Maarslagbq. HAARSLAG

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2444]HENRICK WEGEWART GOET MY TOT CAMPEN A 1621, DO GARBRANT WEERSMA UND TAMME TAMMES KARCKFOGDEN WAEREN.
Wapen van Garbrant Weersma: Huismerk nr. 383.
Wapen van Tamme Tammcs: Huismerk nr. 384.
N.B. In begin van deze eeuw uit klokstoel op kerkhof Maarslacht overgebracht naar toren van Mensingeweer. Sedert 1943 niet meer aanwezig. Vergelijk wapen Weersma met GDW, nr. 438.
GDW, blz. 451, nr. [2444].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[2445]DESE BEEKER IS VOOR DE GEMEENTE VAN MAARSLAGH GEMAECKT IN 'T JAAR 1701, DOE DE EERW. GERHRDUS NANNINGA PREDICANT, LUITYEN FOLKERTS OUDERLINGH, JAN MENCKES ENDE CLAAS JANS DIACONEN WAREN, ENDE BETAELT VAN SODANIGH GELT ALS EERTYTS DE VOOROUDERS VAN TIEERT WYRSSEMA ENDE AYELKE WYRSSEMA OP ROLLINGEWEER TOT PROFYT DER ARMEN HADDEN GEGEVEN. WEGENDE 231 LOOT, KOSTENDE 36 GULDEN.
N.B. Hervormde kerk, Mensingeweer.
GDW, blz. 451, nr. [2445].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2446]ANNO 1609, DE 23 JUNIUS, IS DEN E. UND FROMEN KORNELIUS WIERSEMA CHRISTELICK IN DEN HEEREN ENTSLAPEN, SIN SEELE LEEFT IN GODT.452
Wapens: Rechts: Een omgewende pelikaan met opgeheven vlucht en drie jongen. Links: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen.
ALLES WAT GHI BIDDET IN JUW GEBEDT, SO GRIT GELOVET, SO WERT GHIT ENTFANGEN. MAT. ANT. 21 c.
N.B. Bijbeltekst: Mattheus 21:22.
GDW, blz. 451, nr. [2446].

[2447]ANNO 1623, DEN 9 JUNY, IS DEN EERB. UND FR ... GARBRANT WIERSEMA, KERCKVOOGT IN DER TIT, CHRISTELICK IN DEN HEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO,
Wapens: Rechts; Een pelikaan met drie jongen. Links; Een aanziende ossekop.
GEDENCK, O MENSCH, DE DIT SIET O[F] [LEE]S[T] / DAT ICK EERTYTS BEN GEWEEST / ... BIST TOT ALT WERD[EN] / GELICK ICK BYN TOT STOFF ON EERDEN.
N.B. Vergelijk vers met GDW, nrs. 4110, 4366, 4473.
GDW, blz. 452, nr. [2447].

[2448]ANNO 1628, DEN 31 MAY, [IS] GEBBEGEN WEERSEMA, DO[C]HTER VAN ZALL. GERB. WEERS[E]MA, CHRISTELICK IN DEN HERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
GDW, blz. 452, nr. [2448].

[2449]ANNO 1650, DEN 1 APRILIS, IS DIE DEUCHTSAME CLAESIEN WICHERS, WEDUWE VAN WILEN GERBRANT WEERSEMA, IN DEN HERE GERUIST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO EN LEICHT ALHIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Een omgewende pelikaan met drie jongen. Links: Een aanziende ossekop.
OMDAT ONS LEVENT KORT EN LICHGAEM WORT TOT EERDE / DAEROM DOET ALTIT WEL, SOO BLIFT U NAEM IN WEERDE.
GDW, blz. 452, nr. [2449].

[2450]ANNO 1663, DEN 27 FEBERWARIUS, IS DIE DUECHTSAME FOCKTIEN ELTIENS, DIE HUIESVROU VAN DEN ERBARE ALBERT WEERSEMA TOT ROLLINGEWEER, IN DEN HEERE GERUIEST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een pelikaan met drie jongen. Links: Een aanziende geharnaste man, houdend in de opgeheven hand een zwaard, de andere hand aan de gordel. Hejmteken: een pelikaan niet twee jongen.
N.B. Hierbij GDW, nr. 2462.
GDW, blz. 452, nr. [2450].

[2451]ANNO 1663, DEN 7 JUINIES, IS DEN EERBAREN ALBERT WEERSEMA VAN ROLLINGEWEER, KERCKVOOGT TOT MAERSLACI, IN DEN HEERE GERUIEST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Voor een nest met drie jongen een omgewende staande pelikaan met opgeheven vlucht. Links: Een omgewende geharnaste man met gepluimde muts, houdend in de opgeheven linkerhand een zwaard, de andere hand aan de gordel. Helmteken: een omgewende pelikaan met opgeheven vlucht, met twee jongen in een nest.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2459.
GDW, blz. 452, nr. [2451].

[2452]ANNO 1665, DEN 13 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DIE EERSAME ELTIE WEERSEMA, DIE SONE VAN ALBERT WEERSEMA TOT MARSLACH OP ROLLINGEWEER, ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDIGE IN CHRISTUM JESUM.
ANNO 1665, DEN 17 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DIE EERSAMEN GARBRANT WEERSEMA, DIE SOONE VAN ALBERT WEERSEMA TOT MARSLACH OP ROLLINGEWEER, ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Een pelikaan met twee jongen. Links: Een aanziende geharnaste man453 met gepluimde muts, houdend in de opgeheven hand een zwaard, de andere hand aan de gordel. Helmteken: een pelikaan met twee jongen.
GDW, blz. 452, nr. [2452].

[2453]ANNO 1669, DEN 13 DESEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERSAME JACOB IWEMA TOT ROLLINGEWEER INT CASPEL MARSLACH ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van drie sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond hart. Links: Op een terras een aanziende geharnaste man met gepluimde muts, houdend in de opgeheven hand een zwaard, de andere hand aan de gordel. Helmteken: een lelie.
ANNO 1669, DEN 6 DESEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DIE E. ANDRIES IWEMA, DIE OUSTE SOONE VAN JACOB IWEMA TOT ROLLINGEWEER IN 'T CASPEL MARSLACH, ENDE LELT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINCH IN .CHRISTUM JESUM.
ANNO 1669, DEN 17 DESEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DIE ALBAERT WEERSEMA, DIE JONGSTE SOONE VAN JACOB IWEMA TOT ROLLINGEWEER IN 'T CASPEL MARSLACH, ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANI)INGHE IN CHRISTUM JESUM.
GDW, blz. 453, nr. [2453].

[2454]ANNO 1669, DEN 31 DESEMBER, IS GRETIE HINDRICKX, DE HUISFROU VAN HEERE TONNES TOT MAERSLACH, IN DEN HEEREN GERUST.
GDW, blz. 453, nr. [2454].

[2455]ELISABET NANNINCK, DIE HUISFROU VAN ONNE JANS, IS GEBOREN DEN 26 JANUARI 1639 ENDE IS OVERLEDEN DEN 16AUGUSTI 1673.
Wapen: Gedeeld: I een omgewend onherkenbaar klimmend dier; II een man, houdend in de opgeheven hand een zwaard.
SALIGH SIN DIE DODEN, DIE IN DEN HEERE STERVEN / WANT SI SULLEN GODTS CONINCKRICK BEARVEN.
N.B. Het dier zou een geklede duivel zijn. Zie: HVH.
GDW, blz. 453, nr. [2455].

[2456]ANNO 1678, DEN 8 AUGUSTI, IS ONNE JANSEN, KUIPER, SCHATBEURDER EN COLECTER TOT SCHOUWERZYL, IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Gedeeld: 1 drie rozen onder elkaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Vers: GDW, nr. 2455.
GDW, blz. 453, nr. [2456].

[2457]ANNO 16[9]0, DEN 16 JULIUS, IS DE DEUGTSAME MARIA WIERSEMA, DE HUISVROU VAN DE E. JACOB ENNES OP ROLLINGEWEER, IN DEN HEERE GERUST.
Wapens: Rechts: beschadigd, doch misschien: Rechts geschuind: A. in een nest een pelikaan met opgeheven vlucht met drie jongen; B. drie klaverbladen, 1 en 2. Links: Een geharnaste man met gepluimde muts, houdend in de opgeheven rechterhand een zwaard, de andere hand aan de gordel. Helmteken: een pelikaan met drie jongen.
MYN LICHAEM LEYDT HIER NEER / MYN ZIELE GAEDT HIER BOVEN / DAER DE ENGELEN MET GESAENGH / HAER SCHEPPER EEUWIGH LOVEN.
N.B. Vergelijk beschadigd'sterfjaar met: OGS, blz. 305.
GDW, blz. 453, nr. [2457].

[2458]ANNO 1690, DEN 16 OCTOBER, IS DIE EERSAME HEERE TONNYS SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE GERUST EN LEYT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.454
GDW, blz. 453, nr. [2458].

[2459]ANNO 1729, DEN 29 AUGUSTI, IS DE EERBARE ALBERT WIERSEMA OP ROLLINGEWEER SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN OUT SYNDE INT VIER EN VIERTIGSTE JAAR SYNS OUDERDOEMS, VERWAGHTENDE MET ALLE WAAR GELOVIGE EEN VROLYKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
N.B. Zie GDW, nr. 2451.
GDW, blz. 454, nr. [2459].

[2460]ANNO 1744, DEN 20 AUGUSTUS, IS DE EERBARE AAFKE OLGERS, DE HUISVROUW VAN DE EERSAME NANNE BONNES TOT MAARSLAGH IN HET 60STE JAAR HAARS OUDERDOMS ONTSLAPEN EN VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
NU IS MYN LEEFTYT AFGESNEDEN / EN LIG HIER NU BENEDEN.
GDW, blz. 454, nr. [2460].

[2461]TER GEDAGTENIS. ANNO 1750, DEN 17 JULY, IS DE E. NANNE BONNES IN HET 66STE JAAR ZYNS OUDERDOMS TOT MAERSLAG OVERLEDEN, VERWAGTENDE VAN HEM EEN ZALIGE OPSTANDING DOOR JESUS CHRISTUS ONSEN HEYLANT.
Embleem: Drie klaverbladen naast elkaar.
HIER LEIT MYN LICHAAM NU EN RUST / VAN AL MYN MOEITE EN VERDRIET / OG WAS M\ \ ZIELE MAAR BELUST / TE SINGEN 'S HEMELS HEYLIG LIET / HEYLIG, HEYLIG, HEYLIG, LOOVEN / MET DER HEYLIGE ENGELEN BOVEN.
GDW, blz. 454, nr. [2461].

[2462]1765, DEN 12 DESEMBER, IS DE DEUGTSAME AEILKE SYTSES, DE WEDU. VAN AAM PETERS OP ROLLINGEWEER, IN OUDERDOM VAN 72 JAREN EN SES DAGEN SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET WAAR GELOVIGE EFN VROLYKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
N.B. Zie: GDW, nr. 2450.
GDW, blz. 454, nr. [2462].

[2463]1779, DEN 28 OCTOBER, IS DE EERSAAME JURJEN FREERKS OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 54 JAAREN, IN DER TYT ERFGESETEN TEN LANTDAAGE, SCHEPPER VAN SCHOUWERZYLVEST EN BOEKHOUDER VAN DRIE SCHEPEN TER ZEE, ALSMEEDE KERKVOOGT VAN MAARSLAG, ENDE LEGT ALHYR BEGRAVEN MET TWE ZOONEN. GENAAMT FREERK JURJENS, OVERLEEDEN DEN 8 NOVEMBER 1779 IN DEN OUDERDOM VAN 24 JAAREN, EN JAN JURJENS, OVERLEEDEN DEN 28 NOVEMBER 1779 IN DEN OUDERDOM VAN 17 JAAREN, VERWAGTENDE EEN ZAALYGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. drie klaverbladen, 1 en 2; h. twee ganzeveren schuinkruislings; II een halve adelaar.
WIE WEET VAN ONSEN TYT OF VAN ONS GANSCHEN LEEVEN / HET WAAR GELYK EEN STROOM IN HAASTEN WEGGEDREVEN / DE GULDEN ZONNE DAALT AL VAN ONS GROENE JAAREN 1 MEN SAG DIE VRISSE JEUGT WELHAAST TEN EINDE VAAREN / NU RUSTEN WY ALDRA OM (;ODES STEM TE HOOREN / DAT HY EENS ROEPEN SAL: STAAT OP GY UITVERKOREN.
GDW, blz. 454, nr. [2463].

[2464]ANNO 1784, DEN 12 MARTIUS, IS OVERLEEDEN DIE EERSAAME EELYSABET LAMMERTS, DIE WEDUWE VAN WYLEN D.E. JURJEN FREERKS. IN ZYN LEEVEN SCHEPPER EN KERKVOOGT TOT MAARSLAG, IN DEN OUDERDOM VAN 64 JAAREN EN LEID ALHIER TER PLAATS BEGRAAVEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart: b. drie klaverbladen, I en 2.
TANS DOOR DEN DOOD VAN HIER GENOMEN / SOO ZYN WIE HAAST WEER 'T SAAM GEKOMEN/455 EN WEER VEREENT NAAR LIGHAAM STAMT / SOO LANG DAT EENS DES HEEREN HANT ONS BIEL EN LIGHAAM WEER ZAL PAAREN I OCH MOGT HY ONS DAN GAAN VERGAREN / MET AL sYN VOLK IN 'T HEEMELSHOF / OM HEM TANS DAAR TE ZYN TOT LOF.
GDW, blz. 454, nr. [2464].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina