIET EN LOOFT HY GOD
NU RUST HY IN DIT STOF, GENIET EEN ZALIG LOT.
GDW, blz. 729, nr. [4038].

[4039]ONDER DEZE GRAFZARK RUST DE E. ALLERT JANS BOS, IN LEVEN COLECTEUR EN KOOPMAN TOT WEHE, OVERLEEDEN DEN 18D. NOVEMBER 1776 IN DEN OUDERDOM VAN 68 JAAREN.
DE DOOTSSEITS SNEED MY SCHIELIK AF / EN DEED MY PLAATSEN IN DIT GRAF / BEDENKT DOCH LEEZER, WIE GY SYT / DAT T EINDLYK EENS WORD UWEN TYD / SOEK TYDIG DAN HET EEUWIG GOED / SOEK TROOST INT STERFUIR VOOR 'T GEMOED.
GDW, blz. 729, nr. [4039].

[4040]HIER RUST HET STOFFELYK DEEL VAN MICHIEL EISES VAN KAMPEN NAAST DAT VAN ZYNE EERSTE ECHTGENOOTE BOUWKE JANS, HY OVERLEED DEN 24 NOVEMBER 1813 IN HET 65STE JAAR ZYNS OUDERDOMS. ZYNE TWEEDE ECHTGENOOTE EN DES OVERLEDENE 7 KINDEREN BEWENEN IN HEM EEN WAARDIGE MAN EN VADER. UIT ACHTING EN LIEFDE IS DEZE STEEN TER ZYNER NAGEDACHTENIS DOOR ZYNE NAGELATENE WEDUWE EN KINDEREN EN AANGEHUWDE KINDEREN HIER GELEGD.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 397. Tweede vrouw: Geertruit Jans Jansen; kinderen: Anje, Gielje, Jan, Grietje. Zie: Akte van overlijden.
GDW, blz. 729, nr. [4040].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina