Middelbertbx. MIDDELBERT

1. Gebouwen

a. Pastorie

1. Gedenksteen

[2568]ANNO MDCCXLIV ALS KERKV. WAS H. MUNTINGHE, BORGEM. IN GRON., PAST. JOH. BRIL.
Afgebeeld: GRK, 4 (1987) 13.
GDW, blz. 473, nr. [2568].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2569]A 1755, ALS KERKVOOGDEN WAREN A. J. TER BORGH, RAADSHEER IN GRONINGEN, EN DE GEZWOREN L. ELLENS, IS DEZE KLOK TOT DIENST VAN MIDDELBERT GEGOTEN DOOR J. BORCHHARDT IN GRONINGAE. SOLI DEO GLORIA.
IK WEKK' DIE LEVEN OM TE MERKEN OP HUN STERVEN / IK ROEPE AAN IEDER OM INTYDS IE LEEREN DERVEN AL WAT HEM NU NOG OOIT HET LEVEN KAN DOEN ERVEN / DAT IS IN JESUS, DIES SOO WILT NIET LANGER ZWERVEN / JOH. BRIL, PASTOR.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 473, nr. [2569].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[2570]EEUW. EVANG. DEO OPT.MAX. MINIST. S.S.EVANG. SACR. ANNO MDCCXLIII KERKV. H. MUNTINGHE, BORGEM. IN GRONINGEN, PASTOR JOH. BRIL.
N.B. Afgebeeld: GHK, blz. 88.
GDW, blz. 473, nr. [2570].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalbeker474

[2571]EST QUE CALIX ECCLESIAE MTDDELBERTANAE NOVUM TESTAMENTUM OBSICNANS 1743.
DAAR MOSES WET DEN SONDAAR DOOT / HEM CHRISTUS HYR ZYN HULP ANBOOT.
KERKVOOGT DE BORGEMEESTER H. MUNTINGHE. PREDICANT J. BRILL 1743.
N.B. Bijbeltekst: Hooglied 1:2b.
GDW, blz. 474, nr. [2571].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2571A]PETER LAMBERS IS GERUST DEN 12 DESEMBER ANNO 1604.
Huismerk nr. 830.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 474, nr. [2571A].

[2571B]GRIETIEN LAMBERS, 1605.
Drie huismerken nr. 830, geplaatst I en 2.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 474, nr. [2571B].

[2571C]Huismerk nr. 830, vergezeld van de letters A.H.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 474, nr. [2571C].

[2571D]A 1622, DEN 2 JANUARY, IS DE DOEGETSAME FROU IDE CAMPINGE, DE HUISVROU VAN JAN HARMENS, IN DEN HERE GERUST ENDE VORWACHT EEN SALIGE OPERSTANDING DORCH CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I huismerk nr. 952; II drie klaverbladen. Links: Drie eikels.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 474, nr. [2571D].

[A2571DA]HILKE ABELS ANNO 164[.] D. 13 NOV. D. DOCHTE[R] V. ABEL POPKES.
Niet in GDW.

[2571E]ANNO 1643, DEN 5 JULIS, IS PETER JANSEN IN DEN HEERE GERUSTET.
Medaillon: Huismerk nr. 953, vergezeld van de letters I.C.
N.B. Naamletters en letters bij huismerk niet gelijkluidend. Mededeling.
GDW, blz. 474, nr. [2571E].

[2571F]A 1729, DEN 29 JANUARY, IS D.E. KLAES EGBERTS, OLDERLYNG TOT MYDDELBERT, INT 74 JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN VROLYKE OPSTANDIGE IN CHRYSTO.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen, 1 en 2.
GDW, blz. 474, nr. [2571F].

[2571G]ANNO 1739, DEN 22 JULI, IS JAN ELLES IN DEN HEERE GERUST.
GDW, blz. 474, nr. [2571G].

[2571H]ANNO 1767, DEN 18 APRIL, IS GRIETIEN HINDRIKS GERUST, HUISVROUW VAN LOURENS ELLENS, GEZWOREN VAN 'T GOREGT EN KERKVOOGD TE MIDDELBERT.
GDW, blz. 474, nr. [2571H].

[2571I]MENA FOCKENS, WEDUW VAN C. BOLHUIS, OMTRENT 70 JAREN OUD, OVERLEED DEN 6 FEBR. 1772 EN RUST HIER NAER HAER STERVLYK DEEL.
GDW, blz. 474, nr. [2571I].

[2571J]LAURENS ABELS ELLENS, GEBOOREN DEN 14 DECEMBER 1701, OVERLEEDEN DEN 7 JUN. 1779, NADAT HY 25 JAAREN GEZWOOREN BYZITTER VAN 'T EDEL GERIGT VAN SELWERT, 36 JAAREN OUDERLING EN 28 JAAREN KERKVOOGD VAN MIDDELBERT GEWEEST IS, RUSTENDE475 HIER ONDER NAEST ZYNE HUISVROUW GRIETJEN HINDRIKS, TOT DEN DAG DER ALGEMEENE OPSTANDING.
GDW, blz. 474, nr. [2571J].

[2571K]DEN 13 JULY 1779 IS GRIETIE WILLEMS HIER BEGRAVEN, HUISVROU VAN JACOB ROELFS, SCHULTS VAN DE EUVELGUN ETC.
GDW, blz. 475, nr. [2571K].

[2571L]DEN 20 MAY 174- IS ONSE DOGTER JANTIE LOUWES GEBOREN, OVERLEDEN DEN 10 JANUARIUS 1782.
N.B. Gedoopt Middelbert 23 mei 1745, dochter van Louwo Hindriks en Antje Jans. DTB, nr. 286, blz. 27.
GDW, blz. 475, nr. [2571L].

[2571M]HIER RUST HET STERFFELYK DEEL VAN DE E. GARBRAND BEERND VEENEKAMP, IN LEVEN GESWOREN BYZITTER DES GERICHTS VAN SELWERT EN MEDE OUDERLING IN DE GEMEENTE VAN MIDDELBERT, OVERLEDEN DEN 12 MAY 1792 IN DEN OUDERDOM VAN 60 JAAR EN BYNA 6 MAAND.
Embleem: Op een begroeid heuvelachtig terras een omgewend steigerend paard.
GDW, blz. 475, nr. [2571M].

[2571N]HIER RUST HET STERFFELYK DEEL VAN DE E. JACOB ROELFS, IN LEVEN SCHOLTUS VAN NOORDYK EN MIDDELBERT, OVERLEDEN DEN 18DEN JUNIUS 1792 IN DEN OUDERDOM VAN 66 JAREN EN BYNA 5 MAANDEN.
GDW, blz. 475, nr. [2571N].

[2571O]HIER RUST HET STERFFELYK DEEL VAN DE E. TONNIS JANS KONING, IN LEVEN GESWOREN BYZITTER DES GERIGTS VAN SELWERT, MEDE OUDERLINGEN KERKVOOGD INDE GEMEENTE VAN MIDDELBERT, OVERLEDEN DEN 20DEN JANNUARY 1796 IN DEN HOGEN OUDERDOM VAN 80 JAREN EN BYNAA ZES MAANDEN.
GDW, blz. 475, nr. [2571O].

[2571P]HIER RUST HET DOODE LYK, IN HOOP OP 'T HEMELRYK!, VAN ZWAANTJE KLAASENS, HUISVROUW VAN SCHOLTE JAKOB ROELFS, OVERLEED DEN 24STEN MAART 1804, ZYNDE RUIM 55 JAAREN.
GDW, blz. 475, nr. [2571P].

[2571Q]HIER RUST HET STERFELYK DEEL VAN AALTJE PIETERS, LAATST WED. VAN DEN GEZW. GARBRAND BEERENDS VEENEKAMP, OVERLEDEN DEN 21STEN NOVEMBER 1807 IN DEN OUDERDOM VAN 81 JAREN EN 2 MAANDEN.
Embleem: Een steigerend paard.
GDW, blz. 475, nr. [2571Q].


[2571R]TER GEDACHTENIS VAN D.E. HARM LOUWES, IN LEVEN OUD SCHOLTE VAN NOORDDYK EN MIDDELBERT, OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 53 JAREN EN RUIM 5 MAANDEN DEN 20STEN SEPTEMBER 1808.
GDW, blz. 475, nr. [2571R].

[2571S]HIER LEGT BEGRAVEN JANTJEN HENDRIKS, WEDW. VAN TONNIS JANS KONING, OVERLEDEN DEN 19 NOVEMBER 1808 IN DEN OUDERDOM VAN 86 JAREN, 11 MAANDEN EN 14 DAGEN.
GDW, blz. 475, nr. [2571S].

[2571T]GEWYD TER NAGEDAGTENIS VAN DEN OUD GEZW. ABEL LAURENS ELLENS, IN LEVEN KERKVOOGD EN OUDERLING TE MIDDELBERT, GEBOREN DEN 1 DECEMBER 1748 EN OVERLEDEN DEN 30 JANUARY 1814.
Embleem: Drie klaverbladen, 1 en 2.
BENEDEN DEZE ZERK /RUST ZACHT ZYN KOUD GEBEENTE / VOORHEEN EEN STEUN DER KERK / VAN DEZE GODSGEMEENTE / IN HOOP OP BETER476 GOED / DAN DEZE WERELD GEEFT / DOOR JEZUS DIERBAAR BLOF1) / DAAR, WAAR MEN EEUWIG LEEFT. J.T.
GDW, blz. 475, nr. [2571T].

[2571U]JEYTIEN ALBERTS.
GDW, blz. 476, nr. [2571U].

[2571V]Huismerk nr. 76, vergezeld van de letters I.D. en het jaartal [17]50.
GDW, blz. 476, nr. [2571V].

[2571W]Een ornament, vergezeld van de letters S.H.
N.B. Mededeling. Onlangs blootgelegd.
GDW, blz. 476, nr. [2571W].

[2571X]ANNO 1652, DEN 8 DESEMBER, IS GESTURVEN ANTIEN JANS, DE HUISFROU VAN LOURENS PIETERS.
Medaillon: Huismerk nr. 954.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2571AA. Mededeling.
GDW, blz. 476, nr. [2571X].

[2571Y]ANNO 1653, DEN 19 FEBERWARI, IS DERCK CLASEN IN DEN HEEREN GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 90.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 476, nr. [2571Y].

[2571Z]ANNO 1673, DEN 6 APRIL, IS IN DEN HEERE GHERUST D. EER EN DUEGHTRICKE VROU ANNA GEERDTS, HUISFROU VAN SCHULTE MEYER, ENDE LEYDT ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 476, nr. [2571Z].

[2571AA]ANNO 1720, DEN 24 FEBERUW. IS IN DEN HEERE GERUST EISKE SASSES, HUISVROUWE VAN DE GESWOOREN JAN EPPES BI DE OVELGUNNE, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 2571X. Mededeling.
GDW, blz. 476, nr. [2571AA].

[2571AB]HIER ONDER LEIT BEGRAVEN HIDDETGEN PIETERSDOCHTER. HUISFROU VAN SALIGE PIETER ISBRANTSEN, IN SYN LEVEN TIMMERMAN ...
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 476, nr. [2571AB].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina