Lutjegast


ag. LUTJEGAST (VOOR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[404]... ER LUDGERUS IS IN GOT ERSTORVEN ...
GDW, blz. 123, nr. [404].

bo. LUTJEGAST (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[2397]Plattegrond van,. 't choor van Lutkegast met glasen, legersteden ende gestoelten", 1641.
HOENRIX, WUITIERS, ASWEDE, GALE UBES, RINDELT THONIS, POLMAN, IEUWE AMPTZES, REYNT JELLES.
N.B. Namen waarschijnlijk ontleend aan teksten vergezeld van wapens. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2580. 'Onderzoek ommegangen in de grietenijen en redgerregten in het Westerkwartier, 1752-1758'. 1753 april 6.
GDW, blz. 443, nr. [2397].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Uurwerk

[2398]H. V. HEECK, RAEDSHER EN K., R. WEEMHOF, P., CLAES JAN TIES, K., AO 1640.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: DTB, nr. 270, blz. 174 verso. Letters P. en K.:444
PASTOR en KERKVOOGD. Hindrik van Heeck, raadsheer Groningen. Zie: RAG, Regeringsboek. NLW, 1938, k. 8.
GDW, blz. 443, nr. [2398].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[2399]Wapen en helmteken: Prott.
N.B. Bernard Johan van Prott, sedert 1675 op Rikkerda, overleden 27 februari 1703. Zie: OBS, blz. 238; GDW, nr. 2403. b. Banken
GDW, blz. 444, nr. [2399].

[2400]HOENDRIX, SAPMA, GALE UBLES, ROORDA, 1DSE EUWES, REDMER EUWES.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2397. Namen waarschijnlijk ontleend aan teksten of wapens.
GDW, blz. 444, nr. [2400].

[2401]Wapens, omgeven met liefdeknopen en afhangend van de van de hals van een adelaar met geopende vlucht: Rechts: De Hertoghe. Links: Tjarda van Starkenborgh.
N.B. Daniel Onno de Hertoghe van Feringa, overleden Groningen 19 oktober 1774, gehuwd Middelstewehr (Oostfriesland) 19 februari 1761 Anna Habina Tjarda van Starkenborgh, vrouw van Middelstewehr en Grimersum, overleden Groningen 18 februari 1799. Zie: NLW, 1933, k. 263.
GDW, blz. 444, nr. [2401].

4. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[2402]DE WELGEBOOREN VROUW, VROU FREDERICKA VAN PROT, GEBOOREN TIAERDA VAN STERCKENBORG, DOCHTER VAN VERHILDERSUM EN LEENS, VROU VAN RICHERDA. AETATIS SUAE 38. OBIIT DEN 3 APRIL 1687.
Wapen: Tjarda van Starkenborgh.
Kwartieren
STERKENBORGGAYCINGACLANTCONDERS [1]
ONSTAJENSEMARENGERS [2]ENTES
CONDERS [1]CLANTADLNGATAMING[A]
EWSUM [1]GAYCENGAHOLINGAENTES
N.B. GMG, nr. 2064. Sedert 1967 in hervormde kerk, Doezum. Vrouw van Bernhard Johan van Prott. Zie: GDW, nr. 2403.
GDW, blz. 444, nr. [2402].

[2403]HOGGED. WELGEBOREN HEER BERNHARD JOHAN VAN PROTT. HEER OP RIGHERDA, COLONEL OVER EEN REGIMENT TE VOET TEN DIENSTE DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, OBIIT DEN 27 FEBRURY 1703, AETAT. 72.1703.
Kwartieren:
PROTSTORKSCHOLLESHORENKEN
DONOPGEVECAETKITTELBIEGYSENS
SALDERLNBEESTENKOXVOLENS
DORGELOSSTREPITZTINSLEYHUINGA
N.B. Met het dofzwart geverfde zwaard en de dofzwart geverfde helm van de overledene. GMG, nr. 2062. Sedert 1967 in hervormde kerk, Doczum. Afgebeeld: OGK, blz. 55.
GDW, blz. 444, nr. [2403].

[2404]D'WELGEBOOREN VROUW, MEVROUW CECILIA ELISABET TAMMINGA, DOUWARIERE VA PROTT, VROU VAN RICHERDA, OBIIT DEN 26 OCTOBR, AETA. 66, 1718.445
Wapen: Tamminga.
Kwartieren:
TAMMINGABENINGARENGERS [2]CLANT
VAN DER EESE [1]D'BEVERLAER [2]ALBERDA
SCHAFFERCLOOSTER [2]TEN WATER [2]ALBERDA
LAER [2]ONSTAMANNINGABROERSEMA
N.B. GMG, nr. 2063. Sedert 1967 in hervormde kerk, Doezum. Weduwe van Bernhard Johan van Prott. Zie: GDW, nr. 2403.
GDW, blz. 444, nr. [2404].

b. Grafzerken

[2405]ANNO 1610, DEN 25 DECEMBER, IS GESTORVEN DE EERBARE VROU EEFKE HENDRICKS, DIE HUISVROU VAN AETTE RIEMERS, ENDE LELT ALHIER BEGRAVEN.
Wapens, onduidelijk: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II in de onderste helft drie ruiten, 1 en 2. Links: Gedeeld: I en II onherkenbaar.
N.B. Laatste woorden en wapens deels bedekt door cement.
GDW, blz. 445, nr. [2405].

[2406]HOENRIX, WUYTIERS, ASWEDE, RIMER ATES, POLMAN, SAPMA, 1-IINDRIC JACOBS, WIARDA, RINDELT THONIS, WIARDA, GALE UBLES, ROORDA, IDSE EUWES, REDMER EUWES, OOSTER RENEMA, WESTER RENEMA.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2397. Namen waarschijnlijk ontleend aan grafschriften.
GDW, blz. 445, nr. [2406].

[2407][a]A° 1703, DEN 27 FEBR., IS IN DEN HEERE GERUST DE HOOGHEDEL WELGEBOOREN HEER BERNHAD JOHAN VAN PROT, HEER VAN RIGHARDA, COLLONEL OVER EEN REGIMENT TE VOETE TEN DIENSTE DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.
Wapen, omgeven door krijgsattributen: Gevierendeeld: I en IV Prott; II en III Scholles. Helmteken: Prott.
Kwartieren:
ProttScholles
StorkHorenken
DonopKittelbie
GevecaetGysens
GDW, blz. 445, nr. [2407][a].

[2407][b]A° 1672, DEN 22 JULIUS, IS IN DEN HEERE GERUST DE HOOG. EDEL WELGEBOOREN VROUW ALBERTINA LUCRETIA GEBOOREN SNABEL, ERFDOCHTER VAN CAPELLEXCIS, VROUW VAN PROTT.
Wapen: Snabel.
GDW, blz. 445, nr. [2407][b].

[2407][c]A° 1687, DEN 3 APRIL, IS IN DEN HEERE GERUST DE HOOGEDEL WELGEBOOREN VROUW FREDERICA TIARDA GEBOOREN STARCKEN• BORGH, DOCHTER VAN VERHILDERSUM, VROUW VAN PROTT.
Wapen: Gedeeld: I Tjarda van Starkenborgh; II Clant.
GDW, blz. 445, nr. [2407][c].

[2407][d]A° 1718, DEN 26 OCTBR., IS IN DEN HEERE GERUST DE HOOG EDEL WELGEBOOREN VROUW CECILIA ELIZABETS GEBOOREN TAMMINGA, DOCHTER VAN LUIDEMA, VROUW VAN PROTT.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Tamminga; II en III Rengers [2].
Kwartieren: ]
TammingaRengers [2]
BeningaClant
Van der EeseVan Laer van Laerwold
De BeverAlberda446
GDW, blz. 445, nr. [2407][d].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina