Losdorp


bn. LOSDORP

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[2379]JEHOVA NISSI. IN HET JAAR NA DE GEBOORTE ONSES HEFREN JESU CHRISTI MDCCLXXV HEEFT DE HOOGHWELGEBOOREN VROUWE MARGARETA BAUWINA DOUARIÈRE RENGERS FARMSUM, GEBOOREN TJARDA VAN STARKENBORGH VAN WETSINGE, VROUWE DER HEERLYKHEID OOSTERWYTWERT, TOT HELLUM, LOPPERSUM, IN HET ZANTSTER EN EESTER RECHT EN DE VIER BUIREN, UITHUIZEN, MEEDEN EN BEDUM, MET DE ONDERHORIGE DORPEN, PATRIMONIËLE EN GEPRIVILEGEERDE COLLATRIX LOSDORP, DESE KERK SOO VAN BUITEN ALS BINNEN VERNIEUWD. GODE ZY HIERVAN ALLEEN DE EERE.
N.B. Meeden is Uithuizermeeden. Weduwe van Egbert Rengers. Zie: GDW, nr. 2060.
GDW, blz. 441, nr. [2379].

b. Toren

1. Gedenksteen

[2380]BERNHART ENTENS VAN HELPEN, TOT LOESDORP JONKER. HOEVELINK END UNICUS COLLATOR ENZ., HEEFT DESE TOOREN LATEN VERNEWEN ENDE VERHOGEN DOEN JOHANNES MUNTEN PASTOER ENDE JAN TIAERS KERCKVOGET WAEREN ANNO 1662.
Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Helmteken: Entens. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Alberda.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XVII, nr. 3. Berent Entens en Catharina Alberda. Zie: RAG, Genealogische verzameling, nr. 280, blz. 7.
GDW, blz. 441, nr. [2380].

c. Kosterie

1. Gedenksteen

[2381]MELCHIOR EGBERT ENTENS VAN HELPEN, IN DE VIERBUIREN JONCKER ENDE HOEVELINCK, UNICUS COLLATOR TOE LOSDORP, HEEFT DIT HUIS NIFUS LAETEN OPTIMMEREN DOEN HARMANNUS MOLANUS PASTOR ENDE JAN TIAERTS KERCKVOOGT WAREN ANNO 1669.
N.B. In achtergevel van woning van hoofd der school. 440
GDW, blz. 441, nr. [2381].

d. Boerderij

1. Gedenksteen

[2382]F.H. T.K. ANNO 1700.
Huismerk nr. 371.
N.B. Volgens mededeling ter plaatse afkomstig uit een bezitting van de kerk.
GDW, blz. 441, nr. [2382].

2. Klokken, uurwerken, windvanen enz.

a. Klok

[2383]DE WELGEBORNE VROU JOSINA MARIA RIPPERDA, WEEDUWE RIPPERDA, VROU VAN OOSTERWYTWERT EXC., UNICO COLLATRIX VAN LOSDORP, HEEFT MY LATEN VERGIETEN ANNO 1709. JACOBES VAN WEERDEN IN DIE TYT PASTOR. TITTIE GOOSSENS HEEFT MY GEGOOTEN RAS, DOEN Hl NOCH FRETTER WAS.
Wapen: Gevierendeeld: I Ripperda; II Ripperda; III Schade; IV Clant. Hartschild: Oosterwijtwerd.
N.B. Weduwe Gijsbert Herman Ripperda. Zie: OBS, blz. 326.
GDW, blz. 441, nr. [2383].

b. Klokstoel

[2384]D.N.T., G.N.T., K.T.T., P.D.T., ANNO 1610.
N.B. De T aan het einde van elke lettergroep zou kunnen worden opgelost tot TIMMERMAN.
GDW, blz. 441, nr. [2384].

c. Windvaan

[2385]Embleem: Ripperda.
N.B. Tjamsweer, Losdorp, Krewerd en Jukwerd vormden samen één collatie, behorend aan het huis Oosterwijtwerd, waarop Margaretha Elisabeth Ripperda als laatste van haar geslacht overleed 23 februari 1738. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2571, blz. 431. Ook: RIP, Blatt 7, Nr. 160.
GDW, blz. 441, nr. [2385].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[2386]Wapens, omgeven met liefdeknopen, vrijwel onherkenbaar: Rechts: Rengers [2]. Links: Tjarda van Starkenborgh. Schildhouders: Rechts: een van achter het schild tevoorschijn springende omziende leeuw. Links: een omziende adelaar met opgeheven vlucht.
N.B. Op klankbord: MDCCLXXV. Afgebeeld: MON, plaat XVII, nr. 2. Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh, weduwe Egbert Rengers van Farmsum. Zie: NLW, 1951, k. 204.
GDW, blz. 441, nr. [2386].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[2387]Wapens: Rechts: Alberda. Links: De Hertoghe. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Zilver. Groninger keur 8/R [= 1790/1791]. Gerhard Alberda van Menkema en Elisabeth Anna de Hertoghe van Feringa. Zie: NAB, 1940, blz. 42.
GDW, blz. 441, nr. [2387].

b. Avondmaalsbeker

[2388]KERKEBEKER, GEMAECKT ALS D'HOOGHED. WELGEBOREN VROUW JOSINA MARIA RIPPERDA, VROUW VAN OSTERWYTWERT ETC. ETC., UNICA COLLATRIX WAS TE LOSDORP, 1707.
GDW, blz. 441, nr. [2388].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerken442

[2389]ANNO 1637, DEN 2 OCTOB., STARF DIE ED. EHR. VROU JOHANNA HILLEBRANDES ANDERS SCHAFFER, 1N HAARE LEVENT VROU TOE LESDORP, VERWACHT EEN ZALIGE OPERSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Hillebrandes. Links: Entens. Helmteken: Hillebrandes. N.B. Vrouw van Berend Schaffer. Zie: NLW, 1958, k. 149.
GDW, blz. 442, nr. [2389].

[2390]DEN 19 SEPTEMBER 1694 IS DE HOOGHEDELEGEBOOREN VROUW AEFJEN VAN BIERUM GEBOOREN ALBERDA, VROUW VAN FRAYLEMA EN LOSDORP, IN HET 54 JAER HAERS OUDERDOOMS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHT EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gevierendeeld: I Alberda; II Ubbena; III Schatter; IV Coenders [1]. Helmteken: Alberda.
CORPUS ERAM NUPER, NUNC SUM SINE CORPORE PULVIS / PULVIS ADHUC TANDEM DENUO CORPUS ERIT.
N.B. Vrouw van Remmert van Berum. Zie: NLW, 1943, k. 127.
GDW, blz. 442, nr. [2390].

[2391]ANNO 1706, DEN 3 JUNIUS, IS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EERW. WELGEL. GODSALIGE DN. HERMANNUS WIARDI, ENUMANUS, GETROUWE HERDER DER GEMEINTE JESU CHRIST! TOT LOSDORP ONTRENT 6 JAEREN, OUT 35 JAEREN.
Wapen: Drie sterren. Helmteken: een ster.
SYMB. VITA MIH1 CHRISTUS MORS Milt[ DULCE LUCRUM.
Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
GDW, blz. 442, nr. [2391].

[2392]ANNO 1712, DEN 2 JULI, IS TRYNTJE CORNELIS GERUST, OUDT 53 JAEREN, DE HUISVROUWE VAN LUIRT LUIES. MYN TWIEDE TROUW, DIE DUIRD SCHRA VIERTIEN DAEGEN TYDT / O GOUT, VERGEEFT Mv 'T QUAEDT, IK HOOP TE ZYN VERBLYDT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 188.
GDW, blz. 442, nr. [2392].

[2392A]ANNO 1715, DEN 26 AUGUSTI, IS DE EERBARE GEERT PETERS ZEER CHRISTELIK IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE ... VIGEN EEN ZALIGE ...
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 442, nr. [2392A].

[2393]ANNO 1733, DEN 29 JANUARY, IS DE EERW. WELGELEERDE DN. JACOBUS VAN WEERDEN, IN LEVEN GETROUW DIENAER JESU CHRIST! TE LOSDORP, IN DEN HEERE ONTSLAPEN IN HET 61STE JAER 'S OUDERDOMS EN 'T 27STE SYNER BEDIENINGE, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN JESU CHRISTO.
Wapen: Een hangende tak, waaraan tussen twee bladeren twee eikels, samen in één nap. Helmteken: twee bladeren, waartussen twee eikels, samen in één nap.
GDW, blz. 442, nr. [2393].

[2394]ANNO 1752, DEN 5 JULY, IS DE EER EN DEUGTRYKE HELENA FLEK, HUISVROUW VAN DN. J. VAN WEERDEN, PASTOR TE LOSDORP, IN DEN HEERE ONTSLAPEN IN 'T 67sTE JAER 'S OUDERDOMS, VERWAGTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE IN JESU CHRISTO.
Wapen: Op een heuvel, gevormd van vijf ronde keien, 2 en 3, een zittende [wind]hond. Helmteken: een zittende [wind]hond.
GDW, blz. 442, nr. [2394].

[2395]ANNO 1762, DEN 27sTEN DECEMBER, IS DEN EERZAME VRIEGESEL443 HARRYT EYSES BAKKER IN 'T 67sTE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEDEN, MEDE INWOONDER GEWEEST TOT LOSDORP, ZYNDE EEN ZOON VAN D.E. EYSE PIETERS BAKKER EN DESZELFS HUISVROUW ELISABETH JACOBS, IN EGTE VERWEKT. HY WAS DE OUDSTE DER KINDEREN EN HADDE ALTYDT GELYK EEN VADER GOEDE TOEVERZIGT OVER ZYN DRIE BROEDEREN EN TWE SUSTEREN. IS ALHYR BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DER DOODEN UIT VRIE GENADEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 372; II een verkort gelijkarmig kruisje; IT[ een klaverblad; IV een roos.
HOE OUDT EN STERK DE MENSCH MAG WESEN / DE DOODT VOLGT ALLE VLEES TEN STRAF ANMERKT, O MENS, DE DIT KOOJTT LESEN / DE TYDT IS KORT, GEWIS HET GRAF / DAAROM, EI LAAT DE WERELDT VAREN / GRYPT JESUS AN MET ZYNE LEER / DE DOODT ZAL U HET LEVEN BAREN / EN OPWAARTS BRENGEN BY DEN HEER.
N.B. Onder gras. OMJ. Gedoopt Losdorp 6 september 1696 Harryt, kind van Eysse Peters. Onduidelijk jaartal hierdoor bevestigd. 'In 1703 en in 1706 gedoopt Losdorp kinderen van Eise Peters, de hacker. Zie: DTB, nr. 268.
GDW, blz. 442, nr. [2395].

[2396]ANNO 1763, DEN 27 AUGUSTI, IS DEN EERSAME VRYGESEL JAKOB EYSES, IN ZYN LEVEN PELMULLER TOT LOSDORP, IN 'T 65sTE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEDEN, MEDE TNWOONDER GEWEEST TOT LOSDORP, ZYNDE EEN ZOON VAN D.E. YSE PIETERS BACKER EN DESSELFS HUISVROUW ELISABET JAKOBS. IN EGTE VERWECKT, EN IS ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDING DER DOODEN UIT VRYE GENADEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: 1 huismerk nr. 372; II een verkort gelijkarmig kruisje; III een klaverblad; IV een roos.
Vers: GDW, nr. 739. N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 443, nr. [2396].

[2396A]... DEN 15 FEBRUARY ... E LAMBERDT ... TYDT MEDE TO[T] LOSDORPH ... EN HEEREN ... WACHTENDE ... EEN SAEL ... CHRTSTO.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 443, nr. [2396A].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina