Onderwierumcw. ONDERWIERUM

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3037]COLLATORES CAMPAMAM HANC ROPTAM IGA IARGES LOD. HEERMA ET FRIK TEMPLI NOIOS TONDERAT PASTOR LAMB INSTAURARI GIRARONT AO CHT 1677 ECLILESIAE HEINENS M.F.S. WOELESIOS AEDITER PIET FREERK ET WRITZ.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVO. In 1828 waarschijnlijk moeilijk bereikbaar, zodat tekst hij gedeelten werd opgenomen. Juiste volgorde dezer gedeelten ging verloren. Jaartal 16ZZ [1622] ten onrechte als 1677 gelezen. Naamletters: Meester Francois Simon. Vrijmoedige reconstructie na vergelijking met GDW, nr. 3682: LOD. HEERMA ET IGA JARGES, TEMPLI HUIUS COLLATORES CAMPANAM HANC ROPTAM INSTAURARI CURAVUNT ECCLESIAE TONDERAT PASTOR LAMB. WOELESIUS AEDITUI PIET FREERIK ET WRITZ[ER] HEINENS. ANNO CHRISTI 1622. M.F.S. Het woord TONDERAT is verkeerd gelezen, de naam FRIK bleef over en IGA IARGES is dubieus. Er kan bij het opnemen iets zijn uitgevallen.
GDW, blz. 552, nr. [3037].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3038]ANNO CHRISTI MDCXLII, DEN XXII MAY, IS SEER CHRISTELYCK OVERLEDEN DIE DOECHTSAME ROELEFYN ROTGERS, HUYSFROUWE553 VAN DE E. LAMB. WOELESIO, PASTOOR TOE UNDERWIERUM ENDE DYXHORNE.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een uitkomend omgewend hert met gewei; B. gedwarsbalkt van vier stukken. Links: Op een gewelfd terras een boom.
N.B. Onder gras. OMJ. Onlangs overgebracht naar hervormde kerk Onderdendam.
GDW, blz. 552, nr. [3038].

[3039]ANNO 1677, DEN 14 NOVEMB., IS DE E. EN DEUCHTR. GESYNA PYRSEMA, HUISVROUW VAN ANTONIUS OORTMAN, PASTOR IN ONDERWIERUM, CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST, AETAT. SUAE 35.
Medaillon: De letters G.P.
N.B. Onder gras. OMJ. Onlangs overgebracht naar hervormde kerk Onderdendam.
GDW, blz. 553, nr. [3039].

[3040]DEN 24 SEPTEMB. 1703 IS SEER ZALIGH IN DEN HEERE ONTSLAEPEN DE WELGEBOOREN HEER JOEST DE VALCKE, IN SYN LEVEN MAJEUR EN CAPITAIN VAN EEN REGLEMENT INFANTERIE, IN DEN OUDERDOM SYNER DRIE EN SESTIGHSTE JAER.
Wapen: Gevierendeeld: I drie omgewende staande en opvliegende valken met geopende vlucht [De Valcke]; II twee sterren onder elkaar [Van Epema]; III vier aanstotende ruiten onder elkaar en vanuit de tweede ruit van boven een uitkomende hond [Frix]; IV een naar rechts gewende gezichtswassenaar, vergezeld van onderen van een ster [Van Inthiema]. Hartschild: een lelie. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Joost de Valcke, zoon van Popco en Lammetien Frix, ondertrouwd Groningen 19 augustus 1665 Wickia van Epema, dochter van Seerp en Margaretha van Inthiema. Zie: NLW, 1961, k. 215. Vergelijk: GDW, nr. 1522.
GDW, blz. 553, nr. [3040].

[3041]ANNO 1776, DEN 15 OCTOBER, IS RENSKE JACOBS IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 269.
GDW, blz. 553, nr. [3041].

[3042]ANNO 1783, DEN 20 NOVEMBER, IS DE EERBAARE ANJE JACOBS, DE HUISVROU VAN D.E. RIKKERT OLGERS, WOONAGTIG TOT ONDERWYRUM, IN HET 32STE JAAR HAARES OUDERDOMS IN DEN HEERE OVERLEEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
AL DIE DEN HEERE VREESEN / EN ZYN GEBODEN DOEN / DIE ZULLEN BY HEM WEEZEN / EN SPANNEN MET HEM DE KROEN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 553, nr. [3042].

[3043]ANNO 1783, DEN 29 DESEMBER, 1S DE ACHTBAARE TYMEN SIPKES, WOONAGTIG TOT ONDERWYRUM, IN HET 52STE JAAR ZYNES OUDERDOMS IN DEN HEERE OVERLEEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDIGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
O MENS, BEDENKT HET END TERWYL GY ZYT GESOND EN BOUW U FONDAMEND / OP EENEN VASTEN GROND.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 553, nr. [3043].

[3044]ANNO 1786, DEN 30 DECEMBER, IS DE EERBAARE MAGDALENA G. VAN DER TUUK, DE HUISVROUW VAN DE EERSAME RIKKERT OLGERS, WOONAGTIG TOT ONDERWYRUM, IN HET 32STE JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDING ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
Vers: GDW, nr. 750.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 269.554
GDW, blz. 553, nr. [3044].

[3045]ANNO 1790, DEN 16 NOVEMBER, IS SWAANTJE JACOBS, DOCHTERTJE VAN D.E. JACOB JANS WIERINGA EN EZOU GERRITS VAN DER TUUK TE ONDERWIERUM OVERLEDEN IN HET 10DE JAAR HAARS OUDERDOMS EN IS ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 269. Elders Esa van der Tuuk. Zie: RAG, Indices huwelijksakten en huwelijkscontracten.
GDW, blz. 554, nr. [3045].

[3046]ANNO 1797, DEN 14 AUGUSTUS, IS DE EERSAME JACOB JANS OVERLEDEN, IN ZYN LEVEN WOONAGTIG TE ONDERWIERUM, IN HET 80STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN LIGT ALHIER TER PLAATSE BEGRAVEN.
IK BEREIKTE HOOGE JAREN / IN DEN KRING DER MAATSCHAPPY / NU BEN IK IN 'T GRAF GEVAREN / EN VAN ALLE ZORGEN VRY / WAT OOIT WERELD GEVEN ZAL / EEUWIGHEID GAAT BOVENAL
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 269.
GDW, blz. 554, nr. [3046].

[3047]ANNO 1798, DEN 6 NOVEMBER, IS DE EERSAAME RIKKERT OLGERTS OVERLEEDEN IN HET 56STE JAAR ZYNES OUDERDOMS, IN LEEVEN WOONAGTIG TE ONDERWIERUM, WIENS STOFLYK DEEL ALHIER RUST TOT DEN DAG DER ALGEMEENE OPSTANDINGE.
WEL GY, O MENS, DIE OP MY TREEDEN / WILT DOG BEDENKEN WEL OP HEEDEN / DAT GY ZOOWEL ALS IK EEN LYK / WEL HAAST ZULT WORDEN MY GELYK / O ZALIG IK EN GY NA DEESEN / DIE UIT HET GRAF WEER WORD VERREESEN / OM NAMAATS MET DEN HEER GELYK / VOOR EEUWIG TE ZYN IN 'T KONINGRYK.
GDW, blz. 554, nr. [3047].

[3048]1804, DEN 9 JULY, IS D.E. WILTE PIETERS GERUST, OUD 72 JAAREN EN 18 MAANDEN.
ZO OUD WAS IK, EN NIET MEER STERK / IK WAS OUDERLING VAN JEZUS KERK / NU LIG IK HIER AFGEZONDERD VAN GEDRUIS / DEES GRAFSTE IS NU MYN PLAATS, MYN HUIS / TOTDAT IK WEER DOOR GODS GEZAG / WORD OPGEWEKT OP D' OORDEELSDAG.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 554, nr. [3048].

[3049]GEDENKSTEEN VAN AALTJEN HOMMES, WEDW. VAN WILTI PIETERS, OVERLEDEN DEN 8 FEBR. 1807, OUD 64 JAAREN, 3 MAANDEN.
HIER RUST HET LYK VAN HAAR, EEN VROUW / DIE IN HAAR HUISGEZIN GETROUW / HAAR EGA'S DOOD REEDS HAD BETREURD / BY'T STERVENUUR ALS LAASTER BEURD / ZES WEEZEN NALAAT - D'EUWIGHEID DOOR ZAALIGE HOOP VOORBEREID / GELOVIG INTRAD - DIE DIEN DAG / OP 'S HEILANDS KOMST VERBEIDEN MAG.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 554, nr. [3049].

[3050]1809, DEN 2 MAT, OVERLEED ELTJE HOMMES, ZOON VAN WILTE PIETERS TE ONDERWIERUM, IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 28 JAREN
HIER RUST EEN JONGE BLOEM, GEDOMPELD IN HET GRAFT / HY IS VAN 'T TYDELYK NAAR 'T EEUWIGE GEBRAGT / NU WENSCHEN WY, DAT ZYN ZIEL MOOT BY DEN HEERE WEEZEN / IN 'T HEMELSCH PARADYS, O SCHEPPER, HOOG GEPREEZEN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 554, nr. [3050].

[3051]HIER RUST HET STOFLYK DEEL VAN HARMKE WILTES, HUISVROUW VAN GEERHARD VAN DER TUUK TOT ONDERWIERUM, IN HET VYF EN DERTIGSTE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEEDEN DEN 28STEN VAN BLOEIMAAND 1809.
RUIM ZESTIEN JAAR IS HET GELEDEN, / DAT ZY, DIE HYR RUST IN 'T GRAF, / IN 'T HUWLYK MET HAAR MAN GETREDEN / EN NEGEN KINDREN GOD HAAR GAF / WAAR VIER VAN ZYN555 IN 'T GRAF GEVAREN/ EN VYF NOG BY HUN VADER ZYN/HAAR GEEST MAG NU... ENGLENSCHAREN / STEEDS LEVEN ALS EEN CRA...YN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 554, nr. [3051].

[3052]HIER RUST HET STOFLYK DEEL VAN D.E. HOMME WILTES, IN LEVEN HUISMAN TE ONDERWIERUM, IN ... TE LIDT VAN HET GEMEENTEBESTUUR TE [BE]DUM, OVERLEDEN DEN 23[STEN VAN WYN]MAAND 1809. IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 40 JAREN EN LIGT ALHIER BEGRAVEN.
NA EEN ... GENAAME KWALEN / DEED MY DE DOOD TEN GRAVE DALEN / IN 'T BLOEYEN VAN MYN LEVENSTYD / VAARWEL, MYN VROUW EN VIERTAL KROOSTEN /GOD, HOOP IK, ZAL ONS 'T SAAM WEER TROOSTEN / DAAR MENSCH EN ENGEL [ZYN] VERBLYD.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 555, nr. [3052].

[3053]1810, DEN 3 MAY, OVERLEED DE EERBARE JACOMINA RIKKERTS, IN LEVEN HUISVROUW VAN D.E. HOMME WILTES TE ONDERWIERUM, IN HET 30STE JAAR HARES LEVENS.
EEN HALF JAAR NA ... OVERLEEDEN / DAT ZY, DIE HIER NU LIGT BENEFDEN / HAAR MAN TE GRAVE DALEN ZAG / HET GRAF DOET NU HUN STOF HIER MENG'LEN / GOD GEEF, DAT ZY GELYK ALS ENG'LEN / VERSCHYNEN IN DEN JONGSTEN DAG.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 555, nr. [3053].

[3054]ANNO 1810, DEN 6 OCTOBER, IS DE EERZAME DERK VAN DER TUUK OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 59 JAAREN, IN ZYN LEVEN HUISMAN TOT ONDERWIERUM EN LEGT ALHIER BEGRAVEN.
IK WAS LANDMAN EN OOK TEVENS / OUDERLING VAN JEZUS KERK / NU DEED GOD OP 'T END MYNS LEVENS / MY ONTSLAGEN VAN MYN WERK / NU BEN 'K HIER TER RUST GELEID / EN VERWACHT DE ZALIGHEID.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 555, nr. [3054].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 16 november 2012
Naar begin van de pagina