Jukwerd
ay. JUKWERD

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[2059]Wapen: Ripperda.
N.B. Sedert 1866 bezit van jhr. mr. Willem Carel Antoon Alberda van Ekenstein, overleden Tjamsweer 10 juni 1903. Nu: Hotel Ekenstein, Tjamsweer. Zie: NAB, 1940, blz. 39. Ook: D. H. Ferré Jacobs. Voorheen en thans. Appingedam 1909. Blz. 7. Collatie van Jukwerd behoorde aan Ripperda van Farmsum, waarvan Hero Maurits Ripperda, overleden 19 oktober 1681, de laatste. Zie: OBS, blz. 107, 111. Ook: GDW, nr. 1172.393
GDW, blz. 392, nr. [2059].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[2060]Wapens, omgeven door liefdeknopen: Rechts: Rengers [2]. Links: Tjarda van Starkenborgh.
N.B. Egbert Rengers van Farmsum, overleden Groningen 1 april 1745, gehuwd Wetsinge 27 juni 1720 Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh, overleden Groningen 28 mei 1785. Zie: NLW, 1951, k. 204.
GDW, blz. 393, nr. [2060].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[2061]EX DONATIONE NOB. VIRI G. H. RIPPERDA HOC POCULUM SACRIS USIBUS DESTINATUM EST 1692.
Wapens: Rechte: Ripperda. Links: Ripperda.
N.B. Groninger keur 3/P [= 1668,1669]. Gewestelijk historisch museum, Appingedam. Gijsbert Herman Ripperda, gehuwd Josina Maria Ripperda. Zie: RIP, Blatt 7, Nr. 121.
GDW, blz. 393, nr. [2061].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2061A]ANNO 1700, DEN 31 MARSY, IS DEN EERBAEREN SASPER WILLEMS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDIE MET ALLE WAERE GELOOVIGEN EEN SAELIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. gedeeld: 1 een half hart, uitgaand van de deellijn; 2 huismerk nr. 316; B. een ongewende klimmende griffioen met opgeheven vlucht. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, beladen met een omgewende gezichtswassenaar, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2. Helmteken: drie klaverbladen.
MYN LICHAAM LEIT HIER ONBESWAARD / EN RUST EN ROT EN WORT TOT AARD/ EN HOOPT HIERNA WEER OP TE SPAAN / OM MET DEN BRUIDEGOM IN TE GAAN / TEN JONGHSTEN DAGH INT HEMELRYCK / OM DAAR TE LEVEN EEUWICHLYCK.
GDW, blz. 393, nr. [2061A].

[2062]IOANNA CHRISTINA DU GOUDI A BOTS, I. C. APPELII PASTORIS IUKWERDANI UXOR, OBIIT D. XI NOV. A. C. MDCCXLI. AETATIS XXVII, CONIUGU II.
Wapen: Een keper, vergezeld van boven van twee roofvogels met gesloten vlucht, de klauwen in iets voorwaartse richting, de keper vergezeld van onderen van een naar boven gewende wassenaar. Helmteken: een uitkomende adelaar.
VERA IOANNA IACET DURO HOC TUMULATA SEPULCRO / PRIMUM DUM NATUM PARTURIT IPSA PERIT / VITA DATA EST NATO SED VITA NEGATA PARENTI / PRO MISERA HACVITA, VITA PERENNIS ERIT. V.C.H.M.M.L.P.
N.B. Vrouw van Johannes Conradus Appelius. Zie: NGP, blz. 9.
GDW, blz. 393, nr. [2062].

[2063]HIER IN DIT STOF RUST ABEL NIEUWOLDTS KOUT GEBEENTE / DIE HIER EEN KORTEN TYT WAS HERDER DER GEMEENTE / ZYN WERK WAS AFGEDAAN, GODT WAS ZYN LOON ZEER GROOT / DES NAM HEM GODT VAN HIER TOT ZIG IN ABRAMS SCHOOT ' ONTSLAAPEN INT 46 JAAR SYNS OUDERDOMS DEN 16 JUNI 1744.
Wapens: Rechts: Gedeeld, doch de deellijn ontbreekt: I een omgekeerd hart, beladen met een omgekeerde letter S; Ii drie sterren. Links: In een gekuipte tobbe op drie poten, temidden van veel blaadjes, drie korenbloemen, van ter zijde, aan bladerloze stengels.394
GDW, blz. 393, nr. [2063].

[2064]NAGEDAGTE VAN METTYNA MARGARETHA SISSINGH, TEDER BEMINDE HUISVROUW VAN JACOBUS VAN WEERDEN, PRAEDIKANT TOT JUKWERT, GELIEFDE DOGTER VAN JOHANNES SISSIGH EN VROUW GERHARDYNA METTYNA DE COCK, PRAEDIKANT TOT TJAMSWEER, GEBOREN 16 OCTOBER 1754, GETROUWT DEN 10 SEPTEMBER 1771, ONTBONDEN DEN 9 JULY 1772.
HYR RUST DAT EDELMOEDIG HERT / SCHOON NOG GEEN 18 JAAR BEREIKT / GEDULDIG WAS IN ALLE SMERT / NADAT SY HEEFT GEBAART / HAAR EERSTGEBOREN SOON / DIES MAAR EEN MAANT IN LIEFD' ANSCHOUDE / EN AN DEN HOGEN GODT VERTROUDE / WYL ZY VAN JONGS ALS BEDELAAR / STEETS BAT OM JESUS OOG OP HAAR / OFSCHOON ONS OOG NU TRAANT / EN'T HERTE ALS WEENT OM HAAR GENUS / SOO SPREEK WY TOT ELKAAR / IN AL ONS SMERT EN DROLFFENIS: / BY 'T BRUISEN VAN DE BAAREN / ONS ANKERGRONT IN JESUS IS / HY SAL HAAR ZIEL BEWAREN.
GDW, blz. 394, nr. [2064].

[2065]TER GEDAGTENIS VAN DE EEZAME DERK JACOBS, IN LEVEN HUISMAN TOT JUKWERT, OVERLEDEN DEN 5 MAART 1792 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 43 JAAREN, EN VAN JACOB DERKS, ZOONTJE VAN DERK JACOBS EN AEINIE GARREMS, OVERLEDEN DEN 31 JANUARI 1792 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 1 JAAR.
HOE JONG OF STERK DE MENSCH MAG WEZEN / DE DOOD VOLGT ALLE VLEES TEN STRAF ANMERKT, O MENSCH, DIE DIT KOOMT LEZEN / DE TYD IS KORT, GEWIS HET GRAF.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 394, nr. [2065].

[2066]TER NAGEDAGTENISSE VAN DEN WELGELEERDEN HEER JACOBUS VAN WEERDEN, IN ZYN LEVEN PREDIKANT TE JUKWERT, GEBOREN TE LOSDORP DEN 16DEN APRIL 1746, ALS LEERAAR IN DE GEMEENTE TE JUKWERT BEVESTIGT DEN 2DEN DECEMBER 1770 EN ALDAAR ONTSLAPEN DEN 8sTEN FEBRUARY 1810 IN HET 64sTE JAAR ZYNES LEVENS.
Wapen: Twee uit de bovenrand van het schild komende eikebladen, waartussen twee eveneens uit die schildrand komende eikels, elk aan een stengel. Helmteken: twee eikebladeren, waartussen twee eikels, elk op een stengel.
GDW, blz. 394, nr. [2066].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina