Niekerk (De Marne)
al. NIEKERK [HUNSINGO] (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[434]ANNO 1564, DEN 14 NOVEMB. STARF DIE ERSAME HAYO WYRTS.
Wapen: Huismerk nr. 51.128
GDW, blz. 127, nr. [434].

cd. NIEKERK [Hunsingo] (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk en toren

1. Gedenksteen

[2779]DESE KERCKE 1628 TER TYDT VAN T BEMACHTIGEN DES SPANSCHEN SILVERVLOOT NEDERGEWORPEN, IS INT JAER 1629, ALS WESEL EN DEN BOSCH EROVERT, VAN GRONDS OP TER EREN GODES END DES SELVEST GEMEENTE HERBOUWET END MET DESE TOORN VERCYRT DOOR BELEIDT VAN DEN E.E. EVERT LEWE TOT ASINGA ETC.510 ALS COLLATOR END REYNT ALYENS ENDE EYSE UBBENS, VOGDEN DESER KERCKE IN DER TIT, 1629.
Wapens, nu onherkenbaar: Rechts: Lewe. Links: Lewe.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XVII. Groninger agenda, augustus 1961, blz. 16. Wapens verwijderd, waarschijnlijk 1795. Vermeld: KGO, blz. 228b. Zilvervloot veroverd 8-9 september 1628, 's-Hertogenbosch 14 september 1629. Zie: Historische Winkler Prins, 3, 1959, blz. 708; 2, 1958, blz. 394.
GDW, blz. 509, nr. [2779].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[2780]Een leeuw [Lewe].
N.B. Leden van het geslacht Lewe of Von Inn- und Kniphausen, op Asinga, Ulrum. collatoren. Zie: OBS, blz. 428-432.
GDW, blz. 510, nr. [2780].

3. Meubilair

a. Bank

[2781]Wapens: Rechts: Von Inn- und Kniphausen [2]. Links: Lewe. Schildhouders: twee aanziende bruin-gele leeuwen.
N.B. Haro Caspar von Inn- und Kniphausen, overleden Ulrum, Asinga, februari 1694, gehuwd Ulrum 3 november 1663 Petronella Anna Lewe, overleden 's-Gravenhage 4 september 1686. Zie: NLW, 1935, k. 166. Jan Carel Ferdinand von Inn- und Kniphausen, overleden Groningen 16 januari 1842, gehuwd Hoogkerk 1 december 1794 Magdalena Dorothea Lewe, overleden Groningen 10 maart 1864. Zie: NLW, 1935, k. 169.
GDW, blz. 510, nr. [2781].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[2782]DESE KERKENBEEKER IS GEMAECKT ANNO 1642 ALS TOT NIEKERCK IN DE MERNA PASTOOR WAER DOMINUS WESSELUS RHODIUS, KERCKVOEGDEN GEERT HAYES EN MERCK ALLERTS.
GDW, blz. 510, nr. [2782].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2783]ANNO 160., DEN ... APRIL, IS DIE EERBARE [OETE?] MELLENS IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTEND ... HIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 412, vergezeld van de letters B. M. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH. Beginletter van de voornaam niet overeenkomstig eerste letter, die huismerk vergezelt.
GDW, blz. 510, nr. [2783].

[2784]A 1618, DEN 24 APRILIS, IS IN DEN HEREN GERUST DE ERBARE JOHAN GALENS, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY. AMEN. JOHAN GALENS TOE NYKERCK ALS EGENARFD ALDAR GEBOREN VAN OLDER TOE OLDER.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 413, vergezeld van de letters LG. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen.
GDW, blz. 510, nr. [2784].

[2785]A 1628, DEN 23 AUGUST[, IS IN DEN HEEREN ENTSLAEPEN JAN REYNTS, OLDT SINDE 8 JAEREN, GEWESENE SONE VAN REYNT ALYENS TOE NYKERCK, UNDE IS ALHIER BEGRAVEN.511
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 414; b. drie klaverbladen.
GDW, blz. 510, nr. [2785].

[2786]Wapens: Rechts: Huismerk nr. 415, vergezeld van de letters R. A. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
GDW, blz. 511, nr. [2786].

[2786A]ANNO 1641, DEN 24 FEBUARI, IS DE DOCHTSAME HUSFROUW FAN MESTER HRMEN IN DEN HEEREN GERUST, WENS ZIELE GODT GENEDICH ZY.
Medaillon: Huismerk nr. 930, vergezeld van de letters G.H.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 511, nr. [2786A].

[2786B]ANNO 1649, DEN 13 MAIUS, IS DE DACCHSAME JAN PEETERS IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTOINDINGE IN CHRISTO.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 511, nr. [2786B].

[2787]ANNO 1651, DEN 14 MARTSI, IS DIE EERBAERE HINDRICK ROELEFS, IN DER TID KERCKVOGET TOT NIKERCK, WONENDE OP IMPKEMAHEERT, IN DEN HEERE GERUSTET ENDE DEN 31 DITO ALHIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Op een terras een omgewend omziend paaslam. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen, 1 en 2; b. huismerk nr. 416, vergezeld van de letters H.R.
GDW, blz. 511, nr. [2787].

[2788]A 1653, DEN 15 MARTY, IS DE EERWAERDE WELGEL. DOMINUS WESSELUS RHODIUS, PASTOR TOT NIKERCK EN VLIEDORP, IN DEN HEERE GERUST EN DEN 24 DITO IN SIN RUSTPLAETS GESET. MORTIS MEMOR ESTO FUTURAE.
Medaillon: De letters W.R. in ligatuur.
GDW, blz. 511, nr. [2788].

[2789]SICCE MELIS, REKENMEESTER PROVINCIAAL, OBIIT D. XXX OCTOB. MDCCLXXXI AETAT. LXXIX M.VIII.
MARTJEN LUPPES OBIIT D. III IAN. MDCCLXXXII, AETAT. LXXXI, M. III, D. IV.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. huismerk nr. 319; b. een staande korenschoof; II een springend paard met een knoop in de lange staart.
HIER IN DIT ZOMBRE GRAF RUST MELIS MET ZYN GADE / BYNA TEN ZELVDEN TYD GEROEPEN VOOR GODS TROON / ZY HADDEN BEIDE DEEL AN GOD EN ZYN GENADE / ZY ERVDEN BEIDE T'ZAAM EEN EEUWIG ZALIG LOON/ O WAND'LAAR, WILD GY GELYK DIT TWETAL STERVEN LEEF DAN GELYK ALS ZY, DAN ZULT GY MET HUN ERVEN.
GDW, blz. 511, nr. [2789].

[2790]ANNO 1798, DEN 22 JUNY, IS OVERLEDEN IN HET 60STE JAAR HARES OUDERDOMS GESINA MELIS, IN LEVEN HUISVROUW VAN DEN BURGER ADAM TEBBENS.
GDW, blz. 511, nr. [2790].

[2791]TER GEDAGTENIS VAN DE EERZAME ARYS PIETERS, IN LEVEN WOONAGTIG OP DE HOOGTE ONDER VLIEDORP, OVERLEDEN DEN 18 MAART 1801 INT 62STE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
Vers: GDW, nr. 594.
GDW, blz. 511, nr. [2791].

[2792]TER GEDACHTENIS VAN DEN HEER EN MR. ADAM TEBBENS, VOORHEEN RECHTER VAN ENIGE RECHTSTOELEN IN DE OMMELANDEN, OVERLEDEN,DEN 11 FEBR. 1807 IN DEN OUDERDOM VAN 63 JAREN.512
GDW, blz. 511, nr. [2792].

[2793]TER GEDACHTENIS VAN JAN JANS BEUKEMA, GEBOREN DEN 6 DEC. 1741, OVERLEDEN DEN 11 JUN. 1807.
DE WYZE LANDMAN ZAAIT OM OP ZYN TYD TE OOGSTEN / BV WAKKERHEID EN VLYT BETRACHT HY ZYNEN PLICHT / MAAR ZEGEN, WARMTE, GROEI, IS 'T WERK DES ALLERHOOGSTEN / DIE LUST HEEFT AAN HETGEEN EEN NYVRE HAND VERRICHT / DIT ONDERVOND JAN JANS, GEZEGEND IN ZYN LEVEN / ALS MAN, ALS VADER VAN EEN DANKBAAR HUISGEZIN / ZYN LICHGAAM IS MET 'T GRAAN AAN D'AARDE WEER GEGEVEN / OM VOOR EEN ZALIGEN OOGST T'ONTWAKEN MET GEWIN.
GDW, blz. 512, nr. [2793].

[2794]DE WELEERW. HEER EERHARD DE GRAVE, GEBOREN TE LEER IN OOSTVRIESLAND A 1765 D. 13 NOV., PRED. 31 JAAR TE LETTELBERT EN BYNA 15 JAAREN TE NIEKERK EN VLIEDORP, OVERLEDEN D. 22 OCTOB. 1808 TE NIEKERK.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. op een terras drie gebladerde korenhalmen met grote aren; b. een naar boven gewende wassenaar, vergezeld van drie vijfpuntige sterren [?], 1 en 2.
DIT GEDENKTEKEN IS DEN EDELEN, DIE HIER RUST, UIT HOOGACHTING TOEGEWYD DOOR DESZELFS VRIEND F.J. STROMAN, PRED. TE GROTEGAST IN OOSTVRIESLAND.
N.B. Wapen afgebeeld: OGS, blz. 1118/1119.
Ds. Franz Janssen Stroman predikant Grotegast in Oostfriesland, ondertrouwd Niekerk 28 december 1796. Allegonda Henrica de Grave, dochter van ds. Eerhardus de Grave. Zie: DTB, nr 307.
GDW, blz. 512, nr. [2794].

[2795]TER GEDACHTENIS VAN DEN EERZAAMEN MARTIE MEERTENS, IN LEVEN WOONACHTIG OP DE HOOGTE ONDER VLIEDORP, OVERLEDEN 27STEN OCTOBER 1810 IN HET 69STE JAAR HAARS OUDERDOMS EN LEID ALHIER BEGRAVEN.
DEES VROUW MET HAAR ECHTGENOOT / OPNIEUW VEREENIGD DOOR DEN DOOD / ZY LIGGEN T'SAMEN ... / VAN ZORGEN ... / TOTDAT ... / WEER ...
GDW, blz. 512, nr. [2795].

[2796]TER GEDACHTENIS VAN EILKE MENNES, WEDUWE WYLEN JAN BEUKEMA, GEBOREN DEN 9 MEI 1742, OVERLEDEN DEN 17 JANUARY 1811.
Wapen: Op een terras een steigerend paard.
ZOO BEN IK DAN BV MYNE VAD'REN / IN 'T STILLE GRAF TER NEER GELEID / MAAR GOD ZAL EENS MYN STOF VERGAREN / EN LEVEN DOEN IN EEUWIGHEID / DAN WACHT MY EEN GEZALIGD LOT / BV MYNEN HEILAND EN MYN GOD.
GDW, blz. 512, nr. [2796].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina