Bierum

f. BIERUM (VR 1594)

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[296]IN DEN JAREN ONS HERN XV EN XXXIX, DEM XIISTEN DACH AUGUSTI, DOE STORF DYE ERBAR WYLLEM UBBENA, KANSELAR TO OESTRESLANDT. DEM GODT GHENADYCH.
Wapen: Ubbena, doch zonder snijlijn. Helmteken: een pauwenstaart.
Wapens in de hoeken: 1 en IV Ubbena, doch zonder snijlijn. II en III Coninck of Van Ballen.
PALLIDA MORS AEQUO PULLAT PEDE PAUPERIi TABERNAS REGUMQUE TURRES.
N.B. Weduwnaar van Ave Coninck genaamd Van Ballen. Zie: NLW, 1943, k 127; 1967 k. 127.
GDW, blz. 101, nr. [296].

[297]ANNO DOMINI DUSENT VYF HUNDERT UND VIERREN VYFTYCH START DE ERBAER REMMERT VAN BERUM, HOEVELINCK, AM DAGE PAULUS BEKERINGE, DEM GODT GENADICH.
Wapen en helmteken: Van Berum.
Kwartieren: I Van Berum. II Ubbena, doch zonder snijlijn. III twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen [Barnda?]. IV Coninck of Van Ballen .
N.B. Sterfdag 25 januari. Man van Houwe Ubbena. Zie: NLW, 1967, k. 127.102
GDW, blz. 101, nr. [297].

[298]AN ... [9]0 ... GERUSTET TIARCK BRUNTS, DES SEELE GODT GENEDICH SI.
Zie Gruoninga 39 (1994) 172.
GDW, blz. 102, nr. [298].

j. BIERUM (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken, windvanen enz.

a. Klok

[951]O. J. VAN BERUM, HEER OP LUINGA, COLLATOR TOT BERUM ETC., HEEFT DESE KLOCK LATEN VERG] ETEN TEN TYDE ALS FRANCISCUS BUINING PASTOR EN CLAES BARTELS VEGTER TOT WATUM KERCKVOGT WAREN. TITT( GOOSENS ME FUDIT ANNO 1710.
Wapen: Gevierendeeld: 1 Van Berum; II Ubbena; III Jarges; IV Van Wahren.
Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 215, nr. [951].

b. Klokstoel

[952]ANNO 1693, DEN 27 DESEM. IS DE HEER VAN BIERUM VERLUEDT. NB. Mededeling. Bernhard van Berum. Vergelijk: GDW, nr. 960.216
GDW, blz. 215, nr. [952].

[953]DE E.E. HEER VAN BIERUM DEN 18 V ... 1733. N.B. Mededeling. Onno Joachim van Berum. Vergelijk: GDW, nr. 962.
GDW, blz. 217, nr. [953].

2. Meubilair

a. Orgel

[954]RELIGIONIS AMORE ARDENS MANEILIA VIRTUS ME BIERUMANA POSUIT AEDE SACRUM DEO. CUM CONSORTE TORI GENTIS DECUS ALBERDANAE ME BIERUMANA POSITUM IN AEDE VOVET DEO. LIBERALITAS MANEILTANA,
Wapens: Rechts: Van Maneil. Links: Alberda.
N.B. Cornelis van Maneil, overleden Groningen 13 augustus 1799, gehuwd Groningen 21 april 1769 Josina Petronella Alberda, overleden Groningen 9 mei 1810. Zie: NLW, 1925, k. 110.
GDW, blz. 217, nr. [954].

[955]DIT ORGEL, VERVAARDIGD DOOR DEN NAUWKEURIGEN KONSTARBEID VAN F. C. SNITGER EN H. H. FEITAG, DOOR DEN BEVOEGDEN KUNSTRECHTER J. H. TAMMEN, ORGANIST EN KLOKKENIST TE GRONINGEN ALS EEN PRONKJUWEEL VERKLAARD, EN DOOR DEN WELEERWAARDEN ZEERGELEERDEN HEER DEN HEERE A. FOLMER, PREDIKANT TE SPYK, GODE EN ZYNEN DIENST PLECHTIG TOEGEWYD DEN 20 SEPTEMBER 1792, IS DER BIERUMMER KERK GESCHONKEN DOOR DE GODSDIENSTIGE MILDDADIGHEID VAN DEN HEER EN VROUWE VAN DEZE PLAATS.
CORNELIUS BARON VAN MANEIL, HEER VAN BIERUM EN ONDERHOORIGE DORPEN, GENERAAL MAJOOR VAN DE INFANTERIE, KOLONEL VAN EEN REGIMENT TE VOET TEN DIENSTE VAN DEN STAAT DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, KOMMANDANT DER TROUPES IN DE PROVINCIE VAN STADT EN LANDE, IN WEDDE EN WESTERWOLDINGERLAND, ALSMEDE DE FORTERESSEN DELFZYL, LANGEAKKERSC:HANS, BELLINGEWOLDERSCHANS EN DE BOURTANGE, KOMMANDEUR DER STADT GRONINGEN, ENZ. ENZ.
JOSINA PETRONELLA BARONESSE VAN MANEIL GEBOREN ALBERDA VAN BLOEMERSMA, VROUWE VAN BIERUM EN ONDERHOORIGE DORPEN. ENZ. ENZ.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Genealogische verzameling, nr. 103.
GDW, blz. 217, nr. [955].

b. Banken

[956]Wapens: Rechts: Van Maneil. Links: Alberda. Schildhouders: twee omziende bruine leeuwen.
N.B. Cornelis van Maneil en Josina Petronella Alberda. Vergelijk: GDW, nr. 954.
GDW, blz. 217, nr. [956].

[957]Wapen: Gedeeld: I in goud een rood spiegelmonogram, gevormd van de letters C. M.; II in blauw een gouden spiegelmonogram, gevormd van de letters J.P.A.
N.B. Naamletters van Cornelis van Maneil en Josina Petronella Alberda, in kleuren van hun wapens. Vergelijk: GDW, nrs. 954 en 956.
GDW, blz. 217, nr. [957].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avornismaalbeker

[958]ONNO JOACHIM VAN BERUM, HEER OP LUINGA TOT BERUM, MEDE GEDEPUTEERDE STAET VAN STADT EN LANDE, VEREERT DESE BEKER AEN DE KERCKE TOT BERUM IN DEN JAARE 1720, DEN 23 MARTI.
Wapen: Van Berum. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
GDW, blz. 217, nr. [958].

b. Schenkkan

[959]Wapens: Rechts: Malsem. Links: Verruci.
N.B. Zilveren deksel, afkomstig van kan van aardewerk. Reeds vermist e. 1915. Vermeld: APG, blz. 4. Toeschrijving onjuist omdat combinatie ondenkbaar is. In aanmerking komt: Rechts: Van Wahren. Links: Onbekend.
GDW, blz. 217, nr. [959].

4. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[960]Welgeboren heer Bernhardt van Berum, heer op Luinga, Thedema en Heerma, der Vierbuiren, Noordwolde, Bedum, Onderwierum, Loppersum, Wirdum, 't Zandt, Leermens, Enum, Zecryp, Estrum, Ten Post jr. en hovelink, mede raadt ter Admiraliteit van Harlingen en schepper der drie Delfzylcn, obiit 25 december 1693, aetatis 57; mede aldaar begraven.
Kwartieren
VAN BERUMJARGES
UBBENAUBBENA
THEDEMAOMPTEDA
TAMMINGAKONINC
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 119.
GDW, blz. 217, nr. [960].

[961]Welgeboren vrouw, mevrouw Wendela Cuneera van Berum geboren Ubbena, vrouw van Luinga, Thedema en Heerma, erfdochter van 't huis te Bunde, obiit den 2 meert 1695, aetatis 48; in de kerke tot Bierum begraven.
Kwartieren
UBBENAVAN WHAREN
LEWEMIETS
HEUVELMOULERT
ASSCHENBERGVAN DER CAMP
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 119. Weduwe van Berend van Berum. Zie: NLW, 1967, k. 129. OBS, blz. 79.
GDW, blz. 217, nr. [961].

[962]DE HOOGWELGEBOREN HEER DE HEER ONNO JOACHIM VAN BERUM, HEER OP LUININGA ETE. ETE. ETE. OBIIT DEN XVII OCTOBER MDCCXXXIII. AETATIS SUAE Llfll.
Wapen: Van Berum. Schildhouders: twee gouden leeuwen.
Kwartieren:
BERUMJARGESUBBENAVAN WAERDEN
THEDEMAOMPTEDAVAN HUVELMOULART
UBBENAUBBENALEWEMIETS [2]
TAMMINGACONINCKASSCHENBERGVAN DER CAMP [2]
N.B. Zie: NLW, 1943, k. 130.
GDW, blz. 217, nr. [962].

[963]DIE XVIII [UNIT MDCCLXV OBIIT, AETATIS SUAE LII, MENSES V, DIES IV, DEN HOOGWELGEBOOREN HEER WARMOLT BARON VAN MANEIL, HEERE VAN DEN HUISE LUINGA EN BIERUM, TOT LOSDORP, GODLINSE, SPYK, LEERMENS, ENUM, ZEERYP, 'T ZANT EN OOSTERWAAR CUM ANNEXIS JONKER EN HOVELING, WEEGENS DE PROVINTIE STADT EN LANDE RAAT TER ADMIRALITEIT, REESIDEERENDE TOT AMSTERDAM ETC. ETC. ETC.
Wapen: Van Maneil. Ilelmteken: boven twee rijen van drie rode struisveren, waarop een kroon rust, een vlucht van goud en rood, waartussen een zwart gevoerde rode hoed mei platte hol, brede rand en afhangende riemen en boven de hoed drie zwevende rode bollen.218 Dekkleden: rood en goud. Schildhouders: twee van elkaar afgewende aanziende gekroonde gouden leeuwen met gouden, geringde halsbanden over een zwarte kraag, de leeuwen losstaand en met de rug naar het schild gewend.
Kwartieren:
VAN MANEILVAN HARTLIEB GENENT WADSPORN
VAN ACKEMABRENDERN VAN WIEDERSTEIN
SCHAYVAN HATZFELT
VAN AYTAVAN KRANINGSPERG
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XI, nr. 2. Jaartal eertijds geschilderd: MDCC:XV. b. Grafzerken
GDW, blz. 217, nr. [963].

[964]ANNO 1606, DEN 7 AUGUSTI, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE EDELE EHRENTRICHE JEYE THEDEMA, VROUWE THO BERUM, WIENS SELE GODT GENEDICH SY.
Wapens: Rechts: Thedema. Links: Tamminga. Helmteken: Thedema.
GDW, blz. 218, nr. [964].

[965]ANNO 1649, DEN 28 AUGUSTUS, IS DEN EERBAREN JACOB PETERS TOE WATUM IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Een omgewende geharnaste arm, houdend een zwaard schuinrechts. Helmteken: een uitkomende geharnaste arm houdend een zwaard.
GDW, blz. 218, nr. [965].

[966]DEN 10 OCTOBER ANNO 1652 IS JACOB PETERS, SOENE VAN DEN EERB. JAN JACOBS TOE WATUM IN DEN HEERE GERUSTET.
Wapens: Rechts: Een omgewende geharnaste arm, houdend een zwaard, vergezeld van drie sterren, 1 en 2., de bovenste ster tussen het zwaard en de elleboog. Links: Drie palen, iedere paal op halve hoogte beladen met een mensengezicht [Van Laxten].
N.B. De beladen palen in wapen Van Laxten in bas relief gebeeldhouwd. Vergelijk: GDW, nr. 1969.
GDW, blz. 218, nr. [966].

[967]ANNO 1653, DEN 24 OCTOBRIS, IS IN DEN HEEREN GERUSTET DIE E.E. ABEL VAN BERUM, WIENS ZIELE GODT GENADIGH ZY.
Wapens: Rechts: Van Berum, Links: Thedema. Helmteken: Van Berum.
GDW, blz. 218, nr. [967].

[968]THEODORUS WIDMARIUS, OP NESTERLANT ANDERHALF JAER PASTOOR GEWEST ENDE TOT HAMSWERUM XVII JAER PASTOOR GEWEST ENDE OVER XXXVI JAREN PASTOOR HIER TOT BIERUM GEWEST, IN DEN HEEREN GERUST DEN XVI MAJUS INT JAER CHRISTI MDCLXV, SYNS OUDERDOMS LXXIX, VERWAGTENDIE DIE SALIGE OPSTANDINGE.
N.B. Vrijwel onherkenbaar. Vermeld Jakobus Isebrandus Harkenroht. Oostfriesche oorsprongkelykheden. 2 dr. Groningen 1731. Blz. 461.
GDW, blz. 218, nr. [968].

[969]ANNO 1665, DEN 2 NOVEMB., IS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST DE HOOGH EED. HEER ASINGA SWIER CLANT, IN 'T 37 JAER SYNS OUDERDOMS.
Wapen en helmteken: Clant.
GDW, blz. 218, nr. [969].

[970]ANNO 1774, DEN 20sr FEBR., IS DE EERSAME HARM CLASEN VEGTER, IN LEVEN HUISMAN TE WATUM EN OUDERLING DER GEREFORMEERDE GEMEENTE JESU CHRISTY TE BIERUM, IN 'T 61sTE JAAR SYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, IN HOOP EN VERWAGTING EENER ZALIGE OPSTANDINGE DER DOODEN DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Naam VEGTER in kleinere letters.219
GDW, blz. 218, nr. [970].

[971]ANNO 1791, DEN 26 FEBR., IS IN DEN HEERE GERUST DE EERSAME EISSE HARMS VECHTER IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 42 JAREN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
WAT IS DE MENSCH, O HEERE / ALS GY ZYN DAGEN TELDT / 'T ZY KORT OF LANG OF VEERE WANNEER DE DOOD HEM VELDT.
GDW, blz. 219, nr. [971].

[972]ANNO 1803, DEN 23STEN OCTOBER, 1S DE E. EERBARE FENJE EISES, WEDUWE VAN HARM KLASEN VEGTER, EN HEEFT 56 JAREN WOONAGTIG GEWEEST OP HOOGWATUM EN IS IN DEN HEERE GERUST IN 'T CASPEL BIERUM, VAN BINA 86 JAREN HARES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN ZO WY HOPEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DER DOODEN ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS ONZEN HEERE.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 132; II huismerk nr. 133; III een klaverblad; IV een roos.
HIER RUST EEN STERVELING / DIE ZES EN TAGENTIG JAREN / IN S'WERELDS WISSELING / GODS GOEDHEID MOGT ERVAREN / BETREURD DOOR BIERUMS VOLK / ZONK 'T ZIELLOOS LYK HIER NEEDER / UW LIEFDE IMMANUEL / ZOO GODLYK GROOT EN TEEDER / WAS OOK HET UITZICHT VAN DEES VROUW HIER BENEDEN / HAAR HOPE ZY VERVULT/ IN 'T RYK VAN ZALIGHEDEN / WIL WANDELAAR BY UEESE ZERK / D'ALOUDE BRAAFHEID EREN / EN STERVEND OP UW WEG EEN ZALIG STERVEN LEEREN.
GDW, blz. 219, nr. [972].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina