Visvliet

bj. VISVLIET (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[479]A 1557 GOLT DE ROGGE VII EMDER GULDEN T MUD. D. GERADUS WILTINCK VAN DWINGEL, DE XXX. ABBAS IN JERUSALEM 1557.
A 1557 GOLT DE ROGGE VII EMDER GULDEN T MUD. D. GERADUS WILTINCK VAN DWINGEL, DE XXX. ABBAS IN JERUSALE 1557.
Wapens: Rechts: Tussen de letters G.D. twee pijlen schuinkruislings en met naar boven gerichte punten, de pijlen vergezeld van onderen van een hulstblad. Links: Een in twee rijen van acht stukken geschaakte rechterschuinbalk, gaand over een kromstaf schuinlinks [Clairvaux, regionale variant].
N.B. Afgebeeld: Verslag van het Friesch Genootschap te Leeuwarden. 1939. Blz. 16/17. OGK, blz. 205. P.C.M. Hoppenbrouwers, 'Juichkreet of uitroep van wanhoop? De herinnering aan het duurtejaar 1557 in twee Groninger kerken', GRK 10 (1993) 137-143. Jerusalem, cistercienser klooster, Gerkesklooster.
GDW, blz. 136, nr. [479] geeft de tekst 'JERUSALE', omdat de nasaalstreep boven de tweede E over het hoofd gezien was.
2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[A479A]1579. Gertrut Folkerts.
Niet in GDW. mededeling

eq. VISVLIET (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerken toren

1. Trotseerloodje

[3887]D.K. 1768.
Embleem: Een leidekkershamer.
N.B. Gemeentewerken, Grijpskerk.
GDW, blz. 700, nr. [3887].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3888][a]INT JAER ONS HEEREN DUYSENT SES HONDERT ENDE DERTICH HEEFT MY HANS FALCK VAN NUEREMBERG GHEGOTEN.
GDW, blz. 700, nr. [3888][a].

[3888][b]DIE HEEREN GEDEPUTERDEN STAETEN VAN VRIESLANT, COLLATOREN VAN VISVLIT.
Wapen: Twee gaande leeuwen onder elkaar, vergezeld van zeven liggende blokken, 3 en 2 en 3 [Friesland].
GDW, blz. 700, nr. [3888][b].

[3888][c]R. HARKAMA, KERCKFOCHT.
Wapen: Gedeeld: I een hart; II drie lelin onder elkaar. Helmteken: een lelie.701
GDW, blz. 700, nr. [3888][c].

[3888][d]JONCKER AULUS VAN HARKAMA, GRITMAN VAN VISVLIT.
Wapen: Een leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.
GDW, blz. 701, nr. [3888][d].

[3888][e]NICOLAUS PETRI, DIENAER DES GODTLICKEN WORDES TOT VISVLIT.
N.B. Grietenij Visvliet en collatie, door secularisatie in bezit van staten van Friesland, verkocht aan staten der Ommelanden, 1643, Zie: GVA, 1942, blz. 15-17.
GDW, blz. 701, nr. [3888][e].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3889]ANNO 1605, DEN 2 MARCY, 1S IN DEN HEREN GERUSTET DE ERBARE DOUWE HANSEN LAQUART EN DEN 22 MAY IS GERUST SYTZE JANS, SIN HUISFROUWE.
DIE HAVEN DER RUST HEB ICK GEFONDEN / DIE STEEDE ... IS GECOMEN / GODT IS EEN GODT... EVEND ... ALLE SONDEN / DOER HEM LEVEN ... ALE DIE FROMEN.
GDW, blz. 701, nr. [3889].

[3890]A 1609, DEN 7 APRILIS, IS IN DEN HEREN GERUSTET DEN EERSAEMEN CLAES JANSEN OUDAEN ENDE IS ALHYER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Onherkenbaar; Links: Onherkenbaar, misschien: een dwarsbalk, vergezeld van drie rozen. Helmteken: onherkenbaar, misschien: een plant of een boom.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3891.
GDW, blz. 701, nr. [3890].

[3891]A 1611, DEN 1 JUNY, STERF MAEITIEN PIETERS BONTEMANS DR. EN LEIT HIER BEGRAVEN.
A 1610, DEN 4 OCTOB., STERF TRI[NA] CLAES DR. EN LEIT HIER BEGRAVEN, HAER BEIDE D[OCHTE]R[E]N.
N.B. Zie: GDW, nr. 3890.
GDW, blz. 701, nr. [3891].

[3892]ANNO 1652, DEN 23 FEBRUARY, IS IN DEN HEERE GERUST DIE EERBARE ANTIE JANSEN VAN GOCH, D'HUISFROU VAN JONCKER WILLEM HENDRICKS FABER, OUT ONTRENT 41 JAER EN LEIT HIER ONDER DESE STOEL BEGRAVEN. VIVE MEMOR LETHI.
Wapen, vergezeld van de letters A.J.V.G.: Gedeeld: I een in drie rijen van drie stukken geschaakt vierkant, uitgaand van de deellijn, bedoeld zal zijn een in drie rijen geschaakte dwarsbalk; II drie kepers.
GDW, blz. 701, nr. [3892].

[3893]A 165. , 31 MARTII, IS ALHYR BEGRAVEN DE EER ... DEUCHTSAME EEFKE LEWES, GEWESENE HUISVROU VAN NICOLAO PETRI, DIENAER DES GODTLICKEN WORDTS TOT VISFLIET.
Huismerk nr. 533, vergezeld van de letters E.L.
GDW, blz. 701, nr. [3893].

[3894]A 1683, DEN 5 JUNY, IS IN DEN HEERE GERUST DN. HAYO AEPKES, OUDT 32 JAER, ZYNDE 3 JAER TOT WIERUM EN DORQUERT EN 3 JAER TOT VISVLIET PREDICANT GEWEEST. SYN ZIEL RUST NU GODE.
HYR LIGHT HET RIF VAN WYSHEIDTS ROEM / EN TROUWE ZIELENSORGER / HOE HOOGH IS NU SYN GEEST VERLICHT / DEES' SALIG' HEMELSBORGER.
GDW, blz. 701, nr. [3894].

[3895]ANNO 1703, DEN 25 NOVEMBER, IS DEN EERSAMEN JAN SENTS LAQUAERT, IN SYN LEVENT BACKER TOT VISVLIEDT, IN DEN HEERE GERUST, OUT INT 29STE JAER EN LEYDT ALHIER MET TWEE VAN SYN KINDEREN BY SYN 'VADER BEGRAVEN.
Medaillon, vergezeld van de letters J.S.L.: Een ster.702
GDW, blz. 701, nr. [3895].

[3896]... ANNE MAR ... PETER.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II een ster, een roos en een ster onder elkaar.
GDW, blz. 702, nr. [3896].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina