Westerleefd. WESTERLEE

1. Gebouwen

a. Kerk en toren

1. Deuromlijsting

[4077]TOT EER VAN GOD. IN HET JAAR 1776, TOEN ABRAHAM ZUIDEMA BEROEPEN PREDIKANT, MICHIEL BERENTS EN LUPPE FRERIKS KERKVOOGDEN, DE ZYLVEST DERK DANIELS EN DE E. ALBERT BERENTS HYRTOE VOLMAGTEN WAREN, IS DEZE KERK EN TOREN GEBOUWT.736
Wapen: Op een terras een te paard gezeten omgewende geharnaste man met gepluimde helm, strijdend met een lans tegen een omgewende draak [Kerspel Westerlee en Heiligerlee].
BEWAART UWEN VOET, ALS GY TEN HUIZE CODES IN GAAT. PREDIKER IV, VS. XVII.
GDW, blz. 735, nr. [4077].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[4078]DE PROVINCIE VAN STADT EN LANDE. J. BORCHHARDT FUDUNT ENCHUSAE. 1760 DOOR BESORGINGE VAN DE HEEREN RAATSHEER J. VAN HOOREN EN WILLEM ALBERDA, GEDEPUTEERDE STAATEN.
Wapen: Stad en Lande. Schildhouders: twee omziende griffioenen met opgeheven vlucht.
Wapenspreuk: IURE ET TEMPORE.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 736, nr. [4078].

[4079]ABRAHAM ZUIDEMA PASTOR, LUPPE FRERIKS EN ALBERT BEERENTS KERKVOOGDEN, 1784. C. FREMY, M. FREMY HEIDEFELD ME FECERUNT.
GDW, blz. 736, nr. [4079].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[4080][a]ANNO 1699 BEN ICK PIETER GERRITSZ MES GEBOOREN EN GEDOOP DEN 7 JUNY. INT ZELFDE JAER IS MEYN HUYSVROUW GEBOOREN EN IS GEDOOP DEN 12 JULEY MARRITJE DIRCKSZ GRUYS.
[4080][b]ANNO 1699 IS PIETER GERRITSZ MES GEBOOREN DEN 5 JUNIE EN IS GEDOOP DEN 7 JUNIE.
[4080][c]IN JAAR ONSES HEERE ANNO 1699 IS MARRITJE DIRCKSZ GRUYS GEBOOREN DEN 9 JULY EN IS GEDOOP DEN 12 JULY.
[4080][d]INT JAER ONSES HEEREN 1734 BEN ICK PIETER GERRITSZ MES GETROUT MET MARRITJE DIRCKSZ GRUYS DEN 10 JANUARY VAN DOOMINIE VAN BEEVEREN.
N.B. Gehuwd Oostzaan door ds. Antonius Wilhelmus de Beveren, predikant aldaar. Zie: Rijksarchief Haarlem. DTB Oostzaan, inv. nr. 3.
[4080][e]INT JAER ONSES HEERE 1734, DEN 11 NOVEMBER, IS MARRITJE DIRCKSZ GRUYS IN DE KRAEM BEVALLE VAN EEN JONGE SOON OP DONDERDAGH DE KLOCK HALF TWE EN IS GEDOOP GERRIT PIETERSZ MES DEN 14 NOVEMBR. DEN 11 DECEMBER IS ONS KINT GERUST DE KLOCK HALF VYF.
[4080][f]INT JAER ONSES HEERE 1736 IS MARRITJE DIRCKSZ GRUYS IN DE KRAEM BEVALLE VAN EEN JONGE DOGTER DEN 9 JUNY OP EEN SATERDAGH NA DE MIDDAGH DE KLOCK 6 UREN EN IS SONDAGHS GEDOOPT TREYNTJE PIETERS VAN JACOBUS DU MARSIE. DEN 18 IS ONS KINT TREYNTIE GESTORVEN OP EEN MANDAGH VOOR DE MIDDAGH DE KLOCK HALF TIEN EN IS OP EEN DONDERD. BEGRAVEN DE KLOCK EEN OER.
N.B. Jacobus du Marchie, predikant Oostzaan.
[4080][g]ANNO 1776 IS PIETER GERRITSE MES SYN HUYSVROU MAERITJE DIRKS GRUYS IN DEN HEEREN GERUST OP VRYDAG DEN 8 MAERT 'S MORGENS DE KLOK 4 UREN IN DE OUDERDOM VAN 77 JAREN EN 3 MAANDEN EN BEGRAVEN OP DONDERDAG DEN 14 MAART DE KLOK 1 UREN; TE SAAMEN GETROUT GEWEEST 42 [JAREN] EN 2 MAANDEN737
GDW, blz. 736, nr. [4080][a-g].

b. Avondmaalsbeker

[4081]VAN SYBEN JANS DEES BEEKER IS / SY GAF SY TOT GEDAGHTENISS / WANNEER GHY ZIEL DAN EET VAN 'T BROODT / EN DRINCKT, SOO DENCK AEN JESU DOOT / ANNO 1715.
Wapens: Rechts: Een spiegelmonogram, gevormd van de letters S.J. Links: Een spiegelmonogram, gevormd van de letters S.J. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Voorgaande wapenfiguren verwijderd. Groninger keur 3/D [= 1657/1658], geslagen over oudere merken. Afgebeeld: MON, plaat XCVIII, nr. 3. Schenking van Siben Jans, weduwe van Else Eeuwtes, 1714. Vermeld: P. Penon. Rede ter herdenking van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw der herv. gemeente te Wester- en Heiligerlee. Winschoten. 1877. Blz. 37.
GDW, blz. 737, nr. [4081].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[4082]ANNO 1623, DEN 1 DECEMB., IS IN DEN HEREN GERUSTET DEN EERENTFESTEN GEORGUS CLINGIUS, PASTOER TO WESTERLEE EN TO HILGERLEE, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
GDW, blz. 737, nr. [4082].

[4083]ANNO 1627, DEN 10 OCTOBRIS, IS IN DEN HERE GERUSTET DOMINUS HAYO MATHIAE, PHLST. ANNO 20 AETATIS SUAE.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie eikels onder elkaar. Links: Een omgewende omziende leeuw. Helmteken: een eikel.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 4091.
GDW, blz. 737, nr. [4083].

[4084]ANNO 16.., DEN 14 JANUARI, IS DE DEUGTZAME ... BEERENTS, HUISVROUW VAN PIETER STORM, ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 405.
GDW, blz. 737, nr. [4084].

[4085]ANNO 1648 ... IS DE EER E ... PIETER STORM ... IN DEN HEERE ... VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Doorsneden: A. een klaverblad; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 405.
Bij een der geweldige overstroomingen maakte Pieter Storm, die op het Eiland gewoond heeft, en, gelijk op zijn grafzerk te lezen staat, in het jaar 1648 op 100-jarigen leeftijd gestorven is, zijn fortuin door het vinden van een aanzienlijken schat onder de aangespoelde voorwerpen. Zie: P. Penon. Rede ter herdenking van het honderd jarig bestaan van het kerkgebouw der herv. gemeente te Wester- en Heiligerlee. Winschoten 1877. Blz. 26.
GDW, blz. 737, nr. [4085].

[4086]ANNO 1655, DEN 25 JANUARIOS, IS IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN DIE DEUGHTSAME HEMMICHIEN IPPENS, DIE WEDUWE VAN DE E. SAL. HAEICKO MATTHIAE, OLT IN HAER 40STE JAER, VERWACHTENDE MET ALLE CHRISTGELOOVIGEN EEN VROLYCKE OPERSTANDINGE TEN EWIGEN LEEVEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een geharnaste man met gepluimde helm met open vizier, houdend in de rechterhand een zwaard iets schuinlinks boven zijn schouder en steunend met de linkerhand in de, zijde; II twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Gedeeld: I Op een liggende boomstam een omgewende adelaar, steunend met de snavel een eveneens op de boomstam staande voetboog; II een naar rechts gewende wassenaar,738 vergezeld van een ster. Helmteken : een uitkomende geharnaste man met helm, met open vizier, houdend in de rechterhand een zwaard boven zijn schouder.
Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
GDW, blz. 737, nr. [4086].

[4087]ANNO 1665, DEN 28 JANUARY, IS DE DEUCHTSAEME TRYNE EGGES, DE DOCHTER VAN EGGO TONCKENS EN NAEGELAETENE WEDUWE VAN DEN ACHTBAERE LUPPO HOLT IES, IN HET 29 JAER HAERES OUDERDOMS GODTSALIGHLYCK IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Een leeuw, vergezeld van twee sterren, een in de rechterbovenhoek en een in de schildvoet tussen de achterpoten van de leeuw. Links: Doorsneden: A. gedeeld: 1 twee rozen onder elkaar; 2 een lelie; B. een omgewende leeuw en een ongevleugelde draak met twee poten, een pijltong, en een naar het middenomgebogenpijlstaart, klimmend tegen elkaar. Helmteken: een vlucht, waartussen een uitkomende leeuw.
GDW, blz. 738, nr. [4087].

[4088]ANNO 1665, DEN 11 MARTY, IS DE W.W. EGGO TONCKENS IN HET 41 JAER SYNS PREDICKAMPTS TOT WESTER- EN HILLIGERLEE EN 64 SYNS OUDERDOMS ALDAER GERUSTELYCK IN DEN HEERE ...
GDW, blz. 738, nr. [4088].

[4089]HIER RUST EEN WAARDE VROUW, / EEN ANNA ZOET VAN AART, / HAAR MAN GEBRACHT 1N ROUW, / HAAR ZIELE HEMELVAART. MARGREI'A HOOGGENAAMT, / EEN PAREL UIT TJASSENS STAM. / ZE LEEFDE ZOO 'T BETAAMT, / DE HEER HAAR GAF EN NAM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: P. Penon. Rede ter herdenking van het honderd-jarig bestaan van het kerkgebouw der herv. gemeente te Wester- en Heiligerlee. Winschoten 1877. Blz. 44. Anna Margaretha Tjassens, vrouw van ds. Henricus Tjaden. Zie: NPG, blz. 192, 193.
GDW, blz. 738, nr. [4089].

[4090]DEN 29 SEPTEMB. 1702 GESTORVEN EN DAERNAE HIER BEGRAVEN MENSO ALTING THEMMEN. DEN 2 OCTOB 1703 PHOEBUS THEMMEN. DEN 26 MAI 1723, NADAT HY OP DEN 20 DO IN SYN 15D. JAAR CHRISTELYK GESTORVEN MENSO ALTING THEMMEN. SOONS VAN DN. FOCCO THEMMEN EN VROU ANNA MARGARETHA ALTING. JEREM. IX VERS 21.
DAT MENSO WAS EEN MENSCH / OOCK PHOEB HEEFT TE YND GELEERD / NAEDAT HET LEERAARSAMBT / VAN MENSO SEER BEGEERD / VYV JAEREN HADD HY SIG / GEOEFENT IN DE TAEL / NU IS HY MET SYN BROERS / IN 'T HEMELS VREUGDEN ZAAL.
N.B. Deels onder bank.
GDW, blz. 738, nr. [4090].

[4091]ANNO 1708, DEN 30 JANWARIS, IS DE EER EN DEUGHSAME HEMMICHYEN MATTHEUS, HUYSVROUW VAN D.E. TJACKO DRIES, DIAECKEN EN ZYLVEST VAN WESTER EN HILLIGERLEE, CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN. HAER OLDERDOMS WAS INT 23 JAER, SYE VERWACHTE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 4083.
GDW, blz. 738, nr. [4091].

[4092]TER GEDACHTENIS VAN DE DEUGHTZAME BOUWE JANS, DE GEWESENE HUISVROUWE VAN DE EERZAME ALBERT BEERENTS, GEBOOREN OP DEN 3 DECEMBER 1724 EN IS OVERLEDEN OP DEN 31 MAART 1744. VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I een omgewende wassenaar, vergezeld van een ster; II een wildeman met een knots op de schouder; IIl huismerk nr. 556, vergezeld van de letters A.B.; IV gedeeld: I een halve adelaar; 2 drie klaverbladen onder elkaar.739
HIER RUST DE JONGE VROUW, DIE IN HET BLOEI DER JAREN / BEN UIT DE TYT GERUKT DOOR PYNLYK KINDERBAREN / MAAR DRIE EN VEERTIG WEEK VERBONDEN DOOR DEN TROUW / NU DEKT DEES ZERK MYN LYK, MYN MAN GEBRACHT IN ROUW / VERMEERDERD DOOR DE DOOD VAN 'T SPRUITJE MET ONS BEIDEN JUIST OP MYNEN JAARDAG IN TSELFDE JAAR VERSCHEIDEN / NU RUST MYN TEERE SCHAAP TER SLINKER ZYD VAN MY / EN MYN SCHOONMOEDER AN MYN REGTERHAND DAARBY / O IDAAS, HOE BEN IK DUS TUSSCHEN U GESEEGEN / GERUST VAN 'T AARDS GEWOEL TE SAAM IN 'T STOF GELEGEN / TOTDAT ONS GOD EENS WEER OPWEKT / EN TOT HEM IN DEN HEMEL TREKT.
N.B. In schuur van woning Hoofdweg 86. Schoonmoeder: Ide Alberts. Zie: DTB, nr. 523, 27 maart 1712.
GDW, blz. 738, nr. [4092].

[4093]ANNO 1760, DEN 24 JANUWARI, IS OVERLEDEN DE EERSAME NANNO SIERDT, IN LEEVEN WEEGENS 'T CASPEL WESTER EN HILLIGERLEE ZYLVEST DER TERMUNTER ZYL, WAS GEBOREN DEN 18 MAAY 1701.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een omgewende leeuw; II een leeuw. Links: Gevierendeeld: I een leeuw; II een lelie; III een halve adelaar; IV een leeuw.
NU RUST IK, DIE WELEER EENS IN DE BLOY DER JAREN / ALS IN EEN LENTETYD HAD SOET VERMAAKT ERVAREN NOG NA EEN RYPE TYD EN MANNELYKE STAET / NA GODES WIL GEPROEFT HOE 'T VOOR EN TEGEN GAET / OOK DOOR GODS GOEDE HAND TOT AMTENAAR VERHEVEN SOO OM DEN DIENST VAN 'T LAND EN ANDERS NUT TE LEVEN / IK HEB OOK SULX GEDAEN TOT AN MYN LAESTEN DAG / EN SAG MYN LEVENSDRAED GEMAEYD EN IK INT GRAP / RUST NU VAN 'T AERDS GEWOEL EN 'S WERELDS BESIGHEDEN / DAN NOG BEDEKT DEES STEEN MYN KOUD EN DORRE LEDEN / TOT GOD EENS MET ZYN STEM SAL IN DEN LAESTEN TYD / SAL MY VERWEKKEN EN DAT. IN VREUGDE ZY VERBLYD.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 407.
GDW, blz. 739, nr. [4093].

[4094]ANNO 1762, DEN 20 JULY, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERBARE WOLTE PIETERS, HUISVROUW VAN JAN TIDDES, HUISMAN IN HEILIGERLEESTER CLOOSTER, OUT 32 JAAREN, 15 WEEKEN EN 3 DAGEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN JONGSTEN DAGE.
Wapen: Twee herten, klimmende tegen een boom.
DE DOOD SCHEID MAN EN VROUW / IN HET BLOEIEN VAN HUN JEUGD / RUIM 8 JAAREN NA HUN TROUWDAG / ZY ONTSIET GEEN JEUGD NOG DEUGD / SOO GAAT DE MENSCHE STERVEN / WEL HEN, DIEN DE HEMEL ERVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 407.
GDW, blz. 739, nr. [4094].

[4095]ANNO 1762, DEN 17 SEPTEMBER, IS DE EERSAME HESSEL SYBOLTS DETMERS OVERLEDEN, OUD ZYNDE 57 JAREN, 5 MAANDEN EN 2 DAGEN. VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDIGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een met een zwaard van boven naar beneden doorstoken hart, vergezeld van drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 407.
GDW, blz. 739, nr. [4095].

[4096]ANNO 1767, DEN 23 NOVEMBER, IS IN DEN HEERE GERUSTET DE EERSAME JAN TIDDES, HUISMAN IN HET HEILIGERLEESTER CLOOSTER, OUD 42 JAREN, 10 MAANDEN EN 3 DAGEN, VERWAGTENDE EEN SAALIGE OPSTANDINGE TEN JONGSTEN DAGE.
Wapen: Gedeeld: I op een gewelfd terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; II drie klaverbladen onder elkaar.740
HY LIET NA DRIE OUDERLOSE SPRUITEN, JONK EN TEER / DIE ZAGEN IN HAAR 'S VADERS GRAFT MET TRANEN IN DE OOGEN NEER.
N.B. In boerderij De Hoogte, Heiligerlee.
GDW, blz. 739, nr. [4096].

[4097]ANNO 1778, DEN 1 MAART, IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE DEUGTSAME WILLEMTIE JACOBS, WED. WYLEN HESSEL SIBOLTS DETMERS TOT HEILIGERLEE, IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 70 JAAREN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR DEN HEERE JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Doorsneden: A. twee verspieders met de druiventros; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen, 1 en 2.
Vers: GDW, nr. 3762.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 407.
GDW, blz. 740, nr. [4097].

[4098]DEN 7 NOVEMBER 1780 DE EERSAAME CHRISTJAAN JANS STRUIF, IN LEVEN OUDERLING TE WESTER EN HEILIGERLEE, OUD 71 JAREN, 8 MAANDEN, 11 DAAGEN.
Wapen: Gedeeld: I een strijdbijl; II drie klaverbladen.
UW KONINGRYK KOOM TOCH, O HEER / ZOO SPRAK MYN MOND DE LAATSTE KEER TOT STICHTING IN HET OPENBAAR / NU RUST MYN LIGCHAAM IN HET STOF / MYN ZIEL IN 'T JUICHL'D HEMELHOF / KENT THANS DIT KONINGRYK MEER KLAAR / O LEZER, WIE GY ZYT / DE DOOD ZAL U NIET SPAREN / LEER STERVEN HIER IN TYD / OM EEUWIG WEL TE VAAREN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 408.
GDW, blz. 740, nr. [4098].

[4099]TER GEDACHTENIS VAN JANTIEN CORNILIUS, IN LEVEN HUISVROU VAN DEN EERZAME CHRISTYAAN JANS STRUIFF. OVERLEDEN DEN 20 APRIL 1782 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 64 JAREN.
Wapen: Gedeeld: I een strijdbijl; II drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 408.
GDW, blz. 740, nr. [4099].

[4100]TOT GEDAGTENISSE VAN DEN EERZAMEN JAN CHRISTIAANS STRUIF, GEBOREN DEN 4 AUG. 1741, OVERLEDEN DEN 12 OCT. 1782.
Wapen: Gedeeld: I een strijdbijl; II drie klaverbladen.
MYN LEVENSLOOP IS AFGEDAAN / MYN SMART EN VREUGDE RAS VERGAAN / RUIM DRIE WEEK STOND IK IN DE TROUW / LIET TOEN MYN ECHTGENOOTE IN ROUW / 'K RUST NU IN DE AARDE AAN OUDER ZYD / TOT GOD ONS IN DEN LAATSTEN TYD / EENS ZAL DOEN OPSTAAN UIT HET STOF / OM HEM TE GEVEN EEUWIG LOF.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 408.
GDW, blz. 740, nr. [4100].

[4101]TER GEDAGTENISSE VAN D. DEUGTSAME WIEA HILLENIUS, IN LEVEN HUISVROUW VAN D. KERKVOOGD ALBERT BEERENTS, OVERLEDEN DEN 28 JANUARI 1787 IN 'T NEGEN EN ZESTIGSTE JAAR HARES OUDERDOMS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 409.
GDW, blz. 740, nr. [4101].

[4102]TER GEDAGTENISSE VAN D. EERZAME ALBERT BEERENTS, IN LEVEN KERKVOOGD EN OUDERLING ALHIER TE WESTER EN HILLIGERLEE, OVERLEDEN DEN 18 FEBRUARY 1803 INT EEN EN NEEGENTIGSTE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 409.
GDW, blz. 740, nr. [4102].

[4103]TER GEDAGTENIS VAN DE EERZAME SYBOLT DETMERS. GEBOREN DEN 14 JULY 1747. OVERLEDEN DEN 7 MAART 1804.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 409.
GDW, blz. 740, nr. [4103].

[4104]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME HAJO RITZES, GEBOREN DEN 2 MAAY 1745, OVERLEDEN DEN 18 APRIL 1804.
GDW, blz. 740, nr. [4104].

[4105]TER GEDACHTENIS VAN DE DEUGDZAME DREWER JANS, VROUW VAN DEN EERZAMEN SYBOLT DETMERS TE WESTERLEE, OVERLEED DEN 18 VAN WINTERMAAND 1808 NA ECHTVEREENIGING VAN RUIM 27 JAREN IN HET 54STE JAAR HAARS LEVENS.
Wapen: In een ovaal een hart, met een zwaard van boven naar beneden doorstoken.
IN DE KRACHT DER JAREN / MOEST IK HENEN VAREN / NA HET SOMBRE GRAF / DOCH DIT WAS GODS WIL / ELKEEN ZY DAN STIL / HY NAM, DIE MY GAF.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 409.
GDW, blz. 740, nr. [4105].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina