Termuntened. TERMUNTEN

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3604]VERNIEUWT TOEN T'TERMUNTEN KERKVOOGDEN WAAREN JAN HEMMES, EN P. G. VAN IDDEKINGE, EN JAN ALBERS SMID PASTOR. GEMAAKT T'MIDWOLDA DOOR ANDREES HERES VAN BERGEN ANNOI 1796 IN AUG.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig. Afgebeeld: GDW, plaat XXIX.
GDW, blz. 654, nr. [3604].

2. Meubilair

a. Bank

[3605]ANNO DOMINI 1654, ALS PHOEBUS THEMMEN AMBTMAN, HINRYCUS TOXOPOEUS PASTOR, NANCKO CLAESEN ENDE ENGEL PIETERS KERCKVOOGDEN WAEREN ALHYR TER PLAETSE. BINT DESE KERCKENBANCKEN TER EEREN GOODES ANGELECHT ENDE VOLLENVEERDIGT.
N.B. Sedert 1945 niet meer aanwezig. Afgebeeld: MON, plaat LXV.
GDW, blz. 654, nr. [3605].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[3606][a]ANNO 1768 HEBBEN D. KERKVOOGDEN DESE SCHOTEL TER GEDAGTENISSE LATEN VOLVEERDIGEN.
GDW, blz. 654, nr. [3606][a].

[3606][b]HENRICUS BERGHUIS J. U. DOCTER. AMBTMAN, COLONEL EN DYKGRAAF VAN 'T CLEYOLDAMBT, RICHTER VAN APPINGEDAM EN ANNEXE CARSPELEN, ONTFANGER VAN DE CONVOJEN EN LICENTEN TE TERMUNTERZYL, EN KERKVOOGD VAN BEIDE TERMUNTEN.
Wapen: Fijngeruit en over alles heen een leeuw. Schildhouders: twee leeuwen.
GDW, blz. 654, nr. [3606][b].

[3606][c]FOCCO NANTJES, ZYLVEST VAN GROOT TERMUNTEN EN KERKVOOGD VAN BEIDE TERMUNTEN.
Wapen: Doorsneden: A. een omgewende adelaar; B. twee verkorte kepers. Helmteken: een uitkomende adelaar.
GDW, blz. 654, nr. [3606][c].

[3606][d]PAULUS GILLOT, GEAGT LEERAAR IN DE GEMEENTE JESU CHRISTI VAN BEIDE TERMUNTEN EN BORGSWEER.
Wapen: Een voorarm, komend uit een van de linkcrschildrand uitgaande wolk, dc voorarm houdend een hellebaard rechtop, de hellebaard vergezeld van drie harten. de beide bovenste mensenharten, en in de schildvoet twee sterren, aan elke zijde een.
GDW, blz. 654, nr. [3606][d].

[3606][e]Bijbeltekst: 1 Cor. 10:16b
N.B. Groninger keur 7/V [= 1769/1770]. Afgebeeld: MON, plaat XCVII, nr. 2.655
GDW, blz. 654, nr. [3606][e].

b. Avondmaalsbeker

[3607][a]ALEXANDER PICCARDT, PASTOR VAN BEIDEN TERMUNTEN, 1667.
Wapen en helmteken: Piccardt.
GDW, blz. 655, nr. [3607][a].

[3607][b]PHOEBUS THEMMEN, AMBTMAN, KERCKVOOGT.
Wapen: Op een terras een omgewende leeuw, vergezeld in het schildhoofd van twee rozen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
GDW, blz. 655, nr. [3607][b].

[3607][c]GERRIT REINTS, HOPMAN, KERCKVOOGT.
Wapen: Een omgewende leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw
GDW, blz. 655, nr. [3607][c].

[3607][d]Op deksel: Bijbeltekst: 1 Cor. 10:16a.
N.B. GMG, nr. 530.
GDW, blz. 655, nr. [3607][d].

c. Schenkkan

[3608]Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk beladen met drie rozen, de rechterschuinbalk vergezeld van twee lelien. Links: Een uit de onderzijde van een liggende en geknotte tak langs de voorzijde van de tak omhoog gaande gebladerde tak, zich splitsend in drie stengels elk met een roos, 1 en 2.
N.B. Zilveren deksel c. 1700, op kan van aardewerk c. 1590. GMG, nr. 531.
GDW, blz. 655, nr. [3608].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3609]ANNO 1650, DEN 27 NOVEMB., IS DE EERBAERE FROUWE HILLE GERRITS CHRISTLYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VORWACHTENDE MIT ALLEN CHRTSTGELOVYGEN EN VROLYCKE UPEERSTANDINGE, OLT 62 JAEREN.
GDW, blz. 655, nr. [3609].

[3610]ANNO 1652, DEN 17 APRIL, IS DE DEUCHTZAME ... HERKUS, HUISVROUWE VAN DERCK REDMER, CHRISTELICK IN GODT DEN HEER ONTSLAPEN, HERS OLDERS IN 'T 7lSTE JAER, VERWACHTENDE MIT ALLE CRISTELICK GELOVIGEN EEN ZALIGEN OPSTANDING TEN EEUWIGEN LEVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar: II huismerk nr. 506.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 340.
GDW, blz. 655, nr. [3610].

[3611]ANNO 1656, DEN 27 SEPTEMBER. 1S CHRISTELYCK IN DEN HEERS ONTSLAPEN DE EER UND ACHTBAREN JAN AEYELTS, OLT ZYNDE IN 'T ...STE JAER, VERWACHTENDE MET ALLEN GELOOVIGEN EEN VROLICKE OPEERSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Een omgewende wassenaar, vergezeld aan de linkerzijde van drie sterren onder elkaar. Links: Huismerk nr. 289.
N.B. Wapens sedert c. 1950 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 655, nr. [3611].

[3612]ANNO 1658, DEN 13 JULY, IS DE DEUGHTSAME KUNNE MENSENS, WEDUWE VAN ZAEL. THEMMO CORNELYS, GERUSTELYCK IN DEN HEERS ONTSLAEPEN, VOORWACHTENDE MIT ALLEN GELOVIGEN IN CHRISTO EEN SAELIGE OPEERSTANDINGE TEN EEWIGEN LEVENT.
Wapen: Huismerk nr. 947, vergezeld van vijf klaverbladen met naar beneden gerichte stengels, in elke punt een. Helmteken: een klaverblad.656
GDW, blz. 655, nr. [3612].

[3613]ANNO 1661, DEN 25 APRILIS, IS DIE EER EN DEUGHTSAME SYPKE THEMMEN, HUISFROUW VAN DIE EERB. HENDRICK PIETERS KNUIST, IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, VERWACHTENDE IN CHRISTO EEN SALYGE OPEERSTANDINGE TEN EEWIGEN LEVEN.
Wapen: Een leeuw, vergezeld in het schildhoofd van twee rozen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
GDW, blz. 657, nr. [3613].

[3614]ANNO 16--, DEN---, IST D.E. UND ACHTBARE FRAUG GERDTKEN HINDERICKS IN DEN HERREN CHRISTELICH ENDTSCHLAPEN, IHRES OLDERS -- JAHR.
Wapen: Drie klaverbladen, 1 en 2, en daaronder huismerk nr. 507, vergezeld van de letters G.H.
WANT HEDT ZY, DAT WY LEVEN, WY LEVEN DEN HERREN, HEDTZY, DAT WY STERFFEN, WY STERFFEN DEN HERREN, HEDT ZY DAN, DAT WIE LEFFEN, HEDT ZY DEN, DAT WIE STERFFEN, WIE ZIN DES HERREN.
GDW, blz. 657, nr. [3614].

[3615]DEN 16 ... IS DE D ... TSS ... HT ... KNTSE ... FEBR. DESSELVEN ER ... S DE EERB. NANTKO CLAESSEN, KERCKVOOGH, HOPM. EN SYLVEST VAN GROOTE TER MUNTEN, ELUIDEN, GODTSAELIGH IN DEN HEERE GERUST, NAEDAT SE TSAEMEN IN DEN HOUWLYCKEN STAET 39 JAEREN HADDEN GELEE. V.WACHTENDE EIN VROLYCKE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een omgewende adelaar; B. twee verkorte kepers, in de trant van een huismerk. Links: Op een terras een tegen een boom klimmend hert. Helmteken: een uitkomende adelaar.
DIE ENIGH SYN GEWEEST IN HAER GEHELE LEVEN / DIE LIGGEN NU TE RUST TEN GRAVE UYTGESTRECKT / HAER STELEN IS DE VREUGHT DES HEMEL SAL. GEGEVEN/ HAER LICHAEM WORT ALHIER MET DESE STEEN BEDECKT.
Bijbeltekst: Phil. 11:21.
GDW, blz. 657, nr. [3615].

[3616]DEN 31 OCTOB. 1744 IS IN 'T 36STE JAAR HARER LEEFTYD IN DEN HEERE GERUST JUFFROUW SYVERDINA KNYPENGA, HUISV. VAN DOCTR EN CONTRARL. B. T. VAN WARTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II twee dwarsbalken waartussen een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart. Links: Drie rozen.
HIER LEIDT EN RUST / HAAR EMANS LUST / ALS LYK HIER NEER / ALS IN DIT GRAF / DIE RAAD EN TROOST / DEN DROEVEN GAF.
N.B. Bonno Tjaards van Wartum, contrarolleur. Tekening van wapens: RAG, Agenda van correspondentie, 1921, nr. 110.
GDW, blz. 657, nr. [3616].

[3617]... CEMBER, IS DE ... E HARMENS DOG ... HARMEN HARKES ... TOT SPYK IN HET ..,
GDW, blz. 657, nr. [3617].

[3618]Wapen, nauwelijks herkenbaar: Gedeeld: I doorsneden; II een leeuw.
GDW, blz. 657, nr. [3618].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 19 november 2012
Naar begin van de pagina