Meedenbt. MEEDEN

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[2469]IN DER TYT ALS EYSEBRANDUS BLANCKSTEIN EN FRIDERICUS BLANCKSTEIN PASTOREN, FOCKO TJACKES EN BERENT HARMS KERCKVOGDEN WAREN, TITTIE GOOSSENS 7HUS HEEFT MY GEGOOTEN OP DE MEDEN ANNO 1714.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 455, nr. [2469].

[2470]IN DIE TYT ALS YSEBRANDUS BLANCKENSTIEN EN FREDERYKUS BLANCKENSTIEN PASTOOREN, BERENT HARMENS EN LUITIEN TONNIES KERCKVOOGHDEN WAREN, TITIE GOOSSENS ME FUDIT VOOR DIE MIEDEN ANNO 1716.
N.B. Omstreeks 1917 overgebracht van dakruiter op kerktoren naar toren van openbare lagere school.
GDW, blz. 455, nr. [2470].

[2471]ALS JOHANNES MENSINGA F. PASTOR, SYPKO KOERTS EN HENRICUS LUITIENS BOUMAN KERKVOOGDEN OP DE MEDEN WAREN ANNO MDCCLXXXIV, CLAUDIUS FREMY, MAMMEUS FREMY HEIDEFELD ME FECERUNT 1784.456
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 455, nr. [2471].

2. Meubilair

a. Preekstoel

[2472]Blijkens opschrift in 1801 door den kistenmaker B. Bekenkamp uit Eexta vervaardigd.
N.B. Niet aangetroffen. Vermeld en afgebeeld: MON, blz. 87 en plaat XXX, nr. 1.
GDW, blz. 456, nr. [2472].

b. Orgeltribune

[2473]DIT ORGEL IS TER EEREN GODES GEMAAKT TER TYD ALS WESSELUS KNOCK PASTOR, TIDDO SYERTS EN TONCKO AYOLTS KERKVOOGDEN DESES CARSPELS WAREN DOOR A. A. HINS Aį MDCCLI.
N.B. Tribune westzijde, orgel verplaatst naar oostzijde.
GDW, blz. 456, nr. [2473].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[2474]IN DEN JARE 1727, DEN 21 JANUARY, IS DEZE BYBEL DOOR DE EER EN AGTBARE BERENT HARMS EN LUITJEN TONNIS, KERKVOOGDEN, GEKOGT VOOR DE ZOMMA VAN 14 CAR. GULD. 10 STUYV.
N.B. Bij orgel.
GDW, blz. 456, nr. [2474].

b. Doopbekken

[2475]B.H. 1719 L.T.
N.B. Koper. Naamletters van Berent Harms en Luitjen Tonnis, kerkvoogden. Vergelijk: GDW, nrs. 2470 en 2474.
GDW, blz. 456, nr. [2475].

c. Collectebus

[2476]A.T. 1771 T.S.
N.B. Koper. Naamletters van Ayolt Tonkes en Tiddo Sierts, kerkvoogden. Zie: GDW, nrs. 2473, 2524 en 2525.
GDW, blz. 456, nr. [2476].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2477]Aį 1603, DEN 30 AUGUST., IS DIE DOEGETSAME HINRICK, GEWESEN HUISVROUWE VAN JOHAN JOANSENS, DESE WERRELDT OVERLEDEN, VOERWACHTEND MIT ALLEN GHELOVIGEN EENE FROLICKE OPERSTANDINGE TEN EWIGEN LEVEND DORCH CHRISTO ONSEN ERLOESER.
N.B. Zie: GDW, nr. 2484.
GDW, blz. 456, nr. [2477].

[2478]Aį 1624, DEN 26 OCTOBRIS, IS DIE ERB. JOHAN JOANSENS IN GODT VERSTORVEN, SINES OLDERS 79 JAREN OLDT ENDE DES LEVENDES SADT, VERWACHTEND AM JUNGSTE DAGE MIT ALLEN UTHVERKOOREN EEN FROLICKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVENDE DORCH UNSEN ZALICHMAKER CHRISTO.
N.B. Zie: GDW, nr. 2484.
GDW, blz. 456, nr. [2478].

[2479]ANNO 1627 ... EN VERWACHTEN ... EUCK ... DINC. Helmteken: een ster.
N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 2481A, 2489.
GDW, blz. 456, nr. [2479].

[2480]ANNO 1652, DEN 22 OCTOBER, IS IN DEN HEEREN ONTSLAPEN457 DE DUEGETSAME MEINSKE EDZES, DE ERSTE HUISFROUWE VAN DE E. EPPO ELTYES EN DAERNAE VAN DE E. TIAERCK TIAERCKS, ENDE VERWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Drie leliťn. Links: Gedeeld: I linksgeschuind; II een leeuw.
GDW, blz. 456, nr. [2480].

[2481]Aį 1660, DEN 21 MARTY, IS GESTORVEN D.E. REINT SIBELS EN 165. 21 JUL... JANTIEN JANSEN [HUISVROU]WE VAN VOOR REINT SIBELS, IEDER 61 JAREN OUT, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie sterren onder elkaar. Links: Een leeuw.
GDW, blz. 457, nr. [2481].

[2481A]ANNO 1665, DEN 2 NOVEMB., IS DE DEUGTSAME SYBEN SYBOLTS, DIE HUISVROU VAN UDO NANTKENS, CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST, OLT 60 JAREN, VERWACHTENDE EEN VROLIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een tegen de deellijn klimmende omgewende leeuw; II een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een schildje, beladen met een ster. Links: Gedeeld: I een tegen de deellijn klimmende omgewende leeuw; II een tegen de deellijn klimmende leeuw. Helmteken: een ster.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 457, nr. [2481A].

[2482]Aį 1666, DEN 29 APRILIS, IS DE EHR EN DEUGHTSAME HILGIE JOCHEMS, DE HUISVROUWE VAN DEN EHR EN ACHTBAREN DETMER FRANSENS, GODTSALICH IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, HARES OUDERDOEMS 39 JAREN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN VROLICKE OPERSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 2484.
GDW, blz. 457, nr. [2482].

[2483]ANNO 1673, DEN 30 NOVEMBER, IS DE EHR EN ACHTBARE EDSE EPPES, COOPMAN OP DEN MEEDEN. GODTSALICHLYCKEN IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, SYNES OLDERDOEMS INT 46STE JAER, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN VROLICKE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 385, vergezeld van dc letters E.E. Links: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen.
HIER LICHT EEN ADAMS KINT /DIENS LYF HET GRAF VERSLINT /HIER LICHT EEN CHRISTY SOHN DIE PRAALT VOOR SYNEN THROON.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 203.
GDW, blz. 457, nr. [2483].

[2484]Aį 1676, DEN 17 MARTZT, IS DIE EER EN ACHTBAERE DETMER FRANSENS, IN SYN TYT SYLVEST EN LUITENANT OP DE MEEDEN, GODTSALIG IN DEN HEERE ONTSLAPEN, SYNES OUDERDOEMS 53 JAREN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN VROLICKE OPERSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapens: Rechts en Links: Gedeeld, doch de deellijn ontbreekt: I een met een zwaard schuinrechts en met een pijl schuinlinks van boven naar beneden doorstoken hart; II een voetkoog, waarop een vogeltje. Helmteken: een zwaard met het gevest links.
N.B. In de vier hoeken van de zerk respectievelijk de teksten: GDW, nrs. 2477, 2478, 2482 en 2484. Wapens hiertussen. In 1933 gaaf op het kerkhof, sedert c. 1940 bij boerderij Hereweg 87, nu verbrijzeld.
GDW, blz. 457, nr. [2484].

[2485]ANNO 1679, DEN 17 DECEMBER, IS GODSAELIGLEYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN DIE EERSAEME JAN GEERDTS BOSSCHER, IN SYN LEVEN OUDERLINGH DER GEMEENTE EN BROUWER OP DE MEEDEN,458 IN HET JAAR ZYNS OUDERDOMS 54, VERWAGTENDE EEN SAELIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUS.
Wapens: Rechts: Een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten. Links: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz, 203.
GDW, blz. 457, nr. [2485].

[2486]ANNO 1680, DEN 28 AUGUSTY, IS GODTSAELIGHLYCK IN DEN HEER EN ONTSLAEPEN DE DEUCHTSAEME LOUWE EENIES, NAGELATEN HUISVROU VAN DE EERSAEME JAN GEERTS BOSSCHER, IN HET JAAR HAERS OUDERDOOMS 46, VERWACHTENDE MET ALLE GELOOVIGEN EEN SAELIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten.
MYN LIEFD TROCK MY TOT U, ICK BEN U NAE GEGAEN / ICK ANVAERD HET GELOOF EN TROCK DIENS WAPEN AN / NU LEEF ICK OOK IN VREUGHT, DIE HEILYGEN GEMEEN / WAT IS 'T EEN GROOTE VREUGHT MET MAN EN CHRISTUS EEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 203.
GDW, blz. 458, nr. [2486].

[2487]ANNO 1693, DEN 10 JUNIUS, IS DIE DEUCHTSAEME WEYKE UDES, GEWESENE HUISVROUW VAN DE EERSAEMEN NAAMEN HENDRICKS. MEDE OUDERLINGH ENDE KERCKVOOGHT OP DIE MEEDEN, IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN IN HET 57 JAER HAERES OUDERDOOMS EN VERWACHTENDE EEN VROOLYCKE OPSTANDTNGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert. Links: Gedeeld: I een man, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een wapenschildje; II een leeuw. Helmteken: een uitkomend hert.
GDW, blz. 458, nr. [2487].

[2488]Aį 1694, DEN Il JUNI, IS DE DEUGDZAME ANJE HINDRIKS, DE GEWEZENE HUISVROU VAN DE EERZAME BRONNE REMKES, CHRTSTELYK IN HET 44 JAAR HAARS OUDERI)OMS IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
MYN DAGEN ZYN GESNEDEN AF / MYN LIGHAAM RUST HIER IN DIT GRAF / DOG HOOPT GENIETEN VOOR DIT SLYK / EEN ERFDEEL IN GODS KONENKRYK / WAARIN MYN ZIEL NU WORT GEVOED f UIT ENKEL LIEFD DOOR CHRISTI BLOED.
GDW, blz. 458, nr. [2488].

[2489]ANNO 16[96], DEN 2 AUGUSTUS, IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN EERENFESTEN FREDERICK HAYKENS, IN ZYN LEVEN VAANDRICH DESES CARSPELS ALSMEDE ZYLVEST DES TERMUNTER ZYL, IN ZYN OUDERDOM GEWEEST ONGEVEER 65 JAAREN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN VROLYCKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een wassenaar; II doorsneden: a. een met twee pijlen schuinkruislings doorstoken hart; b. twee leeuwen. Links: Een leeuw. Helmteken: een ster.
Vers: GDW, nr. 933.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 202, met foutief sterfjaar 1669. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. V kk 5, 20 maart 1696 en 31 december 1697. Vergelijk: GDW, nr. 237j.
GDW, blz. 458, nr. [2489].

[2490]ANNO 1698, DEN 11 AUGUST!, IS DIE DEUCHTSAME EETIE EENIES,459 WEDUWE VAN WYLEN DE E. EDZE EPPES, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN IN HET 66STE JAER HAERS OUDERDOOMS, VERWACHTENDE MET ALLE WAERE GELOOVIGEN EEN SAELIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN IN CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Huismerk nr. 385, vergezeld van de letters E.E.
JESUS SEYDE: ICK BEN DE OPSTANDINGE ENDE HET LEVEN, DIE IN MY GELOOFT SAL LEVEN, AL WEER HY OOCK GESTORVEN. JOHAN. 11 VERS 26.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 204. Bijbeltekst: Joh. 11:25.
GDW, blz. 458, nr. [2490].

[2491]ANNO 1705, DEN 17 FEBRUARI, IS CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN D'EERZAME MEERTEN BUSKER, KERKVOOGD, ZYLVEST EN BROUWER OP DE MEDEN, OUT ONGEVEER 46 JAREN, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
ANNO 1705, DEN 27 MARTI, IS CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN DE DEUGDZAME JACOBJEN TIDDES, WEDUWE VAN DE E. MEERTEN BUSKER, OUT ONGEVEER 41 JAREN, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie sterren.
GRAFSCHRIFT / HIER LEGGEN TWE IN RUST, WAT ... HET STERVEN WAS HAAR NIET ... HAAR ZIELEN ZYN BY GOD IN D'EEUWIGE ZALIGHEID / DOOR JEZUS, GODTS ZOON, TEN VOLLEN HAAR BEREID / DIE ZAL TEN JONGSTEN DAG HAAR ... LIGHAMEN / DOOR ZYN BAZUINE WEER VERENIGEN WEER TZAMEN / ZODAT ZY DAN ... LIGHAAM EEUWIGLYK / DEN ... HET HEMELS KONINGRYK.
GDW, blz. 459, nr. [2491].

[2492]ANNO 1706, DEN 13 JANUARI, IS D. EERZAME AIOLT MENZES, BROUWER EN EIGENERFDE OP DE MEDEN, INT 46 JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
ANNO 1709, DEN 20 MAAI, IS DE DEUGDZAME CYBEN TONKES, GEWEZENE HUISVROU VAN D.E. AIOLT MENZES, INT 30 JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. drie leliŽn, 1 en 2; B. een leeuw. Links: Gedeeld: I boven een terras een losstaande omgewende leeuw; II op een terras een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een klein ruitvormig wapenschildje.
GDW, blz. 459, nr. [2492].

[2493]Aį 1706, DEN 17 OCTOBER, IS DE EERBAHR SYERDT TIDDENS IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: T een dwarsbalk, vergezeld van hoven van twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen; TT gedeeld, doch de deellijn ontbreekt: I drie leliŽn onder elkaar; 2 een leeuw.
ALS AGT EN DARTIG JAEREN SEVEN DAGEN WAREN TEN ENDT / HEEFT GODT MY VERLOST VAN HET WERELS ELENDT / ALS IK OP EEN REISE BY GRONINGEN BEN GEKOMEN / HEEFT GODT MYN SIEL TOT SIG GENOMEN.
N.B. Wapen afgebeeld: Gruoninga 1974, blz. 29.
GDW, blz. 459, nr. [2493].

[2494]Aį 1708, DEN 7 JANUARY, IS DE EERZAME HARM HENDRICKS, OUDERLINGH, EN KERKVOOGT DES CASPELS MEDEN, OUT 67 JAREN, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM, ONSEN HEERE.460
Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert. LinksGedeeld: I een omgewende leeuw; II een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een wapenschildje, beladen met een ster.
HY, DIE SYN HERT DE GODS GEEST GAF / TOT RUSTPLAATS RUST HY IN DIT GRAF / NU CRONEN HEM ZYN DEUGDEN WEER / SYN ZIEL MET HEIL, SYN NAAM MET EER.
GDW, blz. 459, nr. [2494].

[2495]ANNO 1708, DEN 28 APRIL, IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DIE EER EN AGTBARE BRONGER JEMMES, BROUWER EN EIGENERFDE OP DIE MIEDEN, SYNS OUDERDOMS WAAR IN HET VYF EN TWINTIGSTE JAAR, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Op een terras een voor een gebladerde boom iets opspringende eenhoorn.
IN 'T BESTE VAN MYN TYT, IN 'T BLOEMEN VAN MYN JAREN / HEEFT GODT DIE HEER MYN ZIEL TEN HEMEL DOEN OPVAREN / MYN LICHAEM RUSTET HIER BENEDEN LN DE AARD / TER TYT, DAT ZIEL EN LYF EENS WEDER ZY GEPAART.
GDW, blz. 460, nr. [2495].

[2496]ANNO 1710, DEN 16 APRIL, IS DE EERBARE KOERT SYPKENS ZEER CHRISTELYK IN DEN HERE GERUST, OUT 76 JAREN, VERWAGTENDIMET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGI.\ LEVEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Een spiegelmonogram, gevormd van de letters C.S.
HIER RUST IK IN DIT GRAF BEDEKT / TER TYD TOE, DAT MY GOD OPWEKT / OM MET MYN ZIEL ALSDAN 'T ONTFANGEN / 'T GEEN IK IN CHRISTUS MET VERLANGEN / GEZOGT HEB; 'T IS DE ZALIGHEID / DIE VOOR GODS KINDREN IS BEREID.
GDW, blz. 460, nr. [2496].

[2497]Aį 1712, DEN 3 AUGUSTI, IS DE EERZAME BRONNE REMKES CHRISTELYK IN HET 77 JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Doorsneden: A. in een nest een pelikaan met drie jongen; B. gedeeld: 1. een sleutel met de haard linksboven; 2. een leeuw.
IK HEB GELEEFT EEN LANGE TYD / MYN ZIEL HEM IN DEN HEER VERBLYD / MYN LIGHAAM R( IS] EN WERKT NIET MEER / ZO LANG TOTDAT EENS KOMT DE HEER / EN RUKT MYN LIGHAAM t!If DIT SLYK / BY HEM IN 'T EEUWIG KONINKRYK.
N.B. Sleutel voortgekomen uit huismerk nr. 386 van Rempko Frerickx. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. V x 5, blz. 41 verso, 25 maart 1634. Vergelijk: Gruoninga. 1974, blz. 80, 81.
GDW, blz. 460, nr. [2497].

[2498]ANNO 1712, DEN 11 NOVEMBER, IS DE DEUGDZAME MUNKE UDES, WEDUWE VAN DE EERZAME TONKO TAKENS, IN ZYN LEVEN BROUWER EN EIGENERFDE OP DE MEEDEN, IN HET TACHENTIGSTF JAAR HARES OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een man, houdend in de rechterhand een opgeheven zwaard en in dc linkerhand een pijl; II een leeuw.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 206.
GDW, blz. 460, nr. [2498].

[2499]ANNO 1713, DEN 15 SEPTEMBER, IS DE DEUGTSAME HILKE AYEKES, HUISVROUW VAN DE EERBARE SYPKO COERTS, INT 26STE JAAR HAARES OUDERDONS IN DEN HEERS GERUSTET. VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.461
Wapen: Doorsneden: A. de letters H.A.; B. de letters S.C.
Vers: GDW, nr. 1218.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 206.
GDW, blz. 460, nr. [2499].

[2500]ANNO 1713, DEN 15 NOVEMBER, IS DE DEUGTZAME JANTIEN BRONNES, DE GEWEZENE HUISVROU VAN DE EERZAME LUITJEN TONNIS, SCHATBEURDER OP DE MEIDEN, IN HET [321sTE JAAR HAARS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Doorsneden: A. in een nest oen pelikaan met drie jongen; B. gedeeld: 1. een sleutel met de baard linksboven; 2. een leeuw.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 207 en mededeling. Hier ten onrechte IN HET 57STE JAAR. Gedoopt Meeden 23 juli 1682 Jantyn, dochter van de kerkvoogd Bronne Rempkes. Zie: DTB, nr. 273. Overleden in 32ste jaar. Vergelijk: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. V kk 6, 19 augustus 1701.
GDW, blz. 461, nr. [2500].

[2501]ANNO 1722, DEN 20 NOVEMBER, IS CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EER EN DEUGTSAME SYBEN EDZES, HUISVROUW VAN DE EERBARE EGGE EDZES, KOOPMAN OP DE MIEDEN, HAERS OUDERDOMS WAAR 56 JAREN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 huismerk nr. 385, vergezeld van de letters E.E.; II drie klaverbladen; III een leeuw; 1V een man, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een wapenschildje.
ONDER DEZE STEEN MYN LIGHAAM LEIT / MYN NAASTE BLOET HEEFT MY BESCHREIT / MAAR ACH, WAAROM OM MY IN NOOT / MYN ZIEL, DE RUST IN ABRAMS SCHOOT / MYN LICHAAM RUST EN WERKT NIET MEER / TER TYD DAT CHRISTUS MYNEN HEER / MY WEER OPWEKT EN DOET OPSTAAN / EN MET MYN ZIEL TEN HEMEL GAAN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 207. Leeuw waarschijnlijk omgewend. Zie: GDW, nr. 2502.
GDW, blz. 461, nr. [2501].

[2502]ANNO 1724, DEN 3 MAY, IS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST DE EER EN ATGTBARE EPPO EGGES, SOON VAN D.E. EGGO EDZENS, IN HET 29 JAAR ZYNS OUDERDOOMS, VERWAGTENDE MET ALLE WAARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 in de linkerbenedenhock een letter E; II drie klaverbladen, vergezeld in dc rechterbenedenhoek van een letter E; III een omgewende leeuw; IV op een terras een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in dc linkerhand een wapenschildje, beladen met een ster. Helmteken: een uitkomende leeuw.
1. GELYK EEN BLOEM WORDT HAAST GEPLUKT / EN VAN HAAR STENGEL AFGERUCKT / HEEFT MY DE DOOD OOCK HAAST GEVELT / MYN LICHAAM HIER IN 'T STOF BESTELT / ICK HOOP MYN ZIEL ZAL BETER LOT / NU VINDEN BY ZYN HEER EN GODT / OOK SAL HET VLEES EENS WEER UIT STOF l IN EER VERRYZEN TOT GODTS LOF.
GDW, blz. 461, nr. [2502].

[2503]ANNO 1724. DEN 20 JUNY, IS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE E. EERSAME PIETER ALBERS. IN ZYN LEVEN COOPMAN OP DE MEEDEN, INT 62 JAAR ZYNS OUDERDOOMS, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Drie klaverbladen onder elkaar, vergezeld van de letters P.A.462
OP AARDEN WAAR ICK EEN DLENAER / INT WOORT DES HEEREN SUIVER KLAER / MAAR LIG HIER NU INT GRAF GELEYT / VORT AERTS GEWOEL HEB OFGESCHEYT / TOTDAT MY GOUT OPWEKKEN ZAL / MET HEM TE ZYN INT BLYE GETAL.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 208.
GDW, blz. 461, nr. [2503].

[2504]ANNO 1724, DEN 15 JULI, IS DE EERBARE MEERTEN BRONGERS BUSSCHER, ZONE VAN DE EERZAME BROUWER BRONGER JEMMES, IN HET 17DE JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN l)EN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een achter een dorre boom rennende omgewende eenhoorn; II op een terras een boom en twee daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten.
MYN OUDERS, MOEST IK U VERLATEN / MYN JEUGT ZIG BUKKEN VOOR DE DOOT / DIE MY BEMINDEN BOVEN MATEN / TREURT NIET MYN ZIEL IN ABRAMS SCHOOT / HEEFT 'S HEMELS ZALIGHEIT VERWORVEN / OOK ZAL MYN VLEESCH DOOR JESU KRAGT / SCHOON 'T VAN DF WORMEN IS BEDORVEN / DAAR HEERLYK WORDEN INGEBRAGT / OM MET DE ZIEL EENS NA DIT LEVEN TF DELE\ :L\N HFT Htxx1STE GOET / DAT GOD TEN PRYS DE ZYN WIL GEVEN / UIT VRY (GEN AAI) UNI CHRISII LI G I.
GDW, blz. 462, nr. [2504].

[2505]172[5], DEN 23 MAYUS, IS EERSAME TAMMO POPKENS, SOON VAN ZAL. POPKO MIEUWES, INT 37 JAAR ZYNES OUDERDOOMS IN DE HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN ZALYGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapen: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
ZALIG IS DE MENS, DE IN DE HEERE STERF / DE VOOR DIT AERS STOF EEN EEUWIG HEIL ERFT;' ZY GAA\ Iux)R DE DOOT TOT ... ZALEIGHEIT / DE CHRISTUS DOOR ZYN BLOEr ... VOOR HAAR HEEFT BI:RFIl',
GDW, blz. 462, nr. [2505].

[2505A]A` 1726, DEN 17 JULY, IS IN DEN HEERE GERUST DIE EERSAAME EDZO EENIENS, INT 30 JAAR SYNENS OUDERDOMS, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE MET ALLE WAAR GELOOVIGEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar, vergezeld van drie klaverbladen, twee in het schildhoofd en een in de schildvoet; II een staand en aanziend mensengeraamte met omkranstc schedel, houdend in de opgeheven linkerhand een zeis, het mes linksboven.
Bijbeltekst: Psalm 37:37.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 462, nr. [2505A].

[2506]DEN 21 APRIL 1729 IS GESTURVEN BOUWE PIETERS, GEWEESLN HUISVROU VAN DOE UNKES, OLT GEWEEST INT 28 JAAR.
Medaillon: Een spiegelmonogram gevormd van dc letters B. P.
GODT HEEFT DE MENS EEN TYT BEPAALT / HOE HY SE NEEMT OF HY WEG HAALT / LN TYT VA\ BOVEN WAS (LORT MET MY / ALSO GESINT OM VOORT TE GAAN NA HEEMELRYK / OM DAAR TE WEESEN EUWIGLYK.
N.B. Bij boerderij Hereweg 87.
GDW, blz. 462, nr. [2506].

[2507]ANNO 1733, DEN 22 FEBRUARI, IS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DIE E. FERSAME EGGO EDZES IN HET 77ste JAAR SYNES OUDERDOOMS. VERWAGHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZLM CHRISTUM.463
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 385 vergezeld van de letters E. E.; II een leeuw; III gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen onder elkaar; IV een man, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een wapenschildje.
ALSCHOON DE MENSCH HIER ALLES HEEFT / IN VOORSPOED JAREN WENSCHELYK LEEFT / NOGTANS IS 'T ENT GEWIS DE DOOD / MAAR VOOR GODS KINDREN IS GEEN NOOD / DIE 'T TYDELYKE GRAAG VERLIEZEN / EN 'T EEUWIGE VOOR ALLES KIEZEN / TEN JONGSTEN DAG IN 'S HEMELS THROON / DAAR MEN GEEN KOOP BEHOEFT TE DOON.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 208.
GDW, blz. 462, nr. [2507].

[2508]ANNO 1733, DEN 21 MEERT, IS KRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST DE EERSAME CHRISTINA POLACIUS, DE DUEGTSAME HUISVROU VAN DE EERB. LUITIEN TONNIS, KERCKVOOGT EN OUDERLINCK OP DE MIEDEN. IN HET 44ST JAER HAERS OUDERDOOMS, VERWACHTENDE MET ALLE UITVERKOREN EEN VROLYCKE OPSTANDINGE TE JONSTEN DAGE.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. een uit een wolk in de linkerbovenhoek komende arm, houdend in de hand drie leliŽn met gebladerde stengels; b. een uit water uitkomende leeuw.
ALSCHOON DE MENSCH HIER ALLES HEEFT / IN VOORSPOEDT LANG EN WENSCHELICK LEEFT / SOO IS IN 'T EIND GEWIS DE DOODT / MAAR VOOR GODS KINDEREN IS GEEN NOOT / OMDAT HAAR ZIELEN RUSTEN IN ABRAMS SCHOD.
GDW, blz. 463, nr. [2508].

[2509]ANNO 1737, DEN 30 NOVEMB., IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN FREERICK REMPKES, OUT INT 34 JAER, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGEN MET ALLE GELOOVIGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. voor een nest met drie jongen een omgewende staande pelikaan; b. gedeeld, doch het eerste veld is breder dan het tweede: 1 een omgewende leeuw; 2 een sleutel met de baard linksboven; II tweemaal doorsneden: a. een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster; b. twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen; c. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart.
IN HET BESTE VAN MYN DAGEN / KWAM GOD HET TE BEHAGEN / MYN LIGHAAM AN TE TASTEN / MET SWARE TERINGSKRAGTEN / EN MY VOOR 'T AARDSCH TE SCHENKEN / OO MENSCH, WILT HET BEDENKEN / DE ZALIGHEID DOOR CHRISTY BLOED / DEES HOOP STAAD VAST IN MYN GEMOED.
N.B. Wapen afgebeeld: Gruoninga, 1974, blz. 81. Vergelijk sleutel met huismerken aldaar, blz. 80, 81.
GDW, blz. 463, nr. [2509].

[2510]ANNO 1738, DEN 15 JANUARY, IS IN DEN HEERE GERUST BOUKE BRONGERS, HUISVROU VAN DE EERSAME HARM HINDRIKS, ZYLVEST OP DE MIEDEN, IN HET 33sTE JAAR HARES OUDERDOMS, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; H op een terras een achter een bladerloze boom stappende eenhoorn.
NA EEN LANG ZUIKELEN EN NOODT VAN BAREN / DOEN MOST IK VAN DESE WERELT VERVAREN / EN RUST HYR MET MYN KLEINSTE KINT TEER / EN WERP MYN SORG OP GOD DEN HEER / EN JESUM CIERISTUM ZYNEN ZOON / DE ONS WIL BRENGEN IN DES HEMELS.
GDW, blz. 463, nr. [2510].

[2511]ANNO 1738, DEN --, IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN D.E. AEISE HARMS, DOGHTER VAN DE EERSAME HARM HINDRIKS. IN HET NEGENDE JAAR HARES OUDERDOMS, VERWAGHTENDE DOOR GODTS GENADE464 MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: 1 op een terras een tegen een gebladerde boom klimmend omgewend hert; II op een terras een achter een bladerloze boom stappende eenhoorn.
IK WAER EEN ZUIKELING OMTRENT AL MYN DAGEN LANG / HET VIEL MYN MOEDER SWAAR, MYN VADER BANG / NU RUST IK HIER AN MYNS MOEDERS ZYT / EN WENS MET HAAR IN HEERLYKHEIT TE ZYN VERBLYT.
N.B. Gedoopt Meeden 8 mei 1729 Aise, dochter van Harm Hindrix en Bouke Brongers. Zie: DTB, nr. 273.
GDW, blz. 463, nr. [2511].

[2512]1739, DEN I SEPTEMB., IS IN DEN HEERE GERUST DE ED. JUFFROU BERNARDINA BUSCH, OUT 28 JAAR, 10 MAANT EN 7 DAGEN, VROU VAN DEN EERWAARDEN HEER JOHANNES RUMMERINK, PREDIKANT ALHIER OP DE MEEDEN IN 'T OLDAMBT.
Medaillon: Een duif.
HIER RUST EEN JONGE VROUW IN 'T BLOEYEN VAN HAAR JAREN / ZE STIERF DEN ZESDEN DAG NA 'T EERSTE KINDERBAAREN / DRIE WEKEN EN EEN JAAR IN EEN GEWENSTE TROUW / WAS HAAR BEPAALDE TYD, NU WEENT HAAR MAN VOL ROUW / KIND SCHREIT ZYN MOEDER NA EN AL DE HAAR BEMINDEN / WYL ZY ZOIETS BEZAT, DAT ZELDZAAM IS TE VINDEN / HAAR STOF WACHT OP DE STEM VAN 'T LAATST BAZUINGEKLANK / HAAR ZIEL JUICHT VOOR GODS TROON IN 'S HEMELS KOORGEKLANK.
N.B. Tekst na BUSCH onbereikbaar. Mededeling.
GDW, blz. 464, nr. [2512].

[2513]ANNO 1743, DEN 25 APRIL, IS GESTORVEN D.EERSAME DOE UNKES IN HET 55TIGSTE JAAR ZYNES OUDERDOMS.
Medaillon: Huismerk nr. 388, vergezeld van de letters D.U.
ZALIG ... WEEDERKEEREN / TO ... T ... AERD / D ... LEEREN / U ...
N.B. Bij boerderij Hereweg 87.
GDW, blz. 464, nr. [2513].

[2514]TER GEDAGHTENISSE VAN DE EERZAME LUITJEN TONNIS, IN ZYN LEVEN MEDE OUDERLING IN DEZE GEMEINTE JESU CHRISTI ALHIER OP DE MIEDEN, EN IS GESTORVEN OP DEN 16 AUGUSTUS ANNO 1743 IN DEN OUDERDOM VAN 67 JAAREN.
Wapen: Gedeeld in vier stukken door verkorte lijnen, het linker veld doorsneden in vier stukken door verkorte lijnen, uitgaand van de verticale lijn, en over de middelste lijn heen een omgewende leeuw.
DEES PLAATS TOONT ALLER MENSCHEN LOT / EN HOE HET LICHHAAM HIER VERROT / WANNEER DE DOODT HEEFT AFGSNEDEN / 'T LEVEN HIER OP AARD BENEDEN / HIERONDER RUST HET KOUT GEBEENT / EENS OUDERLINGS VAN DEES GEMEENT / HY STIERF OUT EN ZAT VA\ DACr\ MET SUCHT OM 'S HEMELS KROON TE DRAGEN.
N.B. Vergelijk wapen met: GDW, nr. 4164.
GDW, blz. 464, nr. [2514].

[2515]1745, DEN 11 JANN., IS GESTORVEN SYBELT DETMERS, OUDERLING OP DE MIEDEN, OUT 70 JAREN MIN 6 DAGEN.
1740, DEN 10 MAAY, IS GESTORVEN JANTJEN HESSELS, HUISVROU VAN SYBELT DETMERS, OUT 64 JAREN.
Wapen: Gedeeld: I een hart, schuinrechts van boven naar beneden doorstoken met een degen en schuinlinks van beneden naar boven doorstoken met een pijl. II een leeuw.
TWEE ZEER NOUW IN EGT VERBONDEN / WORDEN IN DIT GRAFT GEVONDEN / O MENSCHE, VRESET GOD / ZOO ARFT GY OOK DER VROMEN LOT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 209. In 1933 nog gedeeltelijk gecorrigeerd.465
GDW, blz. 464, nr. [2515].

[2516]ANNO 1745, DEN 28 SEPTEMBER, IS GESTORVEN DE EERZAAME DETMER SYBOLTS IN ZYN OUDERDOM VAN 43 JAREN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUS JEZUS.
Wapen: Gedeeld: I een met twee pijlen schuinkruislings doorstoken hert; II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert.
HOE NIETIG IS, O MENSCH, UW LEVEN / EEN ROOK, EEN DAMP, ALS HOOI EN GRAS / VERGAAT, VERDWYNT GY MEDE ALRAS / HOE VAST GE ER OOK AN MOOGT KLEVEN / LAAT DAN DOG DOOT EN EEUWIGHEID / GEDURIG VOOR UW OGEN STAAN / UW EINDE ZY EEN HEENENGAAN / TOT RUST, VREED EN EEUWIG ZALIGHEIDT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 210.
GDW, blz. 465, nr. [2516].

[2517]TER GEDAGTENISSE VAN DE DEUGTZAME SYBEN EDZKES, WED U. VAN WYLEN SIERDT TIDDES, IN DER TYT DIACON OP DE MEEDEN, GEBOREN 1680, DEN 26 DECEMBER, OVERLEDEN DEN 14 DECEMB. 1747.
Wapen: Gevierendeeld: 1 een omgewende leeuw; II drie leliŽn onder elkaar; III een halve adelaar; IV een leeuw.
DEES ZERK BEDEKT EEN VROU, DE IN HET BLOEY DER JAAREN / WERT VAN HAAR MAN BEROOFT ZEER ONVERWAGT EN RAS / EN ZY WAS NOOYT GESINT OM WEDEROM TE PAAREN/MAAR TROOSTE SIG IN GOD EN BLEEF GELYK SY WAS / EEN SPIEGEL VAN DE DEUGD, EEN CIERAAT VAN DE VROUWEN / AFKERIG VAN DE PRAGT EN WEELDE, DERTELHEID / AL AL HET AARDS GEWOEL KON SY GERUST ANSCHOUWEN / NU LEEFT SE BY HAER GOD LN ZALIGE IIEERLYKHEID.
GDW, blz. 465, nr. [2517].

[2518]ANNO 1766, DEN 23 FEB., IS IN DEN HEERE GERUST DE EERSAME EDZKO SIERTS; HY IS GEBOOREN DEN 1 APRIL 1706.
Wapen: Gedeeld: I twee tegenelkaar klimmende halve leeuwen; II gevierendeeld: 1 een omgewende leeuw; 2 drie klaverbladen onder elkaar; 3 een halve adelaar; 4 een leeuw.
OCH WERELT, WAT BENT GY / IN DESEN AN TE MERKEN / WY AL VERGAAN ALS SNEEUW OM ALLE ONSE WERKEN / VERHUIZEN IS ONS LOT / WY GAAN BY TRAPPEN VOORT / LEIT ONS O GOEDE GODT / TOT BINNEN 'S HEMELS POORT.
GDW, blz. 465, nr. [2518].

[2519]TER GEDAGTENIS VAN DE EERZAME TONKO AYOLTS, KERKVOOGD OP DE MEEDEN, GEBOREN DEN 17 JUNY 1695 EN OVERLEDEN DEN 3 MAY 1766.
TER GEDAGTENIS VAN DE EERBARE EETJE EENJES, HUYSVROUW VAN DE EERZAME TONKO AYOLTS, KERKVOOGD OP DE MEEDEN, GEBOREN DEN 18 MAY 1693 EN OVERLEDEN DEN 20 DECEMBER 1784.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 drie leliŽn onder elkaar; 2 op een terras een klimmende leeuw; II gedeeld: 1 op een terras een omgewende klimmende leeuw; 2 op een terras een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een klein wapen schildje.
N.B. Afgebeeld: J. Tonkes. Het nageslacht van Tonko Ayolts en Eetje Eenjes. 1937. Blz. 18/19.
GDW, blz. 465, nr. [2519].

[2520]ANNO 1767, DEN 12 OCTOBER, IS IN DEN HEERS ONTSLAPEN DE EER EN DEUGDSAME WIPKE MEERTENS, HUISVROUW VAN DE EERBARE SYPCO COERTS OP DIE MEEDEN, HAARS OUDERDOM WAAR 36 JAAR, 3 MAANDEN EN 2 WEKEN, VERWACHTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN VROLYKE OPSTANDINGE DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Een monogram, gevormd van de letters W.M.
OP AARDEN WAAR ICK NIET VERLOST / MAAR BEN GESTORVEN IN 'T BAREN / MAAR HY, DE466 LEEFT, HEEFT MY VERLOST / VAN VEELDERLEY GEVAREN 1 WELZALIG, DIE IN DEN HEERS STERFT / EN VOOR DE AARDE DE HEMEL ERFT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GS L, blz. 211.
GDW, blz. 465, nr. [2520].

[2521]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERZAME HARMEN EENJES, ERFFGEZEETEN OP DE MEEDEN, GEBOOREN 1701, DEN 21 APRIL, EN OVERLEEDEN DEN 21 SEPTEMBER 1769.
Wapen: Gedeeld: I een tegen de deellijn klimmende omgewende leeuw; II een aanziende man, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een onduidelijk voorwerp, waarmee een schildje bedoeld kan zijn.
N.B. Onder gras. OMJ. Gedoopt Meeden 10 april 1701. Zie: DTB, nr. 273.
GDW, blz. 466, nr. [2521].

[2522]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERZAME TIDDO SIERTS, IN ZYN LEVEN KERCKVOOGD OP DE MEDEN, GEBOREN DEN 14 OCT. 1703 EN OVERLEDEN 28 FEBR. 1769.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 boven in het veld een omgewende halve leeuw; 2 boven in het veld een halve leeuw; II gevierendeeld: 1 een omgewende leeuw; 2 drie klaverbladen onder elkaar; 3 een halve adelaar; 4 een leeuw.
HIER RUST DIEN VOOGD NU IN HET GRAF / DE AN DEES KERK EEN CIERAET GAF / EN DE IN ZYNEN DIENST GETROUW / EEN STEUNSEL WAS VAN 'T KERKGEBOU / HY TOOND OOK VEEL EEN MILDE HAND / EN DUS GEEERD IN SYNEN STAND / LEID OOK ZODANIG IN HET STOF / DAT AN HEM WERD GEDAGT MET LOFF.
GDW, blz. 466, nr. [2522].

[2522A]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERBAARE DOGTER WIEKE EENJES, GEBOOREN OP DE MEEDEN 1704, DEN 7 FEBERUARI, EN OVERLEEDEN DEN 22 NOVEMBER 1771.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen de deellijn klimmende omgewende leeuw; II op een terras een aanziende man, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een onduidelijk voorwerp, waarmee een schildje bedoeld kan zijn.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 466, nr. [2522A].

[2523]TER NAGEDAGTENISSE VAN DE EERBARE AALTJEN ALBERTS, HUISVROUW VAN TONNIS LUITJENS, GEBOREN DEN 13 JULY 17[1?l5 EN OVERLEEDEN DEN 28 MEERT 1776.
Wapen: Op een terras een tegen een boom klimmend hert.
GEDOOG DE DOODEN NU IN 'T AARDRYKS SCHOOD TE DEKKEN j WA\T DAAR ZIET UI r ONTSTOND MOET ALLES HENEN STREKKEN ( DE GEEST GAAT NA ZYN EEUWIG HUIS EN 'T LIGHAAM IN UP. AARD / DAT VOOR EEN KORTEN TYD MET SULK EEN REGT AANVAARD.
GDW, blz. 466, nr. [2523].

[2524]TER GEDAGTENISSE VAN DEN EERZAMEN TIDDO SIERTS, IN LEVEN KERKVOOGD OP DE MEDEN, OVERLEDEN DEN 3 JUNY 1781, OUD 50 JAREN EN 6 MAANDEN, 13 DAGEN.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen de deellijn klimmende leeuw; II op een terras een tegen de deellijn klimmende omgewende halve leeuw, misschien een beschadigde hele leeuw.
O MENSCH, KORTSTONDIG IS UW LEVEN / VOLG DAN HAASTIG GODS ROEPSTEM / GELOOF IN JESUS, LEEF IN HEM / DAN ZULT GY NA DEN DOOD NOG LEVEN.
GDW, blz. 466, nr. [2524].

[2525]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERSAAME AYOLT TONKES, KERKVOOGD OP DE MEEDEN, GEBOOREN DEN 26 JANUARI 1714 EN OVERLEDEN 1783, DEN 16 JUNI.467
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 drie leliŽn onder elkaar; 2 op een terras een klimmende leeuw; II gedeeld: I op een terras een omgewende klimmende leeuw; 2 op een terras een aanziende wildeman met hoed, dragend op de rechterschouder een knots, en in de linkerhand een klein driekantig onbeladen wapenschildje.
DE DOOD MAAIT ALLER LEVEN AF / DE OUDSTEN RUKT HY NAAR HET GRAF / DIE HIER IN AANZIEN WAAREN / DE SCEPTER SPADT ARM EN RYK / MAAKT HY DOOR ZYNEN ZEIS GELYK / EN GAAT HIER NIEMANDT SPAREN, / GELUKKIG, DIE ZIG ZELVEN KENDT EN HET NAAR CHRISTUS HEEFF WENDT.
GDW, blz. 466, nr. [2525].

[2526]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERSAAME MENSZO TONKES, ERFFGEZEETEN OP DE MEEDEN, GEBOOREN DEN 1 APRIL 1733 EN OVERLEDEN 1785, DEN 15 MAY.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 drie leliŽn onder elkaar; 2 op een terras een leeuw; II gedeeld: 1 op een terras een omgewende leeuw; 2 op een terras een wildeman met hoed, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een klein driekantig onbeladen wapenschildje.
GDW, blz. 467, nr. [2526].

[2527]TER NAGEDAGTENIS VAN DE EERZAAME TONNIS LUITJENS, EIGENERFDE OP DE MEDEN, GEBOREN DEN 9 MAY 1713 EN OVERLEEDEN DEN 3 FEBR. 1788.
Wapen: Gedeeld in zes stukken, het rechter veld doorsneden in vier stukken, en over alles heen een leeuw, het gehele schild vullend.
MEN QUELT ZIG HIER VERGEEFS 'T GEEN D'AARD ONS AF KOOMT FISCHEN / IS AARD EN 'T LEEVEN ALS 'T GEZAIDE MET DE SFISSFN / GODS WERK ALEEN HELAAS AL SCHYNT ONS NIETS TE DEEREN .1 VERBRYZELT ONS GESTEL, DOET ONS TOT AARDE KEEREN.
GDW, blz. 467, nr. [2527].

[2528]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME JAN EDES, OVERLEDEN DEN 23 MAY 1796 IN HET 67 JAAR ZYNS OUDERDOMS.
GDW, blz. 467, nr. [2528].

[2529]TER GEDAGTENIS VAN DEN EERZ. NANNO SIERTS ... OP DE MEDEN GEBOREN DEN 2 DEC. 1768 EN GESTORVEN DEN 28 MAY 1796.
GDW, blz. 467, nr. [2529].

[2530]TER GEDACHTENIS VAN D'EERBARE HEMKE MULDERS, HUISVROUW VAN H. L. BOUMAN, IS OVERLEDEN DEN 12 FEBR. 1797 IN HET 71 JAAR HAARS OUDERDOMS.
GDW, blz. 467, nr. [2530].

[2531]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME LUITJE HINDERKS, GEBOREN DEN 2 JANUARY 1732, OVERLEDEN DEN 17 DECEMB. 1798, OUD 66 JAAR EN RUIM 11 MAANDEN.
GDW, blz. 467, nr. [2531].

[2532]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME H. L. BOUMAN, IN LEVEN OUDERLING EN KERKVOOGD OP DE MEDEN, OVERLEDEN DEN 18 MEERT 1803 IN 'T 83 JAAR ZYNS OUDERDOMS.
GDW, blz. 467, nr. [2532].

[2533]TER GEDAGTENIS VAN EDZO TONKES, GEBOREN DEN 1 APRIL 1730, OVERLEDEN DEN 7 DEC. 1802 IN DEN OUDERDOM VAN 72 JAREN EN RUIM 8 MAANDEN, EN VAN ZYN DIERBARE ECHTGENOOT EELTJE EPPES, GEBOREN DEN 3 FEBR. 1743, OVERLEDEN DEN 30 JANRI 1806 rN DEN OUDERDOM VAN 63 JAREN.
Wapen: Gedeeld: I drie leliŽn onder elkaar; II op een terras een leeuw, de deellijn met de voorpoten omvattend.
VRAAGT GY, O WANDELAAR, WIE LEGGEN HIER BEGRAVEN? / EEN PAAR IN HUNNE DEUGD GEAGT BY ALLE BRAVEN 1 DAT MIDDEN IN 'T GELUK DE VRUCHT VAN HUNNEN VLYT /468 AAN GODSDIENST, KUNDE EN DEUGD HUN DAGEN HEEFT GEWYD / DE MAN VAN KINDSBEEN AF AAN T AKKERWERK VERBONDEN / HEEFT DOOR 'T ONTGINNEN VAN EEN AANTAL WOESTE GRONDEN / AAN VEELEN BROOD VERSCHAFT EN DAARDOOR MEER VERRIGT / DAN MENIG KONING, DIE PALEIZEN HEEFT GESTIGT / DE VROUW, DE KROON HAARS MANS, DOOR DEUGEN ZACHT GEDREVEN / ZOCHT IN HET HUISBELEID HAAR MAN OPZY TE STREVEN / EN WON DOOR HARE DEUGD, HOE ZWAK HAAR LUISTER SCHEEN / DE LIEFDE VAN 'T GEZIN EN DE ACHTING VAN 'T GEMEEN / NU DOOR GODS VADERHAND AAN DE AARDSCHE ZORG ONTHEVEN / VERBEID HUN STOFLYK DEEL, HIER DE UCHTENDSTOND VAN 'T LEVEN / DAT JESUS CHRISTUS IN DE BLYDE ONSTERFLYKHEID / DE WAARE DEUGD TEN LOON ZYN KINDREN HEEFT BEREID.
GDW, blz. 467, nr. [2533].

[2534]TER NAGEDAGTENIS VAN DE EERBARE HEIKE LUBBERTS, HUISVR. VAN JAN HARMS, GEB. DEN 6 JUN. 1769, OVERL. DEN I MAI 1806 IN DEN OUDERDOM VAN 37 JAREN EN BYNA 4 MAANDEN.
GDW, blz. 468, nr. [2534].

[2535]TER GEDAGTENIS VAN DE EERZAME BRONNO T. BOUMAN, GEBOREN DEN 4 MEI 1756 EN OVERLEDEN DEN 9 DECEMBER 1806.
GDW, blz. 468, nr. [2535].

[2536]TER GEDAGTENIS VAN DE EERZAME REINT NANKES, GEBOREN DEN 6 OCTOBR 1771, OVERLEDEN DEN 6 JANUARI 1807 IN DEN OUDERDOM VAN 35 JAAR EN DRIE MAANDEN.
DAAR 'T STILLE GRAF ELKS STERFLOT TEKENT / DE TOEKOMST NAAR 'T HERLEVEN WENKT / DAAR VOEGT, AANSCIIOUWER, DAT GY DENKT / HOE GY VOOR BIEDEN ZYT BEREKENT.
GDW, blz. 468, nr. [2536].

[2537]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERBAARE GEESSYN HOMMES, IN LEEVEN EHEVROUW VAN HILLENIUS TJARKS, GEBOOREN DEN 17 JULY 1762, OVERLEDEN DEN 29 MAY 1807.
GDW, blz. 468, nr. [2537].

[2538]TER GEDACHTENIS VAN D.E. ANJE ROTGERS, HUISVROUW VAN D.E. HILLENIUS DETMERS, GEBOREN DEN 6 DECEMBER 1744 EN OVERLEDEN DEN 28 AUGUSTUS 1808.
Wapen: Gedeeld: I een met twee pijlen schuinkruislings doorstoken hart; II op een terras een tegen een boom klimmend hert.
IK BEN DOOR DEN DOOD GEHEEL AFGESNEEN / VAN MAN EN KROOST HOE ZEER BEMINT / MYN DOEN, DAT IK HIER HAD RENEEN / IS HEENGEGAAN GELYK DE WIND / O MENSCH, TOT STERVEN WEEST BEREID / GY TREED HIERDOOR IN DE EEUWIGHEID.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 215.
GDW, blz. 468, nr. [2538].

[2539]TER GEDAGTENIS VAN D. EERBARE JANTJEN EDZES, HUISVROUW VAN JAN EDES, OVERLEDEN DEN 16 MAART 1809 IN 'T 75sTE JAAR HARES OUDERDOMS.
GDW, blz. 468, nr. [2539].

[2540]TER GEDAGTENISSE VAN DEN EERZAMEN SYPKO KOERTS, IN LEVEN KERKVOOGD OP DE MEEDEN. OVERLEDEN 4 JULI 1810 1N DEN OUDERDOM VAN RUIM 64 JAREN.
N.B. Buitendien steentje waarop: ANį 1803, S. KOERTS, 18 GRAV.
GDW, blz. 468, nr. [2540].

[2541]TER GEDAGTENIS VAN DE EERBARE GEESIEN PETERS GRAVER. WEDE. VAN WYLL. MENZO TONKES, GEBOREN DEN 1 DECEMBER 1743, OVERLEDEN DEN 9 FEBRUARY 1811.
Wapen: Gedeeld: 1 gedeeld: 1 drie leliŽn onder elkaar; 2 op een terras een klimmende leeuw; II gedeeld: 1 op een terras een omgewende klimmende leeuw; 2 op een terras een wildeman met hoed, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een klein onbeladen wapenschildje.469
GDW, blz. 468, nr. [2541].

[2542]TER GEDACHTENIS VAN DEN EERZAMEN ALBERT SYPKES, IN LEVEN OUDERLING OP DE MEEDEN, OVERLEDEN DEN 17 MEI 1811 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 85 JAREN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 215. Buitendien steentje waarop: ANNO 1803, A. SYPKES, 18 GRAVEN.
GDW, blz. 469, nr. [2542].

[2543]ANNO 1750, DEN 3 MAART, IS GEBOREN DE EERZAME JAN LUIRTS BROUWER EN OVERLEDEN DEN 10 JANUARY 1813, OUD 62 JAAR EN 10 MAANDEN.
N.B. Akte van overlijden: de brouwer Jan Luurts Hopman. Vergelijk: GDW, nr. 2546.
GDW, blz. 469, nr. [2543].

[2544]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME TETJE HARMS, WEDW. VAN WYLEN AYOLT TONKES, IN LEVEN KERKVOOGD OP DE MEEDEN. GEBOREN DEN 15 JANUARY 1735 EN OVERLEDEN DEN 15 JANUARY 1813.
Wapen: Gedeeld: 1 gedeeld: 1 drie leliŽn onder elkaar; 2 op een terras een klimmende leeuw; U gedeeld: 1 op een terras oen omgewende klimmende leeuw; 2 op een terras een aanziende wildeman met hoed, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een klein driekantig onbeladen wapenschildje.
HIER ONDER DEZEN STEEN BENEDEN / RUST NAAST HAAR MAN 'T ONTZIELDE LYF i VAN HAAR, DIE JUIST IS OVERLEDEN / NA TACHTIG JAREN AARDSCH VERBLYF / NU VAN HAAR AARDSCHEN POST ONTSLAGEN / DEELT ZY THANS IN HAAR EEUWIG LOT / HAAR LIGCHAAM WERD IN 'T GRAF GEDRAGEN I DE PLAATS, WAAR VLEESCH EN BEEN VERROT.
GDW, blz. 469, nr. [2544].

[2545]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME MEINT POPKES SMID, COLLECTER EN SCHATBEURDER OP DE MEDEN, GEB. DEN 9 MEI 1739 EN OVERLEDEN DEN 16 JULY 1791 EN VAN DESZELFS HUISVROUW MARTJEN JACOBS, LAATST WEDUWE VAN HINDRIK HARKES, GEB. DEN 4 JAN. 1742 EN OVERL. DEN 6 JULY 1817.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 213.
GDW, blz. 469, nr. [2545].

[2546]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME HARM JANS BROUWER, OP DE MEEDEN OVERLEDEN DEN 14 OCTOBER 1782 IN HET 51sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS, EN VAN DESZELFS HUISVROUW JANTJEN TONNIS, LAATST WEDW. WYLEN JAN LUIRTS HOPMAN, OVERLEDEN DEN 2 JUNY 1823 IN HET 77 JAAR HAARS OUDERDOMS.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 2543.
GDW, blz. 469, nr. [2546].

[2547]TER GEDACHTENIS VAN DEN EERBAREN EDSKO JANS, OVERLEDEN DEN 1 JULY 1806 IN DEN OUDERDOM VAN 69 JAREN EN DESZELFS ECHTGENOTE ANNEKE AILKES, OVERLEDEN DEN 21 DECEMBER 1829 IN DEN OUDERDOM VAN 77 JAREN.
RUST ZACHT, LIEVE OUDERS, RUST ZACHT IN DIT GRAF I GOD GAF MY AAN U, GOD NAM U MY AF / IK WYD U MYN TRANEN, IK WYI) U DEEZ ZERK / IK BLYF U STEEDS DANKBAAR, IK ROEME UW WERK / EN LEEF IN DE HOOPE, DAT THANS REEDS UW LOT / GELUKKIG, VOLZALIG IS BY ONZEN GOD / RUST ZACHT, LIEVE OUDERS, RUST ZACHT IN Drr GRAF / NOG WEINIGE DAGEN DAN VAL IK OOK AF / EN RUST AAN UW ZYDE, MAAR STYG OOK NAAR BOVEN / OM MET U VEREENIGD DEN HEERE TE LOVEN / VEREENIGD!, JA VEREENIGD, DAT ZY EENS ONS LOT ;' VEREENIGD MET CHRISTUS, VEREENIGD MET GOD.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 214.
GDW, blz. 469, nr. [2547].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina