Oostwold (Oldambt)db. OOSTWOLD [Oldambt]

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[3112]GEBOUWD IN DEN JAARE MDCCLXXV TOEN HIER KERKVOOGDEN WAREN DE HEEREN WIARDUS SICCAMA, BURGEMEESTER IN GRONINGEN ETC. ETC. EN HENRICUS SPARRINGA, SECRETARIS, ONTV. EN FISKA[AL] VAN HET ZYLVEST DER BEIDE OLDAMTEN, EN LAMBERTUS VAN BOLHUIS PASTOR WAS.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXIV. Driemaandelijkse bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, 1967, blz. 120.
GDW, blz. 566, nr. [3112].

b. Pastorie

1. Gedenksteen

[3113]GEBOUWD IN DEN JARE MDCCLXXI TOEN KERKVOOGDEN WAREN DE HEEREN WIARDUS SICCAMA, BORGEMEESTER DER STAD GRONINGEN ETC. ETC., EN FREDRIK SIBINGA IURIS UTR.DOCTOR.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXIV. Driemaandelijkse bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, 1967, blz. 112, 125.
GDW, blz. 566, nr. [3113].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3114]VERNIEUWD, TOEN TE OOSTWOLD KERKVOOGDEN WAREN DE HEER HENRICUS SPARRINGA EN D.E. JAN WILLEMS ROEMELING, EN REGNERUS BLAAUW PASTOR, DOOR ANDRIES HEERES VAN BERGEN ANNO 1807.
GDW, blz. 566, nr. [3114].

3. Meubilair

a. Orgel

[3115]GEBOUWD IN DEN JARE MDCCCX TOEN HIER KERKVOOGDEN WAREN DE HEREN HENRIKUS SPARRINGA, OUD ONTVR. DES TERMUNTER ZYLVESTS EN DE E. JAN WILLEMS ROEMELING EN DE HEER REGNERUS BLAAUW PASTOOR WAS.
GDW, blz. 566, nr. [3115].

b. Banken

[3116]Wapen, met kleurarcering: In blauw een gehalsbande en geringde jachthondekop [Siccama].
N.B. Wiardus Siccama, burgemeester Groningen. Zie: GDW, nrs. 3112, 3113.
GDW, blz. 566, nr. [3116].

[3117]Wapen, met kleurarcering: I in goud een adelaar [Sparringa]; II Wichers.
N.B. Henricus Sparringa, overleden Groningen 22 november 1812, huwelijkscontract 22 september 1769 Anna Elisabeth Wichers, overleden Groningen 6 oktober 1826. Zie: NPT, 1931-1932, blz. 327.567
GDW, blz. 566, nr. [3117].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3118]ANNO 1666 ... JULY ... DE EERBA ... SAMU ... EN HENRICUS TOXOPAEUS, HUYSVROUWE VAN DIE ... TIDDEUS, KERCKVOOGT IN OOSTWOLDT, CHRISTELYCK ONTSLAPEN, OLDT ... JAREN, 3 MAANDEN WACHTENDE ... OPSTANDINGE IN CHRIST ...
N.B. OLDT misschien 32 of 82 jaren. Vergelijk: Gens nostra, 1972, blz. 260.
GDW, blz. 567, nr. [3118].

[3119]1728, DEN 28 MEERT, IS GESTORVEN JUFVROU WI[BB]YNA SCHOCK, HUISVROU VAN DE EERWAARDE PASTOOR FRED. SPARRINGA, IN 'T 24 JAAREN HARES OUDERDOMS, EN HAAR DOGHTER WI[BB]YNA SPARRINGA, GESTORVEN IN DEN OUDERDOM VAN 7 WEKEN.
N.B. Namen WIBBYNA onduidelijk. Zie: RAG, Genealogische verzameling, nr. 257, blz.25.
GDW, blz. 567, nr. [3119].

[3120]DEN 23 JANUARY DES JAARS 1745 IS OVERLEDEN DE HEER UCO SPARRINGA, IN LEVEN MEEDE KERKVOOGT EN OUDERLING TOT OOSTWOLT, IN HET 47STE JAARS SYNES OUDERDOMS.
Wapen: Een adelaar.
GDW, blz. 567, nr. [3120].

[3121]DE WELED. JUFVROU AALTJEN SYPKENS, GETROUT MET DE E. TIDDO SIERTSEMA, HERTROUT MET DEN WELEERW. HEER JOH. KLUGKIST, PREDIKANT IN OOSTWOLD, IS HIER IN HET 65STE JAAR HAARES OUDERDOMS GELOVIG EN GODZALIG IN DEN HEER ONTSLAPEN OP RUSTDACH 28 MAERT ANNO 1762.
Wapen: Een omgewende leeuw.
GDW, blz. 567, nr. [3121].

[3122]ANNO 1765, DEN 25 APRIL, IS IN HET 63STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN WELEERWAARDEN GODZALIGEN HEER JOHANNES KLUGKIST, IN LEVEN VEEL GEAGHTE PREDIKANT, EERST 15 JAAREN TE ENGELBERT EN LAAST 21 JAAREN TE OOSTWOLT, VERWAGTENDE HET LOON VAN GODS GETROUWE KNEGTEN.
Wapen: Een dwarsbalk vergezeld van boven van twee rozen, naast elkaar, en van onderen van een lelie. Helmteken: een uitkomend hert.
GDW, blz. 567, nr. [3122].

[3123]DEN 19 SEPTEMBER 1780 STIERF DE WELEERW. HEER ABEL EPPO VAN BOLHUIS, MEDICIEN, GEB. TE WARFFUM, IN DEN OUDERDOM VAN 41 JAREN, TERWYL HY AAN HUIS VAN ZYN BROEDER, DE PREDIKANT, DEN GEEST GAF EN HY WERD HIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar, vergezeld van boven van een ster; II op een terras een staande omziende gans met een klaverblad in de bek. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
N.B. Broer van ds. Lambertus van Bolhuis, Zie: NLW 1911, k. 253-254.
GDW, blz. 567, nr. [3123].

[3124]BY DEEZE LEID BEGRAAVEN DE E. HINDRIK JURJENS, IN LEEVEN VOORNAAM HUISMAN EN GROODT LANDGEBRUIKER OP DE OOSTWOLDEMERPOLDER. HY WAS GEBOOREN ANNO 1747 DEN 22 APRIL EN IS GESTORVEN ANNO 1795 DEN 8 JUNI. DUS IN HET TYDELYKE LEEVEN GEWEEST 48 JAAREN EN 46 DAAGEN.
DE LEEVENSDRAAD WORDT SCHIELYK AFGESNEEN / WY SCHEENEN STERK EN OCH WY VLIEGEN HEEN / UIT DE RYM VAN PS. 90 VERS 6.568
GDW, blz. 567, nr. [3124].

[3125]TER GEDACHTENIS VAN GEERTJE HEERES, HUISVROUW VAN ALBERT HARKES DYKHUIS, GEBOREN DEN 27 JANUARI 1735, OVERLEDEN DEN 9 AUGUSTUS 1797 TE OOSTWOLD.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 283.
GDW, blz. 568, nr. [3125].

[3126]DEN 20 AUGUSTUS 1801 IS OVERLEDEN TETJE JANS, HUISVROUW VAN REINDER ROBERS, OVERLEDEN TE OOSTWOLDERHAMRIK IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 66 JAAR.
BEDENKT DE BROOSHEID UWER DAGEN / O STERVELING, AANSCHOUWD DIT GRAF / STELD VOOR OOGEN, DIE HIER LAGEN / WELKS GEBEENTE NU DEEZ GRAFSTEEN DEKT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 283.
GDW, blz. 568, nr. [3126].

[3127]ANJE HINDERKS, OVERLEEDEN DEN 12 FEBRUARI 1803 IN 'T 15 JAAR HAARES OUDERDOMS.
GDW, blz. 568, nr. [3127].

[3128]DERK HINDRIK, ZOON VAN HINDRIK JURJENS EN ELIZABET DERKS, OVERLEEDEN DEN I DECEMBER 1804 IN 'T 16 JAAR ZYNS OUDERDOMS.
GDW, blz. 568, nr. [3128].

[3129]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME EPKO EBELS, GEBOREN TE MIDWOLDA DEN 14 AUGUSTUS 1733, GESTORVEN TE OOSTWOLD DEN 28 NOVBR 1805.
Wapen: Huismerk nr. 401 vergezeld van vier bollen, in elk der hoeken van het huismerk een, het huismerk vergezeld van onderen van een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.
GDW, blz. 568, nr. [3129].

[3130]RUSTPLAATS VAN FROUKE EDZES, ECHTGENOOT VAN JURJEN J. NAP, OVERL. 17 DEC. 1808 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 36 JAREN.
N.B. Vervaardigd ver na overlijden.
GDW, blz. 568, nr. [3130].

[3131]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME BOUWE OKKES JOLING. GEBOREN TE MIDWOLDA DEN 17 FEBR. 1743, GESTORVEN TE OOSTWOLD DEN 18 OCTOB. 1809.
Wapen: Doorsneden: A. een omgewende wassenaar, vergezeld van een grote ster; B. huismerk nr. 452, vergezeld van dc letters B. O. I.
GDW, blz. 568, nr. [3131].

[3132]1810, DEN 10 JANU., IS OVERLEEDEN ELIZABEHT DERKS IN DEN OUDERDOM VAN 46 JAAREN EN RUIM 11 MAANDEN.
GDW, blz. 568, nr. [3132].

[3133]RUSTPLAATS VAN JURJEN J. NAP. ECHTGENOOT VAN FROUKE EDZES, OVERL. 29 DEC. 1810 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 40 JAREN.
N.B. Vervaardigd ver na overlijden.
GDW, blz. 568, nr. [3133].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina