Noorddijk
cm. NOORDDIJK

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[2942][a]KERKERAAD DER GEMEENTE VAN NOORDDYK, 1765.
Glasschilderwerk: De kerk; op het koor een windvaan met het wapen Wichers. Zie: GDW, nr. 2948. Detail afgebeeld: Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundigen Bond, jrg. 64, 1965, blz. 152/153, afb. nr. 22.
GDW, blz. 536, nr. [2942][a].

[2942][b]POPKE JANS, OUDERLINGH.
Wapen: In goud een zwart huismerk nr. 434. Helmteken: een gouden ster. Dekkleden: blauw en goud.
GDW, blz. 536, nr. [2942][b].

[2942][c]JAN HARMS, DIAKEN.
Wapen: In zilver op een groen terras een naar voren lopende, aanziende en grazende zwartbonte koe met gouden hoorns. Helmteken: een zilveren koeiekop met gouden hoorns. Dekkleden: groen en zilver.
GDW, blz. 536, nr. [2942][c].

[2942][d]SIBRAND WILLEMS, DIAKEN.
Wapen: In rood een zwart huismerk nr. 435. Helmteken: een rode roos. Dekkleden: rood en goud.
GDW, blz. 536, nr. [2942][d].

[2942][e]DERK GERRITS, OUDERLINGH.
Wapen: In zilver op een gouden terras twee tegen elkaar klimmende zwarte paarden. Helmteken: een uitkomend zwart paard. Dekkleden: zwart en zilver.537
GDW, blz. 536, nr. [2942][e].

[2943]LOUIS WICHERS, RAADTSHR. DER STADT GRONINGEN, KERKVOOGD TE NOORDDYK. ELISABETH HELENA WICHERS GEBOREN GRUYS, ZYN HUISVROUWE, 1765.
Wapen: Gevierendeeld: I Wichers; II Gruys; III Trip; IV Ripperda. Helmteken: een uitkomend gouden paard. Dekkleden: blauw en goud.
GDW, blz. 537, nr. [2943].

[2944]EYZO TJAARDA DE DREWS, TAALMAN DER GESWOORENE GEMEENTE IN GRONINGEN, KERKVOOGD TE NOORDDYK, 1765.
Wapen: Gevierendeeld: I De Drews; II Van Julsingha; III Tjaerda; IV Clinge. Helmteken: drie zilveren struisveren. Dekkleden: zilver en groen.
GDW, blz. 537, nr. [2944].

[2945]THEODORUS LUBBERS, PREDIKANT TE NOORDDYK. ELISABETH SOPHIA LUBBERS GEBOREN WICHERS, ZYNE HUISVROUWE 1765.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV: in groen een omgewende, goudgekroonde en goudgehalsbande zilveren leeuw [Lubbers]; II en III Wichers. Helmteken: een uitkomende goudgekroonde en goudgehalsbande zilveren leeuw. Dekkleden: groen en zilver.
GDW, blz. 537, nr. [2945].

b. Toren

1. Gedenksteen

[2946]ANNO 1648, DEN 29 MAY, IS D'EERSTE STEEN GELECHT DOOR JUFFER ANNA MARIA ULGERS, DOEN DE EERWAERDE BOLARDUS STECHMAN PASTOOR ENDE DE HEER OTTO VALCKE, DROST DER OLDAMBTEN, NEVENS JAN ROELOFS, ADSESSOR VAN 'T SELWERDER GERICHTE, KERCKVOOGDEN WAEREN.
Wapen, J.A.M. ULGERS: Ulger[s].
Wapen, B. STECHMAN: Op water drie achter elkaar zwemmende omgewende zwanen. Helmteken: een staande zwaan.
Wapen, O. VALCKE: Drie omgewende adelaars. Helmteken: een uitkomende omgewende adelaar.
Wapen, [J.] ROELOFS: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 436; b. drie klaverbladen, 1 en 2. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXII. Tekst misleidend overgeschilderd.
GDW, blz. 537, nr. [2946].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2947]D.H. TERINCKVELT, PASTOR TOT NOORTDYCK, EN D.H. RAEDTSHEER REGNERUS TJAERDA, KERCKVOOGDT ALDAER, HEBBEN MY DOEN GIETEN DOOR W. JACOBUS DE VRY A 1660.
GDW, blz. 537, nr. [2947].

b. Windvaan

[2948]Wapen: Wichers.
N.B. Op dak van koor. Sedert c. 1928 niet meer aanwezig. Afgebeeld: GDW, nr. 2942a.
GDW, blz. 537, nr. [2948].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[2949]KERKEBEKER VAN NOORTDYK.
Wapens: Rechts: De letters D.T.W. Links. De letters H.P.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: APG, blz. 53.538
GDW, blz. 537, nr. [2949].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2950]ANNO 1660, DEN 13 NOVEMBER, IS DE EERWERDIGHE ENDE WELGELEERDE HERCULES HARCKENS TERINGHVELT CHRISTELICK IN DEN HEEREN GERUIST, PASTOER VAN NOORDICK, VOORWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Bijbeltekst: Filip. 1:21.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: P. Boeles junior. Het tweehonderd vijftig jarig bestaan der hervormde gemeente te Noorddijk. Groningen 1846. blz. 89.
GDW, blz. 538, nr. [2950].

[2951]A. 1699, D. I NOVEMB., IS IN DEN HEERE GERUST DE EERWAERDE WELGELERDE DOMINI RUDOLPHUS ELLERI, IN SIN LEVEN PREDIKANT TOT NOORDYCK, OUDT OMTRENT 42 JAREN, VERWACHT EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: P. Boeles junior. Het tweehonderd vijftig jarig bestaan der hervormde gemeente te Noorddijk. Groningen 1846, blz. 89.
GDW, blz. 538, nr. [2951].

[2952]MYN ZOON, MYN EENIGE, MYN OOGLYN, LIEFDE EN LUST! / ZYNS MOEDERS KROON EN TROOST, VOND HIER ZOO VROEG ZYN RUST. / MYN ZOON, MYN EENIGE, ZOO SCHOON, ZO FRIS IN 'T GROEYEN, / ALS OOIT EEN LELY OF EEN LENTEROOS KAN BLOEYEN, / VIEL SPELEND IN DEN VLOED EN ZONK IN DE EEUWIGHEID! / DE MOEDER HEEFT HAAR KROOST MET TEER GEVOEL BESCHREID, / DE VADER ZWYGT, DAAR HY ZYN SCHAT MOET WEDERGEEVEN, / EN HEEFT DIT GRAFDICHT MET EEN BLOEDEND HART GESCHREVEN. / ANT. DRIESSEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: KGO, blz. 303. Arend Ludolf, geboren 12, gedoopt Noorddijk 17 juni 1779, overleden 19 mei 1784, zoon van ds. Antonius Driessen en Beerta Clara Wichers. Zie ook: DTB, nr. 332.
GDW, blz. 538, nr. [2952].

[2953]ONKO BERNARD THEODORIKUS HENDRIKUS BARON VAN REHDEN, GEBOREN TE LEER DEN 18 NOV. 1780. GESTORVEN TE ZORGWYK DEN 3 JULI 1810.
Wapen[s]: Onbereikbaar. Twee gekroonde helmen, waartussen een helm met wrong. Helmtekens: Rechts: een uitkomende leeuw. Midden: een vlucht, waartussen een naakte arm, houdend een pijl rechtop. Links: twee trompen, waartussen een uitkomende leeuw.
N.B. Afgebeeld: GHK, blz. 58, boven, gedeeltelijk zichtbaar boven de rechtse kaars. Vergelijk wapen: Ostfriesisches Monatsblatt 1881. S. 10. Ook: RAG, Archief Wolthers, inv. nr. 2, nr. 115.
GDW, blz. 538, nr. [2953].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina