Leens


ad. LEENS (VR 1594)

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Beeld

[382]Monogram: drie kruisen op een driehoek, vergezeld van de letters A.P.S.
N.B. Vermeld: GMG, inv. nr. 429.
GDW, blz. 118, nr. [382].

bh. LEENS (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerkhofmuur

1. Gedenksteen

[2178]ANNA HABINA LEEUW WED. STARKENBORG, VROUW VAN VERHILDERSUM EN LEENS, HEEFT DEZE MUUR OM HET KERKHOF VAN GRONTS OPNIEUWS LASTEN SETTEN ANNO 1728.
N.B. Sedert 1847 niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Historische verzameling. Niet geinventariseerd. Kroniek Beukema, blz. 3. Weduwe Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh. Zie: GDW, nr. 2182.
GDW, blz. 411, nr. [2178].

2. Klokken uurwerken windvanen enz.

a. Klokken

[2179]J REYNT ALBERDA, DOMALTS COLLATOR TOT LEENS. HILBRANT JANSZ, JOHANNES FRATEMA K.V. GREGORIUS GREGORII HALLENSIS GOT MI INT JAR 1609.
N.B. Sedert 1863 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO.
GDW, blz. 411, nr. [2179].412

[2180]JONCKER LAMBERT TIARDA VAN STARCKENBORCH TOT VERHILDERSUM HEEFT MY DOEN GHEETEN UNDE HEEFT MY SINTE PETER DOEN HEETEN, DOEN JOANNES WOLPHIUS PASTOR UNDE M. JOHAN HINDRICKS KERCKVOOGDEN TOT LEENS WAREN ANNO MDCXXXII.
EENERLEY BIDDE ICK VAN DEN HEERE, DAT HADDE ICK GEERNE, DAT ICK IN DEN HUYSE DES HEEREN BLYVEN MOCHTE MIN LEEFDAGE TE ANSCHOUWEN DE SCHOONE GODSDIENSTEN DES HEEREN END ZYNEN TEMPELL TE BESOECKEN.
DOER HET VYERS KRACHT BIN ICK GEFLOTEN, MEYSTER NICOLAS SICMANS HEFT MY GEGOTEN INT JAR CHRISTY MDCXXXII. PSALM XXVII, VERS IV.
GDW, blz. 412, nr. [2180].

b. Waarschuwingsbord

[2181]ALS MEN LUIDEN WIL, IS 'T PLICHT / DAT DE HAMER WORDT GELICHT.
JAKOB PIETER BEUKEMA, 1804-1858 KOSTER.
N.B. Recente vervanging van ouder exemplaar. Jacob Pieters Beukema, hoofdonderwijzer. overleden Leens 8 maart 1859, oud 76 jaar. Zie: Burgerlijke stand.
GDW, blz. 412, nr. [2181].

3. Meubilair

a. Orgel

[2182]Wapens: Rechts: Tjarda van Starkenborgh. Schildhouders twee omziende adelaars. Links: Lewe. Schildhouders: twee leeuwen.
Kwartieren:
STARKENBORGCLANTLEWEALBERDA
ONSTARENGERS [2]LEWEENTES
GAIKINGACOENDERS [1]COENDERS [1]DONGE
ENTEMAENTESTAMMINGACOENDERS [1]
In de blaasbalgen volgens mededeling: GERENOVEERT DEN 28 OCTOBER 1733 DOOR JOANNES HOLM, VOORNAAM ORGELMAKER, DESTYDS NOG VRIEGEZEL ZYNDE, EN DOOR MY GESCHREVEN. F. CLEVERINGA.
1733. DIE DEZEN GEMAAKT HEEFT ZULLEN DE KUIZEN NIET MEER KILLEN. JOANNES CLEVERINGA, DEN 28 OCTOBER.
IN 'T JAAR ANNO 1733 VERNIEUWT. W. WOLTHUIS, ORGANIST.
N.B. Afgebeeld, het gehele orgel: Mooi Groningen, 1916, blz. 31; LNB, blz. 83, 84. Balustrade: GRK, 4 (1987) 113. Wapens en kwartieren: GDW, plaat XV. Wapen en kwartieren Tjarda van Starkenborgh: Groningen. Cultureel maandblad, 1963, blz. 216. Wapen en kwartieren Lewe: LGK, afb. 24b. Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh, overleden 26 juni 1716, gehuwd 16 oktober 1684 Anna Habina Lewe, overleden 5 september 1738. Zie: NLW, 1951, k. 200. Gebeeldhouwde wapenfiguren en onderschriften verwijderd 1795, wederom aangebracht op last van collator H. van Bolhuis op Verhildersum 5 december 1849. Tegenwoordige onderschrift ENTEMA moet zijn Jensema, ENTES moet zijn Entens, DONGE moet zijn Doenga. Wapen DONGE moet zijn Doenga. Wapenkleuren aangebracht c. 1952. Zie: Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak, 1845, blz. 90. Eveneens: RAG, Kroniek Beukema. Historische verzameling, niet genventariseerd. Ook: J. Vinhuizen en G. A. Wumkes. Stads- en dorpskroniek van Groningen. Bolsward 1935. Blz. 286.
GDW, blz. 412, nr. [2182].

b. Koorhek

[2183]IR A.T.V.S.H.T.V.L.
Wapen: Tjarda van Starkenborgh.413
N.B. Koper. In tweevoud, voor- en achterzijde gelijk. Afgebeeld: VHS, blz. 87. LGK, afb. 24a. VVS, blz. 171. I` in ligatuur. Letters kunnen worden opgelost tot: JONKER ALLARD TJARDA VAN STARKENBORGH, HEER TOT VERHILDERSUM, LEENS. Allard Tjarda van Starkenborgh, op Verhildersum 1646, overleden 1673. Zie: OBS, blz. 203. NLW, 1951, k. 197-198.
GDW, blz. 412, nr. [2183].

c. Bank

[2184]Wapen: Gevierendeeld: I Tjarda van Starkenborgh; II Clant; III Gaykinga; IV Coenders [1]. Schildhouders: twee gouden draken met opgeheven vlucht.
N.B. Afgebeeld: Mooi Groningen, 1916, blz. 30. LNB, blz. 82. GHK, blz. 90. Allard Tjarda van Starkenborgh, overleden 1673, gehuwd 24 september 1648 Gratia Susanna Clant, overleden 21 september 1690. Zie: NLW, 1951, k. 198.
GDW, blz. 413, nr. [2184].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avonndmaalsschotel en -beker

[2185]A.T.V.S.H. VAN V. EN L.
Wapen: Tjarda van Starkenborgh.
Gravure van kerk en toren met bijschrift: KERCKE TOE LEENS.
N.B. Op schotel: w 621 LOOT A 1653. Op beker: B.w. 49 LOOT MET HET DECKSEL A 1653. Letters kunnen worden opgelost tot: Allard Tjarda van Starkenborgh, heer van Verhildersum en Leens. Afgebeeld: J. S. van Weerden. Spanningen en konflikten. Groningen 1967. Blz. 398/399. HLZ, nr. 56. Schotel misschien tevens doopvont.
GDW, blz. 413, nr. [2185].

5. Gedenktekenen

a. Rouwborden
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 66b.

[2186]Anno 1690, den 21 september, obiit Gratia Susanna Clant, weduwe Starkenborg, oud 60 jaar.
N.B. Weduwe van Allard Tjarda van Starkenborgh.
GDW, blz. 413, nr. [2186].

[2187]Anno 1699, 6 julii Caesarii Copp. Tjarda de Starkenborg, dominus de Wee, Suyrdyck etc. nobilis et hovelingus, academiae Gron. et Omland. curator.
GDW, blz. 413, nr. [2187].

[2188]Anno 1716, den 26 juny, obiit Edzart Jacob Tjaarda van Starkenborg, heer van Leens, generaal-majoor van de cavallery van den staat, gouverneur van Coeverden, oud 59 jaar en 4 maand.
GDW, blz. 413, nr. [2188].

[2189]Anno 1738, den 5 september, obiit Anna Habina Lewe van Middelstum, weduwe van dezelve generaal, aetatis 74.
N.B. Weduwe Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh, generaal-majoor. Zie: GDW, nr. 2188.
GDW, blz. 413, nr. [2189].

[2190]1768, den 19 december, obiit Allart Philip Tjaarda van Starckenborgh, heer op Thedema, meesterknaap en arbiter, semifrater van de heer van Wee.
N.B. Broer van Ludolf Tjarda van Starkenborgh, hoer van Wehe. Zie: NLW, 1951, k. 205.
GDW, blz. 413, nr. [2190].

[2191]1777, den 16 october, stierf jr. Ludolph Tjarda van Starkenburg, heer van Wehe, Zuirdyk en Nieklooster, raad van de admiraliteit tot Harlingen oud 81 jaaren en ruim 3 maanden.
N.B. Overleden Wehe. Zie: NLW, 1951, k. 205. Vergelijk GDW, nr. 4034.414
GDW, blz. 413, nr. [2191].

b. Grafzerken

1. Grafschriften

[2192]ANNO 1614, DEN 14 JULIUS, IS DE WOLGELERDE HARMANNUS BUNISENUS, DENER DES GODDELICKEN WORDES, IN DEN HEEREN GERUSTET SUAE AETATIS 79.
Wapen: Een herkruist kruis, vergezeld links boven en rechts beneden van een klaverblad, rechts boven van een geopende vuurtang, zoals smeden gebruiken, en links beneden van een hamer, en in het schildhoofd van de letters H.B.
A 1620, IN FEB., STERF LUM RODOLPHI, DIE HUISFROU VAN ZAL. HERMANNUS BUNICENUS, ENDE IS HIER NEFFENS BEGRAVEN.
GDW, blz. 414, nr. [2192].

[2193]A 1618, DEN 31 DECEMB., STERF DE EDELE ERENTV. JR. LUDOLF TIARDA VAN STARKENBORCH, TOT VERHILDERSHEM, DIKUM EN GARSHUSEN EC. JR. EN HOVERLING.
A 1618, DEN 1 APRIL, STERF DE EDELE ERENTR. VROW HIDDE ONSTA, VROW TOT VERHILDERSHEM EN GARSHUSEN.
BEIDE ALHYR BEGRAVEN, VERWACHTENDE EN VROLICKE OPSTANDING DUER CHRISTO.
Wapens: Rechts: Tjarda van Starkenborgh. Links: Onsta. Helmteken: Tjarda van Starkenborgh.
Kwartieren:
STARK[ENB.]ONSTA
CATERTAMMINGA
CONDERS [1]EWSUM [1]
EELSRASQUERT
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2194. Afgebeeld: R. A. Luitjens - Dijkveld Stol. De borg Verhildersum en zijn bewoners. Groningen 1970. Blz. 9.
GDW, blz. 414, nr. [2193].

[2194]Wapens: Rechts: Tjarda van Starkenborgh. Links: Gaikinga. Helmteken: Tjarda van Starkenborgh.
Kwartieren
STARKENB.GAYKINGA
CONDERS [1]CLANDT
ONSTAJENSEMA
EWSUM [1]GAYKINGA
N.B. Zie: GDW, nr. 2193. Lambert Tjarda van Starkenborgh, overleden 1646 na 16 januari, gehuwd Groningen 4 juli 1619 Frederica Gayckinga, overleden tussen 18 december 1633 en 1 december 1637. Zie: NLW, 1951, k. 171. Afgebeeld: R. A. Luitjens-Dijkveld Stol. De borg Verhildersum en zijn bewoners. Groningen 1970. Blz. 9.
GDW, blz. 414, nr. [2194].

[2195]Wapen en helmteken: Tjarda van Starkenborgh.
GDW, blz. 414, nr. [2195].

[2196]A 1630, DEN 12 MAEI, IS JANTIEN HAYES COSMA, DE HUISFROU VAN HOYKE STEFFENS, IN DEN HEERE GERUST ENDE LEYT HIER BEGRAVEN.
Huismerk nr. 339, vergezeld van dc letters H.S.
GDW, blz. 414, nr. [2196].

[2197]A 1631, DEN ` J:\NUARY, IS ECKE LUELS OP DE DOUWEN GESTORVEN ENDE LK il l ALHIR BEGRAVEN.
GDW, blz. 414, nr. [2197].

[2198]1633. DEN ... TOBER, IS GRIE.. [K]LAESEN IN DEN ... EN GERUSTET.
Medaillon: Huismerk nr. 340.415
GDW, blz. 414, nr. [2198].

[2199]A 1642 STURF DEN EERW. EN WELGEL. JOANNES WOLPHIUS, PASTOR TOT LEENS, ENDE LEIDT HYR MET BEIDE ZYN VROUWEN BEGRAEVEN.
Wapen: Op een met gras begroeide heuvel een met opgeheven voorpoten zittende omgewende wolf, de staart recht omhoog.
N.B. Sterfdag 8 september 1642. Zie: RAG, Archief classis De Marne, inv. nr. 1.
GDW, blz. 415, nr. [2199].

[2200]ANNO 1644, DEN 2. JUN ... CLASEN IN DEN HEERE ...
Huismerk nr. 341, deels onherkenbaar.
GDW, blz. 415, nr. [2200].

[2201]ANNO DOMINI 1648, DEN 3 SEPTEMB., IS GESTORVEN DIE EERSAME JOHAN HINDRICKS, OUT 83 JAER, ENDE LEIT HYR BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
Wapens, vergezeld van de letters J.H.: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Huismerk nr. 342, deels beschadigd.
GDW, blz. 415, nr. [2201].

[2202]ANNO 1652, DEN 4 APRIL, IS DIE DEUCHTSAME ANNA PETERS, WEDUWE VAN JAN PETERS, VAN LOPPERSUM, IN DEN HEERE GERUSTET.
Wapen: Een rechterschuinbalk beladen met drie vierbladige rozen, de rechterschuinbalk vergezeld van boven en van onderen van een klaverblad.
GDW, blz. 415, nr. [2202].

[2203]ANNO DOMINI 1657, DEN 4 MAY, IS IN DEN HEEREN GERUSTET DE DEUGETSAME METTIEN HERMANNI, WEDUE VAN VAN MR. JAN HINDRICKS, OUT SYNDE 79 JAREN, ENDE WORDE HYR BEGRAVEN.
GDW, blz. 415, nr. [2203].

[2204]ANNO 1657. DEN 5 ... EERBARE KLAES P... HEERE GERUST ... BEG...
GDW, blz. 415, nr. [2204].

[2205]ANNO 1660, DEN ... MERTENS, DE HUIS ... PIETERS OP GRIS [T?] ... GERUST ENDE BEGR ...
GDW, blz. 415, nr. [2205].

[2206]ANNO 1661, DEN 24 JULI, IS IN DEN HEERS GERUST AEFKE SYGERS, D. HUISVROUWE VAN DEN EERWAERDIGEN REDGER HEYNE POUWELS, ENDE LEYT ALHIER BEGRAVEN, VORWACHTENDE EEN SAELIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie rozen onder elkaar. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Tekening: RAG, Archief Wolthers, inv. nr. 1.
GDW, blz. 415, nr. [2206].

[2207]ANNO 1664, DEN 28 JULYUS, IS IN DEN HEEREN GERUST DE ERBARE PIETER GEERT JANSEN, YN DER TYD KERKVOOGHT TOT LEENS, EN LEIDT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Doorsneden: A. gedeeld: 1 huismerk nr. 343; 2 drie klaverhladcn; B. twee doodsbeenderen schuinkruislings, en daar over heen een aanziende mensenschedel. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 415, nr. [2207].

[2208]ANNO 1665, DEN 18 OCTOBER, IS DIE DUICHTSAME AFNIE WILLEMS, DIE HUSFROU VAN DE EERBARE JAN HINDRICKS EN DAERNA HUSFROU VAN DIE EERBARE CORNELIS LUITIENS, IN DE DOUWEN, IN DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 415, nr. [2208].

[2209]ANNO 1665, DEN 8 NOVEMBER. IS AENJE JANSEN. DE ... VAN JAN [HINDRICKS] IN DEN H... ALHIER BEGRAV.416
GDW, blz. 415, nr. [2209].

[2210]ANNO 1666, DEN 8 JULYUS, IS DIE EER ENDE DEUCHTSAMEN KEENIE LOUWENS, DIE GEWESENDIE HUISFROUWE VAN BOELE JACOBS, SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEEREN GERUST.
GDW, blz. 416, nr. [2210].

[2211]ANNO 1666, DEN 9 OCTOBER, IS DEN EERBAREN BOELE JACOBS CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe_ gewende herten. Links: Gedeeld: 1 drie klaverbladen onder elkaar; II een halve adelaar.
N.B. Tekening: RAG, Archief Wolthers, inv. nr. 1.
GDW, blz. 416, nr. [2211].

[2212]A 1670, DEN 16 MARTY, IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN D. EERW. WELGELEERD. SEER GODTSAL. HEER D. BERNHARDUS CRASSUS, -JAREN, EEN OUDT EN GETROUW DIENAER J.C. IN SYNE GEMEENTE ALHIER TOT LEENS, EN A 1660, DEN 18 DECEMB., DESSELFS EERW. HUISVROUW D. EER EN DUGHTRYCKE VROU PETERTJEN JANSEN.
Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk begeleid van boven en van onderen van een hertshoorn. Links: Een rechterschuinbalk beladen met drie vierbladige rozen, de rechterschuinbalk vergezeld van boven en van onderen van een klaverblad. Helmteken: een hertshoorn.
A 1646, DEN 23 MARTY, IS JAN CRAS GESTORVEN, OUT ZYNDE 14 DAGEN.
A 1648, DEN 5 MAY, IS AELTIEN CRAS GESTORVEN, OUT ZYNDE EEN JAER, 6 WEKEN, 6 DAGEN.
GDW, blz. 416, nr. [2212].

[2213]ANNO 1681, TUSSCHEN DEN 16E E ... IS DIE DEUCHTSAEME M.T..., HUISVROUWE VAN ... ORGANIST ...
N.B. Gedoopt Leens 16 mei 1680 Aiko, zoon van Albert Willems, organist, en Metjcn Schepels. Albert Willems hertrouwde Leens 1682, geen datum, Geesjen Terwolt. Zie: DTB, nr. 248. Vergelijk: GDW, nr. 2219.
GDW, blz. 416, nr. [2213].

[2214]ANNO 1694, DEN 22 AUGUSTIUS.
Medaillon: De letters G.G., waartussen een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart met een uit de aorta komend klaverblad.
GDW, blz. 416, nr. [2214].

[2215]ANNO 1698, DEN 25 DECEMBER, IS DIE EERSAME JAN KL...N IN DEN HEERE GE...
Medaillon: Huismerk nr. 344, vergezeld van de letters Y.K.
MYN LICHAEM LEYT HIER ONBESWAERT / EN RUST EN ROT EN WORT TOT AERDT ;' EN HOOIT HIERNA WEER OP TE STAEN OM MET DEN BRUIDEGOM IN TE GAEN / ... JONGHSTEN DAGH INT HEMELRICK / ... OM DAER TE LEVEN EEUWIGLYCK.
GDW, blz. 416, nr. [2215].

[2216]ANNO 16.., DEN 5 APRIL, IS DE ERBARE HILBRANT JANSEN OP GRYSSLOET IN DEN HEEREN GERUSTET. EGENERWF OP FRAMHERT.
GDW, blz. 416, nr. [2216].

[2217]ANNO 17[115, DEN 13 NOVEMB., IS DE EERSAME ALBERT WILLEMS WOLTHUIS, ORGANIST TE LEENS, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUT ZYNDE 60 JAREN, 16 WEEKEN, EN LEGHT ALHYR BEGRAVEN, VERWACHT EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Vers: GDW, nr. 1009.
N.B. Jaartal deels onherkenbaar. Zie: Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak, 1845, blz. 93.417
GDW, blz. 416, nr. [2217].

[2218]IACOBUS KUEN V.D.M. LEENSENSIS MONUMENTUM HOC POSUIT IN SPEM BEATAE RESURRECTIONIS OBIIT CONDITOR HUIUS ANNO 1716 DIE 1 IUNI1, AET. 64, MINIST. 36. SYMB. MORTUUS VIVO.
Wapen: Gedeeld: I een op de achterste poten staande omgewende beer; II een dwarsbalk. Helmteken: een uitkomende beer.
MYN LEEV'TYT SONDER RUST DE KERKDIENST TOEGESEGHT / TEN RUSTPLAETS HEEFT DEES KERK TOT LOON DAERAN GEHEET / VOOR 'T VLIES IS SAGTE RUST, VOOR ZIEL EEN VROLYK DENKEN / WEL HAEST VERSCHYNT DEN DAG, DAT IK ... IS WENKEN / BY GOD IN 'S HEEMELS KERK TOT GROOTER DIENSTEN SAL / MYN ... LEVEN ... VOLMAEKT GEHEEL ...
GDW, blz. 417, nr. [2218].

[2219]A 1718, DEN 11 MARTI, IS GEESIEN TER WOLT, HUISVR. VAN A. WOLTHUIS, ORG. TOT LEENS, IN DEN HEERE GERUST.
Vers: GDW, nr. 594.
GDW, blz. 417, nr. [2219].

[2220]172. ... 22 FEBRUARY, IS JAN LIPPES GERUST.
GDW, blz. 417, nr. [2220].

[2221]ANNO 1732, DEN .. APRIL, IS AAFKE MICHIELS GERUST, OUT INT 79 JAAR.
GDW, blz. 417, nr. [2221].

[2222]...2, DEN 9 NOVEMBER, IS ... [GIERTS IN DEN HEERE GERUIST.
Huismerk nr. 345, vergezeld van de letters I.G.
GDW, blz. 417, nr. [2222].

[2223]...5, DE 14 FEBERWAR ... KRYN ALLES, DE S ... BRUNS, IN DE HEERE ... ERWACHTENDE EN ... ERSTANDINGE IN CHR ...
GDW, blz. 417, nr. [2223].

[2224]... 9 FEBR. IS LIPPE LIPPES GERUST.
GDW, blz. 417, nr. [2224].

[2225]... OVEMBER ... EBBE ... ENT OURGLIST ... ERE GERUST.
GDW, blz. 417, nr. [2225].

[2226]... 9 JAAR ... EN VE...
Medaillon: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters G.I.
GDW, blz. 417, nr. [2226].

[2227]... ENNES ...
Huismerk nr. 346, deels onherkenbaar. Kenmerken met jaartal
GDW, blz. 417, nr. [2227].

[2228]Medaillon, vergezeld van het jaartal 1621: Huismerk nr. 347, vergezeld van de letters S. I.
GDW, blz. 417, nr. [2228].

[2229]Medaillon, vergezeld van het jaartal 1628: Huismerk nr. 347, vergezeld van de letters S.L.
GDW, blz. 417, nr. [2229].

[2230][1]637.
Huismerk nr. 20, vergezeld van de letters [.] B.
GDW, blz. 417, nr. [2230].

[2231]ANNO 1641.
Medaillon: Huismerk nr. 348, vergezeld van de letters I.E.
GDW, blz. 417, nr. [2231].

[2232]1653. A.E..
GDW, blz. 417, nr. [2232].

[2233]1656. I.P.
GDW, blz. 417, nr. [2233].

[2234]1659.
Medaillon: Huismerk nr. 349, vergezeld van de letters K.P.418
GDW, blz. 417, nr. [2234].

[2235]1663. T.G.
GDW, blz. 418, nr. [2235].

[2236]16[8].
Een hart, vergezeld van de letters B.I.
GDW, blz. 418, nr. [2236].

[2237]16..
Huismerk nr. 350, vergezeld van de letters l.[?].
GDW, blz. 418, nr. [2237].

[2238]1711. C.G.
GDW, blz. 418, nr. [2238].

2. Kenmerken zonder jaartal


[2239]ANNEINEN JANSENS.
Medaillon: Huismerk nr. 154.
GDW, blz. 418, nr. [2239].

[2240]Medaillon: Huismerk nr. 351, vergezeld van de letters A. [?].
GDW, blz. 418, nr. [2240].

[2241]Huismerk nr. 77, vergezeld van de letters B.N.
GDW, blz. 418, nr. [2241].

[2242]H. R.
N.B. In ligatuur.
GDW, blz. 418, nr. [2242].

[2243]Medaillon: Huismerk nr. 904, vergezeld van de letters 1.I.
GDW, blz. 418, nr. [2243].

[2244]Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. huismerk nr. 243, b. de letters K.L.; II drie klaverbladen onder elkaar.
GDW, blz. 418, nr. [2244].

[2245]Huismerk nr. 352, vergezeld van de letters K.M.
GDW, blz. 418, nr. [2245].

[2246]Huismerk nr. 353, vergezeld van de letters O.E.
GDW, blz. 418, nr. [2246].

[2247]Medaillon: Huismerk nr. 354, vergezeld van de letters W.W.
GDW, blz. 418, nr. [2247].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina