Midwoldeaj. MIDWOLDE (VÓÓR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk of gedenksteen

[427]BAUKONIS FACIEM SPECTAS, QUI MORIO AB EUSSUM QUI VACUAS NUMQUAM SUEIVT HABERE MANUS. OBIT ANNO DOMINI 1552, I OCTOR.
Beeldhouwwerk: Tussen een buikige rode kan met oor en een roodgebekte witte ooievaar het borstbeeld van een man met narrenkap, gekleed in rood gewaad, afgezet met goud, houdend een met een spiegeltje bekroonde staf. Vergezeld van DATERE VNYE.
N.B. Bij grote poort van Nienoord. Sedert 1846 niet meer aanwezig. Tekening c. 1840: RAG, Archief Feith, inv. nr. 30a. Afgebeeld: GVA, 1897, blz. 10/11, met correctie van op tekening foutief vermeld jaartal. Woorden, die afbeelding van Bauko, nar van Wigbolt van Ewsum, vergezellen doorgaans opgelost tot: DAT ERE UN YEDER.
GDW, blz. 127, nr. [427].

ca. MIDWOLDE (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2704]GEORG WILHELM ENDE ANNA VAN EWSSUM, GRAEF ENDE GRAEVINNE VAN INHUISEN ENDE KNIPHUISEN, HEER ENDE VROU VAN NIENOORT ENDE DES LANDES VREDEWOLDT, HEBBEN DESE KLOCKE, GEBORSTEN DOOR HET LUIDEN OVER DE DOOT VAN WILHELM III, KONING VAN GROOTBRITTANIEN, WEDER LAETEN VERGIETEN ANNO MDCCIV. MAMEES FREMY ME FECIT.
Wapens: Rechts: Von Inn- and Kniphausen [3]. Links: Van Ewsum [2]. Wapenspreuk: DOMINUS PROVIDEBIT.
N.B. Hergoten 1912 met overname van tekst en wapen. Wapenspreuk: Genesis 22:14, Latijnse tekst, laatste woorden. Gebruik van spreuk door nakomelingen niet bekend ondanks OBS, blz. 281. Wapenspreuk niet in diploma, waarbij keizer Leopold 1 de titel graaf/gravin verleende aan Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen en Anna van Ewsum, 9 maart 1694. Zie: RAG, Archief Nienoord, inv. nr. 817. Willem III, overleden Hamptoncourt 19 maart 1702. Zie: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 1, 1911, k. 1549. Vergelijk: GDW, nr. 2731A.
GDW, blz. 497, nr. [2704].

2. Meubilair

a. Preekstoel

[2705]Wapen, vergezeld van het jaartal 1711: Von Inn- and Kniphausen [3]. Op het klankbord een gekroond spiegelmonogram, gevormd van de letters A.V.E.498
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XX. Vervaardigd in opdracht van Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen, 26 maart 1709, door Allert Meyer en na overlijden van opdrachtgever 5 september 1709 betaald door diens weduwe Anna van Ewsum op 28 augustus 1711. Gekwiteerd door Mencke Mollaan en Jan d. Ryk. Zie: RAG, Archief Nienoord, inv. nr. 951.
GDW, blz. 497, nr. [2705].

b. Orgel

[2706]Wapens: Rechts: Von Inn- and Kniphausen [3]. Links: Van Ewsum [2]. Schildhouders: twee omziende gekroonde gouden leeuwen, met kronen van vijf bladeren.
In de kleppenkast:
LEVYN EEKMAN, HOMBERGENSIS, ORGELMAKER TE AMSTERDAM, ANNO 1630.
ANDREAS DE MARE, ORGELMAKER EN ORGANIST TE BEDUM. DAAR DAT DESE ORGEL IN 40 JAHR NIET GEBROKT IS OF DAAROP GESPEELD, SO IS HET VERBETERT DOOR D. LOHMAN EN SOHN EN GERHARD DIEDERIG LOHMAN IN HET JAHR 1787, ORGELMAKERS.
N.B. Afgebeeld: Daniel Brunzema. Die Gestaltleng des Orgelprospektes. Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands. Heft 35. Aurich 1958. Abbildung Nr. 16. Deels mededeling. Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen, overleden Nienoord 5 september 1709, gehuwd, voorwaarden 14 oktober, 1665 Anna van Ewsum, overleden Nienoord 6 november 1714. Zie: NLW, 1935, k. 164. OBS, blz. 281.
GDW, blz. 498, nr. [2706].

c. Banken

[2707]C.H.V.V.I.E.K.H.T.N.F.E.U. A.V.E.V.V.I.E.K.V.T.N.F.E.U. ANNO M DCLX.
Kwartieren met helmtekens en dekkleden:
V.KNIPHAUSEN*V.AMELUNXEN*V.EWSSUM*V.FREITAG*
V.MANNINGAV.RUTENBERGV.EICKV.HAREN
GR.V.RENNENBERGV.BUSCHV.WYLICHV.OLDENBOKUM
V.BRAACKELV.GROPELINCKV.ZUYLEN V.DER HAERV.SCHADE
V.UPLEWERTV.HALLLV.RASQUERTV.OLDERSUM
GR.V.CULENBORCV.BLITERWYKV.PALANTV.BOLSWIN
V.RIPPERDAV.BARTENSLEBENV.NIENROY*V.LANGEN*
V.BRINENV.BUDDEV.DRAKENBURG*[V.STAHL]*
N.B. Letters: CAREL HIERONYMUS VRIJHEER VAN IN EN KNIPHAUSEN, HEER TOT NIENOORD, FREDEWOLD EN UPLEWERT. ANNA VAN EVVSSUM, VRIJVROUW VAN IN EN KNIPHAUSEN, VROUW TOT NIENOORD, FREDEWOLD EN UPLEWERT.
Kwartieren beschreven van midden uit. Wapens ten opzichte van namen een of twee plaatsen verschoven. Bij met sterretje gemerkte namen ontbreekt wapen sedert overschildering met GDW, nr. 2708. Bij V.EICK is geschilderd wapen Van der Does van Noordwijk. Afgebeeld in kleuren: VVS, blz. 167, en afzonderlijk wapens Manninga, Rennenberg, Braackel, Rutenberg, Busch, Gropelinck. Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen, overleden 's-Gravenhage 31 juli 1664, gehuwd 2 juni 1657 Anna van Ewsum, die hertrouwde, voorwaarden 14 oktober, 1665 Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen.
GDW, blz. 498, nr. [2707].

[2708]Wapens, elk met twee helmtekens: Rechts: Von Inn- and Kniphausen [3]. Dekkleden: zwart en goud. Links: Van Ewsum [2]. Dekkleden: rood en goud.
N.B. Aangebracht na overschildering van GDW, nr. 2707. In 1936 aangetroffen onder effen verflaag. Toen werd niet begrepen, dat oudere kwartierstaat, GDW, nr. 2707, in of na 1665 was overgeschilderd en vervangen door: GDW, nr. 2708. Afgebeeld: VVS, blz. 167. Zie ook: GDW, nr. 2709. Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen en Anna van Ewsum, zie: GDW, nr. 2706.499
GDW, blz. 498, nr. [2708].

[2709]Wapen: Von Inn- and Kniphausen [3]. Schildhouders: twee omziende leeuwen, gekroond met een kroon van zeven bladeren.
N.B. Op luifel van bank. Zie: GDW, nrs. 2707, 2708. Afgebeeld: VVS, blz. 167.
GDW, blz. 499, nr. [2709].

d. Deuromlijsting

[2710]Wapen: Monogram, gevormd van de letters: C.H.K en A.V.E.
DIT IS DE POORTE DES HEEREN, DOOR DEWELCKE DE RECHTVEERDIGE SULLEN INGAAN.
N.B. Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen, overleden 's-Gravenhage 31 juli 1664, gehuwd 2 juni 1657 Anna van Ewsum, hertrouwd, voorwaarden 14 oktober, 1665 Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen. Zie: NLW, 1935, k. 166.
GDW, blz. 499, nr. [2710].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel en -beker

[2711]MARGRETA BEATA GEBORNE FRIDAG VAN GOENS, VROW VAN NIENORT EN FREDEWOLT, TEGENWOORDIG BARONNE VAN INHUISEN EN KNIPHUISEN, EDELE VROW TOT LUTZBORGH, BERGUM, GAF DIT TEN DIENSTE VAN GODTS TAFEL IN DE KERK. MIDWOLDA, DEN 1 MEY ANNO DUISENT SES HUNDERT ACHT EN VIEFTIG.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Fridag; II en III Van Goens.
N.B. Van 1840 tot heden niet toegankelijk particulier bezit. Vermeld: APG, blz. 112. Zie: RAG, Archief Nienoord, inv. nr. 956.
GDW, blz. 499, nr. [2711].

4. Gedenktekenen

a. Graftombe

[2712]VIA LETHI VIA VITAE. PERENNI MEMORIAE VIRI SANGUINE ET PROSAPIA ILLUSTRISSIMI D.CAROLI HIERONYMI S.R.I. LIB. BARONIS INHAUSAE ET KNIPHAUSAE, DOMINI NIENOORTAE, TERRITORII VREDEWOLDAE ET UPLEWERTAE NE. ILL. ET P.P. GRON. ET OML. ORD. POST ALLA PUBLICA MUNERA RITE ADMINISTRATA IN CELSISS. ORD. GEN. FOED. BELGICAE POTENTISS. CONSESSU ASSESSORIS ORDINARII, ADEQUE ILLUSTRISSIMO KNIPHAUSANO SANGUINI INNATAE QUASI PRUDENTIAE, AC VIRTUTIS, GLORIAE IN PACE ET BELLO, VERI COHAEREDIS, CONIUGIS SUI, DUM FATA SIVERUNT CHARISSIMI, POST QUAM EXPLEVISSET MORTALTS HUIUS VITAE.ANNOS XXXI, MENSES IX, CONIUGII SECUM ANNOS VII, MENSES II, HAGAE COM. INTER GRAVISSIMAS PRO. RES CURAS. PRIDIE KAL. AUG. MDCLXIV. PRAEMATURA QUIDEM ET ACERBA MORTE. PTA TAMEN, QUIA IN DOMINI FIDE AD SEDES AETERNAS TRADUCTI, HOC MONUMENTUM POSUIT, DICAVIT, CONSECRAVIT ANNA AB EWSSUM, EIUS VIDUA, NOBILISSIMI ET ANTIQUISSIMI GENERIS SPLENDORE EXCELLENTISSIMAE IN TOGA ET SAGO, ETIAM DIFFICILLIMIS TEMPORIBUS, DE PATRIA SEMPER BENE MERITAE FAM. EWSSUMANAE GENUINA SOBOLES, NIENOORTAE AC TERRITORII VREDEWOLDAE UNICA HAERES. CUM AUTEM IPSA POSTMODUM, ILLIBATO ADHUC AETATIS FRUENS FLORE, EX OCCULTA PROPENSIONE IN SPLENDIDISSIMAM KNIPHAUSIORUM GENTEM, PER SECUNDA VOTA NUPSISSET ILLUSTRISSIMO VIRO, PRIORIS SUI MARITI COGNATO GEORGIO WILHELMO S.R.I. LIB. COMITI INHAUSAE, KNIPHAUSAE, ELTERNAE, TERRITORII VOGELSANCK ET OPPIDI BASTENACH, DOMINO NIENOORTAE, TERRITORII VREDEWOLDAE ET UPLEWERTAE, MEMORES AMBO IN CONCORDI ET INDIVISA SOCIETATE VITAE SUAE MORTALITATIS HIC ITIDEM SUIS SUORUMQUE EXUVIIS IN SPEM GLORIOSAE RESURRECTIONIS PER UNICUM SOSPITATOREM CHRISTUM CONDITORIUM SOLEMNE DECREVERUNT AC DESTINARUNT. ANNO MDCLXVIIII.500
Wapens: Rechts: Von Inn- and Kniphausen [2]. Midden: Van Ewsum [2]. Links: Von Inn- and Kniphausen [3].
Kwartieren met helmtekens: Rechts:
V. HALLEUPLEWERTV. AMELUNXENV. KNIPHAUSEN [1]
V. BLITFRSWYCKGR. V. CULENBORGV. RUTENBERGV. MANNINGA
V. BARTENSLEBENV. RIPPERDAV. BUSCHGR. RENNENBERG
V. BUDDEV. BRINENV. GROPELINGKV. BRAAKEL

Kwartieren met helmtekens: Links:
V. EWSSUM [2]V. FREITAGV. RASQUERTV. OLDERSUM
V. DOES V. NORTWYCKV. HARENV. PALANTV. BOLSWIN
V. WYLICHV. OLDENBOCUMV. NIENROYV. LANGEN
V. ZUYLEN V. DER HAERV. SCHADEV. DRAKENBUIRGV. STAHLL
N.B. Beeldengroep van wit marmer, vervaardigd in opdracht van Anna van Ewsum 8 september 1664, door Rombout Verhuist, wiens vordering voldaan 26 augustus 1669. Naast elkaar liggend op afzonderlijke matrassen Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen, overleden 31 juli 1664, en Anna van Ewsum in half opgerichte houding ziend naar haar gestorven echtgenoot. Signatuur op diens hoofdkussen: R. VERHULST FE. Tegen achterwand cartouche niet tekst en zestien kwartieren van beide personen, van midden uit naar buiten. Anna van Ewsum hertrouwde voor voltooiing van graftombe, huwelijkse voorwaarden 14 oktober 1665, Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen, wiens naam in tekst opgenomen en wiens wapen mede daarboven aangebracht. Nadat Georg Wilhelm 9 maart 1694 was verheven van rijksbaron tot rijksgraaf werd in tekst achter zijn naam BARON] gewijzigd in COMITI. Van hem na verheffing tijdens leven door Bartholomeus Eggers vervaardigd staand beeld [GDW, nr. 2713] toegevoegd. Een putto moest hiervoor het veld ruimen en bevindt zich na zwerftocht in groninger museum. De oorspronkelijk zwarte kleur van achtergrond werd 1936 op aandrang van en door groninger kunstschilder Jan Alting vervangen door grijze tint. Afgebeeld: GDW, plaat XVIII. Elisabeth Neurdenburg, De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden (Amsterdam 1948) afb. 173, 174. Op groter formaat: Heemschut, 40, blz. 87. Kleiner: LGK, afb. nr. 10. Buitendien: LNB, blz. 93. En vooral: OGK, 208; GRK, 1 (1984) 104. Zie: RAG, Archief Nienoord, inv. nr. 947. Ook: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen. Deel 3. Groningen 1866. Blz. 271. Ook: A. Meijer. Het huis Nienoord en de graftombe te Midwolde. Groningen 1887. Kwartierstaten: Nieuwe Drentsche volksalmanak 1919, blz. 216/217. Details: VVS, blz. 170.
GDW, blz. 499, nr. [2712].

[2713]Wapen: Von Inn- and Kniphausen [3] met vier helmtekens, van rechts naar links: Von Inn- and Kniphausen [1], Eltern, Nienoord, Uplewerd. Wapenspreuk: DOMINUS PROVIDEBIT.
Kwartieren
KNIPHAUSEN [1]WURBEN
ELTERNETZING
RENNENBERGWURBEN
BRONCH.BATENB.ROGENDORF
UPLEWERTZEROTIN
KULENBURGSEEBURG
MOEURSKONAWURF
DU PRAETOTTINGEN
N.B. Wit marmeren beeld, gesigneerd: B. EGGERS, van Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen, geharnast, staand en ten voeten uit, overleden Nienoord 5 september 1709, man van Anna van Ewsum, het beeld vervaardigd tijdens leven en voor het overlijden van Bartholomeus Eggers op 23 februari 1692. Onder beeld op zwarte voetstuk van graftombe: GEORGIUS WILHELMUS S.R.I. COMES KNIPHAUSEN ETC. Dus geplaatst na verheffing tot graaf,5019 maart 1694. Afgebeeld: GRK, 1 (1984) 104. Zie: GDW, nrs. 2712, 2717. Ulrich Thieme. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. X. Leipzig 1914. S. 376. Ook: Nieuwe Drentsche volksalmanak, 1919, blz. 213. Helmtekens conform diploma, zie: GDW, nr. 2704. Wapenspreuk eveneens aldaar. Namen der kwartieren elders: Eytzing, Zierotin, Würbna. Zie: NLW, 1935, k. 164. W. K. von Isenburg und Frank Freytag von Loringhoven. Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten. Marburg 1953-1957. Wapen en kwartieren afgebeeld: GDW, plaat XIX, vergelijk: plaat XVIII.
GDW, blz. 500, nr. [2713].

b. Rouwborden

[2714]C.V.E. 1639.
Wapen: Van Ewsum [1]. Helmteken: een uitkomende rode reiger met een gouden snavel en met een opgeheven vlucht, de linker vleugel van goud, beladen met een blauwe dwarsbalk. Dekkleden: rood en goud en blauw.
N.B. Caspar van Ewsum, overleden 23 mei 1639, weduwnaar van Anna van der Does van Noordwijk. Zie: GDW, nr. 2726.
GDW, blz. 501, nr. [2714].

[2715]W.V.E. 1643.
Wapen: Van Ewsum [1]. Helmteken: een uitkomende rode reiger met een rode snavel en met een opgeheven vlucht, de linker vleugel van goud, beladen met een blauwe dwarsbalk. Dekkleden: goud en rood en blauw.
N.B. Willem van Ewsum, overleden 7 mei 1643, man van Margaretha Beata Freytagh. Zie: Nieuwe Drentsche volksalmanak, 1919, blz. 208.
GDW, blz. 501, nr. [2715].

[2716]C.H.V.V.I.E.K. NATUS MDCXXXII, DEN 28 OCTOBER. DENATUS MDCLXIV, DEN 31 JULY.
Wapen: Von Inn- und Kniphausen [2].
Kwartieren:
TEN WATER [2]V. KNIPHAUSEN [1]V. AMELUNXENV.D. SCHULENBORG
HACKV. MANNINGAVON RUTENBERGHVON DASSEBORGH
HAUWERDAGR. V. RENNENBERGVAN BUSSCHEV. SCHUILHGEL
VISCHWERDTV. BRAACKELGROBELINCKV. MANDELSLO
GR. V. ERPACHV. UPLEWERTVON HALLEV. HEITE
UTERSTHEWERGR. V. CULENBORGV. BLITERSWICKV. STAEL
GR. V. LA ROCHEV. RIPPERDAV. BARTENSLEVEV. HAXTHUSEN
GRIMERSUMV. BRINENV. BUDDEDE BARE
N.B. Naamletters: Carel Hieronymus vrijheer van Inn- en Kniphausen, eerste man van Anna van Ewsum. Zie: Nieuwe Drentsche volksalmanak, 1919, blz. 216/217. GDW, nr. 2707. Afgebeeld: GDW, plaat XX.
GDW, blz. 501, nr. [2716].

[2717]OBIIT ANNO MDCCIX, V SEPTEMB.
Wapen: Von Inn- und Kniphausen [3]. Schildhouders: twee omziende goudgekroonde bruine leeuwen, met kronen van vijf bladeren.
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 58. Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen, overleden Nienoord 5 september 1709, tweede man van Anna van Ewsum. Zie: NLW., 1935, k. 164.
GDW, blz. 501, nr. [2717].

[2718]OBIIT ANNO MDCCXIV, 1 APRIL.
Wapen: De Soete.
Kwartieren:
De SoeteVan der Does van Noordwijk
AerssenVan Kerkhoven
N.B. Françoise de Soete de Laecke de Villiers, overleden Midwolde, Carelsveld, 1 april 1714, vrouw van Carel Ferdinand von Inn- und Kniphausen. Zie: NLW, 1935, k. 164.502
GDW, blz. 501, nr. [2718].

[2719]Wapen, omgeven door liefdeknopen: Gedeeld: I Von Inn- und Kniphausen [3]; II Van Ewsum [2].
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XX. OGK, blz. 58. Anna van Ewsum, overleden Midwolde, Nienoord, 6 november 1714, laatst weduwe van Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen. Zie: NLW, 1935, k. 164, verbeterd: OBS, blz. 281.
GDW, blz. 502, nr. [2719].

[2720]OBIIT ANNO MDCCXVII, XXVIII DECEMB.
Wapen: Von Inn- and Kniphausen [3]. Schildhouders: twee omziende goudgekroonde bruine leeuwen, met kronen van vijf bladeren.
N.B. Carel Ferdinand von Inn- und Kniphausen, overleden Midwolde, Nienoord, 28 december 1717, weduwnaar van Francoise de Soete de Laecke de Villiers. Zie: NLW, 1935, k. 164.
GDW, blz. 502, nr. [2720].

[2721]OBIIT 17 MEY 1729.
Wapen: Gedeeld: I Von Inn- and Kniphausen [2]; II Von Inn- and Kniphausen [3].
N.B. Josina Geertruida von Inn- und Kniphausen, overleden Ulrum, Asingaborg, 17 mei 1729, vrouw van Haro Caspar von Inn- und Kniphausen. Zie: NLW, 1935, k. 169.
GDW, blz. 502, nr. [2721].

[2722]AETATIS SUAE XX. OBIIT MDCCXXXVII, DEN 10 FEBR.
Wapen: Von Inn- and Kniphausen [2]. Schildhouders: twee gouden leeuwen.
N.B. Johan Carel Ferdinand von Inn- und Kniphausen, heer van Nienoord en Vredewold, overleden Groningen 10 februari 1737. Zie: NLW, 1935, k. 168. Ten gevolge van restauratiefout hartschild nu Von Inn- and Kniphausen [1] in plaats van Lutetsburg.
GDW, blz. 502, nr. [2722].

[2723]DE HOOGHWELGEBOOREN HEER WILLEM BARON VAN IN- EN KNIPHUISEN, HEER VAN DE NYENOORTH EN DES LANDS VREDEWOLD, EENUM EN AEIKEMA, MEDE GEDEPUTEERDE STAAT VAN DE PROVINCIE VAN GRONINGEN EN OMMELANDEN, GRIETMAN VAN NYESLOTER ZYLVEST ETC. ETC. ETC. AETATIS SUAE 67, 11 MAAND, 17 DAAGEN. OBIIT 17 MAART 1768.
Wapen: Von Inn- and Kniphausen [2]. Schildhouders: twee ten dele omziende gouden leeuwen.
Kwartieren
KNIPHUISEN [2]LEWEJARGESALBERDA
FRIETAGHOOFTMANFROMA [1]OMTEDA
AMELUNXENCOENDERS [1]HEERALMAUITERWYCK
HAERENROLTMANTER LANEHARSENS
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 68. Kwartieren Jarges welbewust verfraaid. Vergelijk: Maandblad Groningen, 1922/1923, blz. 203. En: Bijblad NLW, 3, blz. 65.
GDW, blz. 502, nr. [2723].

c. Doodkisten

[2724]BEATA VAN RASQUET, WEDUWE VAN WIGBOLT VAN EWSEM TOT EWSEM ENDE MIDDELSTUM, ENDE GERTRUIT VAN WILICH, VROUWE VAN WIGBOLT VAN EWSEM, HEERE VAN NIENOORT ENDE DES LANDES VREDEWOLT, OVERSTE.
N.B. Kleine koperen kist in grafkelder, waarschijnlijk vervaardigd tijdens voltooiing van kelder, c. 1669. Vermeld: RAG, Archief Gruys, inv. nr. 544, afschrift 17 februari 1814, gemaakt tijdens reparatie van kelder. Beetke van Raskwerd overleed 14 mei 1554. Zie: M. Hartgerink-Koomans. Het geslacht Ewsum. Groningen 1938. Blz. 143. Geertruida van Wylich overleed 1570. Zie: Nieuwe Drentsche volksalmanak 1919, blz. 216/217.503
GDW, blz. 502, nr. [2724].

[2725]SIBILLA VAN EWSUM, DOCHTER VAN NIENOORT ENDE DES LANDES VREDEWOLD, OBIIT 1636.
N.B. Kleine koperen doodkist. Zie GDW, nr. 2724.
GDW, blz. 503, nr. [2725].

[2726]CASPER VAN EWSUM, HEERE VAN NIENOORT, VREDEWOLD ENDE NOORWYK, DROSSAART VAN COUVERDEN ENDE DES LANDSCHAP DRENTHE, COLLONEL, OBIIT 1639 OP HEMELVAATSDAG.
N.B. Kleine koperen doodkist. Zie: GDW, nr. 2724. CVO: NOORDWYK. Sterfdag 23 mei.
GDW, blz. 503, nr. [2726].

[2727]WILLEM VAN EWSUM, HEER VAN MENOORT ENDE DES LANDES VREDEWOLD, OBIIT DEN 7 JUNY 1645.
N.B. Kleine koperen doodkist. Zie: GDW, nr. 2724. Sterfdag elders 7 mei 1643. Zie o.a.: CVO. Vergelijk: GDW, nr. 2715.
GDW, blz. 503, nr. [2727].

[2728]ELISABET VAN HAREN, WEDUWE VAN HARO FRYTACH, HEERE TOT GOEDENS, OBIIT DEN 29 SEPTEMBER 1645.
N.B. Kleine koperen doodkist. Zie: GDW, nr. 2724.
GDW, blz. 503, nr. [2728].

[2729]WILHELM VRYHEER VAN IN- EN KNIPHAUSEN, OBIIT DEN 23 JUNY 1654.
N.B. Kleine koperen doodkist. Hierbij: GDW, nr. 273J. Zie: GDW, nr. 2724.
GDW, blz. 503, nr. [2729].

[2730]MARGARETA VAN FRYTACH VAN GOEDENS, VROUW VAN IN EN KNIPHUISEN, VROUW VAN LUTSBURGH, NIENOORT EN VREDEWOLD, OBITT DEN 12 APRIL 1665.
N.B. Kleine koperen doodkist. Zie: GDW, nr. 2724.
GDW, blz. 503, nr. [2730].

[2731]HIMA MARGARETA FREYLIN VAN IN- EN KNIPHAUSEN, OBI1T DEN 13 JUNY 1665.
N.B. Kleine koperen doodkist. Zie: GDW, nrs. 2724 en 2729.
GDW, blz. 503, nr. [2731].

[2731A]DOMINUS PROVIDEBIT.
Bijbeltekst: Jesaja 57:2. 4
N.B. Grote koperen kist. Vermeld: RAG, Archief Gruys, inv. nr. 544, afschrift 17 februari 1814, gemaakt tijdens reparatie van kelder. Misschien voor Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen. Vergelijk: GDW, nr. 2704.
GDW, blz. 503, nr. [2731A].

d. Naamplaat op een doodkist

[2732]AEXUVIAE PHILIPPI WILHELMI S.R.I. LIB. BAROMS INHAUSE ET KNIPHAUSE, ELTEREN ET VOGELZANG PRAEFECTI HEREDITARII OPPIDI BASTONAGI EIUSQUE CONIUGIS MAGDALENAE NATAE COMITISSAE NASSOVIAE SIGENSIS PIETATIS ERGA PARENTIBUS DUCTU BREMA HIC TRANSFERRI CURAVIT GEORGIUS WILHELMUS COMIS AB INH. ET KNIPHAUSEN.
N.B. Zilver. Philips Wilhelm von Inn- und Kniphausen, overleden Bremen 5 mei 1652, laatst man van Magdalena gravin van Nassau-Siegen daarvoor weduwnaar van Anna Elisabeth gravin von Würbna. Zie: NLW, 1935, k. 164. Vergelijk: GDW, nr. 2713.
GDW, blz. 503, nr. [2732].

e. Grafkelder504

[2733]Wapen: Von Inn- and Kniphausen [3]. Schildhouders: twee gekroonde leeuwen. Schild en schildhouders gekroond met een kroon met zeven paarlpunten. Wapenspreuk: DOMINUS PROVIDEBIT.
N.B. Deksteen. Wapenspreuk van Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen, overleden 5 september 1709. Zie: GDW, nrs. 2704, 2717. Kroon met zeven paaripunten komt overigens bij dit geslacht niet voor, zodat de vraag rijst of deze deksteen misschien in de negentiende eeuw werd vervaardigd met toepassing van de toen vastgestelde baronnenkroon.
GDW, blz. 503, nr. [2733].

f. Grafzerken

[2734]1804, DEN 12 AUGUSTUS, IS FEIKE DOUWES, IN LEVEN HUISVROUW VAN W. J. HUMMEL, IN DEN HEERE GERUST IN DEN OUDERDOM VAN 40 JAREN, 4 WEKEN EN 1 DAG.
TOEN WY ZAMEN ZYN VERBONDEN / IN DEN DIERBAREN EGTENSTAAT / DOCH NU HEB IK ONDERVONDEN / DAT HET BLYVEN HIER NIET GAAT / O, HOE KORT KAN HET GESCHIEN DAT ZY MY DAAR OOK ZAL ZIEN / OCH, DAT WY IN ABRAHAMS SCHOOT / WEZEN MOGTEN NA DEN DOOD.
GDW, blz. 504, nr. [2734].

[2735]HIER LIGT BEGRAVEN BENNE LAMMERTS CAZEMIR, GEBOREN DEN 1 MAART 1728, OVERLEDEN D. 15 MAART 1810, ZYNDE GEWEEST EEN MAN VAN ORDE EN EEN GETROUW VERZORGER VAN DE ZYNEN.
GDW, blz. 504, nr. [2735].

[2736]G. B. CAZEMIR, OVERLEEDEN D. 18 MAART 1811, OUD 54 JAAREN
'K BEN DOOR DE DOOT GEHEEL AFGESNEEN / VAN MAN EN KROOST HOE ZEER BEMINT / MYN DOEN DAT IK HIER HAD BENEEN / IS VOORT GEGAAN GELYK DE WINT / ZO MAAIT DE DOOT HET LEEVEN AF / EN ZENDT ONS NA HET SOMBRE GRAF / O MENS TOT STERVEN U BEREID / GY TREET HIERDOOR IN DE EWIGHEID.
N.B. Grietje Bennes Cazemir, vrouw van Hindrik Louwes, overleden Leek. Zie: DTB, nr. 299.
GDW, blz. 504, nr. [2736].

[2737]JANTJE LOUWES, DEN 21 MAART 1813 OP DE LEEK IN DEN OUDERDOM VAN 20 JAREN OVERLEDEN.
BESCHOUWER, ZIET DAN DAT DE DOOD GEEN JEUGD NOG SCHOONHEID SPAART / ZORG DAAROM DAT AAN 'T EIND UWS LEVENS, 'T GEWETEN U GEEN ONRUST BAART / EN DAT GY MET GELATENHEID / KUNT TREÊN IN D' EINDELOZE EEUWIGHEID.
GDW, blz. 504, nr. [2737].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina