Mensingeweerbw. MENSINGEWEER

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2554]MARIA MANNINGHA, VIDUA MATENES, UNICA COLLATRIX PAROCHIA IN MENSEGEWEER, IOHANNES RENNEMAN, MANDATARIUS, LUITIEN WESTERWOLT, PROPRIETARIUS, FUNDI; LAMBERT FRICKS, KERCKVOEGET. KLAES SICKMANS ME FECIT ANNO 1624.
N.B. Sedert 1897 niet meer aanwezig. Vermeld: HMD. Weduwe Willem van Matenesse. Zie: NLW, 1940, k. 9.
GDW, blz. 471, nr. [2554].

2. Meubilair

a. Offerblok

[2555]W.I. A.W.
N.B. Vervaardigd 1765. Willem Jurjens, diaken 17 februari 1765 tot I januari 1769. Willem Abels, diaken van 12 juli 1761 tot overlijden kort voor 17 februari 1765. Zie: DTB, nr. 284. Ook: Groningen. Cultureel maandblad, 1969, blz. 84.
GDW, blz. 471, nr. [2555].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Arondmaalsbeker

[2556]Wapen: Gevierendeeld: I en IV Swartte; II en III Verrutius. Schildhouders: Rechts; een moriaan met lendendoek en hoofddoek, houdend in de achterwaartsgerichte rechterhand een handhoog. Links; een adelaar met opgeheven vlucht.
N.B. Groninger keur 5/E [= 1706/1707]. Titia Verrutius, weduwe van Hendrik Swartte, secretaris van Groningen, verkocht Matenese in 1708. Zie: OBS, blz. 253.
GDW, blz. 471, nr. [2556].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2557]AN DOMINI 1640, DEN 26 FEBRUARI, IS IN DEN HEEREN GERUST DE WEL EEREN DEUGENTRYCKE VROUWE TRINTYEN FRATERMO, DE HUSVROUWE VAN AB[D]A ITAMA.
Wapens: Rechts: Op een heuvelachtig terras een tegen een boom klimmend hert. Links: Een met twee pijlen van beneden naar boven schuinkruislings doorstoken lelie. Helleteken: een uitkomend hert.
N.B. Letter D in ABDA nauwelijks herkenbaar. Abbe Itema en Tryntien Fraterma. Zie: OBS, blz. 252.
GDW, blz. 471, nr. [2557].

[2558]A 1667, DEN 4 JUNY, IS D. DEUGDSAEME GEERTRUIDA V. MUNSTER, GEWESENE HUISVROU VAN D.E. G. V. YSELMONDE, COMMISARIS, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
N.B. Bij woning Jonker Lewestraat 16. Gysbert van Isselmonde, in 1682 schrijver van de trekschuiten en in 1708 commissarius. Zie: DTB, nr. 284, blz. 11 en 12.
GDW, blz. 471, nr. [2558].

[2559]HIER RUSTEN DE GEBEENTEN VAN JUFFR. GOUDINA SWARTTE, DOCHTER VAN D. HOOCHGELEERDE HR. JOH. SWARTTE, S.TH.DR., EN THALIA SCHLICHTINGS, ONTSLAPEN DE 27 JULY A 1679.472
Wapen: Een naakte man met lendendoek, hoofddoek en over de rechterschouder een aan een riem hangende pijlenkoker, houdend in de opgeheven rechterhand een omgekeerde pijl, steunend niet de linkerhand op een rechtopstaande handboog met de pees aan de rechterzijde. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Johan Swartte, predikant Mensingeweer. Zie: NGP, blz. 185.
GDW, blz. 471, nr. [2559].

[2560]ANNO 1691, DEN 12 MARCY, IS ANJE TONNIS IN DEN HEERE GERUST.
Medaillon: Een met twee pijlen van beneden naar boven schuinkruislings doorstoken mensenhart.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 472, nr. [2560].

[2561]DEN 5 OCTOBER 1696 ... GERRETS, DIE HUISVROU ... MELLE HINDRICKX, OVER ... WACHTENDE EEN VROLY ...
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 472, nr. [2561].

[2562]DE EERZAME KORNELYS EDES, IN ZYN LEVENDE PELMULDER, WOONAGTIGH TOT MENSCHEWEER, IS OP DEN 9DEN JULY 1766 ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, NADAT HY 60 JAAREN, 2 MAANDEN EN EENIGE DAAGEN MET ZYN VROUW HADDE GETROUWT GEWEEST, EN IN HET 85STE JAAR ZYNES OUDERDOMS ALHIER BEGRAAVEN, VERWAGTENDE EEN ZAALIGE VERRIJSENISSE TEN EUWYGEN LEEVEN DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM
Wapen: Gedeeld: I een molen met zwikstelling, de wieken schuinkruislings; II huismerk nr. 389.
DE DOODT, DE HEEFT MY WEGHGERUKT / EN IN DEES NAARE KUIL GEDRUKT / MYN ZIEL VERHEUGT ZIG BIE DEN HEER / TOTDAT IK ZAL VERRYSEN WEER.
GDW, blz. 472, nr. [2562].

[2563]DE DEUGTSAAME TRYNIE JANS, IN HAAR LEEVENDE WEEDUWE VAN KORNELYS EEDES, IN ZYN LEEVEN PELMULDER, WOONAGTIG TOT MENSCHEWEER, IS OP DEN 5 MAARTSII 1769 IN HET 95STE JAAR HAARES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN EN LEIT ALHIER BEGRAAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALYGE VERRYSENISSE TEN EUWYGEN LEEVEN DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een molen met zwikstelling, de wieken schuinkruislings; II huismerk nr. 390.
GIE, DE U ZIELE WILT BEREIDEN / OM WELGEMOET VAN HIER TE SCHEIDEN / KOMT, HOORT DOG, HOE MEN TROOST VERWERFT / DOODT UWE ZONDEN EER JE STERFT.
GDW, blz. 472, nr. [2563].

[2564]1776, DEN 21 OCTOBER, IS OVERLEEDEN DE DEUGTSAME VROUW GEPKE ALBERTS BOLT, WEEDUWE EERST VAN CORNELIS BOLT EN DAARNA VAN WILLEM JURJENS TOT MENSINGAWEER IN DE MEEREN, INT 52STE JAAR HAARS OUDERDOMS EN LEID ALHIER BEGRAVEN.
HYR LEGT IN 'T STOF DEES DEUGTSAAM VROUW / VAN VEEL TOT LOF IN WANDEL GETROUW GOEDAARDIG VAN GEEST IN HARE LEEVENSTYDT / VOOR VEELE GEWEEST, HUN ALLE WEL SPYT / DAT JUIST DE DOOD, DIE OUD EN JONK VERSLINT / OOK GEEN DEUGT AANSIET, MAAR AGT NIET ALS WINT / ACH DATZ' EENS WEER VERRYS OM BY DEN HEER TE WEESEN / EN GOD HAAR EER BEWYS, DAN HOEFT SE NOOYD TE VREESEN.
GDW, blz. 472, nr. [2564].

[2565]TER GEDAGTENES. DEN 29 JULY 1784 IS ALHIER BEGRAVEN JOHANNA BRUGMA, DOGTER VAN DE COMMIES PROVINCIAAL J. D. BRUGMA, GEBOREN TE GRONINGEN DEN 11 DECEMBR. 1733 EN ALDAAR473 GETROUWT DEN 1 DECEMBER 1756 AN HARMANNUS VAN DER TUUK, PREDIKANT TE MENSENGAWEER EN MAARSLAG.
Wapen: Een ophaalbrug over water, waarop twee achterelkaar zwemmende eenden.
GDW, blz. 472, nr. [2565].

[2566]ANNO 1790, DEN 23 NOVEMBER, IS DE EERSAME CORNELIS PIETERS OVERLEEDEN IN HET 63STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, IN LEEVEN WOONAGTIG TE MENSENGAWEER, WIENS STOFLYK DEEL ALHIER RUST TOT OP DEN DAG DER ALGEMEENE OPSTANDINGE.
Bijbeltekst: Openbaring 14:13.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 220. OMJ.
GDW, blz. 473, nr. [2566].

[2567]HARMANNUS VAN DER TUUK, APPINGADAMMER, PASTOR TE MENSINGEWEER EN MAARSLAG, OVERLEED DEN 1 OCTOBR. 1808, OUD 85 JAREN EN BYNA 11 MAANDEN. HY WAS SEDERT DEN 3 OCTOBR. 1751 TOT ZYN DOOD IN DE BEDIENINGE TER DEZER PLAATS. EERST GETROUWD AAN JOHANNA BRUGMA, DAARNA AAN GYSSELLYNA EBBENMEYER, DIE BENEVENS ZYNE KINDEREN UIT HET EERSTE BED DIT TER GEDAGTENIS VAN ECHTGENOOT EN VADER ALHIER HEBBEN GEPLAATST.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een omgewende haan; b. drie klaverbladen; II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert.
LEZER, GEDENK, DAT IK BEN GEWEEST ALS GY, MAAR DAT OOK GY ZULT WORDEN ALS IK.
GDW, blz. 473, nr. [2567].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina