Tinallingebb. TINALLINGE (V””R 1594)

1. Meubilair

a. Orgel

[459]DIT WARCK WART GESCHILDERT ENDE GEMALT / BI TIDEN DO DAT MUIDDE ROGGE VOR XXI ARENTSGULDEN WART BETAELT / BI TIDEN HER EILKO ENGELBERTUS, PASTOR DES ERWERDIGEN HEREN / IS DIT WERCK GESCHILDERT ENDE GEMAKET TO GADES LOF ENDE EREN / HYRTO HEBBEN DE VOGEDEN GEDAEN DAT BEST / DAT HEFT 1549 HERMEN ELEVELT, JULLE BEWES, GERYT JANSEN GEWEST / DO MEN SCHREF M. VYFHUNDERT ENDE VYFTICH NOCH SEVEN DAR BI DO SCHILDERDE HINRICK MALER VAN BREMEN MI ICK HERMEN ELVELT MACH DENKEN DAT EN TUNNE RODE BOTTER GOLT XI ARENSGL. EN MUDDE ROGGE XII KRUMSTERT, I MUDDE GARSTE VIII KRUMSTERT. I MUDDE HAVER IIII KRUMSTERT, UNDE DO HUIRDE MEN DAT JUCK LANT ... KRUMSTERT.
N.B. Op smalle latjes geschilderde tekst, van vervallen orgel verwijderd en tegen achterzijde van koorhek getimmerd met verstoring van juiste woordvolgorde. Zie: AWN, 11, 1848, blz. 265. In 1559 komt voor: 'Harmen Edevelt tho Tynaldinge'. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer. Charters van den hove, I, nr. 29. Afgebeeld: GRK, 1 (1984) 89 (fragment).
GDW, blz. 132, nr. [459].

ef. TINALLINGE (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok658

[3625]UNICO ALLARD ALBERDA, HEER VAN MENKEMA, UNICUS COLLATOR TE TYNALLINGE, ANNO 1787. MAMMEUS FREMY HEIDEFELD EN MAMMEUS FREMY, DE BEIDE HEBBEN MY VERGOTEN.
GDW, blz. 658, nr. [3625].

b. Windvaan

[3626]Embleem: Alberda.
N.B. Sedert 1924 niet meer aanwezig. Vermeld: Groningen, 1, 1916, blz. 95.
GDW, blz. 658, nr. [3626].

2. Meubilair

a. Klankbord

[3627]Embleem: Tjarda van Starkenborgh.
N.B. Ergens jaartal 1660. Zie: OOK, blz. 115. Albert Jacob Tjarda van Starkenborgh, op Ter Weer. Zie: NLW, 1951, k. 198, 199. OBS, blz. 386.
GDW, blz. 658, nr. [3627].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3628]ANNO 1649, DEN 11 JUNY, IS DIE EERBARE JACOP JELMERS IN DEN HEER GERUST, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE 1N CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I doorsneden: a. op een terras een staande geharnaste man met stormhoed, houdend in de opgeheven rechterhand een zwaard, de linkerhand in de zijde; b. doorsneden: a. twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen; b. effen; II een dwarsbalk, vergezeld van boven van drie ruiten, I en 2, en van onderen van drie samengevoegde struisveren. Links: Gedeeld: I doorsneden: a. drie rozen; b. drie leliŽn; II een dwarsbalk, vergezeld van boven van twee [salie]bladeren schuinlinks, de bovenste met het steeltje rechts, de onderste met het steeltje links, de dwarsbalk vergezeld van onderen van drie klaverbladen. Helmteken: een uitkomende geharnaste en gehelmde man, houdend in de opgeheven rechterhand een zwaard.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3632.
GDW, blz. 658, nr. [3628].

[3629]ANNO 1652, DEN 29 NOVEMBER, IS DEN E.W. DNS. JOHANNES SMALTZIUS, IN LEVEN PASTOR TOT TYNALLINGE EN RANUM, INT 75STE JAER ZYNS OUDERDOMS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE TEN JONGSTEN DAGE.
N.B. Onherkenbaar. Vermeld: GSL, blz. 342. HVH.
GDW, blz. 658, nr. [3629].

[3630]ANNO 1652, DEN 1 DECEMBER, IS DE DEUGTZAME SUSANNA NICASIUS, IN LEVENT EVROUWE VAN E.W.DN. JOH. SMALTZIUS, ZEER CHRISTELYCK IN DEN HERE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE TEN JONGSTEN DAGE.
GDW, blz. 658, nr. [3630].

[3631]ANNO 1681, DEN 18 NOVEMB., IS D. EERN. WELGELEERDE JOHANES SMALTZIUS, PASTOR DER GEMEYNTE TOT TINALLINGE 28 JAREN GEWEEST SYNDE, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO. AETATIS SUEE LXIII.
Wapen: Op een rotsachtige heuvel een staande omziende adelaar [een smelleken?], houdend in de opgeheven rechterpoot een stang, waaraan twee boeien en een sluitingsmechaniek. Helmteken: een door de handen van twee uitkomende armen gehouden opengeslagen boek, waarop: VERITAS.
N.B. Afgebeeld: NPT, 1926, blz. 256/257.659
GDW, blz. 658, nr. [3631].

[3632]ANNO 1743, DEN 20 JULIUS, IS DE DEUGHTSAME WYPKE JANS, DE HUISVROUW VAN LIPPE JANS TOT TYNNALLINGA, IN 'T 40STE JAAR RAARS OUDERDOOMS IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Zie: GDW, nr. 3628.
GDW, blz. 659, nr. [3632].

[3633]ANNO 1745, DEN 29 AUGUSTUS, IS DE EERSAME HARKE BRUINS IN T 65STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE EEN ZALYGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONZEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II huismerk nr. 508.
Spreuk: GDW, nr. 738.
GDW, blz. 659, nr. [3633].

[3634]ANNO 1745, DEN 3 OCTOBER, IS DE DEUGTZAME GRIETIE KLASEN, DE WEDUWE VAN HARKE BRUINS, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE EEN ZALYGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I drie rozen onder elkaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
DEWELKEN EENS MYN GRAF AANSCHOUWEN / ... DE SEER OP MYN VERLOSSINGE WAGTEN.
GDW, blz. 659, nr. [3634].

[3635]HIER LEID BEGRAVEN DE EERSAME ECKE WILLEMS, IN DEN OUDERDOM VAN 60 JAAREN, 5 MAANDEN EN 4 DAGEN OVERLEEDEN DEN 16 AUGUSTUS 1764 IN HET CASPEL TYNNALLINGE OP ABBEWEER EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Medaillon: Huismerk nr. 509, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters E. W.
DAT IK WAS, BEN IK NIET MEER / EN DAT IK BEN IS HEEL TEER / EN DAT IK NAMAALS WORDEN ZAL / DE GROTE GOD IS HET AL.
Bijbeltekst: Job 7:10.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 343. HVH.
GDW, blz. 659, nr. [3635].

[3636]VIGILATE ET ORATE. ANNO 1766, DEN 22 NOVEMBER, OVERLEED DOMINUS JOHANNES PESMAN, GEBOREN TE THESINGE, IN DEN OUDERDOM VAN 41 JAREN, 3 MAANDEN, 28 DAGEN, NADAT HY DEN TYT VAN 15 JAREN IN 2 GEMEENTENS VAN DE BREDE EN TYNALLINGA HET PREDIKAMPT HADDE BEKLEEDT.
Wapen: Een naakte man, zittend met de rug tegen de rechterzijde van een uitgerukte boom met veel wortels, vergezeld van de letters I. P.
HIER LEGT HET STERFLYK DEEL VAN TYNALLINGS BYBELTOLK / DIE RUSTELOOS WERKSAAM WAS OM 'T EEUWIG HEIL VOOR VOLK / DOOR REUKWERK VAN GEBEEN STEETS YVERIG TE ZOEKEN / OP 'T HEILIG HEMELSPOOR DER GOD GEWYDE BOEKEN / HY RUST IN 'T STOF DES DOOTS, DIE RUSTLOOS BEZIG IS / INT ZALIG LOONGENOT AN 'S HEMELS VREUGDENDIS.
N.B. Wapen afgebeeld: H. Kits Nieuwenkamp. Nederlandsche familiewapens. 3. Haarlem [1937] Blz. 132.
GDW, blz. 659, nr. [3636].

