Midwoldaai. MIDWOLDA (VR 1594)

1. Klokken uurwerken en windvanen

a. Klok

[426]ANO DOMINI MCCCCCXVI FUSA EST CAMPANA IN HONORE IO[ANN]EIS BAPTISTA, PATRON MAGISTER BONNO, PASTOR, IGGO TONKES INT FINSERWOLT, NOMNO HABKENS IN MIDWOLDE. REMKO, BAUKO, ADVOCATI. IOANNES BREMENSIS ME FECIT. DOMINUS FREDRICS, VCARUS; ELTKO. DNS WABBO, VICARIUS.
N.B. In toren hervormde kerk Uitwierde. Randschrift begint met afbeelding Johannes de doper, patroonheilige Midwolda. Misschien afkomstig uit door Dollard verzwolgen kerktoren.127
GDW, blz. 126, nr. [426].

bz. MIDWOLDA

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenkstenen

[2663]IN DEN JARE 1738 IS DESEN TEMPEL TER EREN GODES GEB. DOOR DE ED. HEER JOHAN HORA, RAADSHR. DER STADT GRONINGEN ETC. ETC., EN DE E. JAN RITZES, IN DER TYT KERKVOOGD DESES CARSPS., INGESEGENT DEN 26 OCTOB. DESSELVIGEN JAARS DOOR D. WILH. SCHORTINGHUIS, BEDIENAAR DES EVANGL.JESU CHRISTI TER DESER PLAATSE, UIT DE WOORDEN 1 KONINGEN 8 VS. 29 EN 30, DE INL. PS I VS. 7-9.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XVII.
GDW, blz. 492, nr. [2663].

[2664]A 1738 HEEFT ANNA MARIA HORA DEN EERSTEN STEEN GELEIDT.
GDW, blz. 492, nr. [2664].

b. Toren

1. Gedenksteen

[2665]DEZE TOREN IS GEBOUWD IN DEN JARE 1708 TER VERVANGING VAN DE VIER TORENS, VOORHEEN GESTAAN HEBBENDE OP DE VIER HOEKEN VAN DE VERVALLENDE KRUISKERK TUSSCHEN MIDWOLDA EN NIEUWOLDA ALS GEMEENSCHAPPELYKE TEMPEL VOOR DE BEIDE GEREFORMEERDE GEMEENTEN, TOEN ONDER HET BESTUUR VAN DEN EDELACHTBAREN HEER JOHAN HORA, TERWYL PREDIKANT DEZER PLAATS WAS DS. JACOBUS SPARRINGA.
N.B. Geverfd, doch niet over oorspronkelijke letters.
GDW, blz. 492, nr. [2665].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[2666]1791 VERNIEUWT TOEN MIDWOLDA KERKVOOGDEN WAAREN DE HEER JOHAN HORA SICCAMA, RAADSHEER IN GRONINGEN, EN DE E. HANS NANNES DOOR CLAUDIUS FREMY EN MAMMEUS FREMY HEIDEFELD.
Gietersmerk: Een wapen: Tussen de letters M en H een klok, beladen niet een letter F. zodat op een lijn staat: M.F.H. [Mammeus Fremy Heidefeld].
GDW, blz. 492, nr. [2666].

[2667]VERNIEUWD TOEN TE MIDWOLDA KERKVOOGDEN WAREN JOHAN HORA SICCAMA, OUD-RAADSHEER DER STAD GRONINGEN. EN DE E. EISSO DANIELS, EN FREDERIK ADOLF BEGEMANN PASTOR. DOOR ANDRIES HEERES VAN BERGEN ANNO 1807.
GDW, blz. 492, nr. [2667].

