Leegkerk


bf. LEEGKERK

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Trotseerloodje

[2155]M.W.R.
N.B. Vermeld : G M V, 1928, blz. 17, nr. 47.
GDW, blz. 408, nr. [2155].

2. Meubilair

a. Preekstoel

[2156]ANNO 1647, DECEM. 16, FASET 1. A. BLICKMAN.
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 203. Ook: Band 2, blz. 12, 13, 14, 17.409
GDW, blz. 408, nr. [2156].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[2157]KERCKENBEECKER VAN LEEGHKERCKE. PASTORE ALEXANDRO TILIKINGIO, CLAES JANSEN ENDE LIPPE HEINENS KERCKVOOGDEN ZYNDE, 1659.
N.B. Afgebeeld: APG, blz. 34/35.
GDW, blz. 409, nr. [2157].

[A2157A]Lucas Geerts Scholmr / tot Leeghkerck / den 16 maij 1679.
N.B. Vermoedelijk geen avondmaalsbeker, maar volledigheidshalve toch hier opgenomen. Particulier bezit. Meesterteken: Claes Loessinck. Jaarletter: 1651. Afgebeeld: GRK, 4 (1987) 133.
Niet in GDW. GRK, 4 (1987) 133.

b. Doopbekken

[2158]DIT 1ST DOOPBECKEN VAN LEEGKERCKE, 1675. ESSE ENNENS DIEIAECKEN IN DER TIT.
N.B. Koper. Afgebeeld: OGK, 2, blz. 18. 4.
GDW, blz. 409, nr. [2158].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2159]ANNO 1610, DEN 22 OCTOB., IS DE WOLGELEERDE HARMANNUS THEOPHILUS, PASTOR THO LEECHKERCK, IN DEN HEERE GERUSTET.
Wapens: Rechts: Een uit de rechterschildrand komende linkerarm, houdend een aan de linkerzijde met krappen gesloten boek. Links: Huismerk nr. 334.
GDW, blz. 409, nr. [2159].

[2160]... IS GE[STO]RVEN D ... MAIDS ANNO 1612.
Huismerk nr. 335.
GDW, blz. 409, nr. [2160].

[2161]A 1614 ... DEN ... GH ... DES ... GES ... VY. EN IS ... DUIRT STOLLINGE BINNEN GRONINGE IN DEN HEERE CHRISTELYCKEN ONTSLAEPEN ENDE LIGT HIR BEGRAEVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar: II doorsneden: a. drie klaverbladen: b. onherkenbaar.
GDW, blz. 409, nr. [2161].

[2162]A 1616, DEN 16 FEBRUARY, IS DE WOLGELERDE JOHANES SCHROEDERUS, PASTOR TO LECHKERCK, IN DEN HEREN GERUST.
Huismerk nr. 336.
A 1623, DEN 23 JUNIUS, IS DE DOECHTSAME MARGRET BENEN, WEDWE DES SA. JOHANIS SCHRODERI, IN DEN HEREN GERUST.
GDW, blz. 409, nr. [2162].

[2162A]ANNO 1616, DEN 25 JULY, IS TRINE CLAESEN IN DEN HEEREN GERUSTET.
GDW, blz. 409, nr. [2162A].

[2163]A 1624, DEN 20 SEPTEMBER, 1S IN DEN HEEREN GERUST DE ERB. JAN TIMENS, KERCKFOECHT TOE LECHKERCK, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDING IN CHRISTO.
Medaillon: Huismerk nr. 337, vergezeld van de letters I.T.
GDW, blz. 409, nr. [2163].

[2163A]A 1631, DEN 18 OCTOBER, IS KLAES JACOBS IN DEN HEERE GERUST.
Huismerk nr. 112, vergezeld van de letters K.1.
GDW, blz. 409, nr. [2163A].

[2163B]DEN 3 SEPTEMBER 1637 IS DIE ERB. JAN CLASENS IN DEN HERE GERUST.
Huismerk nr. 332, vergezeld van de letters I.C.410
GDW, blz. 409, nr. [2163B].

[2164]ANNO 1647, DEN 4 FEBERUARY, IS HINDRICK JACOPS IN DEN HEREN GERUST.
Huismerk nr. 338.
GDW, blz. 411, nr. [2164].

[2165]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een omgewende paardekop; b. een klaverblad. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een uitkomend paard.
N.B. Grafnummcr 363. Hierbij : GDW, nr. 2166. De enige zerk met grafnummer, misschien van elders aangevoerd.
GDW, blz. 411, nr. [2165].

[2166]ANNO 1653, DEN 25 JANWARY, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERWEERDIGE EN WELGELERDE ABELUS LAMBERTI ABOLHUIS, PASTOER TOT LEEGH HOEGHKERCK EN DORCKQUERT.
N.B. Zie: GDW, nr. 2165.
GDW, blz. 411, nr. [2166].

[2167]1661 A.T.
GDW, blz. 411, nr. [2167].

[2168]ANNO 1674, DEN 8 JUNYUS, IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERSAMEN SIMEN CLASEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapen: Op een terras een boom en daartegen klimmend een omgewend hert en een hond.
DIE NU OP MI KOMEN TREDEN / STEN HIER BENEDEN / EN GEDENCKEN AEN MY / ICK HEBBE GEWEEST ALS GHY.
GDW, blz. 411, nr. [2168].

[2169]ANNO 1675, DEN 1 NOVEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERWEERDIGE ENDE WELGELEERDE ALEXANDER TILIKINGIUS, PASTOR IN LEEGE EN HOOGE KERCKE, ZYNS OLDERDOMS - ENDE ZYNS PREDIGHAMTS 24 JAREN, ENDE LIET ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Een staande aanziende engel, houdend in de rechterhand een scepter schuinrcchts en in de linkerhand een afhangend ruitvormig schild, beladen met een ster. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
GRAFSCHRIFT. / HIER ONDER LICHT FEN PREDICANT / DIEWELK SYN VOLK HEEFT INGEI'LAN / DE REGEL VAN GODTS WETTEN / HOEWEL. SYN LICHAAM IS NU DOOT l ZYN ZIEL NOCHTANS IN ABRAMS SCHOOT / ZAL DAAR SYN RUSTE SETTEN.
GDW, blz. 411, nr. [2169].

[2170]ANNO 1721, DEN 29 JUNIUS, IS PIETER STEENHUYS, EIGENARFDE TOT ADU WERT, IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een boom en daartegen klimmend een omgewend hert met gewei en een hert zonder gewei; II gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 vier klaverbladen, 1en2en1.
GDW, blz. 411, nr. [2170].

[2171]HIER RUST HET LYK VAN DEN WELEERW. HEER HERMANNUS TONKENS, IN LEVEN PREDIKANT TE HOOG- EN LEEGKERK, GEBOOREN TE GRONINGEN DEN 15 MEI 1745, BEVESTIGD TE LEEGKERK DEN 4 FEBRUARI 1776, GESTORVEN DEN 30 APRIL 1792.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II op een terras een boom.
GDW, blz. 411, nr. [2171].

[2172]ALBERT JANS KOITER, OVERLEDEN TE LEEGKERK DEN 8 DECEMBER 1799 IN DEN OUDERDOM VAN 78 JAREN, 2 WEEKEN EN 4 DAGEN.
Wapen: Gedeeld: I drie kleine ruiten; II gedeeld: 1. een halve adelaar; 2. een uitgerukte boom met deels afgehakte kruin. Schildhouders: twee leeuwen
GDW, blz. 411, nr. [2172].

[2173]HIER LLII BEGRAVEN DEN EERZAMEN JAN SINNINGHE, WOONACHTIG OP DE HOOGEMEDEN, GEBOREN OP DEN 1 MAART 1753 EN OP DEN 24 SEPTEMBER 1806 IN DEN HEERS GERUST.
Wapen: Op een losstaand terras een omgewend aanziend mannelijk schaap.
Vers: GDW, nr. 765.
GDW, blz. 411, nr. [2173].

[2174]ALAGONDA WILHELMINA TAMMEN, HUISVROUW VAN DEN HEER PREDIKANT J. KOITER, GEBOREN DEN 26 AUGUSTUS 1762 EN OVERLEDEN DEN 28 DECEMBER 1811.
Wapen: Gedeeld, doch de deellijn ontbreekt : I op een terras een uit een manchet komende geopende linkerhand, omgeven door zeven vierpuntige sterren; II op een terras een boom. Helmteken: een vlucht.
GDW, blz. 411, nr. [2174].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina