Genealogie HeidelbergGenealogie Heidelberg


Heidelberg/Hertzinger


I.Johan Wilhelm (Willem) Hertzinger (Hersinger), uit Nassau, † tussen 1795 en 1820, sergeant, capitain des armes, tr. Oudeschans 15 dec. 1793 Anna Heidelberg, ged. Groningen 14 apr. 1765, † Groningen 29 febr. 1844, dochter van Rudolf Heidelberg (Heidelberg III.2) en Hendrica Andreas de Vries.
Ondertr. Groningen 9 nov. 1793 Johan Wilhelm Herdinger, uit het Nassauwsche, capitain des armes onder de compagnie van luitenant-kolonel de Haugwits in het regiment van generaal Wilke, met Anna Rudolphs Heidelberg. Met belasting in de Bellingwolderschans, att. 7 dec.
Uit dit huwelijk:
1.Frits Heidelberg (Johan Gottfried Hersinger), geb. Oudeschans 22 dec. 1793 (als Johan Gottfried Hersinger), volgt II.1
2.Rudolf Heidelberg, ged. Groningen 28 apr. 1795 (als Rudolf Hertzinger), volgt II.2.

II.1Frits Heidelberg (Johan Gottfried Hersinger), zoon van Johan Wilhelm Hertzinger (I.), geb. Oudeschans 22 dec. 1793 (als Johan Gottfried Hersinger), volgt II.2, † Groningen 28 okt. 1827 (als Johan Gottfried Hersinger), wolkammer (1816-1825), tr. Groningen 18 aug. 1816 Anna Barenbroek, geb. Groningen 2 mei 1794, baker, † Groningen 14 aug. 1877, dochter van Jan Barenbroek en Jetske Jans; zij hertr. Groningen 1 mei 1834 Johannes Scheffer, geb. Groningen 1785/1786, hoedemakersknecht, † Groningen 12 juli 1844, zoon van Martinus Scheffer en Johanna Arnoldes.
Uit dit huwelijk (vader heet bij de betreffende akten steeds Frits Heidelberg):
1.Anna Frits Heidelberg, geb. Groningen 2 dec. 1816, † Lutjegast 20 dec. 1871, tr. Groningen 2 dec 1838 Reinder Jans Klunder, geb. Lutjegast 26 jan. 1812, inlands kramer, winkelier, † Lutjegast 21 juni 1872, zoon van Jan Reinders Klunder en Barber Engberts.
Uit dit huwelijk:
a.Barbera Klunder, geb. Lutjegast 7 maart 1839, † Grootegast 9 maart 1915, tr. Grootegast 19 mei 1859 Jan Oostra, geb. Oldehove 1817/1818, zoon van Klaas Jacobs Oostra en Eefke Eeuwes Moltmaker.
b.Frits Klunder, geb. Lutjegast 22 sept. 1842, † Scheemda 9 apr. 1929, tr. Grootegast 30 mei 1868 IJpkje Schaafsma, geb. Driesum 1845/1846, dochter van Johannes Harmens Schaafsma en Sijtske Jans de Boer.
c.Jan Klunder, geb. Lutjegast 23 dec. 1844, tr. Grootegast 21 mei 1870 Sjoerdina Hindrika Schroeder, geb. Vlagtwedde 1847/1848, dochter van Klaas Schroeder en Grietje Kristiaans Kok.
d.Anne (Anno) Klunder, geb. Lutjegast 20 apr. 1847, † (Achtkarspelen) 7 dec. 1931, tr. Achtkarspelen 12 juni 1884 Froukje Talma, geb. Westergeest 29 okt. 1861, † (Achtkarspelen) 23 febr. 1922, dochter van Wytze Klazes Talma en Tietje Libbes Meyer.
e.Hendrik Klunder, geb. Lutjegast 19 sept. 1849, † Groningen 16 aug. 1898.
f.Gerardus Klunder, geb. Lutjegast 12 dec. 1851, † Lutjegast 30 jan. 1853.
g.Anna Klunder, geb. Lutjegast 23 maart 1854, tr. Grootegast 14 sept. 1874 Jilt Top, geb. Opende 1846/1847, zoon van Jan Berends Top en Iektje Ates Dijk.
Zie: http://www.familie-topgenealogie.nl/genealogie/kwart_jan.html.
2.Jetske Heidelberg, geb. Groningen 20 juni 1818, † Groningen 21 sept. 1894, tr. Groningen 17 mei 1846 Hindrik Schoof, geb. Farmsum 29 juli 1817, conducteur diligence, † Groningen 29 juni 1863, zoon van Tonnijs Adams Schoof en Janneke Hindriks Nicolai.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
3.Jan Heidelberg, geb. Groningen 12 dec. 1820, verder onbekend (volgt hieronder?).
4.Johanna Wilhelmina Heidelberg, geb. Groningen 22 febr. 1823, † Groningen 8 apr. 1856.
5.Wiepke Heidelberg, geb. Groningen 24 maart 1825, † Groningen 18 sept. 1826.

II.2Rudolf Heidelberg, zoon van Johan Wilhelm Hertzinger (I.), ged. Groningen 28 apr. 1795 (als Rudolf Hertzinger), zonder beroep (aug. 1820), kleermaker (dec. 1820), soldaat in het garnizoen van Coevorden (1822), kleermaker (1824), steenkopersknecht (1827, 1829, 1833), † Groningen 2 okt. 1859, tr. 1º Groningen 6 febr. 1820 Margaretha Peters/Nieborg (Grietje Hindriks Nieborg, Grietje Hendriks), geb. Tripscompagnie, ged. Kleinemeer 22 maart 1793, † Groningen 15 maart 1832, dochter van Hindrik Pieters Nieborg en Marijke Berends; tr. 2º Groningen 23 juni 1833 Jacobje Jans de Vries, geb. Hoogkerk 27 maart 1791, † Hoogkerk 28 nov. 1867, dochter van Jan Jacobs en Jantje Harms Boerma.
Zij was katholiek, hij hervormd. Mijn oma vertelde dat zij hadden afgesproken de kinderen om de beurt hervormd en katholiek te laten dopen. Toen Petrus Bernardus aan de beurt was, was de vader afwezig en was het kind eigenlijk aan de beurt om hervormd gedoopt te worden. Toch bracht de moeder haar naar de katholieke kerk om het te laten dopen. Tijdens de plechtigheid stormde de vader alsnog onverwacht binnen en nam het kind uit de armen van de pastoor om de doop te verhinderen. Onderzoek in het R.K.-doopboek van de stad Groningen, leverde maar gedeeltelijke bevestiging van dit verhaal op. Inderdaad werden de kinderen min of meer om de beurt katholiek gedoopt (kind 2, 3, 5 en 7), maar volgens die volgorde was Petrus Bernardus gewoon aan de beurt om katholiek gedoopt te worden. Van een relletje bij de plechtigheid maakt het doopboek geen melding.
Verder vertelde mijn oma dat een vaasje, nu in mijn bezit afkomstig was van Rudolf. Hij zou het meegenomen worden toen hij vocht in de Krimoorlog. Ze vertelde hoe hij en zijn kornuiten een klein huisje binnenvielen, waar de bewoners de ongenode bezoekers met angst en beven zagen. Daar zou het vaasje vandaan gekomen zijn. Ook dit verhaal kan niet zonder meer kloppen, want hij was natuurlijk veel te oud om bij de Krimoorlog betrokken te zijn geweest. Wellicht dat het verhaal betrekking heeft op zijn vader? Een andere mogelijkheid is dat in de overlevering De Krim bij Coevorden verward is met die in Rusland. Immers: Rudolf was soldaat in het garnizoen te Coevorden in 1822.
Voor Jacobje Jans de Vries zie: http://members.home.nl/ch.boerema/Boerema.htm.
Uit dit huwelijk:
1.Willem Rudolph Heidelberg, geb. Groningen 8 sept. 1818 (zoon van Rudolph Heidelberg en Grietje Hindriks Nieborg), erkend bij het huwelijk van zijn ouders, † Groningen 24 febr. 1822.
2.Maria Rudolfs Heidelberg, geb. Groningen 16 aug. (zoon van Rudolf Heidelberg en Margaretha Pieters), ged. RK ald. 16 aug. 1820 (fil. leg. Rudolphi Heydelberg, acath., et Margarethae Hendriks Nyborg; patr. Cath. Hendriks Nyborg, ux. J. Bruins), † Groningen 24 mei 1823.
3.Willem Heidelberg, geb. Groningen 27 okt. (zoon van Rudolf Heidelberg en Grietje Hindriks), ged. RK ald. 26[?!] okt. 1822 (als Wilhelmus, fil. leg. Rudolphi Heydelberg, acath., et Margarithae Hendriks; patr. Maria den Olden, ux. T. Loman), volgt III.1.
4.Albertus Rudolfs Heidelberg, geb. Groningen 24 okt. 1824 (moeder: Grietje Hindriks Nieborg), † Groningen 3 okt. 1832.
5.Hinderikus Rudolphus Heidelberg, geb. Groningen 15 febr. (moeder: Margaretha Pieters), ged. RK ald. 16 febr. 1827 (als Henricus, fil. leg. Rudolphi Heydelberg, acath., et Margarethae Peters Nieborg; patr. Tecla Schilt, lc. P. Nieborg), † Groningen 29 sept. 1832.
6.Gerardus Heidelberg, geb. Groningen 23 jan. 1829 (moeder: Margaretha Peters), volgt III.2.
7.Petrus Bernardus (Pieter) Heidelberg, geb. Groningen (aan de Spilsluizen, A 175) 7 maart 1832, ged. RK Groningen 8 maart 1832 (fil. leg. Rudolfi Heidelberg et Margarethae Peters; patr. Petrus Bernardus Peters), volgt III.3..

III.1Willem Heidelberg, zoon van Rudolf Heidelberg (II.2), geb. Groningen 27 okt. (zoon van Rudolf Heidelberg en Grietje Hindriks), ged. RK ald. 26[?!] okt. 1822 (als Wilhelmus, fil. leg. Rudolphi Heydelberg, acath., et Margarithae Hendriks; patr. Maria den Olden, ux. T. Loman), kleermaker (1855, 1857), † Groningen 11 mei 1861, tr. Groningen 18 nov. 1855 Maria Mast,.geb. Groningen 10 sept. 1828, † Groningen 20 febr. 1914, dochter van Abraham Mast en Jacoba Feddes; zij hertr. Groningen 9 febr. 1873 Jacob Hindriks van der Linde, geb. Groningen 1822/1823, touwslagersknecht, † Groningen 7 sept. 1876, zoon van Marchien van der Linde, weduwnaar van Geessien de Winter, en vervolgens Groningen 15 juli 1877 Jan Harmen de Boer, geb. Amsterdam 1832/1833, arbeider, † Groningen 29 nov. 1910, zoon van Jan de Boer en Mary van Vlissingen, weduwnaar van Roelofje van Vulpen.
Uit dit huwelijk (de oudste drie kinderen bij huwelijk erkend):
1.Margaretha Heidelberg, geb. Groningen 28 dec. 1852, † Groningen 4 febr. 1858.
2.Abraham Heidelberg, geb. Groningen 7 juli 1855, † Groningen 27 sept. 1856.
3.Jacoba Heidelberg, geb. Groningen 7 juli 1855, tweeling met de vorige, † Groningen 14 nov. 1863.
4.Rudolf Heidelberg, geb. Groningen 29 okt. 1857, volgt IV.1.
5.Jacoba Heidelberg, geb. Groningen 27 okt. 1859, † Groningen 14 nov. 1863.

III.2Gerardus Heidelberg, zoon van Rudolf Heidelberg (II.2), geb. Groningen 23 jan. 1829 (moeder: Margaretha Peters), kachelmakersknecht (1860), smid (1860), † Groningen 9 okt. 1860, tr. Groningen 30 sept. 1860 Jantje van der Werff, geb. Leek 8 dec. 1831, † Groningen 17 okt. 1871, dochter van Willem Sjirks van der Werff en Neeltje Reijntjes; zij hertr. Groningen 20 sept. 1868 Johannes Hendrik Soce Leopol Bremer, weduwnaar van Alberdina Gerrits van der Heide Gerrits.
Zie: http://home.wanadoo.nl/sytskebarkhuis/van_der_werff.htm en http://members.home.nl/ch.boerema/Boerema.htm
Uit dit huwelijk:
1.Geertruida Heidelberg, geb. Groningen 8 jan. 1861 (postuum), † Groningen 28 nov. 1947, tr. Groningen 13 juli 1890 Johannes Ignatius van der Meer, geb. Groningen 1851/1852, kleermaker, † Groningen 5 dec. 1913, zoon van Lieuwe Ages van der Meer en Maria Anna Roosen; weduwnaar van Sijbrigje van der Zee.
Uit dit huwelijk:
a.Francisca Margaretha van der Meer, geb. Groningen 20 apr. 1891, tr. Groningen 30 sept. 1918 Nicolaas Johannes Dignum, geb. Schagen 1878/1879, magazijnbediende, zoon van Gerrit Dignum en Cornelia Ploeger.
b.Johanna Cornelia van der Meer, geb. Groningen 9 jan. 1893, tr. Groningen 25 jan. 1915 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Groningen 1 febr. 1947) Jebbe Geert Eikenhout, geb. Amsterdam 1888/1889, boekdrukker, zoon van Willem Hindrik Eikenhout en Jantje Warners.
c.Margaretha Maria van der Meer, geb. Groningen 19 juli 1894, tr. Groningen 3 juli 1919 Berend Reining, geb. Haren 1891/1892, tandtechniker, zoon van Jan Reining en Anna Everts.
d.Cornelia Gerharda van der Meer, geb. Groningen 27 aug. 1895, tr. Groningen 6 aug. 1923 Valentin Antonius Braun, geb. Sappemeer 1898/1899, loodgieter, zoon van Harmannus Albertus Braun en Magrietha Kruize.
e.Gerhardus Augustinus van der Meer, geb. Groningen 6 nov. 1897, wachtmeester, tr. Groningen 7 nov. 1921 Jacoba Fenna Eisenga, geb. Groningen 1897/1898, zoon van Willem Pieters Eisenga en Maria Catharina Scheffer.
f.Augustinus Lodewijk van der Meer, geb. Groningen 10 nov. 1899.
g.Johannes Hermannus van der Meer, geb. Groningen 5 nov. 1902, † Groningen 30 dec. 1907.

III.3Petrus Bernardus (Pieter) Heidelberg, zoon van Rudolf Heidelberg (II.2), geb. Groningen (aan de Spilsluizen, A 175) 7 maart 1832, ged. RK Groningen 8 maart 1832 (fil. leg. Rudolfi Heidelberg et Margarethae Peters; patr. Petrus Bernardus Peters), olieslagersknecht (1854 en 1888), † Nietap 25 dec. 1908, tr. Middelstum 29 apr. 1854 Wubbina Bons, geb. Nieuw-Beerta 23 febr. 1831, † Leek 20 nov. 1894, dochter van Jan Hindriks Bons en Tjaaktje van der Tuuk.
Succ.mem. Wubbina Bons, 1894, nr. 8781: erfgenamen Pieter Heidelberg te Nietap, vader en voogd van Margaretha Heidelberg; Renze van der Baan, pannenbakker, gehuwd met Tjolkje Heidelberg; Jan Heidelberg, schoenmaker te Groningen, en Frederika Heidelberg, dienstmaagd. Erfenis: meubelen en huisraad ad f 150,-, minus f 30,- begrafeniskosten.
De naamgeving van de kinderen is wat raadselachtig. Naar wie zijn Jokje en Frederica genoemd en waarom worden zij vóór de twee grootmoeders vernoemd? De naam Jokje komt overigens überhaupt niet voor in Groningen in de 19de eeuw.
De foto van Pieter Heidelberg werd gemaakt op initiatief van zijn jongste dochter, tante Iet. Mijn grootmoeder herinnerde zich, een jaar of vier oud, dat hij hoofdschuddend voor de grote foto aan de muur stond en dankbaar verzuchtte 'Och, Iet, dastoe dat moakt hest...'.

Petrus Bernardus Heidelberg (1832-1908)
Uit dit huwelijk:
1.Jokje Heidelberg, geb. Middelstum 7 dec. 1854, † Hoogekerk 7 mei 1882, tr. Hoogkerk 31 juli 1880 Alle van Bolhuis, geb. Nuis, arbeider, zoon van Derk Popkes van Bolhuis, timmerman, en Aaltje Alles Vechter.
Uit dit huwelijk:
a.Derk van Bolhuis, geb. Hoogkerk 12 okt. 1880, boerenknecht, tr. Aduard 24 mei 1905 Geeske Klaver, geb. Nijega (Sm.) 1879/1880, dochter van Sikke Gerbens Klaver en Heiltje van der Veen.
Uit dit huwelijk, o.a.:
A.Alle Derk van Bolhuis, geb. Den Horn 17 sept. 1905.
B.Sikke van Bolhuis, geb. Den Horn 4 dec. 1906.
C.Germen van Bolhuis, geb. Zevenhuizen 26 febr. 1913, tr. Roden 11 mei 1942 Tryntje Dirks Wolters, geb. Lichtaard 10 sept. 1916, dochter van Dirk Wolters en Ynskeje Monsma.
Uit dit huwelijk (waarschijnlijk) geen kinderen.
Bron: http://www.oocities.com/pgdavids/Gen/GenWolMon.html.
b.Pieter van Bolhuis, geb. Hoogkerk 19 apr. 1882, landarbeider, † Aduard 17 maart 1945, ongehuwd.
2.Frederica Heidelberg, geb. Middelstum 12 dec. 1856, † Leek 22 sept. 1865.
3.Rudolph Heidelberg, geb. Middelstum 7 mei 1859, † Middelstum 20 juni 1859.
4.Tjakeliena Heidelberg, geb. Middelstum 17 okt. 1860, † Middelstum 15 nov. 1860.
5.Tjaaktje Heidelberg, geb. Middelstum 12 jan. 1862, † Groningen 30 sept. 1946, tr. Groningen 12 febr. 1888 Rinze van der Baan, geb. Makkum 16 sept. 1863, pannenbakker (1880), olieslager (1910), voerman, † Groningen 29 jan. 1927, zoon van Auke Aukes (Doekele) van der Baan en Janke Feddes Feltman.
Rinze van der Baan (1863-1927)
Rinze van der Baan (1863-1927)
boven v.l.n.r.: Janke van der Baan, Rinze van der Baan (1863-1927) en Tjaaktje Heidelberg (1862-1946); onder v.l.n.r. Frederika J. van der Baan (1902-198..), Pieterriena van der Baan (1903-1983), Wubbina van der Baan en Pieter van der Baan (1906-...)
boven v.l.n.r.: Janke van der Baan, Rinze van der Baan
(1863-1927) en Tjaaktje Heidelberg (1862-1946);
onder v.l.n.r. Frederika J. van der Baan (1902-198..),
Pieterriena van der Baan (1903-1983),
Wubbina van der Baan en Pieter van der Baan (1906-...)
Tjaaktje Heidelberg (1862-1946)
Tjaaktje Heidelberg (1862-1946)
Uit dit huwelijk nageslacht.
6.Rudolf Heidelberg, geb. Middelstum 10 juli 1864, † Leek 4 okt. 1865.
7.Rudolf Heidelberg, geb. Leek 23 mei 1867, † Leek 21 juni 1873.
Mijn oma vertelde me dat deze Rudolfje niet helemaal goed was: hij krabde zich voortdurend op zijn hoofd. Of het een fysiek of psychisch defect was, kan ik mij niet goed herinneren, maar ik meen het laatste.
8.Jan Heidelberg, geb. Leek 23 mei 1867, tweeling met de vorige, volgt IV.2.
9.Frederika Johanna Heidelberg, geb. Leek 5 juli 1870, † Apeldoorn 1 jan. 1949, tr. Apeldoorn 11 mei 1901 Teunis Sondorp, geb. Heerde 1871, arbeider (1898-1902, 1940), petroleumventer (1909) landbouwer (1946), † Apeldoorn 8 jan. 1946, zoon van Evert Sondorp en Hendrikje Wijtenhorst, weduwnaar van (tr. Heerde 6 nov. 1897) Everdina Draaijer, geb. Heerde 1869/1870, † Heerde 30 juli 1898, dochter van Hendrik Draaijer en Barta Brinkhuis.

Frederika Johanna Heidelberg (1870-1949), Evert Sondorp (1902-) en Teunis Sondorp (1871/1872-1946)
Naar haar is tante Riek (Frederika Johanna van der Baan) genoemd. Oma (dochter van Rinze van der Baan en Tjaaktje Heidelberg) vertelde me dat er bij de vernoeming van de latere dochters wat discussie was over de vernoeming. Haar ouders hebben beide eens een overleden broer of zus willen vernoemen, maar in beide gevallen was de ander er tegen (wellicht ging het hier om de overleden ooms Herre van der Baan en Rudolf Heidelberg, maar ik herinner mij dat niet precies; het kan ook om overleden tantes gehandeld hebben).
Uit het eerste huwelijk van Teunis Sondorp een jong overleden dochter Hendrikje Sondorp, geb. Heerde 4 juli 1898, † Heerde 20 okt. 1898.
De gegevens over hun nageslacht zijn in dank ontvangen van Joop Sondorp en zijn gebaseerd op de genealogie Sondorp van mevr. J. Sondorp en mevr. M.A. Sondorp (herziene uitgave, maart 2010).
Uit dit huwelijk:
a.Evert Sondorp, geb. Apeldoorn 3 juni 1902, tr. Johanna Fredrika Elskamp, geb. Apeldoorn 7 juli 1905.
Uit dit huwelijk:
A.Teunis Sondorp, geb. Apeldoorn 18 jan. 1927.
B.Frederik Johan Sondorp, geb. Apeldoorn 30 aug. 1929, tr. Hermina Evers.
Uit dit huwelijk:
I.Evert Sondorp, geb. Apeldoorn 1 aug. 1954, tr. Bertha van Enk.
Uit dit huwelijk:
1.Mirjam Sondorp, geb. 1977.
2.Erik Frederik Albertus Sondorp, geb. Apeldoorn 1979.
II.Harmen Jan Sondorp, geb. Apeldoorn 17 juni 1956.
C.Johan Sondorp, geb. Apeldoorn 30 maart 1932, tr. Anna Hoogenboom.
Uit dit huwelijk:
I.Jolanda Sondorp, geb. Apeldoorn 28 maart 1964.
II.Hetty Sondorp, geb. Apeldoorn 17 mei 1965.
D.Gerritje Sondorp, geb. Apeldoorn 4 okt. 1933.
b.Petrus Bernardus Sondorp, geb. Apeldoorn 15 maart 1904, tr. 2 nov. 1928 G.J. Dolman.
Uit dit huwelijk:
I.Jan Sondorp.
II.Gerrie Sondorp.
c.Hendrikje Sondorp, geb. Apeldoorn 27 okt. 1905, verder onbekend.
d.Teunis Sondorp, geb. Apeldoorn 27 juni 1907, tr. Voorst 2 mei 1931 Gerdina Meyerink, geb. 6 nov. 1902.
e.Willem Sondorp, geb. Apeldoorn dec. 1908/jan. 1909, † Zevenhuizen (Apeldoorn) 8 mei 1909.
f.Wibbina Sondorp, geb. Apeldoorn 21 juli 1910, tr. M. de Wilde.
g.Frederik Sondorp, geb. Apeldoorn 3 dec. 1915, koopman, † Apeldoorn 6 mei 1940, ongehuwd.
10.Margrietha Heidelberg, geb. Leek 9 sept. 1874, † Hoogkerk 29 dec. 1958, tr. Leek 18 juni 1898 Sjoert Giezen, geb. Leek 30 nov. 1874, machinist (1898-1900), † Leek 31 maart 1932, zoon van Jan Alberts Giezen en Anje Tuinstra.
Jan Alberts Giezen was een zoon van Annechien Giezen, de schoonmoeder van Jan Heidelberg (IV.2).
Onderstaande gegevens en foto's zijn met dank ontvangen van Janny Giezen.

Jan Albert Giezen (1898-1945)


Wibbina Giezen (1903-1986)


V.l.n.r.: Henderk Giezen (1912-1991), Petrus Bernardus
Giezen (1908-1991) en Anne Giezen (1914-1985)

Uit dit huwelijk:
a.Jan Albert Giezen, geb. Nietap 1 nov. 1898, veehouder, † Buchenwald 21 apr. 1945, tr. Albertje Amsing, dochter van Jelte Amsing en Egberdien Boerema.
Uit dit huwelijk:
A.Jelte Giezen, tr. Annie N.N..
b.kind, geb. en † Nietap 10 okt. 1900.
c.Wibbina Giezen, geb. Hoogkerk 7 apr. 1903, † Groningen 23 juni 1986, tr. Willem Cherard Hoiting, geb. 22 maart 1899, † 20 febr. 1963.
Uit dit huwelijk:
A.Eppie Hoiting.
B.Gretha Hoiting, tr. Ypke Gietema.
Uit dit huwelijk een dochter.
d.Petrus Bernardus Giezen, geb. Hoogkerk 31 maart 1908, † Groningen 15 jan. 1991, tr. Dirkje Amsing, geb. Hoogkerk 13 juni 1913, † Groningen 29 apr. 1998.
Uit dit huwelijk:
A.Sjoert Giezen, tr. Hennie Steenbergen.
B.Jelte Giezen, tr. T. Rozema.
C.Jan Giezen, tr. A. van der Molen.
e.Henderk Giezen, geb. Hoogkerk 2 febr. 1912, † Hoogkerk 21 apr. 1991, tr. Sapke Westerhof.
Uit dit huwelijk:
A.Sjoert Giezen, tr. M. Hasker.
B.Gretha Giezen, tr. W. Bothmer.
C.Margriet Giezen, tr. C. Cetinkay.
f.Anne Giezen, geb. Hoogkerk 8 maart 1914, † Groningen 1 nov. 1985, tr. Trientje Dresselhuis, geb. Nieuweschans 31 maart 1914, † Groningen 23 dec. 2002, dochter van Jan Dresselhuis en Jantje Brander.
Uit dit huwelijk:
A.Sjoert Giezen, geb. Winsum 23 okt. 1943, tr. Groningen 26 nov. 1974 Truus Brandsma, geb. Groningen 1 apr. 1948.
Uit dit huwelijk:
I.Gertrude Jantiene Giezen, geb. Paterswolde 17 okt. 1978.
B.Jan Hendrik Frans Giezen, geb. Winsum 22 nov. 1945, tr. Groningen 21 dec. 1971 Leontine Maria Gemma Jozefa Biegstraaten, geb. Amersfoort 14 okt. 1948, dochter van Leonardus Biegstraaten en Anne Marie Coenen.
Uit dit huwelijk:
I.Leanne Giezen, geb. Groningen 28 mei 1976, tr. in Italië Tim Nobel.
Uit dit huwelijk:
1.Olmo Louis Nobel, geb. Groningen 16 mei 2000.
2.Jonna Nobel, geb. Groningen.
3.Chloë Anne Letta Nobel, geb. Scharmer 23 juli 2008.
C.Eduard Giezen, geb. Winsum 19 aug. 1949.
D.Jantje Margrietha Giezen, geb. Winsum 12 sept. 1951, samenwonend (25 sept. 1976-1 jjuni 1997) met Jitse Fokko Hazenberg, geb. 24 aug. 1949, † Groningen 21 maart 2002, zoon van Hendrik Hazenberg en Jantje van der Veen.
Uit dit huwelijk:
I.Sanne Dagmar Hazenberg, geb. Groningen 4 febr. 1982.

IV.1Rudolf Heidelberg, zoon van Willem Heidelberg (III.1), geb. Groningen 29 okt. 1857, arbeider (1891), likeurstoker (1920), arbeider (1925), † Groningen 5 juli 1934, tr. Groningen 29 nov. 1891 Afien Velthuis, geb. Groningen 1866/1867, † Groningen 8 aug. 1934, dochter van Roelf Velthuis en Swaantje Zuithof.
Uit dit huwelijk:
1.Willem Heidelberg, geb. Groningen 10 sept. 1892, † Groningen 14 okt. 1892.
2.Willem Heidelberg, geb. Groningen 24 aug. 1893, † Groningen 27 dec. 1893.
3.Swaantje Heidelberg, geb. Groningen 4 jan. 1895, tr. Groningen 21 sept. 1916 Klaas Julsing, geb. Groningen 1892/1893, arbeider, zoon van Klaas Julsing en Annetta Frederika Boekholdt.
4.Jan Heidelberg, geb. Groningen 15 dec. 1896, † Groningen 16 jan. 1898.
5.Maria Roelfina Heidelberg, geb. Groningen 13 dec. 1898, tr. Groningen 26 aug. 1920 Hessel Ipema, geb. Groningen 1899/1920, kleermaker, zoon van Matthijs Ipema en Anna Klugkist.
6.Rudolf Heidelberg, geb. Groningen 8 maart 1900.
7.Roelf Heidelberg, geb. Groningen 2 sept. 1901.
8.Willem Heidelberg, geb. Groningen 17 sept. 1903.
9.Jan Heidelberg, geb. Groningen 4 mei 1905, volgt V.1.

IV.2Jan Heidelberg, zoon van Petrus Bernardus Heidelberg (III.3), geb. Leek 23 mei 1867, schoenmaker in de Zoutstraat te Groningen, † Groningen 31 jan. 1944, tr. Groningen 16 sept. 1900 Roelfke Piek, geb. Leek 13 mei 1861, † Groningen 5 febr. 1944, dochter van Sjoert Piek en Annechien Giezen.
Annechien Giezen was de moeder van Jan Alberts Giezen, de schoonvader van Margrietha Heidelberg.Uit dit huwelijk:
1.Pieter Heidelberg, geb. Groningen 1 apr. 1901, volgt V.2

V.1Jan Heidelberg, zoon van Rudolf Heidelberg (IV.1), geb. Groningen 4 mei 1905, kleermaker, tr. Groningen 3 dec. 1925 Jantje Drent, geb. Groningen 1901/1902, dochter van Klaas Drent en Hiltje van der Heide.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
1.Klaas Heidelberg, geb. Groningen febr./maart 1928, † Groningen 18 sept. 1928.
2?Jan Heidelberg, geb. 9 dec. 1932, volgt VI.1.
3.Klaas Rudolf Heidelberg, geb. Groningen 10 juni 1938, † Hoogezand 22 apr. 2008, tr. N.N. Visser.

V.2Pieter Heidelberg, zoon van Jan Heidelberg (IV.2), geb. Groningen 1 apr. 1901, kantoorbediende (1934), magazijnmeester, † Groningen 11 sept. 1958, tr. Groningen 24 mei 1934 Wijpkjen Beuving, geb. Statenzijl (Beerta), dochter van Albert Berend Beuving en Wilhelmina Klos.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Heidelberg, geb. Groningen 1 juni 1938, facility-manager RU Groningen, tr. Groningen 15 apr. 1966 Maria Hillechiena Boer, geb. Groningen 31 mei 1944, Verkoopster, peuterleidster, dochter van Jelle Boer en Geertruida Elisabeth Burghgraef.
Bron: http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/eggens.htm.

VI.1Jan Heidelberg, ? zoon van Jan Heidelberg (V.1), geb. 9 dec. 1932, te Sneek of IJlst, tr. Cornelia Gerdina Hartman, geb. 2 jan. 1934, † 23 febr. 2005, dochter van Jan Hartman en Cornelia van Rossem.
Bron: http://members.ziggo.nl/joosten.paul/Hartman/Jan_Hartman.htm
Uit dit huwelijk:
1.Johanna Cornelia Heidelberg, geb. 6 juli 1956, tr. Jacob Ton, geb. 12 dec. 1948.
Uit dit huwelijk:
a.Rini Ton, geb. 11 juli 1986.
b.Miranda Ton, geb. 7 apr. 1989.
2.Jan Heidelberg, geb. 19 jan. 1959, tr. Jolanda Doorschodt, geb. 6 apr. 1964.
Uit dit huwelijk:
a.Michael Heidelberg, geb. 30 mei 1983.
b.Mariska Heidelberg, geb. 22 juni 1986, tr. Stefan van Aken, geb. 21 nov. 1982.
Uit dit huwelijk:
A.Nova Lynn van Aken, geb. 9 okt. 2008.
3.Edward Heidelberg, geb. 3 aug. 1963, tr. Petra van den Berg.

Heidelberg


I.N.N. Heidenberg* (=? Georg Henneberg, geb. juli 1672, † Esens 20 aug. 1751, tr.? Maria N.N., geb. 1679/1680, † Esens 17 okt. 1769?).
In doopboek Esens vond ik in de periode 1690-1710 geen Heidenberg of Heidelberg; evenmin in de huwelijken aldaar 1678-1744. In de klapper staat dat de Hessische soldaten te Esens meestal ‘auf dem Schloß copuliert’ werden. Betekent dat dat zij elders gevonden kunnen worden?
Begr. Esens 20 apr. 1733 Martien Heichenbeck, musketier, Esens, 70 jr. (geb. ca. 1662).
Begr. Esens 20 aug. 1751 Georg Henneberg, 79 jaar 4 mnd. 3 wk. 6 dagen (geb. juli 1672).
Begr. Esens 17 okt. 1769 Maria Henneberg, weduwe, 89 jaar (geb. ca. 1680).
Wat leeftijden betreft zouden Georg en Maria de ouders van de navolgende kinderen kunnen zijn.
Uit dit huwelijk:
1.Hindrik Heidenberg, volgt II.
2.Tryntje Heidelberg, tr. Groningen 11 mei 1728 Jan Hindrik Stagge, van Osnabrück.
Zie verder ook de genealogie Stagge.
Uit dit huwelijk:
a.Annechien Stagge, geb. Groningen 18 maart, ged. ald. 19 maart 1730 (getuige: Gesina Jurjens, denkelijk Tryntjes zuster).
b.Jurgen Rudolph Stagge, geb. en ged. Groningen 29 aug. 1734.
3.Geesjen Jurriens Heybergh (Gesina Jurriens), van Esens, † na 19 maart 1730, tr. (p.q. Geert van Recken) Groningen, AK 25 mei 1718 Johannes Friben (Frebens), van Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
a.Friederich, geb. Groningen 19 mei, ged. ald. 20 mei 1720.
b.Hermannus, geb. Groningen 15 juli, ged. ald. 18 juli 1722.
c.Anna Margretha, geb. Groningen 11 sept., ged. ald. 15 sept. 1724 (get. Trintjen Jurgens).
d.Johanna Margareta, geb. Groningen 6 nov. 1726, ged. ald. 10 nov. 1726.
4?Anna Maria Heyenborgh, van Andernagh, tr. 1º Talle Derks; tr. 2º (p.q. Abel Geerts) Groningen, MK 2 jan. 1731 Pieter Jonas Wolf, van Bornholm (Dk.).= ? Anna Maria Heidelbergs, tr. Petrus Nellen, militair
Anna Maria Heidelberg is op 2 nov. 1746 te Groningen getuige bij de katholieke doop van Wilhelmina Elisabeth, dochter van Petrus Meermans en Anna Maria Jacobs.
Uit dit huwelijk:
a.Christina, ged. Groningen, Statie Pausgang 9 febr. 1747 (get. Adriana Köneman).


II.Hindrik Heidenberg, van Esens, zoon van N.N. (Georg Henneberg?) (I.), tr. Groningen 14 juni 1729 (‘consent van ’s bruits moeder’) Anna Schönink (Anna Jansen, Maria Schönink), van Groningen.
Hindrick Heydenbergh, van Esens, tr. Groningen, MK 14 juli [juni?] 1729 Maria Schönink van Groningen, p.q. Jannes Frijben (die in 1718 gehuwd was met Geesjen Jurriens Heybergh).
Uit dit huwelijk:
1.Jan Filippus Heidelberg, volgt III.1.
2.Anna Margretha, geb. Groningen 29 juni, ged. ald. 1 juli 1732 (moeder: Anna Schonings; getuige: Geesjen Heidenberg).
3.Rudolf Heidelberg, volgt III.2.
4?Egbert Heidelberg, tr. Aaltje Berends.
Uit dit huwelijk:
a.Bastiaan Heidenberg, geb. Kromme Elleboog, ged. Groningen 27 maart 1767.


III.1Jan Filippus Heidelberg, zoon van Hindrik Heidenberg (II.), geb. Groningen, Kerkstraat, ged. Gronngen, AK 20 nov. 1730 (moeder: Anna Jansen), tr. Elizabeth Hunter, geb. ’s-Hertogenbosch 1839/1840, † Groningen 9 okt. 1826, dochter van Thomas Hunter en Anna N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Thomas Heidelberg, geb. Nieuwstad, ged. Groningen 23 okt. 1771, † denkelijk vóór 3 mei 1786.
2.Isabella Heidelberg, geb. Nieuwstad, ged. Groningen 27 dec. 1772.
3.Anna Heidelberg, geb. Schoolholm, ged. Groningen 10 jan. 1776, denkelijk † vóór 27 nov. 1778.
4.Anna Heidelberg, geb. De Ruit, ged. Groningen 27 nov. 1778, † Groningen 13 juli 1826.
Zij verwekte buiten echt:
a.Lysbeth Heidelberg, geb. Zuiderkuipen, ged. Groningen 1 okt. 1805, † Groningen 1 mei 1805 (als Bettje).
b.Johannes Philippus Heidelberg, geb. Groningen 21 nov. 1812, † Kalkwijk 10 jan. 1904, kleermaker, tr. 1º Sappemeer 21 juni 1851 Hindrika Kraan anders Biezé, geb. Sappemeer 1810/1811, naaister, † Hoogezand 23 mei 1874, dochter van Gerrit Jacobs Kraan anders Biezé en Aaltje Jans van der Veen.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
5.Thomas Heidelberg, volgt IV.


III.2Rudolf Heidelberg, zoon van Hindrik Heidenberg (II.), ged. Groningen 12 dec. 1739 (Kleine Haddingestraat) (moeder: Anna Jans), kleermaker, soldaat in de compagnie guardes van de heer prins erfstadhouder ter deeser provincie repartitie (1776), tr. 1º Groningen 3 apr. 1764 Hendrica Andreas de Vries, van Leeuwarden, † Groningen juli 1775, dochter van Andreas Pieters de Vries en Rebecca Pieters; tr. 2º Groningen (ondertr. ald. 2 nov.) 19 nov. 1776 Anna Hindriks Snijder, van Westerlee (p.q. Bartholomaeus Nacken, neef).
Verhuur lijklakens Martinikerk, 20 juli 1775: ‘Hinderyka de Vries, vrouw van Rudolf Heidelberg, Pelsterstraat. Laken van de Compagniegarde’. Idem, 7 maart 1776: ‘het dogtertien van Ruidolf Heydelbarg in Pelsterstraat. Laken van het kleermakersgilde’.
De stiefvader van Henderica, die optrad als trouwgetuige bij haar huwelijk, was Abraham Nacken. R.A. V a, Veendam: Willem Nacken, vermeld verschillende keren tussen 20 maart, 10 apr. (2?), 24 apr. (3?; één keer met zijn broer Geurt Nacken) en 3 juli 1725.
Uit dit huwelijk, ged. te Groningen, ouders steeds wonend in de Pelsterstraat:
1.Anna Heidelberg, volgt Heidelberg/Hertzinger I.
2.Andreas, ged. 30 jan. 1767.
3.Rebecka, ged. 23 maart 1768.
4.Grietje (Anna Margrita, Magaretha Klazina) Heidelberg, ged. 20 dec. 1769 (als Anna Margrita) , † Groningen 2 febr. 1847, tr. Groningen (ondertr., p.q. Pieter de Vries, oom, 2 febr.) 24 febr. 1799 Jan Pieters de Jonge, van Groningen, geb. Groningen 1778/1777, † Groningen 28 sept. 1816..
Uit dit huwelijk:
a.Pieter Jans de Jonge, geb. Groningen 17 mei 1799, tr. Groningen 7 juni 1821 Margaretha Freni, geb. Amsterdam 4 aug. 1800, dochter van Abraham Arntzen Freni en Johanna Maria Hen.
b.Rudolf, ged. Groningen, MK 26 maart 1802.
c.Bartelt Jans de Jonge, geb. Groningen 6 jan. 1804, tr. Groningen 13 juli 1826 Willemina van den Bos, geb. Groningen 16 nov. 1806, dochter van Willem Jans van den Bos en Tjakje Klaassens.
d.Andries, ged. Groningen, MK 6 apr. 1806 (Oude Kijk in ’t Jatstraat).
e.Wemelina de Jonge, geb. Groningen 1 mei 1808, tr. Groningen 13 aug. 1834 Rutgher Adolf Benthem Sijpkes, geb. Ulrum 27 mei 1811, zoon van Willem Sijpkes en Gerharda Benthem.
f.Hinderika Jans de Jonge, geb. Groningen 16 maart 1810, † Beerta 29 juli 1882, tr. Groningen 15 okt. 1846 Hindrik Fekkes Mees, geb. Groningen 20 maart 1808, zoon van Fekke Jans Mees en Klaasje F. Bol.
g.Hindrik de Jonge, geb. Groningen 30 juli 1815.
5.Hinderika, ged. 4 dec. 1771, † Groningen 9 apr. 1854, tr. Groningen 6 juni 1813 Abraham Hulsebus, geb. Groningen 7 dec. 1770, kuiper, † Groningen 10 febr. 1847, zoon van Hendrik Hulsebus en Hendrikjen Egberts Muntendam.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
6.Andreas, ged. 3 dec. 1773.


IV.Thomas Heidelberg, zoon van Jan Filippus Heidelberg (III.1), geb. Zuiderkuipen, ged. Groningen 3 mei 1786, flankeur (1818), timmerman (1820), timmermansknecht (1821), metselaarsknecht (1824, 1826), lampvuller (1830, 1831), † Groningen 5 maart 1847, tr. Groningen 9 apr. 1820 Geessien Wilkens, geb. Gronigen 12 sept. 1797, arbeidster (1820), dochter van Jan Wilkes en Afijn Marrewits.
Hij was getuige bij het huwelijk van Rudolf Heidelberg (Annazn.) in 1820.
Uit dit huwelijk (de eerste twee kinderen bij huwelijk erkend):
1.Elizabeth Heidelberg, geb. Groningen 13 jan. 1818, † Groningen 20 mei 1897, begr. Zuiderbegraafplaats, tr. Groningen 28 nov. 1844 Alexander de Roos Klugkist, geb. Groningen 1 nov. 1816, kleermaker, † Groningen 24 febr. 1865, zoon van Alexander Klugkist en Geertje Renzes.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
a.Alexander Klugkist, geb. Groningen 17 maart 1845, † Groningen 12 juli 1846.
b.Alexander Klugkist, geb. Groningen 19 okt. 1847, † Groningen 14 apr. 1850.
c.Aaffien Klugkist, geb. Groningen 26 maart 1850, † Groningen 25 juni 1874, begr. Zuiderbegraafplaats, ongehuwd.
d.Alexander Klugkist, geb. Groningen 12 maart 1852, † Groningen 10 febr. 1859.
e.Tobias Klugkist, geb. Groningen 21 nov. 1854, klerk, † Groningen 24 febr. 1930, tr. Groningen 17 febr. 1881 Grietje Bosch, geb. Groningen 4 okt. 1857, † Groningen 10 nov. 1911, dochter van Bernardus Joannes Dominicus Bosch en Frederika Wilhelmina Asman.
f.Jacob Hillebrand Klugkist, geb. Groningen 1 jan. 1861, † Groningen 14 sept. 1863.
2.Aaffien Heidelberg, geb. Groningen 10 maart 1820, † Groningen 14 jan. 1870, tr. Groningen 11 aug. 1842 Hendrik Sijbes Stavorinus, geb. Dokkum 10 febr. 1817, militair, zoon van Sijbe Jans Stavorinus en Marijke Hindriks Scholtes.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
a.Thomas Stavorinus, geb. Groningen 28 okt. 1843, kantoorbediende, tr. Arnhem 6 nov. 1878 Ernestina van Beek, geb. Apeldoorn 1865/1866, dochter van Jan van Beek en Teunisjen Hendriks.
b.Jan Hendrik Stavorinus, geb. Groningen 9 jan. 1851, schippersknecht, † Wildervank 29 dec. 1924, tr. Groningen 14 okt. 1880 Frouwke Knigge, geb. Nieuwe Pekela 28 okt. 1843, dochter van Jan Hindriks Knigge en Vrouwke Pyters Dieterman.
Bron: http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=hennysavenije&lang=nl;p=jan+hendrik;n=stavorinus.
3.Johannes Filippus Heidelberg, geb. Groningen 23 nov. 1821, † Groningen 3 juni 1867.
4.Jan Heidelberg, volgt V.
5.Anna Christina Heidelberg, geb. Groningen 22 mei 1826, † Groningen (30) juli 1827.
6.Anna Heidelberg, geb. Groningen 28 febr. 1830, tr. Beverwijk 15 maart 1857 Johannes Bakker, geb. Beverwijk 1828/1829, arbeider, zoon van Christiaan Bakker en Grietje Tuin.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Johannes Philippus Bakker, geb. 1861/1862, arbeider, † Amersfoort 5 mei 1916, tr. 1º Graft 13 mei 1883 Diewertje Ridder, geb. Graft 1855/1856, dochter van Cornelis Ridder en Aafje Bos; tr. 2º Aafje Brugge.
b.Gezina Bakker, geb. Beverwijk ca. 1864, tr. 1896 Cornelis Conijn
Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-raam/I33079.php.
7.Hindrik Heidelberg, geb. Groningen 27 dec. 1831, † Groningen 12 apr. 1892.


V.Jan Heidelberg, zoon van Thomas Heidelberg (IV.), geb. Groningen 29 sept. 1824, steenhouwer, † Drachten 1 nov. 1867, tr. Groningen 2 aug. 1846 Elizabeth Ferdinand Folaarts, geb. Groningen 12 juni 1822, † Groningen 9 febr. 1896, dochter van Aafje Folaarts.
Uit dit huwelijk:
1.Gezina Heidelberg, geb. Groningen 30 juli 1849, † Groningen 19 aug. 1925, tr. Groningen 20 mei 1883 Antonie du Bois, geb. Ulrum, schoenmaker, zoon van Benedictus Johannes du Bois en Bibiana Maria Wolkens.
2.Alida Heidelberg, geb. Groningen 30 jan. 1859, † Groningen 6 febr. 1917, tr. Groningen 26 nov. 1882 Andreas Jacobus Vos, geb. Groningen, schilder, zoon van Joannes Geerts Vos en Anna Catharina Verstok.
3.Thomas Christoffer Heidelberg, geb. Groningen 5 febr. 1864, † Groningen 11 aug. 1865.
4.Thomas Christoffer Heidelberg, volgt VI.


VI.Thomas Christoffer Heidelberg, zoon van Jan Heidelberg (V.), geb. 1866/1867, schrijnwerker, meubelmaker, † Groningen 21 febr. 1945, tr. Groningen 20 sept. 1891 Katharina Johanna Elisabeth Kloosterhuis, geb. 1875/1876, † Groningen 8 febr. 1932, dochter van Hermannus Augustinus Thomas Kloosterhuis en Bibiana Geertruida Theresia Omlo.
Uit dit huwelijk:
1.Johannes Lambertus Hermannus Heidelberg, geb. Groningen 1892/1893, kleermaker, tr. Groningen 22 aug. 1927 Gezina Catharina Maria Holthuis, geb. Oude Pekela 1894/1895, dochter van Fokas Josephus Holthuis en Catharina Maria Schleumer.
2.Sebina Johanna Maria Heidelberg, geb. Groningen 28 okt. 1894, † Groningen 31 maart 1895.
3.Hermannus Augustinus Thomas Heidelberg, geb. Groningen 2 juli 1896, † Groningen 7 sept. 1919.
4.Thomas Christoffer Heidelberg, geb. Groningen 29 jan. 1899, † Groningen 27 juli 1923, R.K.
5.Elizabeth Alida [of Maria?] Heidelberg, geb. Groningen 11 aug. 1900, † Groningen 27 juli 1901.
6.Alida Elizabeth Maria Heidelberg, geb. 20 juli 1902, perser, † Groningen 15 maart 1983, tr. Groningen 30 juli 1934 Jacobus Berend Oosterhof, geb. Groningen 1906/1907, perser (1934), † 16 juli 1969, zoon van Hendrik Oosterhof en Magretha Scholten.
Uit dit huwelijk:
a.(Henk) Oosterhof, tr. (Henny) Schuiling.
b.(Thom) Oosterhof, tr. (Miep) van Rutten.
7.J.H. Heidelberg, † na 15 maart 1983.
8.Martinus Joseph Heidelberg, geb. Groningen 1 apr. 1904, † Groningen 2 aug. 1910.
9.Johannes Maria Heidelberg, geb. Groningen 6 febr. 1906.

Heidelberg II


I.Aylke Jurjens, van Winschoten, tr. (ondertr. Winschoten 8 apr. 1731) Elisabeth Hindriks, van Scheemda.
Wellicht is hij geb. en ged. Zuidbroek 8 maart 1709 als Aeylko Pieters, zoon van Jurjen Aeylckes (zoon van Aylcko Peters en Bouwe Jurriens) en Anne Jans, maar de herkomst van Winschoten bij zijn huwelijk is hiermee in tegenspraak en buiten de naamsovereenkomst zijn er geen aanwijzingen voor deze relatie.
Uit dit huwelijk, o.a.:


II.Jurrien Ailkens, ged. Winschoten 30 maart 1732, van Scheemda, tr. Scheemda (ondertr. ald. 21 nov. 1762) Hindrikje Lubberts, van Boven Pekela.
Uit dit huwelijk, o.a.:


III.Johannes Jurjens Heidelberg, ged. Winschoten 4 mei 1770, kleermaker, landgebruiker, † Nieuwe Pekela 10 mei 1839, tr. Martje Jans Nap, geb. Noordbroek ca. 1748, † Noordbroek 12 dec. 1844 (oud 95 jaar).
De geboorteplaats van Johannes blijkt uit de volkstelling van 1829, volgens welke Johannes Heidelberg toe 60 jaar oud was en geboren te Winschoten. Hij was toen woonachtig aan Zuidkant nr. 334 te Nieuwe Pekela, tezamen met Jurjen Heidelberg, 35 jaar, Johanna Jacobs van Dijk, geb. Noordbroek, 15 jaar, en Martje Nap, geb. Noordbroek, 84 jaar. Bron: http://www.wikipekela.nl/doku.php?id=nieuwe_pekela_-_volkstelling_1829 (met dank aan Gera Reiling).
Uit dit huwelijk:
1.Jurjen Johannes Heidelberg, geb. Noordbroek 20 mei 1795, volgt IV.
2.Hinderika (Rika) Johannes Heidelberg, ged. Noordbroek 9 juni 1799, tr. Johan Rudolf Borchelt (Borgchel, Borchel), geb. Bramsche, kleermaker, zoon van Hermann Heinrich Borchelt en Anna Maria Schutte.
Uit dit huwelijk:
a.Martje Borchelt, geb. Slochteren 2 okt. 1821, tr. 1º Egbert Lanting; tr. 2º Odoorn 9 nov. 1866 Hendrik Arends, geb. Oldendorp (D) 1802/1803, zoon van Filip Arends en Anna Margaretha Fokkens, weduwnaar van Egbertien Harms.
Bij dit huwelijk werden vier kinderen gewettigd.
b.Niesij Borchelt, geb. Slochteren 6 nov. 1825, † Klijndijk 7 okt. 1912, tr. Odoorn 5 mei 1852 Roelf Boelens, geb. Gasselte 24 febr. 1822, † vóór 1912, zoon van Grietje Boelens.
c.Harmannus Borgchel, geb. Slochteren 23 jan. 1828, † Sleen 1 maart 1882, tr. 1º Odoorn 17 febr. 1853 Jantje de Groot, geb. Veendam 27 sept. 1832, † Exloërveen 8 aug. 1865, dochter van Meimpt Berends de Groot en Narchien Pieters Gankema; tr. 2º Odoorn 6 aug. 1870 Jantje Steegen, geb. Roden 7 sept. 1832, † Sleen 4 apr. 1886, dochter van Roelf Alders Steegen en Jantien Stevens Sinninge.
Bij het tweede huwelijk werd één kind gewettigd.
d.Anna Maria Borchel, geb. Slochteren 19 (18?) juni 1830, † Valtherveen 28 nov. 1869, tr. Odoorn 28 apr. 1853 Abel Postema, geb. Leek 9 jan. 1829, zoon van Abel Abels Postema en Grietje Derks Hollander.


IV.Jurjen Johannes Heidelberg, zoon van Johannes Jurjens Heidelberg (III.), geb. Noordbroek 20 mei 1795, landbouwer, † Nieuwe Pekela 1 juli 1870, tr. Nieuwe Pekela 1 sept. 1832 Regina Maria Borchelt (Borchel, Borchgeld), geb. Bramsche (D) 3 febr. 1805, † Groningen 14 nov. 1885, dochter van Hermann Heinrich Borchelt en Anna Maria Schutte.
Uit dit huwelijk:
1.Martje Heidelberg (zoon), geb. Nieuwe Pekela 1831/1832, tr. Nieuwe Pekela 2 aug. 1860, tr. Grietje Boeringa, geb. Nieuwe Pekela 1832/1833, dochter van Harm Tekes Boeringa en Hillechien Frideriks Bijholt.
2.Anna Maria Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 1832/1833, tr. Nieuwe Pekela 30 juni 1859 Berent Nijmeijer, geb. Borger 1826, timmerman, zoon van Roelof Nijmeijer en Roelina Albers.
Uit dit huwelijk:
a.Rolina Nijmeijer, geb. Nieuw-Dordrecht 29 mei 1860.
b.Jerina Nijmeijer, geb. Nieuw-Dordrecht 27 jan. 1864.
c.Roelof Nijmeijer, geb. Nieuw-Dordrecht 12 apr. 1866.
d.Marten Nijmeijer, geb. Nieuw-Dordrecht 30 nov. 1868.
3.Johanna Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 8 juni 1837, † Gasselte 3 maart 1861, tr. Nieuwe Pekela 10 nov. 1859 Albert Eefting, geb. Emmen 1831, † na 1861, landbouwer, zoon van Berend Eefting en Anna Vreriks.
Uit dit huwelijk:
a.Anna Johanna Eefting, geb. Gasselterboerveenschemond 18 febr. 1861.
b.N.N. Eefting, † (Gasselte) 1861.
4.Harmannus Heidelberg, volgt V.


V.Harmannus Heidelberg, zoon van Jurjen Johannes Heidelberg (IV.), geb. Nieuwe Pekela 10 apr. 1842, timmerman, landbouwer, † Nieuwe Pekela 29 okt. 1918, tr. Nieuwe Pekela 17 okt. 1872 Jantje Landlust, geb. Nieuwe Compagnie 24 febr. 1849, † Nieuwe Pekela 2 juni 1931, dochter van Gerrit Fekkes Landlust en Aaltje de Raad.
Bron: http://www.perger.nl/index.php?Familie_foto%26%2339%3Bs:Heidelberg_Harmannus_%26amp%3B_Landlust_Jantje%23CMSimple_hide%23.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 1873/1874, † Onstwedde 28 aug. 1920, tr. Wildervank 11 mei 1903 Berend Meijer, geb. Nieuwe Pekela 1876/1877, fabrieksarbeider, zoon van Koert Meijer en Annechien Bijholt.
2.Aaltje Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 1874/1875, † Nieuwe Pekela 3 sept. 1876.
3.Gerrit Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 1877/1878, † Nieuwe Pekela 26 sept. 1879.
4.Aaltje Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 1879/1880, † Nieuwe Pekela 5 okt. 1881.
5.Aaltje Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 28 apr. 1882, † Nieuwe Pekela 8 mei 1928, tr. 1º Nieuwe Pekela 26 sept. 1907 Klaas Tiktak, geb. Nieuwe Pekela 28 okt. 1878, † Nieuwe Pekela 20 dec. 1910, zoon van Johannes Tiktak en Menje de Boer; tr. 2º Nieuwe Pekela 27 nov. 1913 Hendrik Hamster, geb. Bellingwolde 19 dec. 1887, arbeider, † Stadskanaal 14 nov. 1981, zoon van Geert Hamster en Hilkea Leemhuis.
6.Jurriena Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 27 maart 1884, tr. Den Ham 29 mei 1914 Willem Schippers, geb. Den Ham 1880/1881, veenarbeider.
Uit dit huwelijk:
a.Grietje Schippers, tr. 15 febr. 1945 Willem Nieboer, geb. 18 aug. 1917, zoon van Arend Nieboer en Antje van Klinken.
Bron: http://home.planet.nl/~niebo223/GenNieboer.htm
b.Levenloos geboren kind, geb. en † Vroomshoop 22 aug. 1918.
7.Gerritje Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 1885/1886, tr. Nieuwe Pekela 4 juni 1908 Jan Potjewijd, geb. Nieuwe Pekela 1871/1872, zoon van Geert Potjewijd en Grietje Bosker.
8.Anna Maria Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 16 juli 1887, † Emmen 12 juni 1974, tr. Nieuwe Pekela 20 dec. 1911 Roelof Reiling, geb. Gasselternijveen 13 mei 1883, landbouwer, † Emmen 24 nov. 1977, zoon van Jannes Reiling en Lammechien Forsten.
Uit dit huwelijk:
a.Jannes Reiling, geb. Borger 1912/1913, † Emmen 23 febr. 1939.
9.Gerrit Heidelberg, geb. Nieuwe Pekela 1890/1891, † Nieuwe Pekela 16 febr. 1892.
10.kind, geb. en † Nieuwe Pekela 2 juni 1892.
11.Roelof Heidelberg, volgt VI.


VI.Roelof Heidelberg, zoon van Harmannus Heidelberg (V.), geb. Nieuwe Pekela 1888/1889, landbouwer, tr. Den Ham 5 juni 1914 Geertje Oosterveen, geb. Meppel 15 febr. 1891, dochter van Willem Oosterveen en Harmina Beuter.
Bron: http://www.perger.nl/index.php?Familie_foto%26%2339%3Bs:Heidelberg_Roelof_%26amp%3B_Oosterveen_Geertje%23CMSimple_hide%23
Uit dit huwelijk:
1.Hermina Heidelberg, tr. vóór 1946 Jan Hendrik Kamphuis.
2.kind, geb. en † Daarlerveen 31 dec. 1923.
3.Maria Heidelberg.
4.Willem Heidelberg, tr. (Bergentheim?) 21 nov. 1950 Grietje Dijkstra
5.Roelof Heidelberg, geb. Emmen 4 maart 1928, † Emmen 25 juni 1929.
6.Aaltje Heidelberg, geb. Nieuw Amsterdam 4 mei 1930, tr. Hardenberg 29 okt. 1954 Roelof Jan Reiling, geb. Bergentheim 19 nov. 1928, chef alg. zaken gemeentesecretarie Aalten, zoon van Egbert Reiling en Roelfien van der Veen.
7.Roelof Heidelberg, geb. Emmen 12 juli 1931, † Emmen 26 nov. 1931.
8.Harman Heidelberg, volgt VII.


VII.Harman Heidelberg, zoon van Roelof Heidelberg (VI.), † Hardenberg 2 juni 1998, tr. Egberdina van der Velde, geb. 18 juli 1919, † Bosch en Duin, Zeist 11 febr. 2005.
Uit dit huwelijk:
1.Roelof Heidelberg, volgt VIII.


VIII.Roelof Heidelberg, zoon van Harman Heidelberg (VII.), geb. Bergentheim, Hardenberg 19 dec. 1945, † Hardenberg 8 mei 1997, tr. Rotterdam 25 nov 1968 Adriana Helena Krabbendam, dochter van Bastiaan Krabbendam en Henriette Petronella Willebrands.
Bron: http://home.solcon.nl/hans.dehaan/index3.html?/hans.dehaan/CFTree/index11.html
Uit dit huwelijk:
1.Petra Erine Heidelberg, tr. Jack Breukelman.
Uit dit huwelijk:
a.Alisa Heleen Breukelman.
b.Gerrit Jan Breukelman.
c.Jael Joshua Breukelman.
2.Yvonne Liesbeth Heidelberg, tr. Gerrit Jan Huisman, zoon van Hendrik Huisman en Aaltien Holtvluwer.
Uit dit huwelijk:
a.Danny Roelof Huisman.
b.René Huisman.
c.Myrthe Talitha Huisman.
3.Harman Bastiaan Heidelberg, tr. Inge Gerrits.
Uit dit huwelijk:
a.Kevin Heidelberg.
b.Michelle Heidelberg.
c.Jannita Heidelberg.

Heidelberg - Diversen


I.Jacob van Heidenbergh, geb. ca. 1645?, tr. Maria Vechneri.
Uit dit huwelijk:
1.Conradus, ged. Groningen, NK 5 sept. 1673 (Herestraat).
2.Catharina Jacobs van Heydenbergh, te Scheemda, tr. Hoogezand (ondertr. Scheemda 29 maart) 26 apr. 1696 Geert Harmens, van Hoogezand.

I.Eelse Reiners, van Opende, geb. 1730/1731, schoolmeester te Akkerwoude, † Bergum 2 jan. 1809, tr. Veenwouden 15 apr. 1754 Wiebkjen Ruurds, van Bergum.
Uit dit huwelijk:
1.Reiner, ged. Akkerwoude 2 maart 1755.
2.Tryntje Aelzes Heidelberg, ged. Veenwouden 25 apr. 1756, † Dantumadeel 21 febr. 1831, weduwe.
3.Foektjen Elzes Heidelberg, van Bergum, geb. 21 jan., ged. Veenwouden 19 maart 1758tr. Niezijl 21 sept. 1783 Pieter Luitjens van Weperen.
4.Hiltje Eelses Heidelberg, geb. 4 aug., ged. Veenwouden 19 maart 1758, tr. Wichman Wybes.
Uit dit huwelijk:
a.Baukje Wichmans, geb. 1779/1780, † Tietjerksteradeel 30 maart 1822, tr. ...
5.Eelkje, geb. 9 apr. 1762, ged. Veenwouden 24 febr. 1764.
6.Elisabeth Eelses Heidelberg, geb. geb. 25 juli 1764, ged. Veenwouden 28 febr. 1766, † Tietjerksteradeel 19 jan. 1842, tr. Pieter Hendriks Venema.
Uit dit huwelijk:
a.Eelze Pieters Venema, geb. Bergum 1797/1798, tr. Tietjerksteradeel 24 mei 1823 Eltje Sakes Antonydes, geb. Grootegast 1801/1802, dochter van Sake Floris Antonides en Martje Arjens.

I.Henri Heidelberg, (geb. ca. 1760), tr. Elisabetha Holzkamp.
Uit dit huwelijk:
1.Henri François Heidelberg, geb. Kempen 5 okt. 1783, tr. Kessel 7 apr. 1807 Marie Elisabeth Plucken, geb. Bruggen, dochter van Jean Plucken en Josephe Holz.

I.Adriana Heidelbergen, tr. Groningen 27 maart 1808 Jan Mulder.

I.Janna Lulofs Heidelberg, (geb. ca. 1790), tr. Johann Heinrich van Doorn.
Uit dit huwelijk:
a.Elske van Doorn, geb. Emden (D) 6 okt. 1817, tr. Groningen 27 mei 1849 Hindrik Klaassens, geb. Groningen 16 okt. 1817, zoon van Klaas Hindriks en Grietje Sijmens.

I.Gezina Heidelberg, anders Geessien Hindriks Benthem of Benting, dochter van Hindrik Beerends Benthem en Martje Jans, tr. Nieuwolda 29 mei 1813 Jacob Stoffers van Dijk, zoon van Marieke Stoffers, arbeidster..
Uit dit huwelijk:
a.Stoffer van Dijk, geb. Termunten 20 okt. 1827, grofsmid, † Exloërveen 21 juli 1874, tr. Henderkien ter Veen, † na 1874.

I.Jan Heidelberg, [? zoon van Frits Heidelberg (II.1), geb. 12 dec. 1820?], koperslager, tr. Anna Catharina Smit.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Hendrina Heidelberg, geb. Amsterdam 1845/1846, tr. Alkmaar 30 okt. 1872 Wilhelmus Fredrik Lindeman, geb. Amsterdam 1842/1843, pakhuisknecht, † , zoon van Wilhelmus Fredrik Lindeman en Andria Frederika Bangert.
2.Jan Heidelberg, geb. Amsterdam 1849/1850, volgt II..
3.Anna Hendrina Heidelberg, geb. Amsterdam 1852/1853, tr. Amsterdam 16 febr. 1876 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Amsterdam 19 sept. 1889, vonnis Rb. Amsterdam 20 juni 1889) Jacob Adriaan Kroese, geb. Amsterdam 1844/1845, suikerbakker, † , zoon van Jan Carel Kroese en Jannetje Zandrok.
4.Gerrit Willem Heidelberg, geb. Amsterdam 1856/1857, † Breukelen-Nijenrode 24 okt. 1878.

II.Jan Heidelberg, zoon van Jan Heidelberg (I.), geb. Amsterdam 1849/1850, koperslager, tr. Amsterdam 6 mei 1874 Wilhelmina Margaretha Weeling, dochter van Hendrik Weeling en Hendrina Eva Meijer.
Uit dit huwelijk:
1.Anna Catharina Heidelberg, geb. Amsterdam 1874/1875, tr. Amsterdam 6 juli 1898 Johannes Gerhardus Stegwee, geb. Amsterdam 1875/1876, smid, † , zoon van Johannes Georg Cornelis Stegwee en Jacoba Schmidt.
2.Wilhelmina Margaretha Heidelberg, geb. Amsterdam 1879/1880, tr. Amsterdam 22 mei 1903 Wilhelmus Gerardus Ruijtenaar, geb. Amsterdam 1862/1863, ambtenaar, † , zoon van Johannes Isac Ruijtenaar en Antonetta Johanna Hennings.
3.Karel Heidelberg, geb. Amsterdam 1883/1884, kantoorbediende, tr. Alkmaar 11 sept. 1912 Johanna Margareta Glinderman, geb. Oostburg 1885/1886, † Apeldoorn 11 jan. 1950, dochter van Nicolaas Glinderman en Arendje Cornelia Mijs.

I.Heitz Joseph, tr. Hendelgen.
Uit dit huwelijk:
1.Anna Theresia Heidelberg, anders Anna Maria Josepha van Heidelberg, geb. Schenkeschans 1784/1785, † Groningen 13 jan. 1849, tr. Harm Christiaan Wolff, geb. Mannheim 1776/1777, zoon van Benjamin Wolf en Berendina.
Uit dit huwelijk:
a.Hartog Wolff, geb. Amersfoort 28 mei 1806 [of 11 maart 1801], † Paterswolde 2 okt. 1880, tr. 1º Groningen 12 okt. 1826 Margien Brugsema, geb. Groningen 29 maart 1803, dochter van Albert Brugsema en Geesje Jannes Poppes; tr. 2º Eelde 19 nov. 1845 Henderika Johanna Wilhelmina Speckman, geb. 1821/1822, † na 1880, dochter van Herman Arnold Willem Speckman en Hermanna Jakoba Pothoff.

I.Geertje Geerdes Heidelberg, (geb. ca. 1845), tr. Jan Geerds Gras.
Uit dit huwelijk:
a.Lükkebina Gras, geb. Ihrhove/Patersweg (D) 1871/1872, † Oudezijl 19 nov. 1947, tr. Beerta 20 apr. 1895 Jogchem Harm Smook, geb. Oudedijk 1870/1871, zoon van Jogchem Harms Smook en Rika Luppes Swart.

I.Derk Heidelberg, geb. Zwolle 1729/1730, kostgever (1820), † Deventer 26 dec. 1820 (90 jaar), tr. 1º`Harmina Bolleman, † ; tr. 2º Grietjen van der Meer (Grietjen Jansen), geb. Groningen 1849/1850, † Deventer 9 nov. 1834.
Uit dit huwelijk, o.a.:
1.Jan Heidelberg, geb. Deventer 13 sept. 1768, dagloner, † Deventer 21 febr. 1833, tr. 1º Grietje van Gelder, geb. 1780/1781, † Deventer 18 sept. 1814; tr. 2º Deventer 4 apr. 1816 Hendrina Dolderman, geb. Rijssen 27 febr. 1782, dochter van Teunis Dolderman (anders Dependal) en Jenneken Eelderink.
Uit het eerste huwelijk nageslacht.


Hertzinger - Diversen


I.Pieter Josuas Hertzinger (Herzinger, Hersinger), geb. 1771/1772, † Haskerland 26 nov. 1826, had een relatie met Grietje Roukes Joustra.
Uit deze relatie, geb. te Haskerland: Josua (1813), Hendrik (1815), Marijke (1818), Rouke (1822), Rinze (1824)


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 9 jan. 2023
Naar begin van de pagina