[3637]ANNO 1774, DEN 8 J UNY, IS GERUST DE EERSAME BRUIN SYBRANTS TE TYNALLINGA, SYNDE INT 36STE JAAR SYNS OUDERDOMS, IN LEEVEN EIGENERFDE GEWEEST VAN CASPEL BAFLO EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Medaillon: Huismerk nr. 508 vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en de letters B.S.
AL IN DEN 4DEN TRAP DER SCHREEDEN / WIER IK DOOR DEN DOOD REEDS AFGESNEDEN/ MAAR O ZALIG IK 'T ZY OUD OF JONK / WANNEER IK NAMAALS MET JESUS BLONK.660
GDW, blz. 659, nr. [3637].

[3638]ANNO 1775, DEN 14 MAAY, IS DE EERSAME SYBRANT BRUINS GERUST TE TYNALLINGA IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 72TIG JAAREN, IN LEEVEN OUDERLING VAN DE GEMEENTE ALHIER, EIGENERFDE VAN 'T CARSPEL WARFFUM EN MEDE SYLRIGTER VAN DEESE PLAATS, WELK LEID ALHYR BEGRAVEN.
Medaillon: Huismerk nr. 89, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en de letters S.B.
Vers: GDW, nr. 764.
GDW, blz. 660, nr. [3638].

[3639]ANNO 1796, DEN 13 DEZEMBER, IS DE EERSAAME GEERTRUIT ANDRIES, DE HUISVROUW VAN D.E. HINDRIK LIPPES, WOONAGTIG TE TYNALLINGE, IN HET 50STE JAAR HAARES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LEGT ALHIER TER PLAATS BEGRAAVEN.
Vers: GDW, nr. 594.
N.B. Onder gras. GSL, blz. 659.OMJ.
GDW, blz. 660, nr. [3639].

[3640]IN DEN JARE 1804, DEN 2 DECEMBER, IS OVERLEEDEN DEN EERZAAMEN JOHANNES JANS FRIELINK IN HET 73STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN LIGT ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 344. HVH: na OUDERDOMS: IN ZYN LEVEN ... EN LIGT ONDER DEZE STEEN BEGRAVEN ...
GDW, blz. 660, nr. [3640].

[3641]DEN 10 APRIL 1807 OVERLEEDEN DE EERSAAME JANTJE JACOPS DIEKVELD, HUISVROUW VAN ECKE WILLEMS EN DAARNA VAN PIETER ALBERTS, IN DEN OUDERDOM VAN 82 JAAREN EN BYNA 7 MAANDEN EN LIGT ALHIER ONDER DEZE STEEN BEGRAVEN.
Medaillon: Huismerk nr. 509, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2.
HIER LIGT ONS MOEDER IN HET GRAF / OOK VAN DE DOOD VERWONDEN / OCH DAT HAAR ZIEL BY JEZUS WAS / BEVRYD VAN ALLE WONDEN / DAN ZOU ONS ROUW VERANDERD ZYN / IN GODDELYK GEZANGEN / OCH MOET ONS JEZUS AL TE ZAAM / OOK EVEN BLY ONTVANGEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 345.HVH: Tekstafwijkingen, waarvan rijmwoord overgenomen.
GDW, blz. 660, nr. [3641].

[3642]IN DEN JARE 1808, DEN 12 MAART, IS OVERLEEDEN DE EERZAAME ANTIEN EKKES, DIE HUISVROUW VAN JOHANNES JANS FRIELINK, IN HET 63STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN LEGT ONDER DEZEN STEEN BEGRAVEN.
HIER GING ONS MOEDER HEEN / ONS OOG WAS AL GEWEEN / MAAR BAATE NIET IN DEEZEN / WY HOPEN, DAT ZY IS / AAN 'S HEMELS VREUGDENDIS / LOF ZY HET OPPERWEZEN!
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 345.
GDW, blz. 660, nr. [3642].

[3643]GEDENKSTEEN. ANNO 1811, DEN 18 APRIL, OVERLEED HINDRIK LIPPES TE TINALLINGE IN HET 74STE JAAR ZYNES OUDERDOMS EN WIERD HIER BEGRAVEN.
HINDRIK LIPPES HIER BEGRAVEN NEEN / ZYN LIGCHAAM LIGT IN 'T GRAF ALLEEN / ZYN GEEST NU AAN 'T STOF ONTHEVEN / GENIED BY GOD EEN BETER LEVEN.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 345. OMJ.
GDW, blz. 660, nr. [3643].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 19 november 2012
Naar begin van de pagina