3. Meubilair

a. Orgel

[2668]MDCCLXXII TOEN KERKVOOGDEN WAREN DE HEER WIARDUS SICCAMA, BORGERMEESTER DER STAD GRONINGEN ENZ. ENZ., EN DE E. TONNIS EBELS, ZYLVEST VAN TERMUNTERZYL, IS DIT WERK VERVAARDIGD DOOR DEN KONSTMEESTER A. A. HINTS. INGEZEGEND DOOR DEN WELEERWAARDEN HEER WILM JAN VAN EERTEN, PREDIKANT TE MIDWOLDA, DEN 30 AUGUST. 1772.493
GDW, blz. 492, nr. [2668].

b. Banken

[2669]Wapens: Rechts: Hora. Links: Wolthers.
N.B. In tweevoud. Johan Hora, overleden Groningen 2 september 1744, ondertrouwd Groningen 25 april 1716 Catharina Wolthers. overleden Groningen en begraven 22 september 1775. Zie: GHB, 1906, blz. 279.
GDW, blz. 493, nr. [2669].

[2670]JAN GALTJES, 1809.
N.B. Sedert 1968 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 493, nr. [2670].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2671]ANNO 1624, DEN 5 APRIL, IS DER ERBAR GERDT JACOBS VAN MIDWOLDER HAMRICK CHRISTLICK IN DEN HEREN ENTSLAPEN, WIENS SIELE GODT GENADICH SI, VORWACHT EENE FROLICKE UPERSTANDINGE.
Wapen: Gedeeld: I twee dwarsbalken; II drie linkerschuinbalken.
LAET LOPEN, DE LOPEN LUST / ICK HEBBE GELOPEN / END LIGGE IN RUST / EN IEDER FRESE DE DACH / DE NEMANDT VORBY EN MACH. Bijbeltekst: Filip. 1:21.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 234.
GDW, blz. 493, nr. [2671].

[2672]ANNO 1625, DEN 22 FEBRUARY, IS GERUST DEN EERB. WBBE HEMMES EN LEIT HIER BEGRAVEN. ANO 1624, DEN 6 OCTOBRIS, IS GERUST ANJE JUERJENS, DIE HUISVROU VAN WBBE HEMMES.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 399, verbonden met de letters W.H. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II op een terras een boogt. Helmteken: huismerk nr. 400, verbonden met de letters W.H.
SO IS NU DAN CHEEN VERDOEMENISSE DENCHENEN, DIE IN CHRISTO JEZU ZIN. ROMEINEN 8. N.B. Bijbeltekst: Romeinen 8:1.
GDW, blz. 493, nr. [2672].

[2673]ANNO 1632, DEN 22 NOVEMBER, IN DEN HEREN GERUST DE DOEGETSAME TETJE EDZES, HUISVROWE VAN DE EERZAME BOUWE FOKKENS, VERWACHTENDE EIN FROLIKE UPENSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
N.B. Nabij voormalige, in Dollard verdwenen kerk. Niet meer aanwezig. Vermeld: Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak, 1845, blz. 73.
GDW, blz. 493, nr. [2673].

[2674]ANNO 1721. DEN 6 APRIL, 1S CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE E. EERSAMEN UPKO WEEMHOF, OUT ZYNDE 51 JAREN EN DRIE WEEK, VERWACHTENDE MET ALLE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Drie lelin. Helmteken: een lelie.
MYN LYF NU WEL IN 'T GRAF GEDRUKT / TEN PROY EN SPYS DER WORMEN MADEN / SAL DOCH ERLANG SYN UITGERUKT / EN MET DE ZIEL SIGH GAAN VERSADEN / IN 'T HEIL DOOR JESUS ONS BEREIT / EN VOOR SYN KIND'REN WEGH GELEIT.
GDW, blz. 493, nr. [2674].

[2675]INT JAAR 1733, DEN 5 JUNY. STARFT DE EERWAERDE HEER JACOB SPARRINGA INT 70STE JAAR SYNS OUDERDOMS, HEBBENDE TOT BONDA SES JAREN EN TOT MIDWOLDA BY DE VEERTIG JAAR DE BEDIENINGE DES H. EVANGELIUMS WAARGENOMEN.494 INT JAAR 1746, DEN 13 DECEMBER STRAFT SYN EERWAERDE EGTGENOTE, VROU ANNA MARGARETA SIBINGA INT 78STE JAAR HAERS OUDERDOMS.
Wapens: Rechts: Een adelaar. Links: Op een terras een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en steunend niet de linkerhand op een schildje, beladen niet drie lellen.
GDW, blz. 493, nr. [2675].

[2676]DEN 16 DECEMBER 1738 IS IN DEN HEERE GESTORVEN ZWALVE ONNES, WEDU. DE SALIGE EDZOO BRONGERS.
N.B. De 7 van jaartal onduidelijk. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 235.
GDW, blz. 494, nr. [2676].

[2677]GEORGIUS SCHORTINGHUIS, SONE VAN D. WILHELMUS SCHORTINGHUIS, S.S.THEOL. STUDIOSUS, GODVRUGTIG IN CHRISTUS ONTSLAPEN DEN 26 MAY 1750, OUD 22 JAREN EN 4 MAANDEN.
Wapen: Op een terras tussen twee bomen een huis van twee verdiepingen met in het midden een deur met een stoep van twee treden en in het midden van het schilddak tussen twee schoorstenen een arkeneel met klokgevel, het arkeneel met een deur, waarboven een oeil de boeuf, met ramen, en aan elke zijde van de hoofddeur twee ramen, de bovenverdieping met vijf ramen.
HIER SLAAPT GEORGIUS IN VREDEN / DIE TOEGERUST WAS OM TE TREDEN/ IN 'T HEILIGDOM ALS 'S HEREN KNEGT / SYN OUDERS OGENLUST OP AARDEN / DIE NU DE KROON VAN HOGER WAERDEN / VAN 'S HEREN HANT IS TOEGELEGT / TERWYL HEM 'S HEMELS GEEST BEWERKTE / EN TOT DEN DOOD MET TROOST VERSTERKTE.
GDW, blz. 494, nr. [2677].

[2678]1750, DEN 20 NOVEMBR, IS IN DEN HEERE GERUST DE WELEERW. GELEERDE GODZALIGE HEER WILHELMUS SCHORTINGHUIS, OUT RUIM 50 JAREN, IN LEVEN BEDIENAAR DES H. EVANG. 11 JAREN TOT WEENER EN HIER 16 JAREN IN MIDWOLDA.
Wapen: Op een terras tussen twee bomen een huis van twee verdiepingen met in het midden een deur met een stoep van twee treden en in het midden van het schilddak tussen twee schoorstenen een arkeneel met klokgevel, het arkeneel met een deur waarboven een oeil de boeuf met ramen, en aan elke zijde van de hoofddeur twee ramen, de bovenverdieping met vijf ramen.
STA WANDELAER, BESCHOUW DEES ZERK / ZY DEKT EEN PYLAAR VAN GODS KERK EEN BRANDEND LIGT, WIENS FLONKERSTRALEN / EERS WEENERS, DOE MIDWOLDAAS ZALEN / VERHEUGDEN, JA DIE VAN RONDSOM / WAS ALS EEN STAR INT CHRISTENDOM / DIE MOND EN PEN INT WERK DES HEEItEN / VERSLEET EN NU DEN KROON DER EEREN / GENIET , VERLOST VAN HOON EN KRUIS / DUS LEEFT WILHELMUS SCHORTINGHUIS / DIE BOANERG EN BARNABAS DOOR CHRISTUS, DIE HEM 'T LEVEN WAS.
N.B. In 1935 ter plaatse gehoord dat ds. Wilhelmus Schortinghuis afbeelding van nieuwe pastorie in zijn wapen had geplaatst. Dit gebouw lang geleden afgebroken. Voordien voerde hij: Twee omgewende wassenaren naast elkaar, de linker vergezeld van een ster. Helmteken: een ster. Afdruk van zijn zegelring: RAG, Archief Hermans, inv. nr. 58, afgebeeld: Jan de Vries. Het geslacht Schortinghuis. Gestencild 1968. Blz. 4.
GDW, blz. 494, nr. [2678].

[2679]DEN 3 FEBRUARY 1776 IS DEN WELEERWAARDE HEER WILM JAN VAN EERTEN, RUIM 67 JAAREN OUD ZYNDE, NAADAT TE WANNEPERVEEN RUIM 10 JAAREN. EN TE MIDWOLDA 25 JAAREN DE BEDIENING DES H. EVANGELIUMS MET VEEL YVER EN ZEEGEN HADDE WAARGENOMEN, ALHIER OVERLEEDEN TOT INNIGE SMERTE VAN ZYNE GEMEENTE EN NAASTBESTAANDEN IN EEN GEGROND VERZEEKERT VERTROUWEN VAN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV op een terras een staande vogel met een kromme snavel; II en III een molensteen.
N.B. Zoon van Jan Willems van Eerten en Anna Moller. Zie: NPT, 1947, blz. 126.495
GDW, blz. 494, nr. [2679].

[2680]HIER RUST DE IN DEN GLLOVE OP HAREN ZALIGMAKER OVERLEEDENE ELISABETH WOLDRINGH, WEDUWE VAN WYLEN DEN E. HEER W. J. VAN EERTEN, HIERNEVENS RUSTENDE, ZYNDE HAAR ED. OVERLEEDEN IN 'T 54STE JAAR HARES OUDERDOMS, DEN 6 AUG. 1776.
Wapen: Een verkort breedarmig kruis, vergezeld van vier brandende bommen, 2 en 2.
GDW, blz. 495, nr. [2680].

[2681]TWEELINGBROEDERS, ZOONEN VAN D G. J. VAN HASSELT EN MEJ. E. H. SYPKENS, GEBOREN DEN 29 APRIL 1780 EN VOOR DEN DOOP OVERLEDEN.
GDW, blz. 495, nr. [2681].

[2682]HIER RUST EEN JONGE VROUW / IN 'T BLOEYEN VAN HAAR JAREN / ZY LAAT HAAR MAN EN KINDER NA IN ROUW / EN GROOT BEZWAREN.
N.B. Niet meer aanwezig. Fossia Weemhoff, overleden 15 februari 1782, in 32ste jaar, begraven Midwolda [Oldambt]. Vermeld: Gruoninga, 1966. blz. 41. RAG, Ontvangsten diaconie.
GDW, blz. 495, nr. [2682].

[2683]TAMMO VAN HASSELT, GEBOREN DEN 5 MAART 1778, OVERLEDEN DEN 5 MAART 1783.
GDW, blz. 495, nr. [2683].

[2684]IN DEN JAAR 1785, D. 25 JUNI, IS DE E. TONNIS EBELS, DEN OUDERDOM VAN 57 JAAREN EN RUIM 6 MAANDEN BEREIKT HEBBENDE, MET UITSIENDE BEGEERTENS NAAR DE GERECHTIGHEID EN HET HEIL, DAT IN KRISTUS IS, DEZER WERELD OVERLEDEN, NADAT HY VERSCHEIDEN JAAREN EERST DE ZYLVESTENY DES TERMUNTERZYLS EN DAARNA DE KERKVOOGDY DES KERSPELS EN HET OUDERLINGSCHAP DER HERVORMDE KRISTELYKE GEMEENTE TE MIDWOLDA MET ROEM HADT WAARGENOMEN.
Wapen: Doorsneden: A. huismerk nr. 401, vergezeld van vier bollen, in elke hoek van het huismerk n; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.
DE DAGEN DES MENSCHEN ZYN ALS HET GRAS, GELYK EEN BLOEM DES VELDS ALZO BLOEIT HY, ALS DE WIND DAAROVER GEGAAN IS, ZO IS ZY NIET MEER EN HAAR PLAATS F\ KENT ZY NIET MEER.
GDW, blz. 495, nr. [2684].

[2685]MYN LICIIGAAM IS GANSCH UITGETEERT EN RUST HIER BY DEES PAAL / MOLT JEZUS, DIE HET AL REGEERT / MY LEIDEN IN ZYN ZAAL.
N.B. Niet meer aanwezig. Evert Julles, overleden 1 september 1786 in het 40ste jaar. begraven Midwolda [Oldambt]. Vermeld: Gruoninga. 1966. blz. 40. Zie: RAG, Ontvangsten diaconie.
GDW, blz. 495, nr. [2685].

[2686]DEN 15 JANUAARY 1801 IS OVERLEEDEN DEN WELEERW. EN ZEERGELEERDEN HEER GERHARDUS BECKERINGH IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 84 JAAREN, HEBBENDE ZYN EERW. DEN TYD VAN 46 JAAREN DE BEDIENING DES H. EVANGELIUMS EERST 6 JAAR TE OOSTERZEE, EN ECHTEN EN DE OVERIGE JAAREN TE NIEUW BEERTA WAARGENOMEN.
Wapen: Op een terras tussen twee tronken een boom en schuin daarachter een bijl.
GDW, blz. 495, nr. [2686].

[2687]1802, DEN 9 JANUARY IS OVERLEEDEN DE EERBARE WYPKE KLASENS, WEEDU. WYLEN DEN KERKVOOGT TONNIS EBELS, OUD 70 JAREN, 4 WEEKEN EN 6 DAGEN.496
Wapen: Doorsneden, doch de snijlijn ontbreekt: A. huismerk nr. 401, vergezeld van vier bollen, in elke hoek van het huismerk n; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.
NA LANGE LYDEN EN ONRUST / SO WIERD HAAR LEEVENSLAMP GEBLUST / EN GING AL NAAR DE EEUWIGHEID / VAN HAAR KINDSKINDEREN BESCHREID / WELK MISSEN NU HAAR NAASTE BLOED / ACH WAS DE HEER HAAR HOOGSTE GOED.
GDW, blz. 495, nr. [2687].

[2688]1802, DEN 8 FEBR., STIEF DE WELEERWAARDE ZEERGELEERDE HEER GERARD JAN VAN HASSELT IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 58 JAREN, HEBBENDE DE BEDIENING VAN HET H. EVANGELIE 6 JAREN IN DE GEMEENTE TE LEERSUM, 2 TE FARMZUM, 1 TE ZEERYP EN BYNA 25 TE MIDWOLDA MET YVER EN VRUCHT WAARGENOMEN.
Wapen: Een uitgerukte boom met drie wortels en vijf gebladerde takken. Helmteken: een mensenhoofd met achter de nek een strikje in het afhangende haar.
DEN
GDW, blz. 496, nr. [2688].

[2689]1802, DEN 18 FEBRUARY, IS OVERLEDEN D.E. UIPKO G. STIKKER, OUD 67 JAREN EN RUIM 4 MAANDEN.
Wapen: Een mensenhart, van boven naar beneden schuinrechts doorstoken met een pijl en schuinlinks met een zwaard, het hart vergezeld van onderen van huismerk nr. 402.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XVII.
GDW, blz. 496, nr. [2689].

[2690]HYER RUST NANNO JUIKIS, GEBOOREN DEN 6 DECEMBER 1746, OVERLEDEN DEN 20 MAART 1805, DUS OUWT 58 JAAR RUIM 3 MAANDE.
GDW, blz. 496, nr. [2690].

[2691]TER NAGEDAGTENIS VAN DE EERBARE AUCKTJE HARMS, WEDE. LUBBERT JANS, GEB. D. 10 NOV. 1725, OVERL. D. 27 DEC. 1805 IN DEN OUDERDOM VAN 80 JAREN 1 MAAND.
GDW, blz. 496, nr. [2691].

[2692]HINDRIK A. GROL, GEBOREN DEN 11 JULY 1748, OVERLEDEN DEN 29 MEERT 1806 IN DEN OUDERDOM VAN 57 JAAR, 8 MAAND, 18 DAGEN.
GDW, blz. 496, nr. [2692].

[2693]TER NAGEDAGTENIS VAN DE EERZAME JAN LUBBERTS, GEB. D. 2 OCTOBER 1751, OVERL. D. 19 JULI 1806 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 55 JAREN.
GDW, blz. 496, nr. [2693].

[2694]TER GEDACHTENIS VAN WILDRIK MENTKES, ECHTGENOOT VAN FROUKE FREERKS, GEBOREN DEN 31 JANUARY 1753, OVERLEDEN DEN 15 FEBRUARY 1808.
GDW, blz. 496, nr. [2694].

[2695]TER GEDAGTENIS VAN MARTJEN KORNELIUS, VROUW VAN S. J. BLEEKER, OVERL. DEN 8 SEPT. 1808 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 51 JAAREN.
GDW, blz. 496, nr. [2695].

[2696]ANNO 1809, DEN 3 SEPTEMBER, IS OVERLEDEN IETTIEN TAMMES, DOCHTER VAN TAMMO KLAASSENS EN ALBERJEN SIKKENS, IN DEN OU...
N.B. Slot van tekst onbereikbaar. Leeftijd "bijna 9 maanden". Zie: DTB, nr. 295. blz. 16
GDW, blz. 496, nr. [2696].

[2697]TOT GEDAGTENIS VAN DE E. EISSO DANIELS, OVERLEDEN DEN 10DEN VAN SLAGTMAAND 1809 IN DEN OUDERDOM VAN 50 JAREN EN 6 MAANDEN.
NEEM NU VRY MYN STOF. O AARDE / TOT HET STOF, DAT GY BEDEKT / EENS HERRYS IK WEER IN WAARDE DOOR GODS ALMAGT OPGWEKT.497
GDW, blz. 496, nr. [2697].

[2698]1810, DEN 2 FEBRUARI, IS OVERLEEDEN D.E. OBBO U. STIKKER, OUD 33 JAAREN, 8 MAAND EN 3 WEEKEN.
Wapen: Een mensenhart, van boven naar beneden schuinrechts doorstoken met een pijl en schuinlinks met een zwaard, het hart vergezeld van onderen van huismerk nr. 402.
GDW, blz. 497, nr. [2698].

[2699]1810, DEN 5 AUGUSTUS, IS OVERLEEDEN DE E. ROELF LAMMERTS, OUD 42 JAAREN, 3 MAAND EN 8 DAGEN.
Wapen: Drie lelin, I en 2.
GDW, blz. 497, nr. [2699].

[2700]Vervallen.
GDW, blz. 497, nr. [2700].

[2701]1811, DEN 7 OCTOBER, IS OVERLEDEN D. E. GEESEIN OBBES, OUD 72 JAREN, 4 MAANDEN EN 25 DAGEN.
Wapen: Huismerk nr. 403, vergezeld van onderen van drie klaverbladen, onder elkaar.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XVII.
GDW, blz. 497, nr. [2701].

[2702]1812, DEN 8 SEPTEMBER, IS GEBOREN DE E. SIKKO TAMMES, ZOON VAN T. K. KREMER EN ALBERTJEN SIKKENS, EN IS OVERLEDEN DEN 21 [SEPTEMBER 1812] ...
N.B. Voortzetting onbereikbaar. Zie akte van overlijden.
GDW, blz. 497, nr. [2702].

[2703]ANNA CORNELIS, WEDUWE WYLEN HINDRIK A. CROL, GEBOREN DEN 8 JANUARY 1749, OVERLEDEN DEN 18 DECEMBER 1813 IN DEN OUDERDOM VAN 64 JAAR, 11 MAANDEN, 10 DAGEN.
GDW, blz. 497, nr. [2703].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina