Genealogie Doornbos
Inleiding

Deze (voor zover ik weet) in 1917 in mannelijke lijn uitgestorven familie Doornbos stamt van Reinder Geerts (ca. 1655-1692/1709), landbouwer te Zandeweer. In de mannelijke lijn stammen van hem tevens families Hofman en Vos, die hier niet verder zijn uitgewerkt.

Genealogie


I.Reinder Geerts, landbouwer te Zandeweer, † 1692/1709, tr. Uithuizen 11 mei 1684 Tryntje Everts, van Uithuizen, lidmaat te Westerwijtwerd in 1738, † Westerwijtwerd 7 sept. 1750.
Reinder Geerts wordt in 1690 te Zandeweer aangeslagen voor f 2500,- [[S.A. 2175.]]
Hij en zijn vrouw worden lidmaat te Zandeweer op 15 juni 1684. In dec. 1709 is lidmaat aldaar Geescke Dercks, woondt [bij] Reinder Geerds’ weduwe Trijnje. In 1714 verpacht Anna Tjarda van Starkenborgh, weduwe Lewe, aan Trijtnje Everts, weduwe van Reinder Geerts, zeven grazen land met recht van cessie van haar recht aan Onno Tamminga van Alberda en Josina Peternella Clant, welke overdracht in 1715 plaatsvond [[Boederijenboek Noorderafdeling, 255.]].
De kerkenraadshandelingen van Zandeweer vermelden op 30 nov. 1690 (…) en op 31 dec. 1691 ‘nadat tevoeren voor het consistorie waren verscheenen Reender Syerts en vrouw en Lueij Jans en sijn vrouwe, en met malkander vrouwen verwacht hadden en niet gecompareert waren en also niet tegenstaende eernstige vermaningen in die staet sijn gebleeven. Op 20 maart 1692 werd, nadat de langhduirige questie tusschen Reiner Geerts en Reener Sijerts was weghgeleght [is] daerop het H. avontmaal hijr gecelebreert. In 1680 zijn lidmaten te Zandeweer Geert Peters en Dercktien, zijn huisvr., wonende in ’t Oosten. Zijn dit wellicht de ouders van Reinder? Geert Peters’ weduwe wordt nog vermeld op 22 juni 1682 in de kerkenraadshandelingen van Zandeweer. Zij is dan ziek.
Uit dit huwelijk:
1.Evert Reinders, ged. Zandeweer 27 juli 1690, volgt II.

II.Evert Reinders, ged. Zandeweer 27 juli 1690, landbouwer op Het Heem te Westerwijtwerd, † Westerwijtwerd 10 maart 1751, tr. Groningen 30 okt. 1710 Grietie Derks, ged. Westerwijtwerd 20 mei 1689, † Westerwijtwerd 29 aug. 1725, dochter van Derck Jans en Jantien Jans Abbring.
Evert Reinders van Sandeweer wordt lidmaat te Westerwijtwerd op 4 okt. 1716. Grietie Derks, huisvrouw van Evert Reinders wordt lidmaat te Westerwijtwerd op 27 juni 1717. Evert Reinders en sijn huisvrouw Grietie zijn lidmaat aldaar in 1719.
Kerkenraadshandelingen: 1730, den 2 Aug. is consistorie gehouden wegens de ergernissen door Evert Reinders an de gemeente gegeven en eenparig besloten dat de pastoor uit aller naam persoon bovengemelt an syn eigen huis daarover ernstig sou anspreken en vermanen, hetwelke geschied is, maar men heeft heelaas in het vervolg bevonden, dat Evert Reinders geheel uit de kerk en het gehoor agtergebleven is, ja volgens waarschijnlijke gerigten: de ergernis merklijk en grov verswaard heeft door gepleegde hoererij met sijn meit. In de lidmatenlijst van 1736: Evert Reinders en sijn moeder Trijnje Everts. In 1738: Trynje, de weduw van Rinder Everts (lees wel Geerts). Eveneens in dat jaar: Evert Renders, welke voorgeevt de hart in het openbaar bestraft te sijn, en daarom uit de kerk blijvt, maar wiens gedrag genoeg bekent is.
In 1721 bezitten Evert Reinders en cons. 76 grazen te Westerwijtwerd, die Evert Reinders gebruikt [[S.A. 2134.]].
Uit dit huwelijk:
1.Derk Everts, ged. Zandeweer 15 mei 1712 (zoon van Evert Reinders en Grietje, over de Til), tr. Westerwijtwerd (ondertr. Middelstum 14 maart) 15 maart 1764 Bouwke Heertjes, ged. Middelstum 17 apr. 1725, dochter van Heertien Jans en Greetje Hindriks.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
2.Reinder Everts (Reinders), geb. Westerwijtwerd, landbouwer op Dingstee te Rottum, † Rottum vσσr 1813, tr. Westerwijtwerd (huwelijkscontract Middelstum 16 nov.) 2 dec. 1759 Styntje Heertjes, van Middelstum, ged. Middelstum 29 okt. 1730, † vσσr 1813, dochter van Heertien Jans en Greetje Hindriks.
Bij het huwelijkscontract aan bruidegomszijde zijn dezelfden verwanten aanwezig als bij dat van zijn zuster Jantje op dezelfde datum.
Uit dit huwelijk:
a.Grietje Reinders, ged. Middelstum 30 apr. 1761, † Bellingeweer 10 jan. 1831, tr. tr. Eenrum (huwelijkscontract Menkeweer 8 apr., ondertr. Sauwerd 3 mei) 3 mei 1789 Jan Cornelis Brands, ged. Sauwerd 21 nov. 1756, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 7 maart 1825 (zoon van 266 en 267). Zie verder Ommel. gesl., pag. 839.
b.Bouwke Reinders, ged. Middelstum 21 maart 1762, † Warffum 26 juni 1832, tr. (zij van Menkeweer) Warffum (huwelijkscontract Warffum of Huizinge 19 aug. 1785) 4 sept. 1785 Harm Harms Bruinkens (Bruunkens), geb. Uithuizen 1747/1748, van Warffum, † 28 apr. 1828, zoon van Harm Arnoldus en Anje Jans.
c.Jantien, ged. Rottum 1 juli 1764.
d.Evert Reinders, ged. Rottum 18 jan. 1767, verder onbekend, verm. jong overleden.
3.Jan Everts , volgt III.
4.Jacob Everts, geb. Westerwijtwerd, ged. Middelstum 1 maart 1719, † vσσr 1750.
5.Claas Everts, ged. Westerwijtwerd 2 febr. 1721, † Menkeweer, tr. Westerwijtwerd (huwelijkscontract Oosterdijkshorn 22 okt. [[R.A. Westerkwartier, inv.nr. 181, pag. 126]], ondertr. Ten Boer 25 okt.) 15 nov. 1750 Martjen Jelt(j)es, geb. 1726/1727, van Sint-Annen, † Zuidwolde 5 jan. 1815, dochter van Jelte Sierts en Auke Gaikes.
Getuigen bij het huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde: Evert Reijnderts, vader, 'Derk Derk Reinders' en Jan Everts, volle broers, Jantje Everts, volle zusters. Aan bruidszijde: Jelte Sierts en Auke Gaykes, ouders, Frerik Gaykes, oom, Pieter Clasen en Imke Gaikes, aangehuwde oom en volle moei.
Uit dit huwelijk, ged. te Menkeweer:
a.Grietje Klaassen, geb. Westerwijtwerd, ged. 10 sept. 1751.
b.Auke Klaassen Hofman, geb. Menkeweer, ged. 28 juli 1754, † Bedum 29 nov. 1835, tr. (zij van Noordwolde) Hornhuizen 1 juli 1792 Jacob Kornelis, van Hornhuizen, † vσσr 1835 [weduwnaar van Remke Alderts?]
c.Evert Klaassen Hofman, ged. 6 maart 1757 (als Evert Reinders), landbouwer, † Sauwerd 6 dec. 1827, tr. 1° Noordwolde juni 1808 Trientje Willems, van Noordwolde; tr. 2° Adorp 27 juni 1818 Wendelke Geerts Alting, landbouwerse, dochter van Geerd Geerds en Janna Berends, en weduwe van Jakob Jans Bierling.
d.Jelte, ged. 12 apr. 1759, jong overleden.
e.Trientje Klaassen Hofman, ged. 27 sept. 1761, † Zuidwolde 1 mei 1822, ongehuwd.
f.Jantje Klaassens Everts, ged. 13 febr. 1763, † Bellingeweer 21 sept. 1814, tr. Bellingeweer (ondertr. Winsum 28 apr.) 19 mei 1811 Gaaije Gaaijes van Kampen, geb. Obergum 1762/1763, van Baflo (1803), van Obergum (1811), dagloner, † Winsum 11 nov. 1828, zoon van Gaje Drewes en Martje Jans, weduwnaar van Aagtje Jans; hij hertr. Winsum 17 juni 1815, Tytje Willems Westerlo.
g.Jelte Klaassen Hofman, ged. 23 nov. 1766, dagloner, † Bedum 28 aug. 1842, tr. Bedum 28 mei 1797 Freerktje Lammerts Snoek, geb. Bedum 1765/1766, † Bedum 25 okt. 1846, dochter van Lammert Everts Snoek en Hyltje Jacobs.
h.Derk Klaassen Hofman, ged. 15 mei 1769, landgebruiker, † Noordwolde 21 jan. 1827, ongehuwd.
6.Harm Everts, ged. Westerwijtwerd 30 aug. 1722, † vσσr 1750.
7.Jantje Everts, ged. Westerwijtwerd 22 okt. 1724, tr. Westerwijtwerd (huwelijkscontract Middelstum 16 nov.) 2 dec. 1759 Jan Heertjes, ged. Middelstum 16 febr. 1721 (als Jan Bartels), zoon van Heertien Jans en Greetje Hindriks.
Getuigen aan bruidszijde: Derk Everts, broer, Jan Everts en Anje Tiddes, broer en schoonzuster, Reinder Everts, broer, met Stijntjen Heertjes, zijn ondertrouwde bruid, Claas Evers en Martjen Jeltes, broer en schoonzuster.

Doornbos

(in mannelijke lijn uitgestorven 1917)

III.Jan Everts, ged. Westerwijtwerd 21 maart 1717, landbouwer op De Palen en op Het Heem te Westerwijtwerd, † tussen 1760 en 12 apr. 1781, tr. Oosterwijtwerd 17 sept. 1756 Anje Tiddes, ged. Westerdijkshorn 30 dec. 1714, † na 1781, dochter van Tidde Jeltes en Luiktjen Aybes, weduwe van Claas Driewes, landbouwer op Het Heem te Westerwijtwerd, † tussen 23 juni 1754 en 23 juni 1755, zoon van Driewes Onnes.
Anje wordt lidmaat te Westerwijtwerd op 5 maart 1762, als Anje Tiddes, vrouw van Jan Everts, met attestatie van Oosterwijtwerd.
Op 12 apr. 1781 verkopen Drewes Clasens, te Zuidwolde, Tidde Clasen, woonagtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen, geadsisteerd met haar eheman Klaas Jacobs, woonagtig onder de klokslag van Middelstum, Pieter Tonnis als legitimus tutor wegen zijn kind bij wijlen Niclaaske Clasens en Evert Reinders (= 280), tezamen erfgenamen van Anje Tiddes, ehevrouw van Jan Everts tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en beleden voor hun arfgenamen te hebben verkogt aan den H.W.G. Heer van Dijxterhuis als primarius collator en kerkvoogd van de kercke van Eenrum de eerste comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part ongeschedien in ’t negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder Bellingeweer en door Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt, jaarlijks voor 60 guldens. Koopprijs: f 2100,- [[R.A. LVI d, d.d. 12 apr. 1781; aangehaald: Ommel. gesl., sub. IV.13.5.]].
Uit het eerste huwelijk van Anje, ged. Oosterwijtwerd:
a.Drieuwes Clasen, geb. ca. 1730, landbouwer te Zuidwolde, † Zuidwolde 1784, tr. Westerwijtwerd 13 jan. 1765 Martje Willems, ged. Westerwijtwerd 30 nov. 1738, † Zuidwolde, dochter van Willem Pieters en Martien Pieters.
Uit dit huwelijk:
A.Aaltjen, ged. Westerwijtwerd 31 maart 1765.
B.Klaas Drewes Oudman, ged. Westerwijtwerd 27 juli 1766, † Winsum 9 aug. 1840.
C.Maria Drewes, geb. 4 febr., ged. Westerwijtwerd 18 febr. 1770, †Bedum 18 juni 1836.
D.Anje Drewes Oudman, ged. Westerwijtwerd 12 mei 1768.
E.Willemtje Drewes Oudman, ged. Zuidwolde 22 sept. 1771, winkelierse.
F.Pieter Drewes Oudman, ged. Zuidwolde 14 maart 1773, veeboer te Kantens (1835), † Kantens 20 mei 1837.
G.Matjen Drewes, ged. Zuidwolde 27 nov. 1774, † Groningen 22 juni 1831, tr. Wetsinge 20 mei 1793 Aaldrik Rudolfs Evenhuis, ged. Noorddijk op 25 nov. 1764, voerman, † Groningen 16 jan. 1838, zoon van Rudolf Aaldriks en Jacobjen Jans.
H.Leentje Drewes Oudman, geb. Zuidwolde 10 dec. 1776, ged. ald. 2 febr. 1777, † Bedum 5 aug. 1838.
I. Battruda Drewes, ged. Zuidwolde 23 mei 1779, vroedvrouw, † 't Zandt 6 okt. 1841.
b.Tidde Clasen Oudman (Schenkhuis), ged. 18 okt. 1739, landbouwer op Nijenklooster, later te Maarslag, kastelein, † Uithuizermeeden 31 dec. 1824, tr. 1° Kloosterburen jan. 1773 Joeke Jans, van Kloosterburen, † vσσr 1786; weduwe van Frerik Luitjens, landbouwer op St. Hubertus te Warfhuizen; tr. 2 °Mensingeweer 27 jan. 1782 Ida Reinders Torringa, geb. Grijssloot, ged. Leens 30 apr. 1758, dochter van Reinder Reinders Torringa en Aeylke Alberts Wiersema.
Uit dit huwelijk stamt de familie Schenkhuis.
c.Eibe Clasen, ged. 22 mei 1741, tr. Zuidwolde (huwelijkscontract ald. 24 juni) 17 juli 1786 Rendel Jans, van Delfzijl.
d.Pieter, ged. 28 mei 1743.
e.Klaes, ged. 6 febr. 1746, jong overleden..
f.Magdalena (Leentje) Clasen, ged. 5 mei 1748, † Onderwierum 10 maart 1823, tr. 1° ca. 1775 Derk Omges; tr. 2° vσσr 1786 Klaas Jacobs, te Middelstum; tr. 3° Luitjen Roelfs.
g.Jan Clasen, ged. 8 okt. 1751.
h.Niclaaske Clasen, ged. 23 juni 1754 (postuum), † vσσr 1781, tr. Westerwijtwerd (Oosterwijtwerd 15 apr.) 7 mei 1775 Pieter Tonnis.
Uit dit huwelijk:
1.Grietje, ged. Oosterwijtwerd 10 sept. 1758.
2.Evert Reinders, volgt IV.

IV.Evert Reinders, ged. Oosterwijtwerd 1 febr. 1760, † Baflo vσσr 13 apr. 1804, tr. Groningen, NK (ondertr. ald. 5 apr.; Den Andel 30 apr.(sic), huwelijkscontract Warffum 21 apr.) 24 apr. 1788) Nieske Reintjes Vos, ged. Den Andel 23 maart 1760, † Baflo tussen 13 apr. 1804 en 4 sept. 1807, dochter van Reintje Jans Vos en Anje Haykes Vos; tr. 2° (als weduwe van Evert Reinders) Baflo 29 juli 1804 Geert Everts, van Baflo.
Ged. Pieterburen 15 mei 1803 Reintje, zoon van Luutje Jans en Nyske Reintjes.
Het wapen Vos luidt (wrsch. volgens de genealogie Vos): Op zilver een groen terras, waarop een rode omziende, staande vos. Helmteken: een uitkomende rode vos. Helmkleden: zilver en rood.
Uit dit huwelijk:
1.Jacob Everts Doornbos, volgt V.1.
2.Rentje Everts Vos, geb. Westerwijtwerd 1 dec., ged. ald. 14 dec. 1788, dagloner, † Eenrum 5 mei 1831, tr. ca. 1810 Trientje Gerrits Brongers, ged. Eenrum 8 maart 1789, † Eenrum 31 okt. 1839, zoon van Gerrit Brongers Brongers en Tryntje Jans.
Uit dit huwelijk zeven dochters en een jong overleden zoon.
3.Grietje Everts, geb. Westerwijtwerd 2 nov., ged. ald. 14 nov. 1790, schipperse, † Westernieland 13 juni 1817, tr. (afk. van Pieterburen) Westernieland 3 dec. 1809 Kornellis Harms van Duinen, van Westernieland.
4.Anje Everts Doornbos, geb. Westerwijtwerd 27 apr., ged. ald. 13 mei 1792, daglonerse, † Saaxumhuizen 11 juli 1850, tr. 1° Teeuwes Harms Zwaagman, geb. Den Andel 1788/1789, dagloner, † Saaxumhuizen 4 juni 1845, zoon van Harm Hendriks en Grietje Klaassens; tr. 2° Hendrikus Mechiels Folkerts, geb. Den Andel 6 ... 1794, † Saaxumhuizen 30 mei 1859, zoon van Mechgiel Hendrikus en Trynje Klasens, weduwnaar van Hilje Lammerts Groot.
5.Jan Everts Doornbos, geb. Westerwijtwerd 28 juni, ged. ald. 6 juli 1794, volgt V.2.
6.Bouwina Everts Doornbos, geb. Westerwijtwerd 30 sept., ged. ald. 9 okt. 1796, † Eenrum 1 nov. 1828, tr. Eenrum 13 aug. 1818 Berend Mennes Knot, zoon van Menne Jans Knot (= 282) en Hilje Berends (= 283).
7.Everdina Everts Doornbos, geb. Stedum 19 okt., ged. ald. 28 okt. 1798, † Den Andel 24 febr. 1860, tr. Baflo 8 jan. 1828 Roelf Pieters Tel, geb. Zoutkamp 1792/1793, † Den Andel 2 apr. 1849, zoon van Pieter Roelfs Tel en Wijke Klaassens.
Voor het huwelijk geboren (doch met de achternaam Tel):
a.Nijske Roelfs Tel, geb. Baflo 10 sept. 1824.
8.Reinder Everts, geb. Baflo 19 mei, ged. ald. 31 mei 1801, † Baflo 4 sept. 1807 (4 jaar, nalatende drie minderjarige broers en vier minderjarige zusters).

V.1Jacob Everts Doornbos, geb. Westerwijtwerd 22 maart 1787 (‘ uit ontijdige bijslaap’), ged. ald. 12 juni 1788, dagloner, † Ranum 11 juli 1826, tr. Baflo 26 juni 1813 Jantje Jans van Land (Lantinga), geb. Rasquert 1793/1794, dochter van Jan Cornelis en Inje Dirks.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Doornbos, geb. Tinallinge 23 febr. 1814, † Ranum 29 maart 1830.
2.Nijske Jacobs Doornbos, geb. Tinallinge 8 febr. 1817, tr. 1° Bedum 22 mei 1841 Hijbo Lantink de Blιcourt, geb. Bedum, timmermansknecht, zoon van Louis de Blιcourt en Maria Hijbes Lantink; tr. 2° Bedum 5 maart 1859 Reert Klaassens Smit, geb. Bedum, zoon van Klaas Jans Smit en Berentje Reerts.
3.Evert Reinders Doornbos, geb. Baflo 25 dec. 1818.
4.Enje Jakobs Doornbos, geb. Winsum 13 dec. 1822, † Bedum 22 aug. 1867, tr. Winsum 20 mei 1850 Roelf Meertens Evenhuis, geb. Den Horn 22 juli 1823, landbouwersknecht, † Obergum 12 juni 1890, zoon van Meerten Roelfs Evenhuis en Annegien Aaldriks de Vries; hij hertr. Grietje Zuidema en vervolgens Jantje Post.
Uit dit huwelijk nageslacht Evenhuis.

V.2Jan Everts Doornbos, geb. Westerwijtwerd 28 juni, ged. ald. 6 juli 1794, boerenknecht te Pieterburen (1813), † Westernieland 11 apr. 1826, tr. Eenrum 31 okt. 1813 Grietje Mennes Knot, ged. Warffum 23 sept. 1792, daglonerse (1839), † Westernieland 8 maart 1869, dochter van Menne Jans Knot en Hilje Berends; zij tr. 2° Eenrum 10 juni 1827 Hendrik Ekkes Beukema, geb. Vierhuizen, boerenknecht, zoon van Ekke Feddes en Rintje Hendriks; tr. 3° Eenrum 4 apr. 1839 Homme Jacobs Huizenga, geb .Den Andel, dagloner, zoon van Jacob Jans Huizenga en Trijntje Jans ter Lip.
Uit dit huwelijk:
1.Menno Jans Doornbos, geb. Pieterburen 20 febr. 1814, volgt VI.1.
2.Evert Jans Doornbos, geb. Pieterburen 27 nov. 1815, volgt VI.2.
3.Berent Jans Doornbos, geb. Pieterburen 28 mei 1818, † Westernieland 7 juni 1832.
4.Hiltje Jans Doornbos, geb. Westernieland 27 jan. 1820, † Warffum 14 mei 1889, tr. Warffum 20 dec. 1841 Jan Freerks van Zuiden, geb. Warffum, zoon van Freerk Jans van Zuiden en Tryntje Alberts Hollander.
5.Reinder Jans Doornbos, geb. Eenrum 16 sept. 1823, † Westernieland 28 apr. 1825.
6.Nieske Doornbos, geb. Westernieland 16 sept. 1823, tweeling met de vorige, † Westernieland 21 sept. 1827.
7.Jan Doornbos, geb. Westernieland 2 juli 1826 (postuum), † Westernieland 23 sept. 1827.

VI.1Menno Jans Doornbos, geb. Pieterburen 20 febr. 1814, dagloner, tr. 1° Baflo 2 mei 1835 Jakobina Willems Noor, geb. Den Andel 1813/1814, † Westernieland 24 mei 1850, dochter van Willem Pieters Noor en Anje IJzebrands Vos; tr. 2° Eenrum 10 juni 1857 Korneliske Top, geb. Ulrum, dochter van Jan Kornelis Top en Dieuwerke Tobias.
Uit het eerste huwelijk:
1.Izebrand Doornbos, geb. Westernieland 12 juni 1835, † Westernieland 10 apr. 1860, ongehuwd.
2.Grietje Doornbos, geb. Westernieland 7 jan. 1837, tr. Eenrum 25 mei 1861 Klaas Zeerijp, geb. Pieterburen, boerenknecht, zoon van Reinder Sjabbes Zeerijp en Ailke Harms van Straten.
3.Janna Doornbos, geb. Westernieland 13 maart 1840, † Westernieland 24 febr. 1860, ongehuwd.
4.Anje Dorenbos, geb. Westernieland 5 maart 1842, tr. Eenrum 27 maart 1867 Krien Meijer, geb. Pieterburen, zoon van Meint Gerrits Meijer en Elizabet Jans van Dijk.
5.Nijske Dorenbos, geb. Westernieland 10 dec. 1844, † Westernieland 12 apr. 1860.
6.Willemke Dorenbos, geb. Eenrum 10 aug. 1849, † Westernieland 6 aug. 1865.
Uit het tweede huwelijk:
7.Jan Doornbos, geb. Westernieland 19 febr. 1858, † Westernieland 9 febr. 1859.
8.Diewerke Doornbos, geb. Westernieland 20 nov. 1859.
9.Janna Doornbos, geb. Westernieland 27 mei 1862, † Westernieland 28 febr. 1863.

VI.2Evert Jans Doornbos, geb. Pieterburen 27 nov. 1815, landbouwer te Den Andel, † Den Andel 10 jan. 1894, tr. Baflo 21 mei 1842 Styntje Tjarks Balkema, geb. Warffum 30 apr. 1819, † Den Andel 3 febr. 1886.
Uit dit huwelijk:
1.Anje Doornbos, geb. Den Andel 29 juni 1843, † Tinallinge 9 febr. 1902, tr. Baflo 23 nov. 1868 Klaas Kornelis Reitsema, geb. Tinallinge 21 mei 1829, landbouwer te Tinallinge, † Tinallinge 7 jan. 1899, zoon van Kornelis Klaas Reitzema en Nanje Pieters Kuipers.
Uit dit huwelijk nageslacht.
2.Jan Everts Doornbos, geb. Den Andel 17 juli 1845, † Den Andel 2 juli 1869, ongehuwd.
3.Tjark Everts Doornbos, volgt VII.1.
4.Grietje Everts Doornbos, geb. Den Andel 17 sept. 1852, † Den Andel 3 dec. 1867.

VII.1Tjark Everts Doornbos, geb. Den Andel 22 maart 1848, † Den Andel 8 maart 1917, landbouwer te Den Andel, tr. Baflo 16 mei 1878 Janna Tempel, geb. Warffum 12 febr. 1858, † Den Andel 5 aug. 1929, dochter van Klaas Jans Tempel en Renje Geerts Woest, beiden overleden.
Getuigen bij het huwelijk zijn Klaas Reitsema, zonder beroep, en Tjark Balkema, 36 jaar, bakkersknecht te Warffum.
Uit dit huwelijk:
1.Stientje Doornbos, geb. Den Andel 1 apr. 1879, † Groningen 16 sept. 1901, tr. Baflo 7 dec. 1900 Elle Addinga, geb. Den Andel 4 jan. 1876, landbouwer te Den Andel, zoon van Hendrik Addinga en Kunje Smith; hij hertr. Ten Boer 14 maart 1908 Trientje Groenveld, geb. Ten Boer 1868/1869, † Baflo 30 mei 1948, dochter van Jan Groenveld en Hilje Wigboldus.
Uit dit huwelijk:
a.Kunje Addinga, geb. Baflo 19 aug. 1901, tr. N.N. van der Tuuk, landbouwer te Westernieland.
Uit dit huwelijk:
A.Stientje van der Tuuk, tr. N.N. Schillhorn van Veen.
b.Johanna Addinga, geb. Baflo 19 aug. 1901, † Baflo 2 juni 1902.
2.Klaas Jan Doornbos, geb. Den Andel 30 nov. 1883, † Den Andel 20 jan. 1900.

Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 13 februari 2010
Naar begin van de pagina