Nieuwe Pekela
cg. NIEUWE PEKELA

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[2828]DIT SCHENK IK IN DER KERKEN SCHOOT / LEGT OP DIT BORT HET NAGTMAALSBROOT / DIE HYR WEL EET, HY ZAL WEL STERVEN / DOG NA DE DOOD HET HET LEVEN ERVEN / BERNARDUS JEMMES CAMMINGA 1771 EEN DONATIE AAN DE KERK TER NIEWE PEKEL A
Wapen: Verlaagd doorsneden: A. twee tegen elkaar springende uitkomende eenhoorns, komend uit de zijkanten, de linker vergezeld van boven van twee achter elkaar aan en naar boven vliegende vogels, gezien op de rug; B. drie leliŽn naast elkaar.
GDW, blz. 517, nr. [2828].

b. Collectebus

[2829]ANNO 1760. BERNARDUS JEMMES CAMMENGA.
N.B. Koper. Bezit van de heer G. A. Brongers, Middelstum.
GDW, blz. 517, nr. [2829].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2830]HIER RUST HET ... VAN ... BERNARDUS JEMMES KAMMINGA, WAS GEBOREN... VAN DE MAAND ... EN IS OP DEN ... EN DUS IN HET 62 ... ALHIER.
Wapen: Doorsneden: A. onherkenbaar, alleen de rug van een omgewend dier is nog zichtbaar; B. onherkenbaar.
N.B. Brouwer Bernardus Jemmes gaf 21 april 1744 aan diaconie 60 gulden, opdat hij in kerk zou worden begraven. RAG, Diaconierekening.
GDW, blz. 517, nr. [2830].

[2831]TER NAGEDAGTENIS VAN DEN WELEERWAARDEN ZEERGELEERDEN HEER REGNERUS TJAARDA DE COCK, GEBOREN DEN 17DEN MAART 1726, LEERAAR BY HET HERVORMD KERKGENOODSCHAP VAN 1750 TOT 1771 TE GARDELSWEER EN VAN 1771 TOT HET EINDE ZYNES LEVENS IN DE NIEUWE PEKEL AA, OVERLEDEN DEN 12DEN AUGUSTUS 1806 IN DEN OUDERDOM VAN 80 JAREN EN BYNA 5 MAANDEN, EN ZYNE DIERBARE ECHTGENOTE HARMANNA MARGARETHA DE COCK, NICHT DES EERSTGENOEMDEN, GEBOREN DEN 6 JANUARI 1729, OVERLEDEN DEN 8STEN DECEMBER 1781 IN DEN OUDERDOM VAN 51 JAREN EN RUIM 11 MAANDEN.
Wapen: Op een terras een opspringende eenhoorn.
EEN KUNDIG BYBELTOLK, IN LEER EN PLIGT GETROUW / RUST ONDER DEZEN STEEN NAAST ZYN BRAVE VROUW / ZY STIERFF, HY VOLGDE HAAR. WAARTOE HUN DOOD BEWEEND ? / HUN ZIELEN ZYN BY GOD, HUN STOF IS HIER VEREEND.
GDW, blz. 517, nr. [2831].

[2832]TER NAGEDACHTENIS VAN JURJEN KOERTS, IN LEVEN KERKVOOGD EN OUDERLING VAN NIEUWE PEKEL AA, OVERLEDEN DEN 24 JULI 1802 IN HET 83E JAAR ZYNS OUDERDOMS ... VROUW HINDRIKTJE ALBERTS, OVERLEDEN DEN 21 JUNI 1796 IN HET 79sTE JAAR HAARS OUDERDOMS NA EEN ECHTVEREENIGING VAN 50 JAREN.
Wapen: Een hoorn des overvloeds.
EEN GRYZAARD, VAN ZYN VROEGE JEUGD / AAN WERKZAAMHEID GEWOON / DIE DOOR OUDVADERLANDSCHE DEUGD / EEN SCHAT VERKREEG TEN LOON / DE VEENCOLONIEN BLOEIEN DEED / GETROUW WAS IN ZYN STAND / ZYN VLYT EN KRACHTEN HEEFT BESTEED / TOT HEIL VAN STAD EN LAND / DIE NUTTIG BLEEF VOOR VELEN TOT ZYN DOOD / LIGT HIER BEGRAVEN NAAST ZYN ECHTGENOOT.
N.B. Gedicht door schoolopziener Hendrik Wester. Zie: CVO.518
GDW, blz. 517, nr. [2832].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina