Winsumfn. WINSUM

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[4178]ANNO 1612, DEN 16 APRILIS, IS DE EDELE, EHR UND DOEGENTRYCKE JUFFER EVERTIEN TAMMYNGA IN GODT VERSTURVEN, ERES OLDERS OMTRENT 8 JAREN.
Wapens: Rechts: Tamminga. Links: Beninga. Helmteken: Tamminga.
GDW, blz. 759, nr. [4178].

[4179]ANNO 1625, DEN 5 APRIL, THEODORA STEENS.
Wapens: Rechts: Een adelaarspoot. Links: Een aanziende mensenschedel zonder onderkaak en twee beenderen schuinkruislings, onder elkaar en vergezeld van drie sterren.
N.B. Jaartal en datum beschadigd. Misschien: 1623, DEN 3 APRIL, of varianten hiervan. Hierbij: GDW, nr. 4188.
GDW, blz. 759, nr. [4179].

[4179A]Aį 1657, DEN 4 MARTIUS, IS ... CORNELIS GE ... ENL ... ND ... TENDE ... IS O ...S TOT WIN[SUM] ... [BEG]RAEVEN.
Medaillon: Huismerk nr. 820 vergezeld van de letters M.G.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 759, nr. [4179A].

[4180]DEN 23 JULI 1691 IS ... DERCKS IN DEN HE ... GER ...
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 759, nr. [4180].

[4181]HIER LEIT BEGRAVEN D. DEUGTSAME VROUW MAERGRIETA LAGREIN, GEWESEN ECHTGENOOT VAN D.E. AYOLT HINDRICKS FORMIER, ONTSLAPEN DEN 6 FEBRUARI 1698, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.760
Wapen: Gevierendeeld: I en IV: drie sterren, 1 en 2, een handboog, een liggende boomtak met afgehakte zijtakken, en een naar boven gewende gezichtswassenaar onder elkaar; II en III op een terras een boom en daartegen klimmend een omgewend hert en een hond. Helmteken: drie pijlen waaiervormig.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 4201.
GDW, blz. 759, nr. [4181].

[4182]ANNO 1702, DEN 1 OCTOBER, IS DIE EERSAME JACOB EGBERTS, 1N SYN LEVEN BACKER TOT WINSUM, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST VAN AL SYN ARBEYT EN LEEFT MET LUST IN VOLLE VRUGHT, NAEDAT DIE ZIEL VERNOEGHT MET GODT / EN 'T LYF HIERONDER LEYDT EN ROT /, MAER HET SAL EERLAENGH NOCH WEER OPSTAEN / [EN] SICH MET GODT VERNOEGEN GAEN.
Medaillon: Huismerk nr. 564, vergezeld van de letters I.E.
N.B. Mededeling. OMJ.
GDW, blz. 761, nr. [4182].

[4183]CORNELIS JANS POT, IN LEVEN COLLECTER TOT WINSUM EN BELLINGEWEER EN MAARHUIZEN, OUDERLING IN DE GEMEENTE, KERKVOOGD TOT OBERGUM, OVERLEDEN DEN 23 AUGUSTUS 1709 IN DEN OUDERDOM VAN 57 JAREN EN 7 MAANDEN EN 20 DAGEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 428.
GDW, blz. 761, nr. [4183].

[4184]HIER LEYT BEGRAVEN DEN ACHTBAEREN GYSBERTUS FORMIER, IN LEVEN VOORNAAM CHIRURGYN EN VROEDMEESTER ENDE OUDERLINCK VAN DE GEMEYNTE JESU CHRISTI TOT WINSUM, MEDE OVERRICHTER VAN OBERGUM MET ANNEXEN, ONTSLAPEN DEN 4 MAY ..., VERWACHTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gevierendeeld: I een naar rechts gewende gezichtswassenaar; II op een terras een staande, misschien gehalsbande windhond; III op een verhoogd terras, dat door golving aan water doet denken, een omgewend staande bever; IV op een terras een boom en daartegen klimmend een omgewende gehalsbande en geringde hond en een hert.
N.B. Onduidelijke sterfdag misschien 7 MAY. Gysbertus Formier, overleden voor 19 februari 1716. Zie: OGS, blz. 16, 548.
GDW, blz. 761, nr. [4184].

[4185]ANNO 1719, DEN 20 APRIL, IS DE DEUGHTSAME CLAESYEN WYRSAMA, DE WEDEWE VAN M. GYSBARTUS FORMIER, IN DER TYDT CHIRURGYN TOT WINSUM, COLATOR TOT BAFLO ETC., SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: In een nest een pelikaan met drie jongen.
GDW, blz. 761, nr. [4185].

[4186]HYR LEYT BEGRAVEN D. DEUGTSAME JONGE DOGTER CHRISTINA FORMIER, OUT 31 JAAR, ONTSLAPEN DEN 29 JUNY 1725, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR ONSEN HEERE JESU CHRISTO.
Wapen: Gevierendeeld: I een naar rechts gewende gezichtswassenaar; II drie sterren, 1 en 2, een handboog, een liggende afgehakte boomtak en een naar boven gewende gezichtswassenaar onder elkaar; III drie klaverbladen: IV op een terra, een boom en daartegen klimmend een omgewende hond en een hert.
GDW, blz. 761, nr. [4186].

[4187]ANNO 1728, DEN 28 MARCI. IS DE DEUGHTSAME MARIA WYRSAMA, DE WEDUWE VAN DE EERBARE SYTSE JENTKES, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUT SYNDE IN 'T 72STE JAAR EN LEYT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGHTENDE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: In een nest een pelikaan met drie jongen.
GDW, blz. 761, nr. [4187].

[4188]PETER BLANCKSTEIN OBIIT DEN XII OCTOBER 1733, ONTRENT 2 JAAR OUT.
N.B. Zie: GDW, nr. 4179.
GDW, blz. 761, nr. [4188].

[4189]HYR LEGT BEGRAVEN DE ACHTBAERE AYELT HENDRIKS FORMIER, IN LEVEN COSTER EN WEDMAN, SCHATBEURDER EN MEDE KERKVOOGD TOT WINSUM, OVERLEDEN DEN 16 APRIL 1741, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I een naar rechts gewende gezichtswassenaar; II op een terras een staande hond; III op water een omgewende staande bever; IV op een terras een boom en daartegen klimmend een omgewende hond en een hert.
N.B. In onherkenbaar gedeelte van tekst: 86 JAREN, 3 MAANDEN.
GDW, blz. 761, nr. [4189].

[4190]1741, DEN XI JUNIUS, IS ANJE JANS BONNES, DE HUISVROUW VAN BEENE CLASEN, BACKER TOT WINSUM, IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Bijbeltekst: Psalm 37:37.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 429.
GDW, blz. 761, nr. [4190].

[4191]ANNO 1741, DEN 21 OCTOBER, IS DE DEUGTZAME VROUW ELYSABET JACOBS TEMPEL, DE HUISVROU VAN SIRP HOEXUM, SULVERSMIT TE WINSUM, SEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Een hart.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 429.
GDW, blz. 761, nr. [4191].

[4192]ANNO 1745, DEN 11 JANUARIUS, IS DE EERSAME ALDERT ENNES, IN DE SCHILLIGHAM, IN DER TYT KERCKVOOGT TOT WINSUM, IN HET 72STE JAAR SYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 565.
GDW, blz. 761, nr. [4192].

[4193]ANNO 1745, DEN 12 SEPTEMBER, IS DE ... SYMONS, DE ... CORNELIS JACOBS.
Medaillon: Een omgewende pelikaan met drie jongen.
N.B. Auke Simons, 1672-1745, gehuwd voor of in 1703 Cornelis Jacobs, 1678-1752. Zie: OGS, blz. 303.
GDW, blz. 761, nr. [4193].

[4194]HYR LEGT BEGRAEVEN DE E. MINDELT HINDRICKS FORMIER, IN DER TYT MEDE OUDERLINGH TOT WINSUM, OUT IN ZYN 85STE JAAR, OVERLEDEN 7 FEBRUARIUS 1748.
Wapen: Gevierendeeld: I een naar rechts gewende gezichtswassenaar; II op een terras een staande gehalsbande windhond; I[1 op een verhoogd terras een staande bever met een vis in de bek; IV op een verlaagd terras een boom en daartegen klimmend een omgewende hond en een hert.762
GDW, blz. 761, nr. [4194].

[4195]ANNO 1750, DEN 14 JANUARIUS, IS DE EERBARE KLAAS HARMENS, IN DER TYD WOONAGTIG TOT WINSUM IN DE SCHILLIGHAM, IN HET 16STE JAAR ZYNS OUDERDOMS ONTSLAPEN IN DEN HEERE, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGE CHRISTENEN EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een omgewend springend paard.
GDW, blz. 762, nr. [4195].

[4196]ANNO 1750, DEN 25 JANUARI, IS DE EERBARE STYNTJE PIETERS, HUISVROUW VAN ELTJE JANS, IN HET 50STE JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN.
Wapen: Een hart.
Vers: GDW, nr. 3583, de laatste twee regels.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 430.
GDW, blz. 762, nr. [4196].

[4197]1752, DEN 29 FEBRUARIUS, IS DE EERSAME CORNELIS JACOBS, IN ZYN TYT OUDERLING TOT WINSUM, IN HET 74STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DE SCHILGEHAM OVERLEDEN.
Medaillon: Gedeeld, doch de deellijn ontbreekt: I een uit de rand van het medaillon komende boom; II huismerk nr. 328, vergezeld van onderen van drie klaverbladen.
GDW, blz. 762, nr. [4197].

[4198]ANNO 1753, DEN 28 JUNI, IS DE WELEERWAARDE SEERGELEERDE HEER TIMOTHEUS BLANKSTEIN, PASTOR TOT WINSUM, IN HET 54STE JAAR SYNES OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, NADAT ZYN EERWAARDE RUIM TWEE JAAR TE ENGELBERT EN VIER EN TWINTIG JAAR IN DESE GEMEINTE GEARBEIT HEEFT.
Wapen: Gedeeld: I in water, op een eiland, links in het veld en vanuit de linkerbovenhoek beschenen door een zon, een hoog gebouw, waarschijnlijk aan beide zijden halfrond of kantig gesloten, met op de nok van het dak een toren met een zeskantige spits, waarop een vogel, en in het water een naar het eiland varend omgewend schip met een mast en in de rechterbovenhoek van het veld twee in de richting van het gebouw vliegende vogels onder elkaar; II een stapel van vijf liggende blokken of rollen linnen en een gebogen en gebladerde stengel waaraan een natuurlijke roos, onder elkaar.
ANNO 1733, DEN 23 NOVEMBER, OP SATURDAG, IS OVERLEDEN TRYNTIEN PIETERS COSTER, HUISVROUW VAN DE EERWAARDN. T. BLANCKSTEIN, PASTOR TOT WINSUM, OUD 32 JAAR EN 3 MAANDEN.
GDW, blz. 762, nr. [4198].

[4199]ANNO 1754, DEN 25 MARTIUS, IS MARTJEN SYMONS, DE HUISVROUW VAN ALDERT JANS, ONTSLAPEN IN HET 73STE JAAR HARES OUDERDOMS EN ZAL TEN LAASTEN DAGE MEDE UIT HET STOF OPSTAAN.
Medaillon: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters M.S.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 762, nr. [4199].

[4200]HIER LEGT BEGRAVEN DE EERSAME JONGELING KLAAS WILHELMUS, SOON VAN WILHELMUS HENDRICKS, IN LEVEN COMYS TOT WINSUM. SEER CHRISTELYK IN DEN HEER ONTSLAPEN 1754, DEN 7 MAJUS, IN DEN OUDERDOM VAN 21 JAREN EN 4 DAGEN, VERWAGT DOOR GODS GENADE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN JESUM CHRISTI M ONSEN SALIGMAKER.
Wapen: Een zandloper.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 430.763
GDW, blz. 762, nr. [4200].

[4201]NOGH LEIT HIER BEGRAVEN ONSE SOONTII. EENIE AYOLTS, GEBOREN DEN 18 JULI, OVERLEEDEN DEN 10 OCTOBER 1754.
N.B. Zie: GDW, nr. 4181. Gedoopt Winsum 21 juli 1754 Eenje, zoon van Ajolt Eenjes en Aaltje Jans. Zie: DTB, nr. 555.
GDW, blz. 763, nr. [4201].

[4202]ANNO 1755, DEN 23 MARTIUS, IS AALTJEN PETERS IN DEN HEERE GERUST, DE DOCHTER VAN PETER JANS, OUT 6 JAAR EN 6 MAANT, EN IS ALHIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 763, nr. [4202].

[4203]ANNO 1757, DEN 19 AUGUSTUS, 1S DE EERSAME JACOB CORNELIS IN HET 55STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST IN SCHILGEHAM, IN SYN LEVEN MEDE OUDERLING IN DESE GEMEENTE TOT WINSUM, EN SAL MEDE UIT HET STOF OPSTAAN TEN JONGSTEN DAGE.
Medaillon: Gedeeld: I op een terras een boom; II huismerk nr. 328, vergezeld van drie klaverbladen, aan elke zijde en van onderen een.
GDW, blz. 763, nr. [4203].

[4204]1758, DEN 17 MARTIUS, IS DE EERSAME ELTJE JANS, OUT INT 67STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST INT LASPEL WINSUM BY DE OLDEZYL.
Medaillon: Huismerk nr. 566, vergezeld van drie klaverbladen, I en 2, en van de letters E.I.
Bijbeltekst: Job 7:10.
GDW, blz. 763, nr. [4204].

[4205]...N [T]ETJE COSTERUS, DOGTERTJE VAN DE PASTOR COSTERUS, OUD 23 WEKEN.
N.B. Gedoopt Winsum 31 december 1758 Tetje, dochter van ds. Wilhelmus Costerus en Jacoba Dijk, die dus juni 1759 overleed. Zie: DTB, nr. 555.
GDW, blz. 763, nr. [4205].

[4206]HIER LEIT BEGRAVEN DE AGTBARE JOHANNES AYOLTS FORMIER, IN LEVEN COLECTOR EN SCHATBEURDER TOT WINSUM, KERKVOOCGT TOT OBERGUM, RANUM EN MAARHUIZEN, MEDE OVERRIGTER VAN OBERGUM, SAAXEMHUIZEN, MAARSLAG EN HALF MENSINGEWEER EN MEDE ... IN HET 54 JAAR OVERLEDEN DEN 13 DECEMBER 1759, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDTNGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I een naar rechts gewende gezichtswassenaar; II op een terras een staande gehalsbande windhond; III op een terras een omgewende staande bever met een vis in de bek; IV op een terras veel lager dan dat in het voorgaande kwartier, een boom en daartegen klimmend een omgewend hert en een hond.
GDW, blz. 763, nr. [4206].

[4207]ANNO 1760, DEN 31 JULY, IS GERRIT JACOBS, DE SOONE VAN JACOB CORNELIS, GERUST, IS OUT GEWEEST 18 [JAAR EN] 4 DAGEN.
Bijbeltekst: Job 7:10.
GDW, blz. 763, nr. [4207].

[4208]1760, DEN 15 AUGUSTUS, IS ... SWAANTJEN WILHELMUS, DE ... VAN FREEDERYKES HAMMI[NG] ... HEERE GERUST, OU ... VIER DAGEN, VER ... GODS GENADE EEN ... DINGE ALLEEN DOOR ...
Wapen: Gedeeld: I een vijzel en een lange omgekeerde ronde en spits toelopende vijl met heft onder elkaar: II drie rozen onder elkaar.764
ZO HAAST HAAR LEVENS MID ... / VOORSPOEDIG HAAREN LOO / BEGON OOK STRAKS HAAR ... HET SCHEIDEN WAS ... M / MAAR DE SULKS LOVEN G ... / KAN NOOIT GEEN HEIL.
N.B. Zie: DTB, nr. 555, ondertrouw 18 december 1757. Vergelijk vers GDW, nr. 750.
GDW, blz. 763, nr. [4208].

[4209]ANNO 1762, DEN 25 FEBR., IS DE EERSAME JACOB PETERS, KUIPER TOT WINSUM, IN HET 59STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Een pot met drie pootjes en twee oren, vergezeld van boven van huismerk nr. 567.
Vers: GDW, nr. 751.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 431. HVH.
GDW, blz. 764, nr. [4209].

[4210]HIER RUST NA VEEL DOOR GOD GEZEGENDE EN VOOR ZYN EVENNAASTEN NUTTIGEN ARBEID HET STOFFELYK DEEL VAN DEN WELEDELEN GESTRENGEN HEER, DEN HEER GERRIT ALLERSHOF, IN LEVEN BEROEMD PRACTIZYN IN DE MEDICYNEN, SECRETARIS EN ONTFANGER VAN WINSUMER EN SCHAPHALSTER ZYLEN, MEDE LID TER STAATSVERGADERING DEZER PROVINCIE, LAAST WEGENS GECOMMITTEERDE TOT 'T EDELMOGENDE COLLEGIE DER ADMIRALITEIT, RESIDEERENDE TE HARLINGEN, EN OUDERLING DEZER GEMEENTE, ONTBONDEN DEN 11 AUG. 1766 IN HET LXVIII JAAR ZYNES OUDERDOMS.
DIE VEEL GERED HEEFT UIT ZYN NOOT / IS ZELFS VERWONNEN DOOR DE DOOD / VRAAG GY, WIE LIGT HIER IN HET STOF / 'T IS DIEN BEROEMDEN ALLERSHOF / DIE IN ZYN JEUGT VEEL VREEMDE KUSTEN / BESOGT, MAG HIER IN EEREN RUSTEN.
EN DESSELFS HUISVROUW, WELEDEL MEJUFVROUW A. ALLERSHOF GEBOOREN EILERTS, OVERLEED DEN 4 JULI 1778, OUD 74 JAAREN, 2 MAANDEN EN 4 DAGEN.
LAAT EEN DWAAS IN 'T STERVEND UUR DOOD EN AFGROND WROEGEND VREZEN / ALAGONDA'S SCHEIDEND WEZEN BLONK AAN 'T EIND VAN HEMELS VUUR.
Wapen: Gedeeld: I Op een terras een boom achter een omheining van vijf horizontale planken, de schildranden verbindend, en in het midden van de omheining tussen twee palen een draaibaar hek met planken schuinkruislings; II op een terras een voor twee bomen springend hert.
N.B. Grafnummers: 2, 3.
GDW, blz. 764, nr. [4210].

[4211]1767, DEN 4 JUNY, IS ALDERT JANS OVERLEEDEN IN SCHILLIGHAM IN 'T 86STE JAAR SYNS OUDERDOMS EN ZAL TEN LAASTEN DAAGE UIT HET STOF WEEDER OPSTAAN.
Medaillon: Huismerk nr. 568, vergezeld van de letters A.I.
GDW, blz. 764, nr. [4211].

[4212]1768, DEN 17 FEBRUARIUS, IS DE EERBARE MENSTIE FRERICKS. DE HUISVROU VAN JACOB REMGES IN SCHILGEHAM, GERUST IN DEN OUDERDOM VAN 36 JAREN EN SES MAANDEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN EN SAL MEDE OPSTAAN TEN LAASTEN DAGE.
Vers: GDW, nr. 4131.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 431. OMJ.
GDW, blz. 764, nr. [4212].

[4213]CORNELIA OFFERHAUS, DOGTERTJE VAN H. J. OFFERHAUS. PREDIKANT TE WINSUM EN JUFFR. M. WOLDRINGH, OVERLEEDEN OUD 1 JAAR, 9 MAAD, 6 DAGEN, DEN 22 DECEMBER 1768.765
GDW, blz. 764, nr. [4213].


[4214]1769, DEN 10 MAAY, IS OVERLEEDEN DE EERBARE GRIETIE PIETERS, DE GEWESEN ECHTGENOOT VAN DE E. PIETER JACOBS STELLEMA, COOPMAN EN BOEKHOUDENDE KERKVOOGT TOT WINSUM, EN HEEFT GELEEFT 75 JAAREN EN 10 MAANDEN, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, HOOPENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart.
GDW, blz. 765, nr. [4214].

[4215]1772, DEN 19 OCTOBER, IS JAN ALDERS, HUISMAN IN SCHILLIGEHAM, GESTORVEN IN HET 66STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN ZAL TEN LAATSTEN DAGE UIT HET STOF WEDER OPSTAAN.
Medaillon: Huismerk nr. 948, vergezeld van de letters I.A.
GDW, blz. 765, nr. [4215].

[4216]... OFFERHAUS ... 6 WEEKEN EN 1 DAG ... EY 1778.
N.B. Geboren 13 januari 1778, gedoopt Winsum 25 januari 1778 Christiaan, zoon van ds. Hermannus Johannes Offerhaus en Margaretha Woldringh, ten doop gehouden door zijn overgrootvader Christiaan Gerard Offerhaus, professor theologie Deventer. Zie: DTB, nr. 556.
GDW, blz. 765, nr. [4216].

[4217]EEN GEDENKSTEEN VAN DE AGTBARE PIETER JACOBS STELLEMA, IN ZYN LEEVEN COOPMAN EN BOEKHOUDENDE KERKVOOGT TOT WINSUM, OVERLEEDEN DEN 30 OCTOBER 1778 IN DEN OUDERDOM VAN 81 JAREN EN 8 MAANDEN.
Wapen: Een lage brede vijzel met twee stampers, samen in de vorm van een omgekeerde keper, de vijzel van onderen vergezeld van de letters P.T.S.
Vers: GDW, nr. 3638.
N.B. Letters P.J.S. meer voor de hand liggend.
GDW, blz. 765, nr. [4217].

[4218]ANNO 1782, DEN 13 MEERT, IS D.E. JANTIEN JOOSTEN GERUST, DE WEDUWE VAN JACOB CORNELIS, IN DEN OUDERDOM VAN 77 JAAREN.
Medaillon: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond hart, vergezeld van drie klaverbladen, aan elke kant van het hart en van onderen een.
Bijbeltekst: Psalm 116: 6 en 7a.
GDW, blz. 765, nr. [4218].

[4219]ANNO 1784, DEN 6 NOVEMBER, IS DE EERSAAME JACOB REMGES, IN LEVEN HUISMAN IN SCHILGEHAM, IN DEN OUDERDOM VAN 56 JAAREN EN 26 DAGEN OVERLEDEN EN LEGT ALHIER BEGRAVEN.
Embleem: Een staande en aanziende stier.
DE AARDE, DIE IK EERTYDS BOUWDE / WAAROP IK GRAZEND VEE AANSCHOUWDE / VERZORGDE MET EEN STAAGE VLEID / VERLAAT IK, VRIENDEN, VOOR ALTYD / IK BEN IN 'T BEST VAN MYNE JAAREN / DOOR GOD GELAST IN 'T GRAF TE VAREN / LEERT, LEZER, DIEN IK NIET EN KEN / HAAST ZULT GY ZYN, GELYK IK NU BEN.
GDW, blz. 765, nr. [4219].

[4220]ANNO 1785, DEN 16 AUGUSTUS, IS JANTJEN JACOBS IN DEN HEERE GERUST IN DEN OUDERDOM VAN 6 JAAREN EN 6 MAANDEN EN 9 DAGEN EN LEGT ALHIER BEGRAAVEN; 'T DOGTERTJE VAN JACOB REMGES EN'ANTJE ROELFS.
'T SY JONK, 'T SY OUD, JA KLEIN OF GROOT / HET END DAARVAN, DAT IS DE DOOD /.766
GDW, blz. 765, nr. [4220].

[4221]1786, DEN 8 MAART, SYMENS JACOBS HAM ZO WY HOPEN IN DEN HEERE GERUST, OUD 51 JAAR EN 3 MAANDEN EN 7 DAAGEN.
Embleem: Drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 767, nr. [4221].

[4222]GEERT REINDERS, SECRETARIS EN ONTVANGER VAN HET WINSUMER EN SCHAPHALSTER ZYLVEST, GEBOREN DEN 19 APRIL 1737 EN OVERLEDEN DEN 4 FEBR. 1815.
HIER RUST, DIE VAN ZYN VROEGSTEN TYD / NAAR WYSHEID SOCHT DOOR EIGEN VLYD / DIE REEDS ALS BOER ZYN KUNDIGHEEN / STEEDS DIENSTBAAR MAAKTE AAN 'T ALGEMEEN / VOORAL TOEN TEGEN PEST EN DOOD / HY 'T KOSTLYK RUND ZYN BYSTANI) BOOD / DIE ELK IN VREUGD OF DROEVEN STAAT / BELANGLOOS HIELP MET RAA\f EN DAAD EN NADERHAND IN ELKEN STAND / EEN SIERAAD WAS VAN 'T VADERLAND.
GEERTJE PIETERS, HUISVROUW VAN GEERT REINDERS, GEBOREN DEN 22 NOVEMBER 1742 EN OVERLEDEN DEN 19 DECEMB. 1796.
N.B. Vergelijk: Luitje Hendrik Bruins. Leven en werken van Geert Reinders. Leens 1951, Blz. 12/13.
GDW, blz. 767, nr. [4222].

[4223]... 9, DEN I FEBRUARI, IS ...TIEN AAMS, HUISVROUW ... CORNELIS JACOBS VAN HAM ... NSUM IN SCHILGEHAM ... LEEDEN ... OUDT GEWEEST ... JAREN EN ... WEKEN.
Medaillon: Tussen twee klaverbladen een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, ondersteund door een omgekeerde gelijkzijdige driehoek, twee zijden, behalve die waarop het hart steunt, iets ingebogen.
N.B. Aaltje Ames, 1734-1799. Zie: OGS, blz. 303.
GDW, blz. 767, nr. [4223].

[4224]TER GEDACHTENIS VAN DEN WELEDELEN ZEERGELEERDEN HEER H. VAN WEERDEN, IN LEVEN MED.DOC T., OVERLEDEN DEN 21 MAY 1805, IN DEN OUDERDOM VAN 48 JAREN.
Wapen: Tussen twee eikebladeren, afhangend uit een takje in het schildhoofd, een zich in tweeŽn splitsende stengel, dragend aan elk uiteinde een eikel.
BETREUR, O TYDGENOOT, VAN WEERDEN, DIE HIER RUST / DER LYDREN STEUN EN HULP, DER ZYNEN LEVENSLUST / HY VIEL, DEZE ARTS, TE VROEG VOOR VRIEND EN MAATS. CHAPPV VEREEREN WY ZYN ASCH, 'T GEMIS TREFT U EN MY / UIT ACHTING.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 433. HVH. OMJ.
GDW, blz. 767, nr. [4224].

[4225]DERKJE BARTELTS HOPMA, OVERLEDEN DEN 19 VAN SLAGTM. 1809, OMTRENT 17 JAAREN OUT.
EEN LIEVE MAAGD, DOOR ELK BESCHREID / WERD HIER NA 'T SOMBER GRAF GELEID / GEEN SCHOONHEID, JEUGD, NOG TYDLYK GOED / HEEFT VOOR HET STERVEN HAAR BEHOED / O JEUGD, DAN AAN UW SCHEPPER DENKT / EER U DE DOOD OOK GRAFWAARTS WENKT.
N.B. Deels onbereikbaar.
GDW, blz. 767, nr. [4225].

[4226]DEN 21 JANUARIUS ... JANSEN, DE HUISVROU ... DE NANNES IN DEN HEERE ... LEYT ALHYR MET HAER ... [K]INDER BEGRAEVEN.
GDW, blz. 767, nr. [4226].

[4227]ANNO 1 ... 24 NOVEMBER, IS DE EERBARE ... JAN NOORDICK SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUT INT 23STE JAAR, VERWAGHTENDE MET ALLE WAAR GELOVIGE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een versmalde dwarsbalk, vergezeld van boven van drie bollen, beladen met een verkort verbreedarmig schuinkruis, 2 en 1, en van onderen van twee overeenkomstige bollen naast elkaar.
AL BEN ICK OOCK SEER JONCK GERUST / HAASTIGH EN BLOEJENT UITGEBLUST / O GROTE GODT, MYN SCHEPPIER REIN / MYN HOOP EN TROOST SYT GY ALLEJN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 767, nr. [4227].

[4228]... BR. IS DE ... KOENES ... D.E. ALDERT ... GERUST ... EN ZALIGE .. CHRISTO.
GDW, blz. 767, nr. [4228].

[4229]HIER LEIDT BEGRAVEN DE EERSAME WILHELMUS HINDRIX, IN ZYN LEVEN COMYS EN LAKENKOPER TOT WINSUM IN HET 39STE JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: 1 op water een omgewend eenvoudig schip niet mast en laadboom; II drie turven onder elkaar.
GDW, blz. 767, nr. [4229].

[4230]Vervallen.
GDW, blz. 767, nr. [4230].

[4231]Wapen: Een gekroonde zandloper.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 767, nr. [4231].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 december 2012
Naar begin van de pagina