Onderwijs
VII. ONDERWIJS

A. STAD EN LANDE

1. GRONINGEN

a. Gebouwen

1. Universiteit

a.Gedenksteen

[4713]CURIA ACADEMIAE AMPLIATA, PORTICUS COLOMNIS ORNATA, TEMPLUM RENOVATUM, THEATRUM ANATOMICUM EXSTRUCTUM EX SPECIALI COMMISSIONE ILL AC PRAEPOT D.D. ORDINUM CURA NOBILISS. ET AMPLISS. D.D. DEPUTATORUM OTTONIS FERMPSUM, H. B. EMMELCAMP, IOACHIMI RIPPERDAE, DNI IN FARMSUM ET HELM ETC., PER AEDILEM OTTONEM ENGELBERTS. ANNO MDCLIV ET LV.
N.B. Boven deur van woning van pedel, tevens ingang senaatskamer. Niet meer aanwezig. Afgebeeld: GVA, 1849, blz. 156/157.
GDW, blz. 853, nr. [4713].

2. Broer- of Academiekerk

a. Gedenktekenen
N.B. Zie: GDW, nrs. 534-539.

1. Grafzerken

a. Grafschriften

[4714]Vervallen
GDW, blz. 853, nr. [4714].

[4715]Vervallen
GDW, blz. 853, nr. [4715].

[4716]Wapen en helmteken: Clant.
Kwartieren: I Clant. II Een leeuw. III Een linkerschuinbalk, beladen met drie bollen [of ringen: Van Besten?]. IV Een in twee rijen geschaakt kruis.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 26 verso.
GDW, blz. 853, nr. [4716].

[4717]Anno 1612. Wigbolt Ripperda tot Peyse is begraven in 't cour van broerkerck tot Groningen met syn vrouw Catharina Bekers.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 54.
GDW, blz. 853, nr. [4717].

[4718]CY DESSOUBS GIST LE PREUD HO MME NICOLAS DU BOIS, NATIF DE LA MLLE DE NANCY EN LORRAINE [BOURGEOIS DE] GRONINGS, AGE 72 ANS, MORT LE 9 JOUR DE NOVEMBRE 1623.854
ANNO 1626, DEN 5 NOVEMBR, STARF DE DOEGTSAME FROUKE WILLEMS, OLT 64 JAREN, LIGT ALHIER BY HA ER MAN NICOLAES BUSCH BEGRAVEN, VERWAGTENDE TE SAMEN EEN VROLYKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO. AMEN.
Wapens: Rechts: "Een gekapte valk, staende op een stuck hout". Links: Drie lelin.
CHRIST WEST GAIN A VIVRE ET A MOURIR.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 102. Afschrift 14 december 1739.
GDW, blz. 853, nr. [4718].

[4719]Anno 1623, den 29 december, stierf juff. Oede Lewens ter Hansouwe, dochter tot Peyse. Sy leit begraeven in Broerkerck tot Groningen int koer. Juf. Anna Lewens tot Asinga leyt daer mede begraeven.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 90.
GDW, blz. 854, nr. [4719].

[4720]IMMORTALI MEMORIAE CLARISS. ET PIENTISS. SENIS UBBONIS EMMI FRISII GRETHANI PRIMI ACAD. GRONING. RECTORIS THEOLOGI SINCERI PHILOLOGI EXIMII HISTORICI ABSOLUTI, VIRI PRUDENTIAE SINGULARIS - QUI PER OMNEM VITAM SUA SORTE CONTENTUS LABORE INDEFESSO DE ECCLESIA AC REPUB. PATRIA QUAM OPTIME MERITUS VERE PIA DEMUM ET PLACIDISS. MORTE DEFUNCTUS HEIC CORPORE QUIESCIT - MARGARETHA A BERGEN VIDUA LIBERIQUE SUPERSTITES MOERENTES H.M.P. VIXIT IN TERRIS AN. LXXVIII, DIES IIII, ABIIT IN COELOS AN. CHRISTIANO MDCXXV, DIE IX DECEMB. IUL. H. ALTING.
N.B. Universiteitsgebouw. Met IUL. wordt juliaanse tijdrekening bedoeld.
GDW, blz. 854, nr. [4720].

[4721]D.O.M.S. ET AET. MEMORIAE D. NIC. MULERlI MEDICI ET MATHEMATICI EXIMII, QUI BRUGIS FLANDR. AN. MDLXIV NATUS TURBATA CIVILI BELLO PATRIA CUM PATRE LUGD. BATAVORUM RELIG. ARTIUMQ. DESID. CONCEDENS ACCEPTA IBIDEM DOCTORALI LAUREA IN MEDICUM CIVITATIS AB HARLINGANIS, GRONINGANIS, MOX LEOVARDIENSIBUS IN GYMNASIARCHAM DELECTUS, SURGENTE HAC ACADEMIA AD MEDIC. ET MATHES. PROFESS. VOCATUS CLARE PER AN. XVI FUNCTIONE CULTA DE REP. ET ACAD. OPTIME MERITUS NON. SEXT. AN MDCXXX EX HAC VITA SUBDUCTUS CORPORIS MORT. EXUVIAS GLORIOS. RESURRECT. EXSPECTANTES HEIC. DEPOSUIT CHRISTINA SIX UXOR LTBERIQUE SUPERSTITES MARITO PARENTIQUE OPT. CARISS. H.M.P.C. VIXIT AN LXV, MENS. VIII, DIES X.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: P. Hofstede de Groot. Geschiedenis der broederenkerk te Groningen. Groningen 1832. Blz. 140.
GDW, blz. 854, nr. [4721].

[4722]Anno 1635, op den 12 meert stilo vetero, is joncker Geert Lewe, jr. en heuvelinck van Sandweer, Vierhuysen en in de Marne, begraeven in Broerkerck. Syn graftschrift: ICK RUSTE MAER EEN TYT HYR IN DIT DROEVE LYCK / MAER ZAL VERRYSEN WEER EN ERVEN GODES RYCK / AL BEN ICK OVERDECKT SCHOON MET EEN SWARTEN STEEN /'K WEET VAST, DAT ICK DEN HEER NOCH IN MYN VLEES SAL ZIEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld CVH, blz. 91.
GDW, blz. 854, nr. [4722].

[4723]1635, DEN 9 AUGUS., IS D. ED. ERENTR. VROUW DAEYKEN BOELARD, WEDUWE RUFELAERT, CHRISTELICK ONTSLAPEN.
N.B. Universiteitsgebouw. Hierbij: GDW, nr. 4730.855
GDW, blz. 854, nr. [4723].

[4724]Nog drie grafsteenen zijn mij te noemen overgebleven. De eene is van de Schaffers, uit welk geslacht Gosen Schaffer, overleden in 1637, verzorger der hoogeschool is geweest.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: P. Hofstede de Groot. Geschiedenis der broederenkerk te Groningen. Groningen 1832. Blz. 147. Curator. Beide andere grafstenen: GDW, nrs. 4728, 4730.
GDW, blz. 855, nr. [4724].

[4725]DEO O. M. PIAE MEMORIAE DOCTISS. CONSULTISS. VIRI CAROLI MULERII, CLAR. DNI NICOLAI FILII, OBIIT A MDCXXXVIII, MENSE AUG., DIE XIII, AETAT. XXXVI, EXSPECTANS BEATAM RESURRECTIONEM IN IESU CHRISTO, VIVIT IN EXIGUA LUCE DE LAMPADE FLAMMA SED NOS AETERNUM VIVIMUS ANTE DEUM.
Wapen: Een mensenhart. Helmteken: een mensenhart.
N.B. Grafnummer 168. Universiteitsgebouw. Tekst grotendeels samengesteld uit geschilderde letters, misleidend aangebracht zonder rekening te houden met restanten der gebeeldhouwde letters. Onder CLAR en cHRISTO fragmenten van andere woorden. Vergelijk: P. Hofstede de Groot. Geschiedenis der broederenkcrk te Groningen. Groningen 1832. Blz. 141.
GDW, blz. 855, nr. [4725].

[4726]IOHANNI FREITAGIO MEDICO CELEBERRIMO VARIORUM PER GERMANIAM PRINCIPUM AC COMITUM TANDEMQUE CIV. GRONINGAE ET OMLANDIAR. ARCHIATRO PROFESSORI MEDICINAE HELMSTADII ET GRONINGAE ISTHIC ORDIN. HEIC PRIMAR ET MATRONAE SPECTATISSIMAE GERTRUDI VALCKENBURG UXORI EIUS CHARISSIMAE PARENTIBUS OPTIME MERITIS PIETATIS ERGO, LIBER-1 SUPERSTITES H.M.P.
Wapen: Freitag. Helmteken: drie struisveren.
N.B. Universiteitsgebouw. Sterfdag 8 februari 1641. Zie: Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae. Groningae 1654. Pag. 122.
GDW, blz. 855, nr. [4726].

[4727]HENRICT ALTING S. THEOL. PROFESS. SEPULCHRUM FAMILIARE, IN QUO SUB SPE BEATAE IN CHRISTO RESURRECTIONIS DEPOSUIT UXOREM CHARISSIMAM SUANNAM BELIER AN. MDCXLIII D. XIX OCTOB. FILIAMQ. PRIMOGENITAM MARIAM ALTING AN. MDCXXXIX, D. VII OCTOB. ET CORPORIS SUI EXUVIAS DEPONI VOLUIT, FACTUM AN. MDCXLIV, D. XXX AUGUSTI.
N.B. Grafnummer 213. Universiteitsgebouw.
GDW, blz. 855, nr. [4727].

[4728]IN MEMOR AETERNAM ELISABETHAE DE GEER, VIRI GENER. ET MAGNIFICI DN. LUD. DE GEER, DN. IN FINSPONG FILIAE, D. TOBIAE ANDREAE, A.L.M. HIST. ET L. GR. PROF. ORD. IN HAC ACAD. UXORIS DESIDERATISS. CUMQUA ANNOS FECIT XVI, M. III, D. Ill, S.Q.E.R. NATAE AMSTEL. AN. CHRISTI MDCXVII, M. NOV., DENATAE GRON. AN. CHRISTI MDCXLIX, M. AUG., EXUVIAS IN SPEM BEATAE RESURRECT. [HUC] DEPOSUIT MARITUS MOESTISS.
GEERIA; STEMMATE CONIUGIO ANDREA FOEMINA [FAMA] HANNA [ET] DORCAS, ABIGAIL QUE SIMUL THESOURUSQUE DOMUS DESIDERIUMQUE MARITI CORPORE QUAE CUBAT HIC ELISABETHA FUIT. O.Z.
Emblemen: twee tulpen aan gebladerde stengels, een ster, twee rozen aan gebladerde stengels.
N.B. Universiteitsgebouw. Vergelijk: GDW, nr. 4724. Boven FAMA twee letter, misschien Ac of AE.856
GDW, blz. 855, nr. [4728].

[4729]MATTHIAS PASOR SACRARUM LITERARUM PROFESSOR HAC IN ACADEMIA HEIC VOCEM ARCHANGELI TUBAM DEI ET GLORIOSAM CARNIS RESURRECTIONEM EXPECTAT NATUS HERBORNAE NASSAUIORUM ANNO MDXCIX APRILIS XII, DENATUS IN VIVA FIDE IESU CHRISTI GRON. FRIS. ANNO MDCLVIII, XXVIII IANUAR CUM VIXISSET AN. LVIII, M. IX, D. XVI.
Wapen: Een geopende steekpasser, overtopt van een ster en vergezeld van drie rozen, de onderste tussen de punten van de passer. Helmteken: een ruiterspoor met een groot spoorrad, schuinlinks.
N.B. Universiteitsgebouw.
GDW, blz. 856, nr. [4729].

[4730]V]RO ANTIQUA VIRTUTE ET FIDE IANO RUFELAERT BURGWALLAE DOMINO OML. DELEGATO SOC. IND. OCC. CURATORI SPLENDIDAE E FLANDRIS PROSAPIAE SUAE ULTIMO AVUNCULO E EDUCATORI OPT PIE DEFUNCTO V. ID FEB. At AER. CHRISTI MDCLXXI AE LXX. P.M.P.H. M. ALTING.
Wapen: Drie dwarsbalken. Helmteken: twee struisveren. N.B. Zie: GDW, nr. 4723.
GDW, blz. 856, nr. [4730].

[4731]SAMUEL DES MARETS DICTUS MARESIUS, NATIONE GALLUS, THEOLOGIAE DOCTOR ET PROFESSOR PRIMARIUS IN HAC ACADEMIA AC V.D.M. IN HOC TEMPLO HOC MONUMENTUM SUIS EXUVIIS POSUIT IN SPEM GLORIOSAE RESURRECTIONIS PER IESUM CHRISTUM SOSPITATOREM NOSTRUM. NATUS ANNO MDXCIX, DIE X AUGUST!, DENATUS ANNO MDCLXXIII, DIE XVIII MATI.
Wapens: Rechts: Een verhoogde dwarsbalk, vergezeld van boven van drie sterren naast elkaar, en van onderen van een op een terras staande omgewende reiger, houdend in de snavel een vis, de kop naar boven. Links: Een verlaagde keper, vergezeld van boven van twee ongebladerde druivetrossen, met de stengel komend uit de bovenkant van de verlaagde keper, deze keper vergezeld van onderen van een zwaard. Helmteken: een uitkomende veer.
N.B. Universiteitsgebouw.
GDW, blz. 856, nr. [4731].

[4732]M ... HEIC TEGUNT ... IACOBI ALTINGI PROFESSORIS THE ... GI - QUAE TEC. TANTUM P ...RE-EXUVIA ... ANIMA ENIM INICOEL ... HAT. FAMA SUPER AETHER ... TUI TERRAE IN ... ANNIS L, MENS X, D ... TERRAM LIC ... ANNO CHRISTI MDCLXXIX ... IN ACADEMIA ANN ... IN ECCLESIA ANN ... FIDELITER ET IND ... DOCUIT DIXIT ... BAUDEWINA WALRICII, VIDUA - QUAE E ... ANNO AETAT LXIII ME ... ANNO CHRISTI MDCLXXX ... CHARISS. CONIUGB ... LIBERIQUE SUPE ... MOEREN ... P.G.
GDW, blz. 856, nr. [4732].

[4733]EPITAPHIUM NOBILISSIMI ET AMPLISSIMI VIRI IACOB. OISELII. IC. ET POLYHIS. EXIMII.
VITALES AURAS GEDANUM DEDIT, ALTERA MORES / PATRIA QUA BATAVOS UNDA COERCET AGROS / AT CATHEDRAM NOMENQUE DEDrr FAMAMQUE PERENMEM 1 OISELU CINERES, QUAE TEGIT ORA MEI .1 I.M.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Zacharias Conrad von Uffenbach. Merkwrdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland. Zweyter Theil. Ulm 1753. S. 238. Professor Jacobus Oiselius overleed ongehuwd 20 juni 1686. Zie: W. J. A. Jonckbloet. Gedenkboek der hoogeschool te Groningen. Groningen 1864. Bijlagen. Blz. 45.
GDW, blz. 856, nr. [4733].

[4734]DOTHIAS FRITAGIUS ARTIS MEDICAE IN HAC CIVITATE PRINCEPS AEGRORUM PERFUGIUM FIRMORUM GAUDLUM BONORUM, OMNIUM HEU QUONDAM DELICIUM NUNC DESIDERIUM HIC AD OSSA AVI SUA COMPONI VOLVIT MEDIA AETATE AN. XXXVII IN CHRISTO MORTUUS PR. K. IAN. MDCXXCIIX.
N.B. Niet meer aanwezig. Inplaats van FRITAGIUS zou er ERITAGIUS hebben gestaan. Sterfdag 31 december. Vermeld: P. Hofstede de Groot. Geschiedenis der broederenkerk te Groningen. Groningen 1832. Blz. 142.
GDW, blz. 856, nr. [4734].

[4735]VROWE GERTRUYD VAN DE KAMER, HUYSVROWE VAN DE HEER JOHANNES BRAUNIUS ETC. 1689.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Zacharias Conrad von Uffenbach. Merkwrdige Reken durch Niedersachsen, Holland und Engelland. Zweyter Theil. Ulm 1753. S. 239.
GDW, blz. 856, nr. [4735].

[4736]MENSONIS ALTING GRONING. THEOLOGI EXIMII DE RELIGIONS HIC EMENDANDA 1566 TANDEMQ. ASSERTA MDXCIV OPTIME IN PRIMIS MERIT! NEPOTES PNN ABNEPOTES !ANUS - ALBERTUS XIII K. SEXT MDCLXVII GERARDUS I F EID NOV. MDCXCIII FREDERICUS PR EID SEXT MDCXCV, DANIEL III NON IAN MDCCVII VIRI MEDIA AETATE EXTINCT! MUNIA VARIA P REP DOM! MILITIAS OBEUNTES IACOBUS ET !ANUS - ALBERTUS GER FF INNOCENTISSIMI PUERI XIV K. TUN. 1694. H.S.S.
Wapen: Doorsneden: A. een ring; B. ingezwenkt gekapt en beladen met een bol. Helmteken: een geopende vlucht, elke vleugel beladen met een schuinbalk, samen in de vorm van een keper, elke schuinbalk overladen met een ring.
N.B. Universiteitsgebouw.
GDW, blz. 856, nr. [4736].

[4737]B.M. HIC SITUM EST QUIDQUID MORTALE CIRCUMTULIT VIR IMMORTAL! MEMORIA DIGNISSIMUS MENSO ALTING M.F.M.N. REI PUBLICAE ET LITTERARIAE ORNAMENTUM QUI CONSULATU MULTISQUE ALIIS MUNERIBUS CUM LAUDE PERFUNCTUS VIXIT SUMMIS IMIS MEDIOXUMIS CARUS ET ACCEPTUS MAGNUM SUI DESIDERIUM RELINQUENS, NATUS AN. MDCXXXVI POSTRID. KAL. SEXTIL. EULIANAS, MORTUUS AN. MDCCXII, DIE EODEM SECUNDUM FASTOS EMENDATOS. FRATRI CARISSUMO HOC DOLORIS SUT MONUMENTUM MULTIS CUM LACRIMIS MOESTA SOROR DOROTHEA F.C. HOC COMMUNE SEPULCRUM
NEC DONARE NEC PERMUTARE ULLQUE MODO ALIENARE FAS EST.
N.B. Universiteitsgebouw. Sterfdag 2 augustus 1712. Zie: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, I, 1911, k. 100.
GDW, blz. 856, nr. [4737].

[4738]AE.M.S. QUISQUISES ERUDITAE PIETATIS FAUTOR SISTE SISTE GRADUM BEATAM RECOLENS MEMORIAM CORNELII VAN VELZEN, INTER S.TH. DOLT. ET PROFESS. CELEBERRIMI MAGNUS HIC THEOLOGUS CANDORIS AC MODESTIAE CHRISTIANAE RARUM EXEMPLAM VTXIT ANNOS LV, OBIIT XIII KAL. MAI A. MDCCLII AD MEMORIAM OPTIMI CONIUGTS CONSERVANDAM HOC MON. POS ARENDINA CORNELIA WOLTHERS.
Wapen: Gedeeld: I verlaagd doorsneden: a een dubbele adelaar; b. op een terras drie onherkenbare ronde figuren naast elkaar; II op een terras ter hoogte van de snijlijn in het eerste kwartier, een gaand paaslam, dragend een banier aan een kruis.
N.B. Grafnummer 26. Universiteitsgebouw.
N.B. Grafnummer 212. Universiteitsgebouw.857
GDW, blz. 856, nr. [4738].

b. Namen zonder jaartal

[4739]DR. HENRICUS BUSZ.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Genealogische verzameling, nr. 296, blz. 28.
GDW, blz. 859, nr. [4739].

[4740]J. FUUST.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Tjassens-Knock. Inv. nr. 7. Nalatenschap Anna Fuust, weduwe ontvanger Bernhard Hermans Knock, 1716.
GDW, blz. 859, nr. [4740].

[4741]DE ERFGENAMEN VAN JACOB VINCKENBORGH.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Rechterlijke archieven lily, 1 mei 1701, testament Jacobus Pathuis; ook 26 mei 1803 boedelscheiding Joannes Pathuis, vrijwel gelijkluidende tekst.
GDW, blz. 859, nr. [4741].

2. Grafboek.
N.B. Vervaardigd in 1644 uit aantekeningen van de eerste pedel Wynolt Groenevelt 1616-1627, en van de tweede pedel Hendrick Cruydner 1627-1644. RAG, Archief senaat rijksuniversiteit, inv. nr. 54.
"Hyrna beginnen en volgen de graven in broer- of academiekercke". N.B. Grafboek, blz. I.
"Dele anteickeninge is begonnen den 1 april 1616".
N.B. Grafboek, blz. 3. Zekerheid ontbreekt of alle ongedateerde inschrijvingen van de begindatum of van latere jaren zijn.

[4742]Wapen: Op een losstaand gewelfd terras drie bladeren op stengels, waaiervormig.
"Hindrick Hoffste in Botteringestrate" eigenaar voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 600, vergezeld van en deels verbonden met de letters P.V.D.S.
"Pieter van der Straten ... in Pelserstrate int Wapen van Embden" eigenaar 14 maart 1623. Grafboek, blz. 3, nr. 1.
GDW, blz. 859, nr. [4742].

[4743]Huismerk nr. 601.
"Griete Halewechs bi Lamhuingestrate", eigenares voor 1 april 1616.
NO. 2, AN 1679, benevens drie sterren, vergezeld van de letters I.R.
'Redger Johannes Reichle en vr. Margarieta Weissen, echteluiden, woonachtig in d' Nieuw Ebbingestraet" eigenaren 30 oktober 1679.
Grafboek, blz. 3, nr. 2.
GDW, blz. 859, nr. [4743].

[4744]Huismerk nr. 602, verbonden met de letters I.E.
"Jan Eerckens in Stoeldreeyersstrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 4, nr. 3.
GDW, blz. 859, nr. [4744].

[4745]Huismerk nr. 603, vergezeld van de letters E.G.
.,Geesien Jans, die weduwe van salige Ebele Gerrits in Schuytemakersstrate, eigenares voor 1 april 1616.
Grafboek, blz. 4, nr. 4.
GDW, blz. 859, nr. [4745].

[4746]Huismerk nr. 604, vergezeld van de letters A.H.
'Albert Hindricks bi der A" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 5, nr. 5.
GDW, blz. 859, nr. [4746].

[4747]Huismerk nr. 605, vergezeld van de letters W.G.
'Raetsheer Willem Geerts in Botteringestrate, compt toe zyn huisfrouw Maria Marhuisen" voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 5, nr. 6.
GDW, blz. 859, nr. [4747].

[4748]Embleem: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van de letters C.L.
'Die ersamen ende vromen weduwe genaemt Catharina Lodewycks" eigenares 20 november 1624. Grafboek, blz. 6, nr. 7.
GDW, blz. 859, nr. [4748].

[4749]Huismerk nr. 606, vergezeld van de letters W.B.
'Wessel Barets by der A" eigenaar voor 1 april 1616 als erfgenaam van zijn schoonvader Pieter Jansen. Grafboek, blz. 6, nr. 8.
GDW, blz. 859, nr. [4749].

[4750]Wapen: Een adelaar.
"Wilhelmus Dronryp ant Brede Matckt", eigenaar voor 1 april 1616. 'Fennetien Jansens, weduwe van zalige Jan Jansens Sonne", latere eigenares. 'Jantien ter Beecks, weduwe van zalige Albert Willems Hoeth, eigenares 11 december 1663. Grafboek, blz. 7, nr. 9.
GDW, blz. 859, nr. [4750].

[4751]Huismerk nr. 607, vergezeld van de letters B.H.
"Berent Hindricks ant Brede Marckt", eigenaar voor of in 1600. Grafboek, blz. 7, nr. 10.
GDW, blz. 859, nr. [4751].

[4752]"Geert Tammes tot Middelstum", eigenaar voor 1 april 1616.
De letters I.E., verbonden door een dwarsstreep, of huismerk nr. 702.
"Jan Jansen Edinck in Heerstrate in de Golden Kroone", latere eigenaar. Grafboek, blz. 8, nr. 11.
GDW, blz. 859, nr. [4752].

[4753]Huismerk nr. 608, vergezeld van de letters T.L.
Grafboek, blz. 8, nr. 12.
GDW, blz. 859, nr. [4753].

[4754]Huismerk nr. 609, vergezeld van de letters G.T.
"Geert Tammes tot Middelstum" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 9, nr. 13.
GDW, blz. 859, nr. [4754].

[4755]Huismerk nr. 610.
"Jan Allarts Cdde in Geltingestrate", eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 9, nr. 14.860
GDW, blz. 859, nr. [4755].

[4756]Huismerk nr. 611, vergezeld van de letters B.G.
"Berent Geerts in Stoeldrayersstrate" eigenaar voor I april 1616.
Huismerk nr. 612, waarin verwerkt de letters P.M.
"Pieter Mees" eigenaar 12 september 1630. Grafboek, blz. 11, nr. 18.
GDW, blz. 860, nr. [4756].

[4757]Huismerk nr. 703, vergezeld van de letters F.H.A.B.
"Jantien Fockens, weduwe van Focko Hindricks bi Kranepoort" eigenares voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 613.
"Lippe Franks ende Wemeltien Frylincks, wonende bi d'Olde Ebbingepoorte", eigenaren 22 oktober 1623. Grafboek, blz. 12, nr. 19.
GDW, blz. 860, nr. [4757].

[4758]Embleem: Drie [wolkammen?] met handgrepen, 1 en 2, vergezeld van de letter. T.S.
"Tonnis Swinge in Visscherstrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 12, nr. 20.
GDW, blz. 860, nr. [4758].

[4759]Huismerk nr. 614, vergezeld van de letters B.A.
"Berent Arents in het Jadt" mede-eigenaar voor 1594.
Huismerk nr. 615, vergezeld van de letters W.G.B.
"Willem Geerts Beetinck" eigenaar 6 februari 1677. Grafboek, blz. 13, nr. 21.
GDW, blz. 860, nr. [4759].

[4760]Huismerk nr. 719, vergezeld van de letters I.E.
"Jacob Egberts ende Gese Egberts in Visscherstrate" eigenaren voor 1 april 1616 Grafboek, blz. 13, nr. 22.
GDW, blz. 860, nr. [4760].

[4761]Huismerk nr. 616, vergezeld van de letters C.B.G.
"De weduwe van Cornelis Benoy" eigenares 10 september 1600. Grafboek, blz. 14, nr. 24.
GDW, blz. 860, nr. [4761].

[4762]Huismerk nr. 617, vergezeld van de letters A.H.
"Albert Hindricks" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 15, nr. 25.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 4932.
GDW, blz. 860, nr. [4762].

[4763]Embleem: Een spoorraadje met acht punten. Grafboek, blz. 15, nr. 26.
GDW, blz. 860, nr. [4763].

[4764]Huismerk nr. 618, waaronder: BECHERER N.B.
,,Bernardus Cunningh eigenaar voor I april 1616, daarna "verervet up syn suster Willemtien". Grafboek, blz 16, nr. 27.861
GDW, blz. 860, nr. [4764].

[4765]Huismerk nr. 619.
"Jan Bartelts" eigenaar. Vervolgens "Unne Siabbens in Geltingestrate" eigenaar 6 maart 1612. Grafboek, blz. 16, nr. 28.
GDW, blz. 861, nr. [4765].

[4766]Embleem: Twee omgekeerde en niet de gebogen snede naar elkaar toegewende omgekeerde messen, vergezeld van de letters I.B.H.
"Jacob Hindricks in Messemakersstrate" eigenaar voor I april 1616. Grafboek, blz. 17, nr. 29.
GDW, blz. 861, nr. [4766].

[4767]Huismerk nr. 620, vergezeld van de letters B.H.
"Egbert Coyters frouw Claesien Bareis in Botteringestrate" als eigenares erkend I mei 1620.
Huismerk nr. 621, vergezeld van de letters I.B.
"Jan Barels in Steendelstrate" eigenaar als erfgenaam van zijn moeder "Claesien Barels" 20 augustus 1627. Grafboek, blz. 17, nr. 30.
GDW, blz. 861, nr. [4767].

[4768]Huismerk nr. 622.
"Arent van Salingen over der Adiep" eigenaar, "wort vergunt syn vrouw daerin te begraven" 16 september 1618. Grafboek, blz. IR, nr. 31.
GDW, blz. 861, nr. [4768].

[4769]Huismerk nr. 622.
"Arent van Salingen" eigenaar, "wort vergunt syn swager hyrin te mogen begraven," 30 juli 1621. Grafboek, blz. 18. nr. 32.
GDW, blz. 861, nr. [4769].

[4770]T.V.D.
"Berent Hindricks in het Jat" eigenaar voor 1 april 1616.
Wapen: Huismerk nr. 624.
"Imke Alberts mit de mede arfgenamen van zalige Ave Tiarsema" eigenaren 2 oktober 1629. Grafboek, blz. 19, nr. 33.
GDW, blz. 861, nr. [4770].

[4771]Huismerk nr. 625, vergezeld van de letters F.P.
Grafboek, blz. 19, nr. 34.
GDW, blz. 861, nr. [4771].

[4772]Huismerk nr. 626, vergezeld van de letters F.P.
Grafboek, blz. 20, nr. 35.
GDW, blz. 861, nr. [4772].

[4773]Huismerk nr. 627.
"Die weduwe van Jan Marissinck, Marien Jans in Volckeringestrate", eigenares voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 628.
"Rotger Warmelts anders Van Ommen ende Anna Rotgers hebben dit graft verkofft an den erb. Alef van Eiften end Maria Entens als broeder end suster", 29 july 1623. Grafboek. blz. 20, nr. 36.862
GDW, blz. 861, nr. [4773].

[4774]Huismerk nr. 629.
"Oede Hartgers" eigenares voor I april 1616. Grafboek, blz. 21, nr. 37.
GDW, blz. 863, nr. [4774].

[4775]Huismerk nr. 630, vergezeld van de letters E.K.
"Een olderloos kint, bloetverwant van Marrien Jans", eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 21, nr. 38.
GDW, blz. 863, nr. [4775].

[4776]B.G.
"Berent Geerts in Weeldrayersstrate" eigenaar voor I april 1616.
Huismerk nr. 612.
"De arfgenamen van Berent Geerts, te weten Roebert Berents, Gese Berents end Geertien Berents, dit grafft verkofft an de e. Pieter Mees", 12 september 1630, wiens weduwe dit verkocht 6 july 1638. Grafboek, blz. 22, nr. 39.
N.B. Grietien Waldrix, weduwe Pieter Mees. Zie: NPT, 1951, blz. 143.
GDW, blz. 863, nr. [4776].

[4777]Huismerk nr. 631, vergezeld van de letters A. H.
"Die weduwe van Albert Hindricks in Volckeringestraat", eigenares voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 632, vergezeld van de letters T.B.
"Taeke Benedictus", eigenaar 6 december 1661. Grafboek, blz. 22, nr. 40.
GDW, blz. 863, nr. [4777].

[4778]Huismerk nr. 623, vergezeld van de letters S.A.
,.Syewert Alberts bi Botteringepoorte" eigenaar 1 april 1616.
Huismerk nr. 633.
"Jan Mabe dit graft gekofft van de weduwe van Syewert Alberts" 30 juny 1627. Grafboek, blz. 23, nr. 41.
GDW, blz. 863, nr. [4778].

[4779]Huismerk nr. 706, vergezeld van de letters D.K.
"Derck Kryns bi Botteringepoorte bi d' eerste moelen, nu d'armehuissitten, eigenaren. 1 april 1616. Grafboek, blz. 23, nr. 42.
GDW, blz. 863, nr. [4779].

[4780]Huismerk nr. 634.
"Leo Alberti, secretarius in Weeldrayersstrate, eigenaar 1 april 1616. Grafboek, blz. 24, nr. 43.
GDW, blz. 863, nr. [4780].

[4781]Huismerk nr. 635.
"Zalige mester Klaes dochter in Torltoornstrate, eigenares 1572. Grafboek, blz. 24, nr. 44.
N.B. Zie: GDW, nr. 4822.
GDW, blz. 863, nr. [4781].

[4782]Huismerk nr. 636, vergezeld van de letters I.W.
"Jan Willems, erfgenaam van Jan Hessels (bi Cranepoorte)", eigenaar 20 december 1629. Grafboek, blz. 25, nr. 45.
GDW, blz. 863, nr. [4782].

[4783]Huismerk nr. 637.
"Marrien Karsiens in het Jat bi Mechtclt Schiedams ganck, eigenares 1629 met bewijs van 1 maart 1560. Grafboek, blz. 25, nr. 46.
GDW, blz. 863, nr. [4783].

[4784]Huismerk nr. 637.
"Marrien Karsiens in het Jat bi Mechtelt Schiedams ganck, eigenares 1 april 1616. Haar erfgenamen verkochten het graf 20 november 1642. Grafboek, blz. 26, nr. 47.
GDW, blz. 863, nr. [4784].

[4785]Monogram, gevormd van de letters B.V.L., vergezeld van het jaartal 1604.
"Berent van Lingen, eigenaar 1604, hier begraven voor 22 november 1632. Grafboek, blz. 26, nr. 48.
GDW, blz. 863, nr. [4785].

[4786]Huismerk nr. 638, vergezeld van de letters H.H.
"Hindrick Hovinck" eigenaar voor 1 april 1616, daarna zijn erfgenaam Dronrijp. Grafboek, blz. 27, nr. 49.
GDW, blz. 863, nr. [4786].

[4787]Huismerk nr. 639, vergezeld van de letters E.I.
"Eevert Koeckenbacker in Oosterstrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 28, nr. 50.
GDW, blz. 863, nr. [4787].

[4788]Huismerk nr. 640, vergezeld van de letters T.H.
Vermoedelijk Tiapke Hindricks, eigenaar. "Die weduwe Marrien Tiapkcns in Grote Broerstrate, nu ter tyt in Poelstrate, eigenares 1 april 1616. "Hindrick Tiapkens is arfgenaem van wegen Marrien Tiapkens, syn saligc moeder, welck is gerust anno 1620". Grafboek, blz. 28, nr. 51.
GDW, blz. 863, nr. [4788].

[4789]Huismerk nr. 641, vergezeld van de letters I.H.
"Jan Hindricks in het Jat" eigenaar 1582. Grafboek, blz. 29, nr. 52.
GDW, blz. 863, nr. [4789].

[4790]Wapens: Rechts: De Mepsche. Links: Van Besten.
Grafboek, blz. 29, 30, nr. 54.
GDW, blz. 863, nr. [4790].

[4791]Huismerk nr. 642.
"Jacob Jansen in de Hane" en daarna diens erfgenaam "Jan Ottens Kuyper in Ebbingestrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 30, nr. 55.
GDW, blz. 863, nr. [4791].

[4792]Huismerk nr. 643, vergezeld van de letters W.P.
"Wolter Jans in Visscherstrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 33, nr. 60.
GDW, blz. 863, nr. [4792].

[4793]Huismerk nr. 644, vergezeld van het jaartal 1560. Huismerk nr. 645, vergezeld van de letters H.A.
"Wolter Jans in Visscherstrate eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 33, nr. 61.864
GDW, blz. 863, nr. [4793].

[4794]Huismerk nr. 646, vergezeld van het jaartal 1564.
"Engelbert Hansen Koeckenbacker in Poelstrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 34, nr. 62.
GDW, blz. 865, nr. [4794].

[4795]Huismerk nr. 647.
Tomas Fockens, eigenaar, en vervolgens "Jacob Smidt in Geltingestrate, eigenaar 1600 up Jacobi". Grafboek, blz. 34, nr. 63.
GDW, blz. 865, nr. [4795].

[4796]Huismerk nr. 648, vergezeld van de letters Y.1.
"Jan Jacobs in Steendelstrate" eigenaar 30 december 1616. Grafboek, blz. 35, nr. 65.
GDW, blz. 865, nr. [4796].

[4797]Huismerk nr. 648, vergezeld van de letters Y.1.
"Jan Jacobs in Steendelstrate" eigenaar 30 december 1616. Grafboek, blz. 36, nr. 66.
GDW, blz. 865, nr. [4797].

[4798]Huismerk nr. 649, vergezeld van de letters T.G.
"Tonnis Garbrants in Kattenhage" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 37, nr. 69.
GDW, blz. 865, nr. [4798].

[4799]Huismerk nr. 650, vergezeld van de letters H.l.
"Hindrick Jurriens in de pontkamer in St. Jacobsgasthuis, eigenaar 17 april 1620. Grafboek, blz. 38, nr. 70.
GDW, blz. 865, nr. [4799].

[4800]Huismerk nr. 651.
"Jan Woldring, glasemaker", eigenaar 20 februari 1630. Grafboek, blz. 38, nr. 71.
GDW, blz. 865, nr. [4800].

[4801]Huismerk nr. 652, vergezeld van de letters B.I.
"Berent Jacobs up der A diep, heeft tevoren an de Kremerryp", eigenaar voor 1 april 1616 Grafboek, blz. 39, nr. 72.
GDW, blz. 865, nr. [4801].

[4802]Huismerk nr. 653, vergezeld van de letters H.T.I.
"Die weduwe van zalige Hayo Tiassens in Schuitemakersstraat" eigenares voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 41, nr. 76.
N.B. Lammegyn van Wieringe, weduwe Hayo Tjassens. Zie: NPT, 1912, blz. 392.
GDW, blz. 865, nr. [4802].

[4803]Huismerk nr. 654, vergezeld van de letters H.S.
"Die weduwe van Albertus Schainck" eigenares voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 41, nr. 77.
GDW, blz. 865, nr. [4803].

[4804]Huismerk nr. 655.
"Jacob Egberts in Visscherstrate", alleen eigenaar 6 augustus 1616, na uitkoop van "Rotger Jans bi der A". Grafboek, blz. 42, nr. 78.
GDW, blz. 865, nr. [4804].

[4805]Huismerk nr. 656, vergezeld van de letters S.S.
Huismerk nr. 657, vergezeld van de letters I.H.
"Jan Hindricks, deurwaerder ant Vischmarkt, eigenaar 13 juli 1605. Grafboek, blz. 42, nr. 79.
GDW, blz. 865, nr. [4805].

[4806]Huismerk nr. 656, vergezeld van de letters S.S.
Huismerk nr. 657, vergezeld van de letters I.H.
"Jan Hindricks, dit mede als het voorgaende". Grafboek, blz. 43, nr. 80.
GDW, blz. 865, nr. [4806].

[4807]Wapen: Drie potten, elk op drie uitstaande pootjes.
"Martyen Pieters up Damsterdiep", eigenares voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 43, nr. 81.
GDW, blz. 865, nr. [4807].

[4808]Wapen: Drie potten, elk op drie uitstaande pootjes.
"Martyn Pieters up Damsterdiep", eigenares voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 44, nr. 82.
GDW, blz. 865, nr. [4808].

[4809]Huismerk nr. 658.
"Sirck Kornelis in het Jat' eigenaar, als erfgenaam van de abt van Oldenklooster, voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 44, nr. 83.
GDW, blz. 865, nr. [4809].

[4810]Huismerk nr. 659.
Huismerk nr. 660, vergezeld van de letters R.H.
"Roelof Hindricks, woont in Schuitemakersstrate, nu bi hopman Millinga, eigenaar wegens schenking o.a. van "een moeye van Roelof Hindricks vrouw", voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 45, nr. 84.
N.B. Hopman Ernst van Millinga. Zie: NLW, 1939, k. 437. [48111 Huismerk nr. 661.
"Jan Schutte" eigenaar van het graf, waarin zijn vader werd begraven, 1604, en vervolgens twee kinderen. Grafboek, blz. 45, nr. 85.
GDW, blz. 865, nr. [4810].

[4812]Huismerk nr. 662.
"Mester Jan die Vuyle Bruin Kistemaker, eigenaar voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 663.
"Hopman Jan Peters Beyrinck" eigenaar 5 oktober 1650. Grafboek, blz. 46, nr. 86.
GDW, blz. 865, nr. [4812].

[4813]Huismerk nr. 664, vergezeld van de letters B.B.
"Berent Tiallinck in Weeldrayersstrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 46, nr. 87.
GDW, blz. 865, nr. [4813].

[4814]Huismerk nr. 664, vergezeld van de letters B.B.
"Berent Tiallinck" eigenaar voor 1 april 1616.866
Huismerk nr. 720, vergezeld van de letters I.G.
"Jacob Garbrants" eigenaar als erfgenaam van Berent Tiallinck, 1626. Grafboek, blz. 47, nr. 88.
GDW, blz. 865, nr. [4814].

[4815]Embleem: Een gekroond omgekeerd hart, vergezeld van de letters E.E.
De moeder van "Engelbert Dercks Messemaker in Mesmakersstrate" eigenares voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 47, nr. 89.
GDW, blz. 866, nr. [4815].

[4816]Embleem: Een gekroond omgekeerd hart, vergezeld van de letters E.E.
"Engelbert Dercks Messenaker, mede eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 48, nr. 90.
GDW, blz. 866, nr. [4816].

[4817]1OANNES FOLLIUS FRISIUS.
Follinga, eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 48, nr. 91.
GDW, blz. 866, nr. [4817].

[4818]Huismerk nr. 665.
"Die lantschriver van Drente in de Swanestrate" eigenaar 23 juni 1605 en 28 september 1602. Grafboek, blz. 49, nr. 92.
N.B. Heymrich van Rossum. Zie: J. G. C. Joosting. De archieven der elkander vr 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden 1909. Blz. 723.
GDW, blz. 866, nr. [4818].

[4819]Huismerk nr. 666, vergezeld van de letters I.I.M.
"Jan Jansen Mulder die olde in Geltingestrate", eigenaar 7 maart 1626. Grafboek, blz. 49, nr. 93.
GDW, blz. 866, nr. [4819].

[4820]Wapen, vergezeld van de letters H.B.: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van drie ruiten, 1 en 2, van boven en aan elke zijde n, en van onderen van een figuurtje, misschien een tekenfout.
"Hindrick Berents Glasemaker", eigenaar 1626. Grafboek, blz. 50, nr. 94.
GDW, blz. 866, nr. [4820].

[4821]Huismerk nr. 667.
"Arent Topnis" eigenaar en vervolgens "Cornelis Frericks bi St. Jacohsgasthuis, eigenaar 3 december 1600. Grafboek, blz. 50, nr. 95.
GDW, blz. 866, nr. [4821].

[4822]Huismerk nr. 668.
"Salige mr. Claes dochter in Torftoornstrate" eigenares 1592, "gelyck numero 44, sal weder moegen het marek up 't graf laten maecken". Grafboek, blz. 51, nr. 96.
N.B. Zie: GDW, nr. 4781.
GDW, blz. 866, nr. [4822].

[4823]Huismerk nr. 669, vergezeld van de letters A.T.B.
"Arent ter Braecke", eigenaar 31 augustus 1625. Grafboek, blz. 51, nr. 97.867
GDW, blz. 866, nr. [4823].

[4824]Huismerk nr. 670, vergezeld van de letters E.B.
"Evert Berents" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 52, nr. 98.
GDW, blz. 867, nr. [4824].

[4825]Huismerk nr. 671, vergezeld van de letters K.L.
"Karst Luinge ant Bredcmarckt" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 52, nr. 99.
GDW, blz. 867, nr. [4825].

[4826]Huismerk nr. 671, vergezeld van de letters K.L.
"Karst Luinge" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 53, nr. 100.
GDW, blz. 867, nr. [4826].

[4827]Huismerk nr. 672, vergezeld van de letters B.A.
"Karst" [Luinge], vergelijk GDW, nrs. 4825, 4826, eigenaar voor 1 april 1616.
Wapen: Drie slanke kruiken met een groot oor, de bovenste naar elkaar toe gewend, de onderste omgewend.
Geschenk van Karst aan "D. Altingh wegen syn moeder", 20 juni 1624. Grafboek, blz. 53, nr. 101.
GDW, blz. 867, nr. [4827].

[4828]Huismerk nr. 673.
"Berentien Ensinge" eigenares en vervolgens "Jan Loechs by der A kerchof", eigenaar 20 maart 1608. Grafboek, blz. 54, nr. 102.
GDW, blz. 867, nr. [4828].

[4829]Huismerk nr. 674, waarin de letters 1.M.
"Jan Munster, de koster van St. Marten", eigenaar in december 1617. Zijn erfgenamen verkochten. het graf 12 juli 1639. Grafboek, blz. 54, nr. 103.
GDW, blz. 867, nr. [4829].

[4830]Huismerk nr. 675.
Huismerk nr. 676, vergezeld van de letters LF.
"Salige Jan Frericks Verwers dochter Arentien Jans bi Papenpoortien, nu op de Niestadt", eigenares voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 55, nr. 104.
GDW, blz. 867, nr. [4830].

[4831]Embleem: Een voetboog of huismerk nr. 677.
"Hindrick Julsingh in Schuitemakersstrate" eigenaar voor 1 april 1616. W. van Julsingha, opvolgende eigenaar. Grafboek, blz. 55, nr. 105.
N.B. Vergelijk het wapen Van Julsingha, bijlage.
GDW, blz. 867, nr. [4831].

[4832]Huismerk nr. 678, vergezeld van de letters 1.I.
"De weduwe van Jacob Jansen Backer in Poelpoorte" eigenares 8 augustus 1603. Grafboek, blz. 56, nr. 106.
GDW, blz. 867, nr. [4832].

[4833]Huismerk nr. 679.
"Frerick Koyter in Ebbingestrate" allegeert olde possessie van haer end haer voorsaten" 1 april 1616. Grafboek, blz. 56, nr. 107.868
GDW, blz. 867, nr. [4833].

[4834]Wapen: Jensema.
"Hiddo Jensema in Botteringestrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 57, nr. 108.
GDW, blz. 868, nr. [4834].

[4835]Wapen: Jensema.
"Hiddo Jensema" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 57, nr. 109.
GDW, blz. 868, nr. [4835].

[4836]Huismerk nr. 680.
"Hopman Willem Geerts in Botteringestrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 58, nr. 110.
GDW, blz. 868, nr. [4836].

[4837]Huismerk nr. 680.
"Hopman Willem Geerts in Botteringestrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 58, nr. 111.
GDW, blz. 868, nr. [4837].

[4838]Huismerk nr. 681, vergezeld van de letters E.K.
"Egge Kempes in het Jadt" eigenaar 1 april 1616 "reeds over 30 jaren" als erfgenaam van de abt van Oldeklooster. Grafboek, blz. 59, nr. 113.
GDW, blz. 868, nr. [4838].

[4839]Wapen, vergezeld van de letters A.C.: Croon.
"Asswerus Croon" eigenaar 23 januari 1622. Grafboek, blz. 60, nr. 114.
GDW, blz. 868, nr. [4839].

[4840]Huismerk nr. 682, vergezeld van de letters I.G.
"Jelle Geerts bi Kranepoorte" eigenaar voor 1 april 1616. Op naam gestelt "alsnoch up Julie Geerts mit dit nieuwe marck" 7 juli 1636. Huismerk nr. 683, vergezeld van de letters H.H.K. "Harmen Harmens Crusse" eigenaar 23 februari 1670. Grafboek, blz. 60, nr. 115.
GDW, blz. 868, nr. [4840].

[4841]Huismerk nr. 684.
"Alyt Harmens" eigenares voor 12 april 1605. "De vaendrick Johan Mein, van den e.e. hopman Willem Coenders", opvolgende eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 61, nr. 116.
GDW, blz. 868, nr. [4841].

[4842]Huismerk nr. 685, vergezeld van de letters I.T.
"Die weduwe van Pieter Timens, Geertruit in Heerstraet" eigenares voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 686.
"Geert Hartgers Schoemaker dit graft angearft van syn zal. moeder Geertruit", 16 januari 1643. Grafboek, blz. 61, nr. 117.
GDW, blz. 868, nr. [4842].

[4843]Huismerk nr. 677.
"Hindrick Schuit, bi Hille Botterkoopster in Broerstrate" eigenaar april 1628. Grafboek, blz. 62, nr. 118.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 4831.869
GDW, blz. 868, nr. [4843].

[4844]Huismerk nr. 687.
"Hopman Geert Geerts in Ebbingestrate" eigenaar voor 1 april 1616. "De e.here doctor Gerhardus ten Berge dit gralft angearft van wegen syn salige vader Geert Geerts". Grafboek, blz. 62, nr. 119.
GDW, blz. 869, nr. [4844].

[4845]Huismerk nr. 688, vergezeld van de letters I.C.
Jan Kloot, q.q.?, eigenaar 1 februari 1613, "de weduwe van zalf. raetsheer Jan Cloot" eigenares 21 juli 1628. Grafboek, blz. 63, nr. 120.
GDW, blz. 869, nr. [4845].

[4846]Huismerk nr. 688, vergezeld van de letters 1.C.
Jan Kloot, q.q.?, eigenaar [I februari 1613], "de weduwe van zalige raetsheer Jan Kloot" eigenares [21 juli 16281. Grafboek, blz. 64, nr. 122.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 4845.
GDW, blz. 869, nr. [4846].

[4847]Huismerk nr. 689, vergezeld van de letters A.T.
"Claes Jochimus in Jacopinestrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 64, nr. 123.
GDW, blz. 869, nr. [4847].

[4848]Huismerk nr. 690.
"Meinerf Clasen, wonende tot Enchuisen 1625" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 65, nr. 124.
GDW, blz. 869, nr. [4848].

[4849]Huismerk nr. 691.
"Hans Sas, drucker in Heerstrata" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 66, nr. 127.
N.B. Zie wapen: B. Ubink en N. Tonckens. Groninger academiedrukkers. Groningen 1949. Blz. 4/5.
GDW, blz. 869, nr. [4849].

[4850]Huismerk nr. 692, vergezeld van de letters I.R.
"Jantien Jansen, huisfrouw van Vastaars Jans in Stiendelstraet, eigenares 1601. Grafboek, blz. 67, nr. 128.
GDW, blz. 869, nr. [4850].

[4851]Huismerk nr. 693, vergezeld van de letters I.T.
"Willemtien Jans bi der Apoort" eigenares voor 1 april 1616. De erfgenamen verkochten het graf aan Jan Franken Veltscheer te Embden, 14 juni 1633. Grafboek, blz. 67, nr. 129.
GDW, blz. 869, nr. [4851].

[4852]Huismerk nr. 690.
"Meindert Claesen, wonende tot Enchuisen", eigenaar.
Huismerk nr. 694, vergezeld van de letters I.H.
"Jantien Hindricks, weduwe van sal. Hindrick Harmens, eigenares door koop. "Den 15 january 1627 is hyrin een kipt begraven van Evert Fockens". Grafboek, blz. 68, nr. 131.
GDW, blz. 869, nr. [4852].

[4853]Huismerk nr. 695.
"Daniel Meeus in de Swanestrate" eigenaar 4 februari 1605. Grafboek, blz. 69, nr. 133.870
GDW, blz. 869, nr. [4853].

[4854]Huismerk nr. 696. "Is onder 't gestoelte komen". Grafboek, blz. 70, nr. 134.
GDW, blz. 870, nr. [4854].

[4855]Huismerk nr. 697, vergezeld van de letters D.E.
"Derck van Farmsum of Creyen Derek, wonende int Kromme Jadt" eigenaar voor I april 1616.
Huismerk nr. 698, vergezeld van de letters M.E.
"Manren Edsers up den Hoorn" eigenares 28 maart 1626.
Huismerk nr. 699, verbonden met diverse letters.
"Hans Cornelyss dit grafft ghekofft van Trinne Peters" 5 januari 1655. Grafboek, blz. 70, nr. 135.
GDW, blz. 870, nr. [4855].

[4856]Huismerk nr. 700.
"Derck van Farmsum", wiens kinderen hierin zijn begraven, eigenaar voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 701, vergezeld van de letters I.1.
"De weduwe van wegen Jan Jacobs voor hacr soon Jacob Jansen van - - - in Wieldrayersstrate tegenover secretarius Leeuwe" eigenares 26 november 1623. Grafboek, blz. 71, nr. 136.
GDW, blz. 870, nr. [4856].

[4857]Huismerk nr. 697, vergezeld van de letters D.E.
"Derck van Farmsum" eigenaar voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 699, verbonden met diverse letters.
"Trinne Peters", eigenares. "Hans Cornelys dit grafft ghekofft van Trnne Peters". 1 januari 164[9]. Grafboek, blz. 71, nr. 137.
GDW, blz. 870, nr. [4857].

[4858]Huismerk nr. 704.
"Hindrick Albers, die blinde monninck in Wieldrayersstraet" eigenaar voor 1 april 1616. N.B. Grafboek, blz. 72, nr. 138.
GDW, blz. 870, nr. [4858].

[4859]Huismerk nr. 705, vergezeld van de letters I.A. en het jaartal 1568.
"Willem Hamming by Poelpoorte" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 72, nr. 139.
GDW, blz. 870, nr. [4859].

[4860]Huismerk nr. 705, vergezeld van de letters I.A.
"Willem Hamming" eigenaar voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 707, vergezeld van de letters I.H.
"Jan Hindricks Kuiper" eigenaar 22 november 1637. Grafboek, blz. 73, nr. 140.
GDW, blz. 870, nr. [4860].

[4861]Huismerk nr. 708.
"Anno 1623 is hyrinne begraven die c.c. monstercommissaris Jan Clant syn luster" Grafboek, blz. 74, nr. 142.
N.B. Dochter van Eppo Clant en Catharina Schaffer. Zie: GHB, 1909, blz. 106.871
GDW, blz. 870, nr. [4861].

[4862]Huismerk nr. 709.
"Frerick Luitiens in het collegium" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 74, nr. 143.
GDW, blz. 871, nr. [4862].

[4863]Huismerk nr. 710.
"Frerick Luitiens" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 75, nr. 144.
GDW, blz. 871, nr. [4863].

[4864]D.A.W.
"Secretaris D. Winshemius" eigenaar. "Anno 1628 in aprilis heeft D. A. Winshemius dit graft betacit". Grafboek, blz. 75, nr. 145.
N.B. D[ominus?] Andreas Winsemius. Zie: Album studiosorum academiae Groninganae. Groningen 1915. Kolom 638. Vergelijk bijv. GDW, nrs. 4953, 5066.
GDW, blz. 871, nr. [4864].

[4865]D.A.W.
Huismerk nr. 711.
"Anno 1628 in aprilis heft D. A. Winshemius dit graft alsmede 't voorgaende betaelt end versegelinge genoten". Grafboek, blz. 76, nr. 146.
N.B. Zie: GDW, nr. 4864.
GDW, blz. 871, nr. [4865].

[4866]Huismerk nr. 712, vergezeld van de letters T.G.W.
"Tonnis Grocnewolt by Broerckereke" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 76, nr. 147.
GDW, blz. 871, nr. [4866].

[4867]Huismerk nr. 713.
"Eillert Dercks van Helium by der A, eigenaar voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 714, vergezeld van de letters H.K.
"Hindrick Cruydner, boeckvercoper", eigenaar 14 februari 1631. Grafboek, blz. 77, nr. 149.
GDW, blz. 871, nr. [4867].

[4868]Huismerk nr. 715, vergezeld van de letters G.K.
"Geert Klaesen in Ebbingcstrate" eigenaar 1595.
Huismerk nr. 716, vergezeld van de letters G.E.
"Geert Egberts" eigenaar als erfgenaam van Geert Claes, 5 augustus 1667. Grafboek, blz. 78, nr. 150.
GDW, blz. 871, nr. [4868].

[4869]Huismerk nr. 717, vergezeld van de letters W.L.
"Willemtien Jans by der A", eigenares voor 1 april 1616. Haar erfgenamen waren Hindrick Tyes, koperslager, en Greetien Titsincks, echtelieden, 14 maart 1637. Grafboek, blz. 78, nr. 151.
GDW, blz. 871, nr. [4869].

[4870]Huismerk nr. 718, vergezeld van de letters O.H.
"Willem Wybrants" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 79, nr. 152.872
GDW, blz. 871, nr. [4870].

[4871]Huismerk nr. 718.
"Hindrick Wybrants" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 79, nr. 153.
GDW, blz. 872, nr. [4871].

[4872]Huismerk nr. 635.
"De weduwe van Albert Jans hyrin begraven den 18e april 1618" als eigenares. Grafboek, blz. 80, nr. 154.
GDW, blz. 872, nr. [4872].

[4873]Vervallen.
GDW, blz. 872, nr. [4873].

[4874]Wapen: Een huismerk nr. 721, in het schildhoofd vergezeld van de letters H.A.
"Hindrick Albers Kistemaker bi der Akercke" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 80, nr. 155.
GDW, blz. 872, nr. [4874].

[4875]Wapen: Entens.
"Hilbrant Entens" eigenaar voor 1 april 1616 met bewijsstuk 25 september 1564. Grafboek, blz. 81, nr. 156.
GDW, blz. 872, nr. [4875].

[4876]De letters H.V. in ligatuur.
"Onder stoelen". Grafboek, blz. 83, nr. 161.
GDW, blz. 872, nr. [4876].

[4877]Huismerk nr. 722, vergezeld van de letters T.H.
"Onder de stoelen". Grafboek, blz. 84, nrs. 162 en 163.
GDW, blz. 872, nr. [4877].

[4878]Huismerk nr. 723.
"Roelof Bavinck up de hoeck van Messemakersstrate" eigenaar voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 724, vergezeld van de letters I.V.
"Jan Ubbens in de Golden Wagen" opvolgende eigenaar. Grafboek, blz. 85, nr. 164.
GDW, blz. 872, nr. [4878].

[4879]Huismerk nr. 723.
"Wolter Tomis in Stoeldraiersstrate" eigenaar voor 1 april 1616. "Wolter Tomis van Harderwyck c.s. eigenaren 11 maart 1715. Grafboek, blz. 85, nr. 165.
GDW, blz. 872, nr. [4879].

[4880]Huismerk nr. 726.
"Jacob Philips in het Jadt, nu ter tyt buiten Botteringepoorte", pretendeert eigenaar te zijn 1620. Grafboek, blz. 86, nr. 166.
GDW, blz. 872, nr. [4880].

[4881]Huismerk nr. 727, vergezeld van de letters H.S.
"Hindrick Smeltingh in St. Jacobs Gasthuis" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 86, nr. 167.
GDW, blz. 872, nr. [4881].

[4882]Huismerk nr. 727, vergezeld van de letters H.S.
"Hindrick Smcltingh in St. Jacobs Gasthuis" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 87, nr. 168.873
GDW, blz. 872, nr. [4882].

[4883]Huismerk nr. 728.
"Anno 1629, den 30 may, een lieutenant van een compagnie Switsers door toelatinge van d.A. Winshemius, mede curator in der tyt, hyrin begraven". Grafboek, blz. 87, nr. 169. N.B. Zie: GDW, nr. 4864.
GDW, blz. 873, nr. [4883].

[4884]Medaillon: Huismerk nr. 729, vergezeld van de letters P.T.
"Paulus Taffin, van Antwerpen" eigenaar 24 oktober 1628.
Huismerk nr. 713.
"Jan Mabe" eigenaar 18 juni 1634. Grafboek, blz. 88, nr. 170.
GDW, blz. 873, nr. [4884].

[4885]Wapen, vergezeld van de letters R.I.S. en het jaartal 1626: Een een naar boven gewende wassenaar of huismerk nr. 731, vergezeld van boven van een spoorraadje.
"Roebert Jansen Smits weduwe", eigenares 7 december 1626. "Doet. Theodorus Robers van Egmondt en desselfs huisvrouwe Maria Martens Eelkinck" eigenaren 27 april 1655.
GDW, blz. 873, nr. [4885].

[4886]Wapen, vergezeld van het jaartal 1555: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van boven en van onderen van een achtpuntige ster.
"Reiner Scheedam in Volckeringestrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 89, nr. 173.
N.B. Wapen als Meininga [1].
GDW, blz. 873, nr. [4886].

[4887]Huismerk nr. 732.
"Laurens die schultendienaer", eigenaar voor 1 april 1616. "Willemtien, weduwe van wylen Laurens Roelofs, als eigenares erkend 20 januari 1637. Grafboek, blz. 90, nr. 174.
GDW, blz. 873, nr. [4887].

[4888]Huismerk nr. 733, vergezeld van de letters P.I.
"Philips Jelis in Ebbingestrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 90, nr. 175.
GDW, blz. 873, nr. [4888].

[4889]Huismerk nr. 734, vergezeld van de letters I.V.D.
"Jan van Dulmen in Ebbingestrate" eigenaar voor I april 1616. Grafboek, blz. 91, nrs. 176 en 177.
GDW, blz. 873, nr. [4889].

[4890]Huismerk nr. 735, vergezeld van de letters L.I.
"Luitien Jansen Stellemaker in Poelstrate" eigenaar voor I april 1616. Grafboek, blz. 92, nr. 178.
GDW, blz. 873, nr. [4890].

[4891]Huismerk nr. 736, vergezeld van de letters A.C.
"Hopman Gyse Eiltens ant Bredemarckt" eigenaar voor 1 april 1616, verkoopt raetsheer Willem Geerts in Botteringestrate.
Huismerk nr. 737, vergezeld van de letters G.W.
"Geerdt Willems, soon van zali. raetsheer Willem Geerts, is en blift eigenaer" ingeschreven 20 januari 1638. "Die erfgenaemen van Geert Willems Boekent" eigenaren 16 maart 1715. Grafboek, blz. 92, nr. 179. Grafboek, blz. 89, nr.172.aan874
GDW, blz. 873, nr. [4891].

[4892]Huismerk nr. 738, vergezeld van de letters T.L.
"Tonnis Luitiens int Kromme Jadt" eigenaar "als syn vrouwe segt" 1605. Grafboek, blz. 93, nr. 180.
GDW, blz. 874, nr. [4892].

[4893]Huismerk nr. 739.
"Jantien te Nansum vertoont koopzedule van Roelof Sysingh". I april 1616. Grafboek, blz. 93, nr. 181.
GDW, blz. 874, nr. [4893].

[4894]Huismerk nr. 740.
"Jan Harmens in Oosterstrata" eigenaar voor I april 1616, hierin begraven 9 november 1621. Grafboek, blz. 96, nr. 187.
GDW, blz. 874, nr. [4894].

[4895]Huismerk nr. 741, vergezeld van de letters E.E.
"Engelbert Engelbers in Oosterstrate" eigenaar met koopbrief 22 juni 1586, erkend 5 juli 1623. Grafboek, blz. 97, nr. 188.
GDW, blz. 874, nr. [4895].

[4896]Huismerk nr. 742, vergezeld van de letters C.W.
"Luitien Engelbarts bi Heerpoortc bi het Wapen van Drente, backer", eigenaar 1 april 1616 Graf, blz. 97, nr. 189.
GDW, blz. 874, nr. [4896].

[4897]Huismerk nr. 743, vergezeld van de letters H.L.
"Hindrick Leerbereider in Bottcringestrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 98, nr. 190.
GDW, blz. 874, nr. [4897].

[4898]Huismerk nr. 744, vergezeld van de letters A.S.
Sicko Knotte in Swaenestraet" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 98, nr. 191.
GDW, blz. 874, nr. [4898].

[4899]Huismerk nr. 745, vergezeld van de letters H.I.
"Harmen Jans by de Doele' eigenaar voor 1 april 1616. "Also Harmen Jans nu is verstorven, is dit selvige graft angearft an Stine als dochter van Harmen Jans", die het verkocht aan "Sicko Knotte, wonende in Swanestrate" 8 juni 1624. Laatstgenoemde verkocht het graf 18 januari 1625 na het te hebben voorzien van zijn huismerk nr. 744. Grafboek, blz. 99, nr. 192.
GDW, blz. 874, nr. [4899].

[4900]Huismerk nr. 746, vergezeld van de letters I.H.
"Jan Hindricks" eigenaar 4 april 1622. Jan Stechman, latere eigenaar 18 februari 1708. Grafboek, blz. 100, nr. 195.
GDW, blz. 874, nr. [4900].

[4901]Huismerk nr. 747, vergezeld van de letters LG. "Jan Geerts in Schuitemakersstrate" eigenaar 1 april 1590. Huismerk nr. 748.
"Verkofft an Gerrit Arents weelmaker of stoelmaker desen 16 augusti 1627 end doenmaels syn nali. vrouw Baeuwien Geerts daerin begraeven". Grafboek, blz. 101, nr. 196.875
GDW, blz. 874, nr. [4901].

[4902]Huismerk nr. 749, vergezeld van de letters S.V.F.
"Styne van Fledderen", eigenares voor 1 april 1616. Huismerk nr. 750, vergezeld van de letters A.B.
"Arent Berents, borger ende backer binnen Groeningen", eigenaar 12 september 1622. Grafboek, blz. 101, nr. 197.
GDW, blz. 875, nr. [4902].

[4903]Wapen: Een hart.
"De erfgenamen van zalige rentmeester Lutma ", eigenaren. Grafboek, blz. 102, nr. 198.
N.B. Johan Lutma, rentmeester-generaal van Stad en Lande 1599-1606. Zie: W. J. Formsma. Inventaris van de staten van Stad en Lande, 1594-1798. 's-Gravenhage 1958. Blz. 16.
GDW, blz. 875, nr. [4903].

[4904]Huismerk nr. 751.
"Wolter Jans in Visscherstrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 104, nr. 202.
GDW, blz. 875, nr. [4904].

[4905]Huismerk nr. 752. Grafboek, blz. 104, nr. 203.
GDW, blz. 875, nr. [4905].

[4906]Huismerk nr. 753.
"Evert Nitring bi de Burse" reeds twintig jaren eigenaar van het graf I april 1616.
Huismerk nr. 754.
"Gretien Jans", weduwe van Jan Geerts, hooftmansdienaer, eigenares 12 april 1622. "Allcrt Quade ende Dewertien Jans Scheerhoorn dit graft angearvet van haer ouders Jan Geers en Grictien Jans", 10 februari 1664. Grafboek, blz. 105, nr. 204.
GDW, blz. 875, nr. [4906].

[4907]Huismerk nr. 725, vergezeld van de letters W.K.
"Berent Jansen in Stiendelstrate" eigenaar voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 755.
"Frerick Berents Smit, wonende in de Golden Swaa in de Stoeldrayersstrate" eigenaar 31 mei 1619. Grafboek, blz. 105, nr. 205. N. B. Een swaa is een zeis.
GDW, blz. 875, nr. [4907].

[4908]Huismerk nr. 725.
"Berent Jansen Schoenaker" eigenaar voor 1 april 1616; daarna Frerick Berents, eigenaar 31 mei 1619.
Huismerk nr. 757, vergezeld van de letters G.H.
"Geert Harmens Schoemaker in Steendelstrate" als erfgenaam 15 augustus 1636, overleden voor 8 augustus 1655. Grafboek, blz. 106, nr. 206.
GDW, blz. 875, nr. [4908].

[4909]Wapen: Clant.
"Jan Clant, monstercommissaris: hyr heefft up te seggen Wigbolt Clant ten Post, Schedam als volmacht. Jan Clant, tweemaal gedaegt, is niet erschenen, seggende de arfgenaemen van Wigbolt Clant haer overgrotevader Eppe Clant onder de eene steen begraven te zyn876 en sulcks te konnen bewisen met de wapenen; die ander steen blyfft open; hyr heefft mede up te seggen juffrow Tieteke Entens, die weduwe van zalige Broeckhuisen". Grafboek, blz. 106, nr. 207.
N.B. Reiner van Broeckhuisen, ondertrouwd Groningen 20 november 1595 Teteke Entens. Zie: NLW, 1939, k. 437.
GDW, blz. 875, nr. [4909].

[4910]Huismerk nr. 758.
"Hebbele Ulgers in Torftoornstrate eigenares voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 108, nr. 210.
GDW, blz. 876, nr. [4910].

[4911]Huismerk nr. 758.
"Hebbele Ulgers, seggende haer bescheit in sterfhuis versegelt te syn end oversulcks niet te konnen vertoonen" 1 april 1616. Grafboek, blz. 108, nr. 211.
GDW, blz. 876, nr. [4911].

[4912]D.F.G.
Aan "D. Fransciscus Gomarus" geschonken 26 july 1621 om zijn vrouw daarin te mogen begraven. Grafboek, blz. 110, nr. 214.
N.B. Maria l'Hermite, overleden 1621. Zie: Nieuw nederlandsch biografisch woordenboek, 7, 1927, k. 483-486.
GDW, blz. 876, nr. [4912].

[4913]Huismerk nr. 759.
"Wolter Tongervelt" eigenaar 1 april 1616. Grafboek, blz. 110, nr. 215.
GDW, blz. 876, nr. [4913].

[4914]Huismerk nr. 760.
"Raetsheer Wolter Luitiers ant Vismarckt" eigenaar 1 april 1616 op vertoon van koopbrief 25 mei 1578. Grafboek, blz. 111, nr. 216.
GDW, blz. 876, nr. [4914].

[4915]Huismerk nr. 760.
"Raetsheer Wolter Luitjens ant Vischmarckt" eigenaar 1 april 1616 op vertoon van koopbrief 25 mei 1578. Grafboek, blz. 111, nr. 217.
GDW, blz. 876, nr. [4915].

[4916]Wapen: Fritema [2].
"De dochteren van Menno Fritema" eigenaressen 1 april 1616. Grafboek, blz. 112, nr. 218.
GDW, blz. 876, nr. [4916].

[4917]Huismerk nr. 761.
"Cortiermester Adam van Bergum vertoont koopzedule van Jan Huisman den 20 september 1608. Albartus Barchuis is in scheidinge dit graft toegeeigent door arfenisse van syn zalige vader bovengenoembt". Grafboek, blz. 112, nr. 219.
GDW, blz. 876, nr. [4917].

[4918]Huismerk nr. 762.
"Cortiermester Adam van Bergum", als GDW, nr. 4917, daarna "Heile, gewesene huisfrou van quartiermester Adam van Bergum dit graft verkofft an Hendrick Cruydner, boeckvercoper, end Annetien syn huisfrouw", 20 juli 1630.877 Grafboek, blz. 113, nr. 220.
GDW, blz. 876, nr. [4918].

[4919]Huismerk nr. 763, vergezeld van de letter 1. en het jaartal 1620.
"Joachimus Borgesius, rector in de latinsche schole" eigenaar 20 september 1622. Grafboek, blz. 115, nr. 225. Vergelijk: GDW, nr. 4923.
GDW, blz. 877, nr. [4919].

[4920]V.E.
Valerius Elema, voormond over de minderjarige kinderen van Pieter Lambers en wijlen Wyske Eeuwens, ten behoeve van deze kinderen en de overige erfgenamen van wijlen Remke Euwens, koper 24 september 1619. Grafboek, blz. 116, nr. 226.
GDW, blz. 877, nr. [4920].

[4921]Huismerk nr. 764, vergezeld van de letters A.A.
"Ade Alefs in Ebbingestrate" eigenaar voor 1 april 1616, wiens erfgenaam, mr. Tjalling Kistemaker, het graf verkocht 1 december 1631.
A.H. in ligatuur.
"Ayoldus Hommens, schriver, eigenaar 25 september 1632. Grafboek, blz. 116, nr. 227.
GDW, blz. 877, nr. [4921].

[4922]Huismerk nr. 764, vergezeld van de letters A.A.
"Ade Alefs in Ebbingestrate" eigenaar voor 1 april 1616, wiens erfgenaam, mr. Tjalling Kistemaker, het graf verkocht 1 december 1631.
De letters A.H. in ligatuur.
"Ayoldus Hommens, schriver, eigenaar 25 september 1632.
H.F.
"Hermannus Folckerus ende Catarina Day, echteluyden, eigenaren door koop van joncker Matthias Albrech van der Ruytenborch tot Suytem etc., 6 september 1666. Grafboek, blz. 117, nr. 228.
GDW, blz. 877, nr. [4922].

[4923]Huismerk nr. 765, vergezeld van de letters I.B.
"Joachimus Borgesius, rector in de latinsche schoole, eigenaar 1620/ 20 september 1622. Grafboek, blz. 117, nr. 229. Vergelijk: GDW, nr. 4919.
GDW, blz. 877, nr. [4923].

[4924]Huismerk nr. 766.
"Jan Schuyrman, snyder in Geestlicke Maegdestrate, ende Jantien Jansen ten Klooster, syn huisfrouw" eigenaren 2 november 1625. Grafboek, blz. 118, nr. 230.
GDW, blz. 877, nr. [4924].

[4925]Wapen: Rengers [2].
"Joncker Johan Rengers ten Post ende ... [Baeuwe] Jensema syn huisfrouw" eigenaren 20 januari 1624. Grafboek, blz. 118, nr. 231.
GDW, blz. 877, nr. [4925].

[4926]Wapen: Rengers [2].
"Joncker Johan Rengers ten Post en ... Baeuwe Jensema, syn huisfrouw" eigenaren 20 januari 1624. Grafboek, blz. 119, nr. 232.878
GDW, blz. 877, nr. [4926].

[4927]Wapen: Een kruis, in het hart beladen met een ruit.
"Cryn Wolderingh dit graft verkoft an de gerichtschults Paps", eigenaar I april 1616. Grafboek, blz. 119, nr. 233.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1521, Petrus Pappus a Tratzberg.
GDW, blz. 879, nr. [4927].

[4928]Huismerk nr. 767, vergezeld van de letters W.H.
"Wessel Hindricks Roeper" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 120, nr. 235.
GDW, blz. 879, nr. [4928].

[4929]Huismerk nr. 768, vergezeld van de letters I.M.
"Jan Monnigh, hoedmaker en borger binnen Groeningen" eigenaar 29 augustus 1622. Grafboek, blz. 121, nr. 236.
GDW, blz. 879, nr. [4929].

[4930]E.V.H.
"De arfgenamen van Ernst van Hoedenborch" eigenaren 18 februari 1619. Grafboek, blz. 121, nr. 237.
GDW, blz. 879, nr. [4930].

[4931]C.S.
"De arfgenamen van Cristoffel Schulte" eigenaren 2 oktober 1619. Gralboek, blz. 122, nr. 238.
GDW, blz. 879, nr. [4931].

[4932]Huismerk nr. 769, vergezeld van de letters A.H.
"Albert Hindricks bi der A" eigenaar. I april 1616, "over 40 jaren". Grafboek, blz. 122, nr. 239.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 4762.
GDW, blz. 879, nr. [4932].

[4933]Huismerk nr. 770.
"Laurens de schultendienaer", vervolgens "Gerrit Arents in Pelserstrate" eigenaar I april 1616. Grafboek, blz. 123, nr. 240.
GDW, blz. 879, nr. [4933].

[4934]Huismerk nr. 771.
"Hindrick Jans voor Ebbingepoort", eigenaar voor 1 april 1616.
Huismerk nr. 772.
"Johan Scholte van syn vaeder saliger" eigenaar. "Jan Dercks en syn huysvrouw" opvolgende eigenaren 1653. Grafboek, blz. 123, nr. 241.
GDW, blz. 879, nr. [4934].

[4935]Huismerk nr. 773.
"Die arfgenamen van Hindrick Tonnis Pottebacker" eigenaren 4 januari 1626. Grafboek, blz. 124, nr. 242.
GDW, blz. 879, nr. [4935].

[4936]Wapen: Drie hoge bekers met voetstuk.
"Bartholomeus Becherer" eigenaar 19 februari 1663. Grafboek, blz. 124, nr. 243.
GDW, blz. 879, nr. [4936].

[4937]Huismerk nr. 774, vergezeld van de letters E.E.
"Engelbert Engelberts" eigenaar 5 juli 1623.
Wapen: Drie hoge bekers met voetstuk.
"Bartholomeus Becherer" eigenaar 27 juni 1656. Grafboek, blz. 125, nr. 244.
GDW, blz. 879, nr. [4937].

[4938]Huismerk nr. 775, vergezeld van de letters S.E.
"Mr. Sanders vrouw hyrin begraven a 1619. A 1629, den 8 may, mr. Sander syn twede vrou hyrin begraven, ock by selfs hyrin begraven. Bartelt Jansen Jien syn huisfrouw, synde dochter van mr. Sander, dit graft gekoft" 18 februari 1643. Grafboek, blz. 125, nr. 245.
GDW, blz. 879, nr. [4938].

[4939]Huismerk nr. 776, vergezeld van de letters T.V.B.
"D'arfgenamen van Tomas van Bemmelen" eigenaren 6 november 1623. Grafboek, blz. 126, nr. 247.
GDW, blz. 879, nr. [4939].

[4940]Wapen: Aikema.
"De nagelaten soon van capitain Aickema" eigenaar 19 december 1625. Grafboek, blz. 128, nr. 251.
GDW, blz. 879, nr. [4940].

[4941]Wapen: Een dwarsbalk, vergezeld van boven van drie aangesloten ruiten.
"Wynolt de pedel heefft ... hyrin twee kinderen begraeven laten, noch een kint den 13 july 1621 syn vrouw hyrin begraven, in martio 1629 Winolt self begraven, maer geen eigendom". Grafboek, blz. 127. nr. 248.
N.B. Wynolt Groenevelt, eerste pedel. Zie: Grafboek. blz. I.
GDW, blz. 879, nr. [4941].

[4942]Huismerk nr. 777.
"Op huiden den 1 october 1624 is Gese Hindricks met consent der heren curatoren hyrin begraeven".
"Lieutenant Jurjen Hyl", eigenaar 1681. Grafboek, blz. 127, nr. 249.
GDW, blz. 879, nr. [4942].

[4943]Wapen: Een golvende en gegolfde schildvoet, waarboven drie gesnoerde hoorns, 1 en 2.
"Arian van Hoornbeeck" eigenaar 7 december 1627 "end is up dien tyt Philippyntien Bisschops hyrin begraven, synde syn huisfrouwen suster". Grafboek, blz. 130, nr. 254.
GDW, blz. 879, nr. [4943].

[4944]Huismerk nr. 778, vergezeld van de letters W.l.
"Willem Jansens dit graft angearft vanwegen Clacs Husinge", voor I april 1616. Huismerk nr. 779, vergezeld van de letters F.A.
"Frerick Albers heefft getrout gehat de nagelaten weduwe van Willem Jansen ende is also eigenaer" 16 november 1642.
Huismerk nr. 780, vergezeld van de letters T.M.
"Tewes Menens", erfgenaam van Frerick Albers, eigenaar 8 november 1668. Grafboek, blz. 130, nr. 255.
GDW, blz. 879, nr. [4944].

[4945]Huismerk nr. 781, vergezeld van de letters H.C.
,.Harmen Klasen" erfgenaam van Claes Huisinge, eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 131, nr. 256.
"Hyr eindigen de graven in broer- of academiekercke". Grafboek, blz. 133.880
"Hyr beginnen en volgen alle graven die up het choor in broer- of d'academiekercke syn". Grafboek blz. 190.
GDW, blz. 879, nr. [4945].

[4946]Wapen: Aldringa.
"Goosen Scaffer" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 191, nr. 2.
N.B. Schoonzoon van Hille Aldringa. Zie: NLW, 1958, k. 146.
GDW, blz. 879, nr. [4946].

[4947]Wapen, vergezeld van de letters LL.: Niet vermeld.
"Die weduwe van zalige borgemester Jan Leeuwe ant Vismarckt" eigenares voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 192, nr. 3.
N.B. Johan Lewe, overleden Groningen 12 mei 1615, gehuwd met Anna Lewe. Zie: NAB, 1943-1948, blz. 311.
GDW, blz. 880, nr. [4947].

[4948]Huismerk nr. 782, vergezeld van de letters B.W.
"Boele Willems in de Palm", eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 192, nr. 4.
GDW, blz. 880, nr. [4948].

[4949]Huismerk nr. 782, vergezeld van de letters B.W.
"Boele Willems in de Palm", eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 193, nr. 5.
GDW, blz. 880, nr. [4949].

[4950]Huismerk nr. 783, vergezeld van de letters L.R.
"Laurens die schultendienaer" eigenaar voor 1 april 1616. Bij gebrek aan bewijs vervallen aan de kerk. "Anno 1637, den 3 juny, d.Antonius Matheus hyrin begraven". Grafboek, blz. 194, nr. 7.
GDW, blz. 880, nr. [4950].

[4951]Wapen: In het schildhoofd een verkorte dwarsbalk met aan de bovenkant drie kantelen [omgekeerde barensteel?] de dwarsbalk vergezeld van onderen van drie sterren.
"Johan Rommers" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 194, nr. 8.
GDW, blz. 880, nr. [4951].

[4952]Wapen, vergezeld van de letters J.L.: Niet vermeld. En huismerk nr. 784.
"Jan Leeuwe" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 195, nr. 10.
GDW, blz. 880, nr. [4952].

[4953]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een ster; b. twee eikels naast elkaar.
"Wiardus Meinardi, secretarius" eigenaar voor 1 april 1616. D. Reneman vergunt syn kint hyrin te mogen laten graven anno 1621". Grafboek, blz. 197, nr. 13.
N.B. D. Joannes Reneman, schoonzoon van secretaris Wiardus Meinardi. Zie: Grafboek, blz. 197, nr. 14.
GDW, blz. 880, nr. [4953].

[4954]Wapen, vergezeld van de letters J.L.: Niet vermeld.
"Jan Leeuwe" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 198, nr. 16.881
GDW, blz. 880, nr. [4954].

[4955]Huismerk nr. 785.
"Die raetsheer Valcke in Torftoornstrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 200, nr. 20.
N.B. Joost Valcke. Zie: NLW. 1961, k. 213.
GDW, blz. 881, nr. [4955].

[4956]Huismerk nr. 785.
"Die raetsheer Valcke in Torftoornstrate" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 201, nr. 21.
N.B. Joost Valcke. Zie: NLW, 1961, k. 213.
GDW, blz. 881, nr. [4956].

[4957]Wapen, ingeplakt: Lewe.
"Egbert Leeuwe in den Dam" eigenaar voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 201, nr. 22.
GDW, blz. 881, nr. [4957].

[4958]Wapens: Rechts: In het schildhoofd een verkorte dwarsbalk en daaronder huismerk nr. 786, vergezeld van drie sterren, n van boven en aan elke kant n. Links: Een keper, vergezeld van boven van twee sterren en van onderen van een naar boven gewende gezichtswassenaar [Van Swinderen?].
"1638, 22 january, professor Meyvards moeder hyrin begraven. Professor selfs ock hyrin begraven". Grafbock, blz. 203, nr. 25.
N.B. Professor Franciscus Meyvard, overleden 2 april 1640. Zie: W. J. A. Jonckbloet. Gedenkboek der hoogeschool te Groningen. Groningen 1864. Bijlagen, blz. 15.
GDW, blz. 881, nr. [4958].

[4959]Huismerk nr. 787. Grafboek, blz. 204, nr. 28.
N.B. Huismerk van I april 1616.
GDW, blz. 881, nr. [4959].

[4960]Wapen: Mulert.
"Die weduwe van salige borgemester Jan Leeuwe" eigenares voor 1 april 1616. Grafboek, blz. 205, nr. 29.
N.B. Jan Leeuwe moet zijn Evert Lewe. Vergelijk: GDW, nr. 1516. Ook: GHB, 1909, blz. 6.
"Hyr eindigen alle graven, die up het choor syn". Grafboek, blz. 218.
"Hyr beginnen en volgen alle graven up broer- of d'academiekerckhof, synde ten zuyden van de kercke". Grafboek, blz. 234.
GDW, blz. 881, nr. [4959].

[4961]Huismerk nr. 788.
"Styntien, weduwe van wilen sergeant Hans Visback", eigenares 20 januari 1637. Grafboek, blz. 237, nr. 10.
GDW, blz. 881, nr. [4961].

[4962]Huismerk nr. 789, vergezeld van het jaartal 1637.
"Loech Kornelis en Hilletien syn huisfrouw" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 238, nr. 11.882
GDW, blz. 881, nr. [4962].

[4963]Huismerk nr. 790, vergezeld van de letters K.D.
"Kornelis Dercks end Aeltien syn huisfrouw" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 238, nr. 12.
GDW, blz. 882, nr. [4963].

[4964]Huismerk nr. 791.
"Jan Lamberts Rooswinckcl en Greetien syn huisfrou" eigenaren 15 januari 1638. Grafboek, blz. 240, nr. 15.
GDW, blz. 882, nr. [4964].

[4965]Huismerken nrs. 792 en 793 naast elkaar en vergezeld van de letters E.A.T.F.
"Annetien Arians, weduwe van wylen sergeant Frits, eigenares 20 januari 1637. Grafboek, blz. 240, nr. 16.
GDW, blz. 882, nr. [4965].

[4966]Huismerk nr. 794, vergezeld van de letters T.E.
"Tiaert Eves, Nicitien syn huisfrouw" eigenaren 7 december 1637. Grafboek, blz. 242, nr. 19.
GDW, blz. 882, nr. [4966].

[4967]Huismerk nr. 795, vergezeld van de letters P.I.
"Pieter Jansen woont up Hoornsdyck" eigenaar 15 januari 1638. Grafboek, blz. 242, nr. 20.
GDW, blz. 882, nr. [4967].

[4968]Huismerk nr. 796, vergezeld van de letters A.H.
"Arent Harmens, Gecle syn huisfrou', eigenaren 15 januari 1638. Grafboek, blz. 243, nr. 21.
GDW, blz. 882, nr. [4968].

[4969]Huismerk nr. 797, vergezeld van de letters D.B.
"Derek Berents, Grectien Michaels syn huisfrou", eigenaren 15 januari 1638. Grafboek, blz. 243, nr. 22.
GDW, blz. 882, nr. [4969].

[4970]Huismerk nr. 798, vergezeld van de letters I.I.
"Marrien Egberts, weduwe van wilen Jacobs Jacob", eigenaren 7 december 1639. Grafboek, blz. 244, nr. 23.
GDW, blz. 882, nr. [4970].

[4971]Huismerk nr. 799.
"Reint Pieters" eigenaar 22 november 1642. Grafboek, blz. 247, nr. 30.
GDW, blz. 882, nr. [4971].

[4972]Huismerk nr. 800.
"Heile, weduwe van Jan Pieters Stracckholt, schipper" eigenares 20 januari 1637. Grafboek, blz. 248, nr. 31.
GDW, blz. 882, nr. [4972].

[4973]Huismerk nr. 801, vergezeld van de letters B.W.
"Michael Luitiens Kaermender, Neesien syn huisfrow" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 249, nr. 33.
GDW, blz. 882, nr. [4973].

[4974]Huismerk nr. 802, vergezeld van de letters H.K.
"Harmen Kryns, Jantien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 249, nr. 34.883
GDW, blz. 882, nr. [4974].

[4975]Huismerk nr. 803, vergezeld van de letters L.I.
"Lambert Jansen, Harmtien syn huisfrou' eigenaren 20 januari 1637. Huismerk nr. 804, vergezeld van de letters I.A. en G.I. "Jannen Albcrts" eigenaar 22 januari 1683. Grafboek, blz. 250, nr. 35.
GDW, blz. 883, nr. [4975].

[4976]Huismerk nr. 805, vergezeld van de letters G.K.
"Geert Klasen Koperslager" eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz. 250, nr. 36.
GDW, blz. 883, nr. [4976].

[4977]Huismerk nr. 806, vergezeld van de letters W.I.
"Wobbetien Jansen" eigenares 20 januari 1637. Grafboek, blz. 251, nr. 37.
GDW, blz. 883, nr. [4977].

[4978]Huismerk nr. 807, vergezeld van de letters C.B.
"Cristoffer Bus, Tryntien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 251, nr. 38.
GDW, blz. 883, nr. [4978].

[4979]Huismerk nr. 808, vergezeld van de letters B.E.
"Barbertien, weduwe van wilen Witte Eereken" eigenares 20 januari 1637. Grafboek, blz. 252, nr. 40.
GDW, blz. 883, nr. [4979].

[4980]A.14. B.I.
"De arfgenamen van wilen Melchers Staes" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 253, nr. 41.
GDW, blz. 883, nr. [4980].

[4981]Huismerk nr. 809.
"Annetien Geerts, weduwe van Geert Luitiens" eigenares 20 januari 1637. Grafboek, blz. 253, nr. 42.
GDW, blz. 883, nr. [4981].

[4982]Huismerk nr. 810, vergezeld van de letters I.I.
"Jurjcn Meter van Hoxter, Maria syn huisfrou' eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 254, nr. 43.
GDW, blz. 883, nr. [4982].

[4983]Huismerk nr. 811, vergezeld van de letters I.A.
"Jasper Arians" eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz. 254, nr. 44.
GDW, blz. 883, nr. [4983].

[4984]Huismerk nr. 812, vergezeld van de letters G.H. en A.L., schuinkruislings.
"Geert Hollo end Annetien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637". Grafboek, blz. 255, nr. 45.
GDW, blz. 883, nr. [4984].

[4985]Huismerk nr. 813, vergezeld van de letters W.A.
"Willem Abels Snickevacrder" eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz. 256, nr. 47.
GDW, blz. 883, nr. [4985].

[4986]Huismerk nr. 814, vergezeld van de letters D.I.
"Derek Jansen Snickevaerder" eigenaar 20 januari 1637.884 Grafboek, blz. 256, nr. 48.
GDW, blz. 883, nr. [4986].

[4987]Huismerk nr. 815, vergezeld van de letters L.S.
"Luitien Jacobs" eigenaar 20 januari 1637. Toevoeging: "Dit is een vrouspersone". inschrijving en het huismerk zijn doorgestreept.
Huismerk nr. 816, vergezeld van de letters I.H.G.A.
"Jan Harmens Goldenarm ende Tryntien Janssen, syn huisvrouw" eigenaren 15 oktober 1655. Grafboek, blz. 257, nr. 49.
GDW, blz. 884, nr. [4987].

[4988]Huismerk nr. 817, vergezeld van de letters E.I.
"Eppo Jansen, Tale syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 257, nr. 50.
GDW, blz. 884, nr. [4988].

[4989]Huismerk nr. 730, vergezeld van de letters H.1.
"Aeyte, weduwe van wilen Harmen Jansen Mulder" eigenares 20 januari 1637. Grafboek, blz. 258, nr. 51.
GDW, blz. 884, nr. [4989].

[4990]Huismerk nr. 818, vergezeld van de letters I.K.
"Jan Klasen, woont buiten de olde Poelpoort ontrent de moele' eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz. 258, nr. 52.
GDW, blz. 884, nr. [4990].

[4991]Huismerk nr. 819.
"Andries Jansen, Annetien syn huisfrou", eigenaren 7 december 1639. Grafboek, blz. 259, nr. 54.
GDW, blz. 884, nr. [4991].

[4992]Huismerk nr. 820, vergezeld van de letters E.K.
"Kornelisien, weduwe van Egge Kempis" eigenares 20 februari 1637. Grafboek, blz. 262, nr. 59.
GDW, blz. 884, nr. [4992].

[4993]Huismerk nr. 821, vergezeld van de letters B.G.
"Tryntien Roelofs end Roelofien Roelofs" eigenaressen 20 januari 1637. Grafboek, blz. 262, nr. 60.
GDW, blz. 884, nr. [4993].

[4994]Huismerk nr. 822, vergezeld van de letters T.E.
"Thete Evers end Hilletien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 263, nr. 62.
GDW, blz. 884, nr. [4994].

[4995]Huismerk nr. 823, vergezeld van de letters I.H.B. Buitendien de letters: W.S.
"Wilcke Sywers" eigenaar 21 februari 1635, doch Intse Hansen medebelanghebbende met zijn "swager" [schoonzoon?] Wilcke Sywers. Jan Harmens latere eigenaar. Grafboek, blz. 264, nr. 63.
GDW, blz. 884, nr. [4995].

[4996]Huismerk nr. 824, vergezeld van de letters I.B.
"Jacob Berens end Aefien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Wapen: Drie hoge bekers met breed voetstuk. Huismerk nr. 825, verbonden met de letters H.B.885
"Hyndrick Becherer dit grafft gekofft van de weduwe Afyen Jacops, naegelaten frouwe van Jacob Berens" 13 oktober 1646.
Medaillon: De letters L.C.
"Louis Coras", eigenaar 2 september 1712. Grafboek, blz. 264, nr. 64.
GDW, blz. 884, nr. [4996].

[4997]Embleem: Een omgewende gesnoerde hoorn, vergezeld van de letters P.H.
"Petrus Hoorn" eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz. 265, nr. 65.
GDW, blz. 885, nr. [4997].

[4998]Medaillon: Huismerk nr. 826, vergezeld van de letters I.K.
"Jacob Kornelis Mulder bi Kranepoerte" eigenaar 21 februari 1635. Grafboek, blz. 265, nr. 66.
GDW, blz. 885, nr. [4998].

[4999]Huismerk nr. 827, vergezeld van de letters H.K.
"De weduwe van Hans Koek genaempt Tryntien Hansens" eigenares 21 februari 1635.
"Hans Koek, gewesene majeur in de Buirtange". Grafboek, blz. 266, nr. 67.
GDW, blz. 885, nr. [4999].

[5000]Embleem: Een omgewende gesnoerde hoorn, vergezeld van de letters C.H.
"Cyriacus Hoorn", eigenaar 21 februari 1635. Grafboek, blz. 266 en 267, nrs. 68 en 69.
GDW, blz. 885, nr. [5000].

[5001]Huismerk nr. 756, vergezeld van de letters 1.P.
"Jan Pieters Mulder bi der Apoorte" eigenaar 21 februari 1635. Grafboek, blz. 267, nr. 70.
GDW, blz. 885, nr. [5001].

[5002]Huismerk nr. 828, vergezeld van de letters I.R.
"Jan Roelofs Schoute, Tryntien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 268, nr. 71.
GDW, blz. 885, nr. [5002].

[5003]Embleem: Een hart, vergezeld van de letters C.B. en E.D.
"Elisabeth Dainef, weduwe van wilen Claude Beaumont" eigenares 20 januari 1637. Grafboek, blz. 268, nr. 72.
GDW, blz. 885, nr. [5003].

[5004]A.R. in ligatuur.
"Popko Alles en Jan Arents", eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 269, nr. 74.
GDW, blz. 885, nr. [5004].

[5005]Huismerk nr. 829, vergezeld van de letters H.L.
"Arent Dercks Backer, Geesien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 270, nr. 76.
GDW, blz. 885, nr. [5005].

[5006]Huismerk nr. 830, vergezeld van de letters D.B.
"Derek Bend" eigenaar 10 september 1636. Grafboek, blz. 271, nr. 77.886
GDW, blz. 885, nr. [5006].

[5007]Huismerk nr. 831, verbonden met de letters I.S.
"Jan Sandbeke" eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz. 271, nr. 78.
GDW, blz. 886, nr. [5007].

[5008]Huismerk nr. 832.
"Marrien Simens, weduwe van Geert Jurriens" eigenares 15 januari 1638. Grafboek, blz. 273, nr. 81.
GDW, blz. 886, nr. [5008].

[5009]Huismerk nr. 833.
"Hindrick Hanscns Voerman end Hillctien Reinties syn huisfrouw" eigenaren 15 januari 1638. Grafboek, blz. 273, nr. 82.
GDW, blz. 886, nr. [5009].

[5010]A.R. in ligatuur.
"Popko Alles end Jan Arents" eigenaren 27 januari 1632. Grafboek, blz. 276, nr. 88.
GDW, blz. 886, nr. [5010].

[5011]Huismerk nr. 834, vergezeld van de letters E.H.
"Evert Harmens Snider", eigenaar 12 februari 1631. Grafboek, blz. 277, nr. 89.
GDW, blz. 886, nr. [5011].

[5012]Huismerk nr. 835, vergezeld van de letters B.P.
"Bartolt Pieters end syn huisfrouw" eigenaren 9 augustus 1631. Grafboek, blz. 277, nr. 90.
GDW, blz. 886, nr. [5012].

[5013]Huismerk nr. 836.
"Geert Bcrents Kaermender" eigenaar 21 februari 1635. Grafboek, blz. 278, nr. 91.
GDW, blz. 886, nr. [5013].

[5014]Huismerk nr. 837, vergezeld van de letters P.N.
"Pieter Nuiver" eigenaar 21 februari 1635. Grafboek, blz. 279, nr. 93.
GDW, blz. 886, nr. [5014].

[5015]Huismerk nr. 838, vergezeld van de letters R.A.
"De weduwe van Rense Albers, genaembt Klaesien Rensen" eigenares 22 december 1632. Grafboek, blz. 279, nr. 94.
GDW, blz. 886, nr. [5015].

[5016]Huismerk nr. 839, vergezeld van de letters T.P.
"De nagelaten kinderen van Tryne Pieters" eigenaren 21 februari 1631.
Huismerk nr. 840, vergezeld van de letters LG.
"De weduwe van Jan Geerts" eigenares 8 februari 1649. Grafboek, blz. 280, nr. 95.
GDW, blz. 886, nr. [5016].

[5017]Huismerk nr. 841, vergezeld van de letters H.L.
"Hilletien Lambcrs, weduwe van wilen Bastian Muler, gewesene constapel" eigenares 1 januari 1631. Grafboek, blz. 280, nr. 96.887
GDW, blz. 886, nr. [5017].

[5018]Huismerk nr. 842, vergezeld van de letters G.G.
"Ide Holckes als crediteur van Eese Eesens" eigenares 29 januari 1633. Grafboek, blz. 281, nr. 97.
GDW, blz. 887, nr. [5018].

[5019]Embleem: Een harp, vergezeld van de letters B.P.
"Bartholomeus Pool" eigenaar "end is de huisfrou van Tobias N. Harpenist hyrin begraven den 14 october 1631. Grafboek, blz. 282, nr. 99.
GDW, blz. 887, nr. [5019].

[5020]Huismerk nr. 844.
"De nageleten weduwe van Abraham Dercks, genaempt Kunne Abrahams" eigenares 12 juli 1631. Grafboek, blz. 282, nr. 100.
GDW, blz. 887, nr. [5020].

[5021]Huismerk nr. 845, vergezeld van de letters S.1.
"Scrvaes Jansen en Hannetien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 283, nr. 101.
GDW, blz. 887, nr. [5021].

[5022]Huismerk nr. 846, vergezeld van de letters C.P.
"Elsien Klasens, weduwe, eigenares 21 februari 1631. Grafboek, blz. 283, nr. 102.
GDW, blz. 887, nr. [5022].

[5023]A.R. in ligatuur.
"Popko Alles end Jan Arents" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 284 en 285, nrs. 104 en 105.
GDW, blz. 887, nr. [5023].

[5024]Huismerk nr. 843.
"Geert Leffers, Luitien Roelofs syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 285, nr. 106.
GDW, blz. 887, nr. [5024].

[5025]Huismerk nr. 847.
"Jacob Jacobs, bode up Bremen, Acltien syn huisfrow" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 286, nr. 107.
GDW, blz. 887, nr. [5025].

[5026]Huismerk nr. 848.
"Hindrick Allers Korfmaker, eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz. 286, nr. 108.
GDW, blz. 887, nr. [5026].

[5027]Huismerk nr. 849, vergezeld van de letters O.A.
"Theteke, weduwe van wilen Otto Arents, borgertromslager, eigenares 7 december 1639. Grafboek, blz. 288, nr. 111.
GDW, blz. 887, nr. [5027].

[5028]Embleem: Een hamer.
"Froucke, weduwe van Jan Altiers Smit, eigenares 15 januari 1638. Grafboek, blz. 289, nr. 114.
GDW, blz. 887, nr. [5028].

[5029]Huismerk nr. 850, vergezeld van de letters I.O. P.O. en het jaartal 1633.
"De samptlicke arfgenamen van Talle Eitema" eigenaren 12 juni 1630.888
GDW, blz. 887, nr. [5029].

[5030]Huismerk nr. 851, vergezeld van de letters H.G. en het jaartal 1626.
"Harmen Geerts, wonende up Schoolholm" eigenaar 1 juli 1626. Grafboek, blz. 291, nr. 118.
GDW, blz. 888, nr. [5030].

[5031]Huismerk nr. 852, vergezeld van de letters H.H. en het jaartal 1626.
"Griete Hindricks, weduwe van salige Harmen Hummens" eigenares 1 juli 1626, die dit graf over droeg aan Geert Harmens Brantlecht, 29 september 1643. Grafboek, blz. 292, nr. 119.
GDW, blz. 888, nr. [5031].

[5032]Huismerk nr. 853, vergezeld van de letters W.H.
"Wessel Harmens" eigenaar 22 juni 1631. "Cryn Homan dit grafft gekofft van Gertyen. weduwe van Wessel Harmens", 13 augustus 1654. Grafboek, blz. 292, nr. 120.
GDW, blz. 888, nr. [5032].

[5033]Huismerk nr. 854.
"Jan Stotman, schoemaker" eigenaar 5 april 1636. Grafboek, blz. 293, nr. 120.
GDW, blz. 888, nr. [5033].

[5034]Huismerk nr. 855, vergezeld van de letters T.H.
"Trine Hindricks, weduwe van salige Hindrick Lubbers" eigenares 16 maart 1626. "Ede Simens, Elsien syn huisfrou, dit grafft gekofft van haerlieden moeder Trine Hindricks" 14 augustus 1643. Grafboek, blz. 293, nr. 121.
GDW, blz. 888, nr. [5034].

[5035]Huismerk nr. 856, vergezeld van de letters E.G.
"Roclofien Eilarts, weduwe van salige Eilart Geerts" eigenares 1625. Grafboek, blz. 294, nr. 122.
GDW, blz. 888, nr. [5035].

[5036]Huismerk nr. 857, vergezeld van de letters A.S.
"Agniete Stevens, de weduwe van salige mester Stephanus Stephani, wonende tusschen de Botteringepoorte achter de muire en Kyk int Jat", eigenares 7 maart 1626. Grafboek, blz. 294, nr. 123.
GDW, blz. 888, nr. [5036].

[5037]Huismerk nr. 858, vergezeld van de letters E.H.
"De nagelaten kinderen van Ipo Hansens" eigenaren 18 maart 1630. Grafboek, blz. 295, nr. 124.
GDW, blz. 888, nr. [5037].

[5038]Embleem: Een omgekeerd anker, vergezeld van de letters P.I.
"Pieter Jans, wonende tip het Schutendiep" eigenaar 27 september 1622. Grafboek, blz. 295, nr. 125.
GDW, blz. 888, nr. [5038].

[5039]Huismerk nr. 859, vergezeld van de letters L.I.
"Lambert Jansen dit grafl't syn vrienden gekotst c. 1 april 1616. Grafboek, blz. 296, nr. 127.
GDW, blz. 888, nr. [5039].

[5040]Huismerk nr. 860.
"Jan Krols weduwe Anne" eigenares 14 december 1625.889 Grafboek, blz. 297, nr. 128.
GDW, blz. 888, nr. [5040].

[5041]Embleem: Een geopende schaar, vergezeld van de letters L.I.
"Ludolf Jungbloet van Stennebarch, soldaet under drost Eusums compagnie" eigenaar 21 februari 1645.
N.B. Casper van Ewsum, drost van Drente en Coevorden. Zie: J. G. C. Joosting. De archieven der elkander voor 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden 1909. Blz. 713.
Huismerk nr. 861, vergezeld van de letters K.M.
"De weduwe van Coert Mertens Cueper dit grafft gekofft van Ludolf Jonckbloet" 18 mei 1653. Grafboek, blz. 297, nr. 129.
GDW, blz. 889, nr. [5041].

[5042]Huismerk nr. 862, vergezeld van de letters H.K.
"Harcko Kornelis Korffmaker, El teke Sickens syn-huisfrow" eigenaren 12 januari 1631. Grafboek, blz. 298, nr. 130.
GDW, blz. 889, nr. [5042].

[5043]Huismerk nr. 863, vergezeld van de letters T.I.
"Tiaert Jansen Seemsbereider ende Acltien syn huisfrou" eigenaren 21 februari 1635. Grafboek, blz. 298, nr. 131.
GDW, blz. 889, nr. [5043].

[5044]Huismerk nr. 864 of slecht getekend embleem, vergezeld van het jaartal 1636.
"Berent Harmens van Lohn, Jantien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 299, nr. 132.
GDW, blz. 889, nr. [5044].

[5045]Huismerk nr. 865, vergezeld van de letters P.1.
"Jantien, weduwe van wylen Pieter Jacobs Ruyter" eigenares 20 januari 1637. Grafboek, blz. 299, nr. 133.
GDW, blz. 889, nr. [5045].

[5046]L.E.I.S.
"Laurens Jansen, Tryntien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. "Lourens Jansen, sculte tot Borger en Gassclt" verkocht het graf aan Albertien Bolting, weduwe van Harrem Bolting, 3 oktober 1655. Grafboek, blz. 300, nr. 134.
GDW, blz. 889, nr. [5046].

[5047]Huismerk nr. 866, vergezeld van de letters H.I.
"Hindrickien. weduwe van wilen Hindrick Jansen Koperslager" eigenares 20 januari 1637.
Huismerk nr. 867, vergezeld van de letters M.A.
"Menne Albers, ghetrouwt de wedwe van wilen Hyndrick Jansen" eigenaar 4 mei 1657. Grafboek. blz. 301, nr. 136.
GDW, blz. 889, nr. [5047].

[5048]Huismerk nr. 868, vergezeld van of verbonden met de letters I.V.O.
"Jan Jansen van Otersum Smit, eigenaar 20 januari 1637, die het graf verkocht aan Jan van Lingen 29 oktober 1677. Grafboek, blz. 301, nr. 137.
GDW, blz. 889, nr. [5048].

[5049]Wapen: Een onherkenbare figuur, vergezeld van de letters A.B. in ligatuur, en van de letters A.B.
"Jicke, weduwe van wilen Albert Bonnes" eigenares 15 januari 1638.890 Grafboek, blz. 302, nr. 138.
GDW, blz. 889, nr. [5049].

[5050]Huismerk nr. 869, vergezeld van de letters B.I.
"Abeltien, weduwe van wilen Berent Jansen, portier gewest" eigenares 7 december 1639. Grafboek, blz. 302, nr. 139.
GDW, blz. 890, nr. [5050].

[5051]Huismerk nr. 870.
"De weduwe van Jan Willems, genaempt Jantien Willems" eigenares 20 juni 1634. Grafboek, blz. 304, nr. 143.
GDW, blz. 890, nr. [5051].

[5052]Huismerk nr. 871, vergezeld van de letters D.R.
"Derek Remmers end Anna Frericks, echtelieden" eigenaren 29 september 1623. Grafboek, blz. 305, nr. 144.
GDW, blz. 890, nr. [5052].

[5053]Huismerk nr. 872, vergezeld van de letters R.K.
"Scytsche Roers, weduwe van salige Roelof Knotte" eigenares 1630. Grafboek, blz. 305, nr. 145.
GDW, blz. 890, nr. [5053].

[5054]W.G.V.O.
"Willem Geerts van Ohren" eigenaar 12 oktober 1636. Grafboek, blz. 306, nr. 146.
GDW, blz. 890, nr. [5054].

[5055]R. F.
"De wedue van Dreeus Arents genaembt Roelofien" eigenares 19 juni 1633.
Huismerk nr. 873, vergezeld van de letters P.A.
"Peter Aepkes Wigroe, Jantien Roelefs syn huisvrouw", eigenaren 12 oktober 1656. Grafboek, blz. 306, nr. 147.
GDW, blz. 890, nr. [5055].

[5056]Huismerk nr. 874, vergezeld van de letters B.B.S.
"Berent Baltsers Schef'er" eigenaar 23 maart 1630. "Berent Gerrets Stavinck dit graft gearft van zyn vader Berent Baltsers" 16 januari 1670. Grafboek, blz. 307, nr. 148.
GDW, blz. 890, nr. [5056].

[5057]Huismerk nr. 875.
"Pieter Stevens" eigenaar 12 januari 1631. Grafboek, blz. 307, nr. 149.
GDW, blz. 890, nr. [5057].

[5058]Huismerk nr. 876.
"Willem Pieters Breider" eigenaar 12 januari 1631. Grafboek, blz. 308, nr. 150.
GDW, blz. 890, nr. [5058].

[5059]Huismerk nr. 877, gevormd van de letters H.F.S.
"Hindrick Folckers Sweertfeger end Fietien syn huisfrou" eigenaren 13 september 1629. Grafboek, blz. 308, nr. 151.
GDW, blz. 890, nr. [5059].

[5060]Huismerk nr. 878, verbonden met de letters D.F., vergezeld van drie sterren, 1 en 2.
"Derck Fabritius end Anna Visschers syn huisfrou" eigenaren 4 februari 1629. Grafboek, blz. 309, nr. 152.891
GDW, blz. 890, nr. [5060].

[5061]Huismerk nr. 879, vergezeld van de letters L.L.
"Leenhart Luitiens ende Lutgert syn huisfrou" eigenaren 1628. Grafboek, blz. 309, nr. 153.
GDW, blz. 891, nr. [5061].

[5062]W. I.
"Willem Jansen ende syn huisfrou Tryne Pieters, echtelieden" eigenaren 25 februari 1636. Grafboek, blz. 310, nr. 154.
GDW, blz. 891, nr. [5062].

[5063]Huismerk nr. 880, vergezeld van de letters A.S. en van onderen van een ster.
"Anton Senger en Tryntien syn huisfrou", eigenaren 15 december 1629. Gratboek, blz. 310, nr. 155.
GDW, blz. 891, nr. [5063].

[5064]Huismerk nr. 881, vergezeld van de letters L.B.
"Trine Luitiens, weduwe van zali. Luitien Berents" eigenares 25 november 1629. Grafboek, blz. 311, nr. 156.
GDW, blz. 891, nr. [5064].

[5065]Huismerk nr. 882.
"Jantien Koenens" eigenares 12 april 1634. Grafboek, blz. 311, nr. 157.
GDW, blz. 891, nr. [5065].

[5066]Huismerk nr. 883, vergezeld van de letters P.E.
"D. Johannes Olingius" eigenaar 21 september 1634. Grafboek, blz. 312, nr. 158.
GDW, blz. 891, nr. [5066].

[5067]Huismerk nr. 884, vergezeld van de letters B.W.
"Boele Wiarts" eigenaar 20 januari 1637. "Meester Hindrick Huys, orgelmaecker, en Maria Catarina, echteluyden, dit graft gekoft van Jan Boelens Zylbach" 5 september 1666. Grafboek, blz. 312, nr. 159.
GDW, blz. 891, nr. [5067].

[5068]Huismerk nr. 885, vergezeld van de letters R.R.
"Rempt Ryckens Voerman, eigenaar 21 februari 1635. Grafboek, blz. 313, nr. 160.
GDW, blz. 891, nr. [5068].

[5069]Huismerk nr. 886, vergezeld van de letters G.I.
"Geert Jansen Ruiter en Trynticn syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Tryntjen Jansens, weduwe van Geert Jansen, verkoopt het graf aan Lambert Berens Alfring, 1667. Grafboek, blz. 313, nr. 161.
GDW, blz. 891, nr. [5069].

[5070]R.M. 1636.
"Ulrich Klasens Sergeant, eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz. 314. nr. 163.
GDW, blz. 891, nr. [5070].

[5071]Huismerk nr. 887, vergezeld van de letters J.N.
"Jan Neven" eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz. 315, nr. 164.
GDW, blz. 891, nr. [5071].

[5072]Huismerk nr. 888.
"Albert Engels" eigenaar 20 januari 1637. Grafboek, blz 315, nr. 165.892
GDW, blz. 891, nr. [5072].

[5073]Huismerk nr. 889, vergezeld van de letters I.A.
"Johannes Abbenhaer en Tryntien syn huisfrou" eigenaren 20 januari 1637. Huismerk nr. 890, vergezeld van de letters I.C.
"Clacsien Jansen dit grafft gekofft van Johannes Abbenhaer" 17 september 1649. Grafboek, blz. 316, nr. 166.
GDW, blz. 893, nr. [5073].

[5074]Huismerk nr. 891, vergezeld van de letters H.W.
"Pieter Kornelis en Klaertien syn huisfrou" eigenaren 19 februari 1643. "Elsicn Folkers dit grafft gekofft van Pieter Cornelis Breider" 24 februari 1666. Grafboek, blz. 320, nr. 174.
GDW, blz. 893, nr. [5074].

[5075]Huismerk nr. 892, vergezeld van de letters H.L.
"Harmen Luytiens Steenmetselaer, eigenaar 13 mei 1642 door overdracht van Roelof Lubberts. Grafboek, blz. 321, nr. 177.
GDW, blz. 893, nr. [5075].

[5076]Huismerk nr. 893.
"Jan Roelofs Brouwer, Jantien syn huisfrou" eigenaren 7 december 1639. Grafboek, blz. 323, nr. 180.
GDW, blz. 893, nr. [5076].

[5077]Huismerk nr. 894, vergezeld van de letters C.R.
"Klaes Remckes, Focke syn huisfrou" eigenaren 7 december 1639. Grafboek, blz. 324, nr. 182.
GDW, blz. 893, nr. [5077].

[5078]Huismerk nr. 894, vergezeld van de letters C.R.
Huismerk nr. 895.
"Greetien, weduwe van wilen Harmen Hindrieks van Boekholt, gewesene rustmester under de compagnie van colonel Eusum" eigenares 7 december 1639. "Wybe Jacobs" eigenaar 28 juli 1647. "Roeleff Jansen Schuttemaecker ende Grietien Hindricx, echtelieden buiten Apoorte dit grafft gekoft van Wybe Jacops" 8 november 1671. Grafboek, blz. 324, nr. 183.
N.B. Casper van Ewsum, kolonel. Zie: Nieuwe Drentsche volksalmanak, 1919, blz. 201.
GDW, blz. 893, nr. [5078].

[5079]Huismerk nr. 896, vergezeld van de letters I.K.
"Die kinderen van Jan Kornelis Schuitenschuiver", eigenaren 7 december 1639. Grafboek, blz. 325, nr. 185.
GDW, blz. 893, nr. [5079].

[5080]Huismerk nr. 897, vergezeld van de letters B.L.
"Bartolt Lubberts Mulder" eigenaar 12 augustus 1631. Grafboek, blz. 326, nr. 187.
GDW, blz. 893, nr. [5080].

[5081]Huismerk nr. 898, vergezeld van de letters H.A.T.
"Hindrick Adams van Duimen, Marrien syn huisfrouw" eigenaren 7 december 1639. Grafboek, blz. 327, nr. 188.
GDW, blz. 893, nr. [5081].

[5082]Huismerk nr. 899.
Attie, weduwe van wylen Peter Jansen Gortemaker" eigenares 7 december 1639. Grafboek, blz. 329, nr. 192.
GDW, blz. 893, nr. [5082].

[5083]Huismerk nr. 900.
"Jacob Jansen Tonnedrager, Annetien syn huisfrou" eigenaren 15 januari 1638. Grafboek, blz. 333, nr. 200.
GDW, blz. 893, nr. [5083].

[5084]Huismerk nr. 901, vergezeld van de letters S.I.
"Swyter Jansen" eigenaar 21 februari 1635. Grafboek, blz. 334, nr. 202.
GDW, blz. 893, nr. [5084].

[5085]Huismerk nr. 902, vergezeld van de letters R.K.
"Roelof Keers, Jantien syn huisfrou" eigenaren 7 december 1639.
Huismerk nr. 903, vergezeld van de letters J.R.
"Jan Roeberts" eigenaar 10 juli 1661. Grafboek, blz. 340, nr. 214.
GDW, blz. 893, nr. [5085].

[5086]Huismerk nr. 904, vergezeld van de letters T.R.
"Tryntien, weduwe van wilen Roelof Hartman" eigenares 7 december 1639. Grafboek, blz. 341, nr. 217.
GDW, blz. 893, nr. [5086].

[5087]Embleem: Een schoenmakersmes, vergezeld van de letters M.L.
"Die kinderen van Michael Luitiens Schoemaker" eigenaren 7 december 1639. Grafboek, blz. 350, nr. 234.
GDW, blz. 893, nr. [5087].

[5088]Huismerk nr. 905, vergezeld van de letters I.P.
"Jan Pieters van Fuinen" eigenaar 7 december 1639. Grafboek, blz. 353, nr. 240.
GDW, blz. 893, nr. [5088].

[5089]Wapen, vergezeld van de letters LA.: Een parallellogram en een omgekeerd gelijkbenig trapezium onder elkaar.
"Jacob Ayels Smit en Bareltien syn huisfrouw" eigenaren 20 januari 1637. Grafboek, blz. 354, nr. 242.
GDW, blz. 893, nr. [5089].

[5090]Huismerk nr. 906, vergezeld van de letters S.L.
"Hille, weduwe van wilen Simon Luitiens Meter" eigenares 7 december 1639. Grafboek, blz. 354, nr. 243.
GDW, blz. 893, nr. [5090].

[5091]Huismerk nr. 907, vergezeld van de letters A.A. en van onderen van een omgekeerde schop.
"Albert Alefs" eigenaar 24 september 1641. Grafboek, blz. 355, nr. 245.
GDW, blz. 893, nr. [5091].

[5092]Huismerk nr. 908, vergezeld van de letters W.I.
"Wolter Janscn Kaermender, Beerte syn huisfrouw" eigenaren 21 februari 1635. Grafboek, blz. 356, nr. 246.
GDW, blz. 893, nr. [5092].

[5093]Huismerk nr. 909, vergezeld van de letters D.M.
"Derek Meyer en Agnes Bromleuw syn huy[s]vrouw" dit graft van Gcertruyt Geerdes angearvet" 17 oktober 1661. Grafboek, blz. 357, nr. 249.
"Hyr eindigen de graven up Broerkerchof. Finis". Grafboek, blz. 359.894
GDW, blz. 893, nr. [5093].

3. Palmenkas

a. Gedenksteen

[5093A]FALLOR [?] AN IPSE FEROR PEREGRINAS HOSPES AD ORAS [?] / AN IACET ARCTOO TORRIDA ZONA POLO [?] NON ITA SED; GRUNICO LAMBERGIUS INTULIT HORTO ,' QUAE LYBIA AUT PERU AUT PATRIA LAVA PARIT / 1755.
N.B. Sedert 1966 Haren [Gr.], naast ingang biologisch centrum, Kerklaan. Palmenkas, Grote Kruisstraat, uitgebreid door professor Tiberius Lambergen, 1755. Afgebeeld: Ch. Henritte Andreas. In en om een botanische tuin. Hortus Groninganus. 1626-1966. Groningen 1976. Blz. 103; zie ook blz. 107.
GDW, blz. 895, nr. [5093A].

b. Voorwerpen ten behoeve van de senaat der universiteit

1. Scepter

[5094]ACADEMIAE HUIUS CEPTAE ANNO MDCXIV AUGUSTI DIE XXIII SCEPTRUM HOC FACTUM CURANTE UBBONE EMMIO, MAGNIFICO REC FORE PRIMO.
Wapen: Stad en Lande
N.B. De harten in de kwartieren der Ommelanden staan gerangschikt 1 en 5 en 4 en 1.
Wapen: Universiteit van Stad en Lande, bestaand uit het wapen Stad en Lande, het schildhart beladen met een opengeslagen boek, waarop: VERBUM D[OMI]NI LUCER[NA] PEDIB[US] N[OST]RIS.
N.B. Deze tekst elders in grote variatie van afkortingen.
N.B. Zilveren zeshoekige bekroning van oorspronkelijk eiken, doch sedert 1817 mahoniehouten staf, op de zilveren bekroning Minerva, op de zijkanten JUSTITIA zonder blinddoek, PRUDENTIA en TEMPERANTIA. Afgebeeld: C. H. van Fenema. Het academiegebouw te Groningen. 1614-1909. Groningen 1909. Blz. 26. Ook: Het gezicht van onze stad Groningen. Groningen z.j. Blz. 61. HLZ, nr. 24.
GDW, blz. 895, nr. [5094].

B. KERSPELEN

1. HAREN, HOOGEZAND, LETTELBERT [Enumatil]

a. Voorwerpen tot handhaving van orde en tucht

1. Plak

[5095]A.M.V.
N.B. Eikehout. GMG, nr 1248. Andries Martens Venema, schoolmeester Haren [Gr,). Hoogezand 1804, Enumatil [Lettelhert] 1806. Zie: DTB, nr. 259, blz. 103 verso. Ook: RAG, Lidmatenboek hervormde gemeente Hoogezand.
GDW, blz. 895, nr. [5095].

2. WINSCHOTEN

a. School

1. Gedenksteen

[5096]IN 'T JAAR 1804 IS DEZE SCHOOL ANDERMAAL VERGROOT EN IN 1806 GEDEELTELYK VERBETERD TOEN J. A. CREBAS, B. HAITSEMA. P. WICHERS, J. A. UDES KERKVOOGDEN, EN J. ABBINGA ORGANIST EN SCHOOLONDERW. WAAREN DEZE STEEN HERINNER 'T NAGESLACHT, / HOE H((X. MEN 'T HEIL DER JEUGD THANDS ACHT.
N.B. Niet raseer aanwezig. Vermeld: H. Haitzema Vitor. Het geslacht Vitor en aanverwante familin. Amsterdam 1910. Blz. 112. Zie ook: GDW, nr. 4156.
GDW, blz. 895, nr. [5096].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 mei 2012
Naar begin van de pagina