Genealogie Alma
Inleiding

De geregelde stamreeks vangt aan met Bebbe Lamberts (A I.), gehuwd in 1696 te Westernieland en afkomstig uit Kloosterburen. Hoogstwaarschijnlijk is hij een kleinzoon van Bebbe Wildricks (B II.2) die vijftig jaar daarvóór als koster en schoolmeester aldaar voorkomt, maar of hij een grootvader van moeders- of van vaderszijde was, is nog niet bekend. De naam Bebbe is buiten de na te noemen personen niet in de provincie Groningen aangetroffen. De genealogie Alma wordt gevolgd door een fragmentgenealogie van Bebbe Wildricks en zijn familie.
De achternaam Alma werd in 1811 aangenomen door Bette Lammerts (A IV.) naar de boerderij en voormalige borg onder Bedum van die naam, waarvan hij op dat moment eigenaar was.


A. Genealogie Alma

I.Bebbe Lamberts, hoogstwaarschijnlijk kleinzoon van Bebbe Wildricks (B II.2), bij zijn huwelijk in 1696 afkomstig uit Kloosterburen, † vóór 14 mei 1718, tr. Westernieland 25 mei 1696 Martje Peters, van Westernieland, † kort vóór 14 mei 1718.
Uit dit huwelijk:
1.Lammert Bebbes, ged. Westernieland 17 jan. 1697.
2.Bette Bebbes, volgt II..

II.Bette Bebbes, zoon van Bebbe Lamberts (I.), ged. Westernieland 8 sept. 1700, landbouwer op het Houweel (Ploegersma) te Pieterburen, later te Den Andel, † Den Andel 19 maart 1750, tr. 1º Saaxumhuizen 5 nov. 1724 Grietje Pieters, † 1725/1727; tr. 2º 1725/1727 Tryntje Wolters, † vóór 1733; tr. 3º Pieterburen 1 febr. 1733 Grietje Jans, † na 1767, dochter van Jan Benes en Tryntje Claassen, en weduwe van Jan Garmts.
Prov. Gr. courant: 'De ptocureur [sic] Smit in qlté. gedenkt op Vrijdag den 14 Mei 1762 ten Huyze van de Wed. ...rgerveld in de Gouden Roemer te Groningen 's avonds om 4 uur bij Strijkgeld te verkopen [...] VI. 3 jucken vrij land in Den Andel gelegen, wordende bij Bete Betes wed. gebruykt; [...] Alles breeder in de Aanslaagen Biljetten gespecificeert.
Uit het eerste huwelijk:
1.Lammert Bettes, ged. Westernieland 4 maart 1725, † vóór 1727.
Uit het tweede huwelijk:
2.Lammert Bettes, volgt III.
Uit het derde huwelijk:
3.Aafke Bettes, ged. Pieterburen 21 febr. 1734, † na 1785, tr. Den Andel 21 sept. 1755 Harm Harms, van Warfhuizen, † na 1785.
Harm N.N., waarschijnlijk te Warfhuizen, vader van:
a.Harm Harms, tr. Aafke Bettes.
b.Jan Harms, † na 1785.
c.Sara Harms, tr. 1° Stinus Reinjes; tr. 2° Warfhuizen 13 aug. 1752 Jacob Klaassen, † 1766.
Uit het eerste huwelijk:
a.Renje Augustinus, ged. Warfhuizen 15 mei 1746, tr. Geertruid Willems.
Uit het tweede huwelijk:
b.Harmke, ged. Warfhuizen 24 sept. 1752.
c.Harm Jacobs Drenth, ged. Warfhuizen 1 juli 1756, schipper, † Groningen 1 maart 1823, tr. (ondertr. Pieterburen 23 jan. 1785) Grietje Jacobs, van Pieterburen.
Bij het huwelijkscontract van Harm Jacobs en Grietje Jacobs (Pieterburen 7 jan. 1785) zijn aan bruidegomszijde aanwezig Renje Augustinus en Geertruit Willems, halfbroer en aangetrouwde halfzuster, Jan Harms, oom, Harm Harms en Aafke Bettes, oom en aangetrouwde moei.
Uit dit huwelijk kinderen Sara, Jacob, Jantje, Annegien en Jan.
d.Claas, ged. Warfhuizen 9 nov. 1760.
e.Claes, ged. Warfhuizen 2 nov. 1766 (postuum).
Uit dit huwelijk stamt het geslacht Andelbeek.
4.Martje Bettes, ged. Pieterburen 29 jan. 1736, † Midwolda 7 maart 1807 (ten huize van haar nicht Antje Harms en dier man Harm J. Kok, zonder kinderen, naalatende neeven en nigten), tr. Uithuizen 30 apr. 1775 Hindrik Arends, geb. Onderdendam, 'op de Bult', ged. Onderwierum 7 mei 1722, bij zijn eerste huwelijk afkomstig van Menkeweer, timmerman, begr. Uithuizen 4 nov. 1789, zoon van Arent Jacobs en Dievertje Hindriks, weduwnaar van (tr. Menkeweer 14 nov. 1744) Eilke Jacobs, begr. Uithuizen 15 dec. 1769.
Uit dit huwelijk:
a.Grietje, ged. Uithuizen 5 mei 1776, † vóór 1807.
Op 29 juni 1782 wordt 'Hindrik Arents dochter, diaconie' begraven te Uithuizen. Dit kan ook een dochter uit diens eerste huwelijk betreffen.
b.Arend Hindriks, ged. Uithuizen 16 aug. 1778, begr. Uithuizen 9 febr. 1803.
5.Jan Benes, ged. Den Andel 26 okt. 1738, † Den Andel 22 dec. 1749.
6.Maria Bettes, ged. Den Andel 22 okt. 1741, † Den Andel 17 juni 1752.

III.Lammert Bettes, zoon van Bette Bebbes (II.), ged. Pieterburen 20 juli 1727, † Noordwolde 31 juli 1789, landbouwer te Noordwolde, diaken en ouderling aldaar, tr. Noordwolde 16 dec. 1764 Anje Olcherts, ged. Uithuizen ca. 1733, † Noordwolde 3 febr. 1785, dochter van Olchert Jans en Aaltje Klaassens.
Uit dit huwelijk:
1.Tryntje Lammerts, ged. Noordwolde 29 mei 1768, † vóór 1789.
2.Bette Lammerts Alma, volgt IV.

IV.Bette Lammerts Alma, zoon van Lammert Bettes (III.), geb. Noordwolde 8 febr., ged. ald. 11 febr. 1770, † Zuidwolde 6 apr. 1855, landbouwer te Noordwolde (1793-1805), daarna op Alma te Bedum (1805-1845), beëdigd taxateur in Innersdijk, gemeenteraadslid, adjunct-burgemeester (1812), tweede, later eerste assessor der gemeente Bedum, rentenier, † Zuidwolde 6 apr. 1855, tr. 1º Noordwolde (huwelijkscontract Bedum 17 juli) 19 juli 1795 Tryntje Klaassens, ged. Westerdijkshorn 20 mei 1764, † Bedum 28 jan. 1813, dochter van Klaas Freerks en Martje Gosses; tr. 2º Bedum 11 sept. 1813 Elisabeth Jans Kruizinga, geb. Wierum 3 apr., ged. ald. 4 apr. 1790, † Bedum 29 jan. 1818, dochter van Jan Wichers Kruizinga en Gebke Fybes; tr. 3º Bedum 2 juni 1832 Martje Jans Kruizinga, geb. Wierum 20 aug., ged. ald. 3 sept. 1786, † Bedum 14 jan. 1840, zuster van de voorgaande en weduwe van Jan Pieters Timmer.

Boerderij Alma te Bedum


Uit dit huwelijk:
1.Lammert Bettes, ged. Noordwolde 1 okt. 1795, † Noordwolde 12 okt. 1795.
2.Anje Bettes, ged. Noordwolde 1 okt. 1795, † Noordwolde 23 dec. 1795, tweeling met de vorige.
3.Lammert Bettes Alma, volgt V.1.
4.Anje Bettes Alma, ged. Noordwolde 10 maart 1798, † Zuidwolde 25 febr. 1870, tr. Bedum 19 febr. 1821 Jan Fokkes Oosterhof, ged. Bedum 8 maart 1795, landbouwer te Zuidwolde, † Zuidwolde 19 febr. 1870, zoon van Fokke Pieters Oosterhof en Aaltje Jans Koning.
Uit dit huwelijk nageslacht Oosterhof.
5.Klaas Bettes Alma, ged. Noordwolde 27 apr. 1800, landbouwer te Bellingeweer, † Winsum 6 febr. 1848, tr. Winsum 18 maart 1847 Lysabeth Obbes Vink, ged. Winsum 18 nov. 1800, † Winsum 14 dec. 1849, dochter van Obbe Derks Vink en Grietje Ewolds Wester, en weduwe van Hindrik Egberts Homan.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
6.Jan Bettes Alma, volgt V.2.
7.Martje Bettes Alma, geb. Noordwolde 26 maart 1805, † Groningen 14 juli 1847, tr. Bedum 28 apr. 1832 Jan Eltjes Reinders, geb. Bedum 5 juli 1801, broodbakker te Noorderhogebrug (1833), koopmansknecht (1845), zolderknecht (1846), arbeider (1842), † Groningen 16 dec. 1846, zoon van Eltje Reinders en Hendrikje Jans Kollenberg.
Uit dit huwelijk:
a.Hindrikje Reinders, geb. Noorderhogebrug 22 juli 1833, † Groningen 12 juli 1874, tr. Groningen 14 mei 1854 Berent Noorman, geb. Bedum 16 maart 1824, schuitenvaarder, later stoombootkapitein, † Groningen 24 juni 1893, zoon van Harmannus Berents Noorman en Elsien Siewerts Schultinga; hij hertr. Slochteren 20 mei 1880 Hielke Geurts Gerringa, geb. Slochteren 25 juli 1850, † Slochteren 1 juli 1917, dochter van Gerrit Steffens Gerringa en Harmke Hindriks Kamping; zij hertr. Groningen 26 maart 1896 Albertus Andreas Alting, geb. Groningen 12 sept. 1839, stoombootkapitein, † Groningen 22 jan. 1911, zoon van Jan Willem Alting en Henderika Zweers, weduwnaar van (tr. Groningen 5 juni 1862) Hinderika Duit (geb. Veendam 22 okt. 1836, † Groningen 2 aug. 1872, dochter van Hero Hindriks Duit en Fenna Obbes van Dam) en van (tr. Groningen 11 apr. 1878) Marchien Vos, geb. Groningen 29 juni 1836, † Groningen 19 febr. 1884, dochter van Hinderikus Berents Vos en Jantjen Sijbrands, en weduwe van (tr. Groningen 3 febr. 1870) Allie Haverkamp, geb. Groningen 8 dec. 1827, voerman, † Groningen 12 dec. 1876, zoon van Johannes Haverkamp en Hester Louwes.
Dit huwelijk bleef kinderloos.
b.Trijntje Reinders, geb. Groningen 17 jan. 1838, † Groningen 3 maart 1842.
c.Gepke Reinders, geb. Groningen 28 okt. 1839, † Groningen 28 sept. 1840.
d.Bette Reinders, geb. Groningen 15 nov. 1843, † Groningen 15 mei 1844.
8.Dieuwerke Bettes Alma, geb. Bedum 22 maart, ged. ald. 14 apr. 1808, naaister, † Bedum 23 sept. 1845, ongehuwd.

Tak van Lammert Bettes Alma

V.1Lammert Bettes Alma, zoon van Bette Lammerts Alma (IV.), ged. Noordwolde 12 dec. 1796, landbouwer te Bellingeweer, later te Sauwerd, † Sauwerd 2 sept. 1891, tr. Winsum 22 mei 1837 Dina Geerts de Vries, geb. Sauwerd 1 nov., ged. ald. 12 nov. 1797, † Sauwerd 22 sept. 1880, dochter van Geert Heines de Vries en Aaffien Fokkes, weduwe van Jan Jans Huitzing.
Uit dit huwelijk:
1.Bette Lammerts Alma, geb. Winsum 28 febr. 1838, landbouwer te Zuidwolde, lid gemeenteraad te Bedum (1879-1909), † Zuidwolde 12 okt. 1923, tr. Bedum 13 mei 1868 Anje Huizenga, geb. Bedum 2 febr. 1832, † Zuidwolde 16 sept. 1914, dochter van Jacob Jans Huizenga en Martje Roelfs Haverkamp, en weduwe van Klaas Oosterhuis.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bette Lammerts Alma (1838-1923)
2.Klaas Alma, volgt VI.1.

VI.1Klaas Alma, zoon van Lammert Bettes Alma (V.1), geb. Bellingeweer 26 jan. 1841, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 21 juli 1892, tr. Adorp 6 mei 1869 Korneliske Wiersum, geb. Sauwerd 20 okt. 1846, † Sauwerd 15 mei 1895, dochter van Roelf Aries Wiersum en Antje Goossens Braker.

Klaas Alma (1841-1892)

Korneliske Wiersum (1846-1895)
Uit dit huwelijk:
1.Lambertus Alma, volgt VII.1.
2.Roelf Alma, volgt VII.2.
3.Bette Alma, volgt VII.3.
4.Aries Alma, volgt VII.4.
5.Dina Alma, geb. Sauwerd 16 apr. 1878, † Gasselte 12 dec. 1950, tr. Termunten 27 apr. 1904 Jan Vennema, geb. Opwierde 24 nov. 1870 [18 nov. 1871?], landbouwer te Kropswolde (1908/1909-1914), Rolde (1914-1917), Assen (1917-1920) en Gasselte (1920-1950), † Dwingeloo 30 apr. 1952, zoon van Jan Jans Vennema en Trijntje Dieters.

Dina Alma (1878-1950)

Dina Alma (1878-1950)

Dina Alma (1878-1950)

Jan Vennema (1870-1952)
a.Trijntje Vennema, geb. Woldendorp 12 jan. 1905, † Dwingeloo 19 febr. 1988, tr. Jan Kiers, landbouwer te Dwingeloo, † na 1988.
Dit huwelijk was kinderloos.
b.Kornelia Vennema, geb. Nieuwolda 13 jan. 1908, † Gasselte 30 nov. 1993, tr. Jan Brinks, † 12 nov. 1956.
Dit huwelijk was kinderloos.
c.Klaas Jan Vennema, geb. Kropswolde 31 mei 1909, † Kropswolde 6 dec. 1909.
d.Klaas Jan Vennema, geb. Kropswolde 24 juli 1910, landarbeider, fabrieksarbeider, † Gasselternijveen 6 nov. 1994, tr. Gasselte 28 mei 1948 Janna Brongers, geb. Gasselte 10 aug. 1916, dochter van Kornelis Brongers en Elisabeth Kruize.
Uit dit huwelijk:
A.Dina Vennema, geb. Stadskanaal 13 nov. 1949, tr. Gasselte 15 okt. 1982 Gerrit Lap, geb. Groningen 23 maart 1947, zoon van Harm Lap en Harmke Schuitema. [GASSELTERNIJVEEN]
Uit dit huwelijk:
I.Harmina Jantina Lap, geb. Stadskanaal 9 aug. 1987.
B.Elisabeth Vennema, geb. Stadskanaal 12 nov. 1952, tr. 13 sept. 1974 Dirk Bruintjes. [STADSKANAAL]
Uit dit huwelijk:
I.Klaas Bruintjes, geb. 25 aug. 1975.
II.Jan Bruintjes, geb. 2 maart 19...
III.Hendrik Bruintjes, geb. 29 juni 1981.
IV.Janny Bruintjes, geb. 2 jan. 1987.
e.Geertruida Vennema, geb. Kropswolde 2 okt. 1913, † Assen 26 febr. 1981, tr. Berend Hulshof, geb. 1917/18, † Rolde 14 mei 1979, zoon van Jan Hulshof en Jeichien Ensing.
Dit huwelijk was kinderloos.
6.Luitje Alma, volgt VII.5.

VII.1Lambertus Alma, zoon van Klaas Alma (VI.1), geb. Sauwerd 22 febr. 1870, koopman te Sauwerd, later te Westeremden, † Onderdendam 5 apr. 1896, tr. Adorp 16 juni 1890 Jakoba van Zijl, geb. Sauwerd 7 mei 1870, † Onderdendam 24 maart 1896, dochter van Jan Gerlofs van Zijl en Geertje Pieters Oosterhoff.
Uit dit huwelijk:
1.Klaas Alma, geb. Sauwerd 25 dec. 1890, slager, † Zuidlaren 2 dec. 1974, ongehuwd.

Klaas Alma (1890-1974)

Krantenbericht betreffende Klaas Alma (1890-1974)
2.Geertje Alma, geb. Westeremden 20 apr. 1893, † Groningen 22 sept. 1966, tr. Adorp 14 mei 1915 Willem Kornelis Brands, geb. Bedum 11 febr. 1891, landbouwer te Westerdijkshorn, † Groningen 28 sept. 1939, zoon van Harm Brands en Anje Oosterhoff (kleindochter van Anje Bettes Alma).

Geertje Alma (1893-1966) en
Willem Kornelis Brands (1891-1939)

Geertje Alma (1893-1966)

Harm Lambertus Brands (1916-1983)

Geertje Alma (1893-1966)
Uit dit huwelijk:
a.Harm Lambertus Brands, geb. (Adorp) 14 mei 1916, huisschilder, vertegenwoordiger, † Maastricht 4 apr. 1983, tr. Maastricht 15 okt. 1954 Johanna Adriana Bosch, geb. (Weststellingwerf) 28 okt. 1931, †, dochter van Johannes Foppe Bosch en Jantsje van der Linde. [MAASTRICHT]
Uit dit huwelijk:
A.Johannes Willem Brands, geb. Maastricht 2 febr. 1958, tr. Yasuyo Taniguchi, geb. Seto, Japan 11 apr. 1963. [1978: EINDHOVEN]
Uit dit huwelijk:
I.Daichi Alexander Brands, geb. 15 febr. 1996.
II.Toshiro Willem Brands, geb. 12 apr. 2001.
B.Margaretha Janine Brands, geb. Maastricht 29 apr. 1960, tr. Marcel de Bruin. [1978: NIJMEGEN]
Uit dit huwelijk:
I.Joep de Bruin, geb. 1992/1993.
II.Bart de Bruin, geb. 1994/1995.
b.Lambertus Harm Brands, geb. (Adorp) 8 juli 1918, banketbakker-kok, chef-kok, † Groningen 13 apr. 1970, tr. Groningen 28 juli 1947 Hinderika Ellens, geb. Haren 16 dec. 1914, † Haren 10 mei 1968, dochter van Roelf Ellens en Frouwina Elizabeth Edens.
Dit huwelijk was kinderloos.
c.Gerlof Jan Brands, geb. Groningen 24 juni 1925, † Malang (Indonesië) 21 jan. 1950, ongehuwd.

VII.2Roelf Alma, zoon van Klaas Alma (VI.1), geb. 8 jan. 1872, † Saaksum 10 maart 1962, landbouwer te Saaksum, tr. Adorp 29 mei 1897 Elizabeth Huizinga, geb. Wetsinge 27 aug. 1874, † Groningen 26 juli 1942, begr. Saaksum, dochter van Louwert Huizinga en Alderdina Wiersum.

Roelf Alma (1872-1962)

Elizabeth Huizinga (1874-1942)

Elizabeth Huizinga (1874-1942)
op 21-jarige leeftijd,
ferrotypie

Roelf Alma (1872-1962)

Roelf Alma (1872-1962) en
Elizabeth Huizinga (1874-1942)

Boerderij te Saaksum. Eigenaar de heer mr. H.E. Oving
te Groningen, huurder R. Alma. In aanbouw zijnde
landbouwschuren. Architect: J. Kuntzel. Aannemer:
O. Oosterhof, Niezijl. Vierde van links:
Roelf Alma (1872-1962). Geheel rechts:
Lambertus Harm Alma (1902-1994) met de
merrie Olmina, dochter van Wilfried (aug. 1925)

Boerderij te Wetsinge, destijds eigendom
van Louwert Huizinga en/of Harm Huizinga (1973)
Uit dit huwelijk:
1.Klaas Alma, volgt VIII.1.
2.Alderdina Cornelia Alma, geb. Saaksum 16 febr. 1898, † Harmelen 22 maart 1985, tr. Oldehove 29 juni 1922 Otto Jacob Blomsma, geb. Aduard 15 maart 1897, † Groningen 21 jan. 1979, zoon van Rudolf Blomsma en Stijntje Harkema.
Uit dit huwelijk:
a.Rudolf Roelf Blomsma, geb. Aduard 2 okt. 1923, tr. Aduard 16 dec. 1955 Ali Annie Meijer, geb. Oostum 16 dec. 1930. [BREUKELEN]
Uit dit huwelijk:
A.Catherine Connie Blomsma, geb. Rotterdam 10 okt. 1956.
Kinderen:
I.Jimi Jofuro, geb. Nijmegen 3 aug. 1988.
II.Ian Meander, geb. Nijmegen 23 aug. 1991.
B.Otto Rudolf Blomsma, geb. Rotterdam 19 maart 1958.
C.Coen Allart Blomsma, geb. Berkel en Rodenrijs 26 febr. 1963, tr. Breukelen 11 juni 1993 Wilma van de... Broek, geb. Eindhoven 18 juni 1965.
Uit dit huwelijk:
I.Marleen Jeannet Blomsma, geb. Schiedam 10 sept. 1994.
II.Mathijs Rudolf Blomsma, geb. Schiedam 4 sept. 1995.
b.Roelf Jan Blomsma, geb. Aduard 2 mei 1927, tr. Aduard, tr. Amsterdam 27 apr. 1962 Anna Stoffelina Antonia Kroon, geb. Amsterdam 15 juni 1931. [CASTRICUM]
Uit dit huwelijk:
A.Rudolf Theodorus Blomsma, geb. Rosendaal 27 juni 1964.
B.Adelbert Otto Blomsma, geb. Rosendaal 19 aug. 1965, tr. Vlaardingen 24 juni 1999 Joke Ponte, geb. Maassluis 24 juli 1955.
C.Alma Antonia Christine Blomsma, geb. Nispen 27 aug. 1969, tr. Haarlem 14 juli 1992 Pieter Cornelis Tol, geb. IJmuiden 13 maart 1969.
Uit dit huwelijk:
I.Indra Antonia Tol, geb. IJmuiden 4 febr. 1996.
II.Aron Pieter Tol, geb. Haarlem 3 juni 1998.
3.Louwert Alma, geb. Saaksum 26 juli 1900, landbouwer te Saaksum, † Zuidlaren 1 juli 1992, tr. Lutjewoude 30 mei 1948 Janke Douma, geb. Kollum 13 dec. 1913, † Zuidlaren 24 juli 2005, dochter van Pier Pieter Douma en Dietje Alida van Dam.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.Lambertus Harm Alma, volgt VIII.2.

VII.3Bette Alma, zoon van Klaas Alma (VI.1), geb. Sauwerd 18 dec. 1873, landbouwer, later caféhouder en commissionair te Den Ham, † Groningen 1 sept. 1941, tr. Baflo 1 apr. 1899 Cornelia Reitsema, geb. Tinallinge 10 aug. 1877, † Groningen 22 mei 1960, dochter van Klaas Kornelis Reitsema en Anje Doornbos.

Bette Alma (1873-1941)

Bette Alma (1873-1941)

Bette Alma (1873-1941)

Bette Alma (1873-1941) en
Cornelia Reitsema (1877-1960)

Cornelia Reitsema (1877-1960)

Café Alma te Den Ham.
Bette Alma (1873-1941) staat vóór het paard

Bette Alma (1873-1941) (detail)

Café Alma te Den Ham, van Bette Alma (1873-1941).
Voor de schuurdeur staat een dienstbode, die
(zonder toestemming) ervoor ging staan toen
de fotograaf ging afdrukken
Uit dit huwelijk:
1.Klaas Alma, volgt VIII.3.
2.Anje Cornelia Alma, geb. Sauwerd 29 dec. 1900, † Zuidlaren 28 mei 1971, begr. Grijpskerk, tr. Zuidhorn 24 mei 1933 Geert Jurrien de Waaij, geb. Sauwerd 16 maart 1899, caféhouder te Pieterzijl, † Grijpskerk 9 juni 1963, begr. ald., zoon van Klaas de Waaij en Luuktje Wierenga.
Uit dit huwelijk.
a.Klaas de Waay, geb. Pieterzijl 10 apr. 1934, tr. Henny M. Bos, dochter van Bouke Bos en Elisabeth de Vries.
b.Bette de Waay, geb. Pieterzijl 15 juli 1935, tr. Ezinge 18 dec. 1964 Barbera Jantiena Dijkstra.
Uit dit huwelijk.
A.Geert Jurrien de Waay.
B.Jeannette de Waay, geb. Ezinge 9 jan. 1970.
c.Luitje de Waay, geb. Pieterzijl 30 sept. 1937, ongehuwd, †.
d.Cornelia de Waay, geb. Pieterzijl 19 sept. 1939, † Pieterzijl 28 jan. 1940.
e.Cornelus de Waay, geb. Pieterzijl 14 jan. 1944, †, tr. Havelte 9 dec. 1966 Regina Mulder.
Uit dit huwelijk.
A.Geertje de Waay, geb. Enschede 29 maart 1970.
B.Anja de Waay, geb. ca. 1973.
C.Janny Jurrieke de Waay, geb. Boekelo 10 aug. 1977.
3.Cornelia Stientje Alma, geb. Den Ham 10 maart 1909, † Groningen 6 aug. 1996, ongehuwd, samenwonend met Harte Egbert Schrage, geb. Tripscompagnie 30 jan. 1911, landbouwer te Tripscompagnie, † Tripscompagnie 13 nov. 1968, zoon van Garrelt Harte Schrage en Jeltje Vos, gescheiden echtgenoot van Annigchien Olthof.

VII.4Aries Alma, zoon van Klaas Alma (VI.1), geb. Sauwerd 21 febr. 1876, koopman, winkelier, caféhouder, vertegenwoordiger, † Groningen 20 maart 1950, tr. 1º Wedde 28 apr. 1900 (echtsch. ingeschr. 22 juni 1936) Gerharda Nieuwburg, geb. Wedde 26 jan. 1875, dochter van Hendericus Nieuwburg en Geertje Mulder; tr. 2º Geertje Bakker.

Aries Alma (1876-1950)

Gerharda Nieuwburg (1875-)
en Aries Alma (1876-1950)

Gerharda Nieuwburg (1875-), Cornelia Alma (1901-1990),
Hendericus Gerhardus Alma (1902-1947) en Aries Alma (1876-1950)

Hotel De Jonge, uitbater Aries Alma (1876-1950)

Hotel De Jonge, uitbater Aries Alma (1876-1950)

Hotel De Jonge, uitbater Aries Alma (1876-1950)
Uit dit huwelijk:
1.Cornelia Alma, geb. Eenrum 3 maart 1901, † Groningen 4 juni 1990, tr. Groningen 2 jan. 1930 Klaas Eije Dijkhuis, geb. Aduard 11 jan. 1900, elektrotechnicus, † Groningen 21 juni 1990, zoon van Hilbartus Dijkhuis en Egberdina Wiersema.

Klaas Eije Dijkhuis (1900-1990)

Cornelia Alma (1901-1990) en Hendericus
Gerhardus Alma (1902-1947) (correspondent bij Vaz Diaz)

Hendericus Gerhardus Alma (1902-1947)
en Cornelia Alma (1901-1990)
Uit dit huwelijk:
a.Gerharda Egberdina Dijkhuis, geb. Soebandjargi (Sumatra) 7 jan. 1931, † Groningen 12 apr. 1938.
2.Hendericus Gerhardus Alma, geb. Eenrum 19 juni 1902, journalist, † Groningen 19 okt. 1947, ongehuwd.

VII.5Luitje Alma, zoon van Klaas Alma (VI.1), geb. Sauwerd 31 aug. 1879, koopman, veehandelaar, tolwachter, slager, † Bedum 23 nov. 1959, tr. Leens 23 mei 1901 Hendrikje van Terwisga, geb. Veenhuizen 16 sept. 1875, † Bedum 9 jan. 1951, dochter van Thijs Boukes van Terwisga en Hendrikje Cornelis Lenstra.

Luitje Alma (1879-1959)

Hendrikje van Terwisga (1875-1951)

Luitje Alma (1878-1959) en
Hendrikje van Terwisga (1975-1951)

V.l.n.r. Cornelia Hendrikje Alma (1914-2003), Hendrikje van Terwisga (1975-1951),
Lambertus Roelf Alma (1908-1984), Thijs Kornelis Alma (1904-1984),
Klaas Thijs Bouke Alma (1902-1978), Luitje Alma (1878-1959)
en Bette Aries Alma (1913-1988)
Uit dit huwelijk:
1.Klaas Thijs Bouke Alma, volgt VIII.4.
2.Thijs Kornelis Alma, volgt VIII.5.
3.Lambertus Roelf Alma, volgt VIII.6.
4.Bette Aries Alma, geb. Aduarderzijl 5 apr. 1913, werkzaam bij fietsenfabriek VEENO te Bedum, † Winsum 13 juli 1988, ongehuwd.

Bette Aries Alma (1913-1988),
Elisabeth Alma Brüning (1924-2007) en
Lambertus Roelf Alma (1908-1984)
5.Cornelia Hendrikje Alma, geb. Hoogkerk 30 okt. 1914, † Groningen 11 april 2003, tr. Bedum 21 juni 1945 Jacob Bulthuis, geb. Bedum 22 dec. 1912, kruidenier, chauffeur, houtzager, wegwerker, † Bedum 3 juli 1990, zoon van Pieter Bulthuis en Katharina Nieboer.
Uit dit huwelijk nageslacht Bulthuis.

Jacob Bulthuis (1912-1990) en
Cornelia Hendrikje Alma (1914-2003)

VIII.1Klaas Alma, zoon van Roelf Alma (VII.2), geb. Wetsinge 24 okt. 1897, † Velp 26 maart 1994, tr. Batavia (Djakarta) 24 dec. 1932 Waltraut Lauber, geb. Beuthen (Opper-Silezië, Dld.) 19 jan. 1910, † Deventer 9 sept. 1993, dochter van Hugo Lauber en Maria Schildt.
Uit dit huwelijk:
1.Roelf Alma, volgt IX.1.
2.Dieter Hugo Alma, volgt IX.2.

VIII.2Lambertus Harm Alma, zoon van Roelf Alma (VII.2), geb. Saaksum 9 febr. 1902, landbouwer te Ezinge, † Kloosterburen 22 juli 1994, tr. Ezinge 10 mei 1931 Grietje Kuiper, geb. Ezinge 24 juli 1904, † Ezinge 3 aug. 1986, dochter van Wiemer Kuiper en Aaltje Iwema.
Uit dit huwelijk:
1.Aaltje Wiea Alma, geb. Ezinge 16 aug. 1932, tr. Ezinge 31 okt. 1956 Grietinus Broekema, geb. Pieterburen 4 mei 1927, landbouwer te Pieterburen, zoon van Aries Broekema en Henderika Boer. [PIETERBUREN]
Uit dit huwelijk:
a.Greetje Ria Broekema, geb. Pieterburen 30 aug. 1957.
b.Rita Elisabeth Broekema, geb. Pieterburen 20 sept. 1959, tr. Eenrum 29 dec. 1978 Roelof Koopman.
c.Lambertus Aries Broekema, geb. Pieterburen 18 juli 1962.

VIII.3Klaas Alma, zoon van Bette Alma (VII.3), geb. Sauwerd 1 sept. 1899, procuratiehouder Twentsche Bank te Groningen, † Groningen 14 juli 1965, tr. Zuidhorn 7 juni 1924 Willemke Nanninga, geb. Zuidhorn 13 mei 1899, † Groningen 8 juli 1974, dochter van Jannes Nanninga en Auktje Koenes.

Klaas Alma (1899-1965),
Anje Cornelia Alma (1901-1971) en
Cornelia Stientje Alma (1909-1996)

Klaas Alma (1899-1965)

Klaas Alma (1899-1965)

Willemke Nanninga (1899-1974)
Uit dit huwelijk:
1.Bette Alma, volgt IX.3.
2.Jannes Alma, geb. Groningen 2 maart 1931, † Groningen 3 apr. 1931.
3.Jannes Klaas Alma, volgt IX.4.
4.Cornelis Alma, volgt IX.5.

VIII.4Klaas Thijs Bouke Alma, zoon van Luitje Alma (VII.5), geb. Leens 20 aug. 1902, bedrijfsleider Pasman te Steenwijk, later UNOX te Oss, † Oss 3 aug. 1978, tr. 1º Harmina Schutte, geb. Blokzijl 15 sept. 1907, † Oss 2 sept. 1953; tr. 2º Oss 25 nov. 1954 Kniertje van Meijeren, geb. Nieuwerkerk 25 nov. 1907, † Oss 17 nov. 2000.

Klaas Thijs Bouke Alma (1902-1978)
Uit het eerste huwelijk:
1.Hendrikje Alma, geb. Steenwijk 11 juli 1930, verpleegster psychiatrie, † Utrecht 22 aug. 2018, tr. Utrecht 26 mei 1967 Dirk Cornelis van Es, geb. Utrecht 28 okt. 1919, slager, † Utrecht 8 mei 2004, zoon van Pieter Jacob van Es en Dirkje van den Heuvel. [UTRECHT]
2.Geesje Alma, geb. Steenwijk 23 apr. 1934, tr. [vóór 1965] J. Constant Raoelina, geb. Madagascar, onderwijzer Engels, † 2001/2004. [LILLERS, FR.]
Uit dit huwelijk:
a.Dr. John[? genaamd: Klaas] Raoelina, geb. ca. 1963, medisch specialist, psychiater, pediater.
b.Mina Raoelina, geb. ca. 1967, verpleegster, tr. Lillers 16 sept. 1995 Christophe Rosemberg.[MONS EN BAROEUL, FR.]

VIII.5Thijs Kornelis Alma, zoon van Luitje Alma (VII.5), geb. Leens 17 maart 1904, slager, werkzaam bij UNOX, † Oss 18 aug. 1984, tr. Groningen 16 juli 1928 Derkina Frederika Zweep, geb. Veendam 25 maart 1903, † ca. 1995.

Thijs Kornelis Alma (1904-1984) en
Derkina Frederika Zweep (1903-ca. 1995)
Uit dit huwelijk:
1.Luitje Alma, volgt IX.6.

VIII.6Lambertus Roelf Alma, zoon van Luitje Alma (VII.5), geb. Ezinge 18 mei 1908, veehandelaar en slager te Assen, † Assen 29 dec. 1984, tr. 1º Assen 14 nov. 1935 Anneliese Maria Weiszmann, geb. Bochem-Weimar (Duitsland) 14 jan. 1915, † Assen 20 jan. 1957, dochter van Therese Weiszmann; tr. 2º Assen 13 maart 1958 Elisabeth Alma Brüning, geb. Recklinghausen (Duitsland) 8 sept. 1924, † Assen 11 apr. 2007, dochter van Heinrich Brüning en Therese Weiszmann, halfzuster van de eerste echtgenote, gescheiden echtgenote van Walter Lindenberger.

Lambertus Roelf Alma (1908-1984) en
Anneliese Maria Weiszmann (1915-1957)
Uit het eerste huwelijk:
1.Hendrikje Therese Alma, geb. Assen 28 maart 1939, † Assen 17 maart 1997, ongehuwd.

Hendrikje Therese Alma (1939-1997)

IX.1Roelf Alma, zoon van Klaas Alma (VIII.1), geb. Batavia 22 mei 1934, tr. Haarlem 8 nov. 1958 Maria Martina Zwart, geb. Haarlem 13 dec. 1936, dochter van Jacobus Zwart en Johanna Theodora Ditmar. [SYDNEY, AUS.]
Uit dit huwelijk:
1.(geadopteerd) Melissa Joanna Alma, geb. St. Leonards (Sydney, Aus.) 24 sept. 1969, nuclear medicin technologist Sydney University, tr. 1º 1991 (huwelijk door echtscheiding ontbonden okt. 1993) Robert Watson, geb. Auckland (Nieuw-Zeeland); tr. 2º Norah Head (N.S.W., Aus.) 26 dec. 1993 David Hamilton Reid, geb. Paddington (Sydney, Aus.), communications technician. [PERTH, AUS.]
Uit dit huwelijk:
a.Carmen Reid, geb. St. Leonards (Sydney, Aus.) 31 aug. 1994.
b.Ryan John Hamilton Reid, geb. Duncraig (Perth, Aus.) 4 juni 2000.
c.Jakob Walter Hamilton Reid, geb. Duncraig (Perth, Aus.) 27 sept. 2001.
2.(geadopteerd) Richard Alexander Alma, geb. Sutherland (Sydney, Aus.) 17 sept. 1971, eigenaar zaak in Design & Printing, tr. Epping (Sydney, Aus.) 9 okt. 1994 (huwelijk door echtscheiding ontbonden aug. 2000) Katherine Ann Lawrence, geb. Pretoria (Z.-A.) 12 aug. 1972, logopediste, dochter van George Lawrence en Ann Catlin. [SYDNEY, AUS.]
Uit dit huwelijk:
a.Isabelle Alma, geb. Wahroonga (Sydney, Aus.) 11 juli 1999.
3.Christopher Walter Alma, geb. Ryde (Sydney) 28 febr. 1978, biomedicus.

IX.2Dieter Hugo Alma, zoon van Klaas Alma (VIII.1), geb. Makassar (Celebes, Ned.-Ind.) 7 aug. 1937, productmanager bij Akzo, tr. Haarlem 10 aug. 1962 Margaretha Geertruida Kerkhoff, geb. Wenen 27 sept. 1937, dochter van Henderik Cornelis Kerkhoff en Maria Wilhelmina Franzeckowitsch. [VELP]
Uit dit huwelijk:
1.Erik Alma, volgt X.1.
2.Hendrik Klaas Alma, geb. Geldrop 7 nov. 1966. [ARNHEM]

IX.3Bette Alma, zoon van Klaas Alma (VIII.3), geb. Groningen 9 sept. 1926, † Asperen 6 juni 1988, luitenant ter zee, vlieger Koninklijke Marine, verkeersvlieger K.L.M., tr. 1º Rijnsburg 21 dec. 1950 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Rijnsburg 8 jan. 1960) Maria Antje Kromhout, geb. Rijnsburg 5 nov. 1923, † Leiderdorp 4 mei 1998, dochter van Cornelis Kromhout en Anna Maria van den Oever; tr. 2º Leidschendam 24 maart 1961 Maria Anna Alida Pieters, geb. ’s-Gravenhage 18 jan. 1924, stewardess, raadslid gemeente Leidschendam, † Leiden 16 maart 1981; tr. 3º Asperen 7 aug. 1981 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Asperen 13 aug. 1984) Louise Josephina van Corstanje, geb. ?s-Gravenhage 25 dec. 1942, dochter van Leendert Maria van Corstanje en Jansje Berkesteijn, gescheiden echtgenote van Gustaaf Adolf Willem Frederik Losecaat van Nouhuijs
Uit het eerste huwelijk:
1.Marianne Alma, geb. Katwijk 2 okt. 1951, † Katwijk 21 febr. 1952.
2.Ronald Alma, volgt X.2.
3.Robert Peter Alma, geb. Leiden 30 mei 1954, huisschilder. [KATWIJK]

IX.4Jannes Klaas Alma, zoon van Klaas Alma (VIII.3), geb. Groningen 1 aug. 1932, assistent-purser K.L.M., lid gemeenteraad Haarlemmermeer 1966-1980, lid provinciale staten Noord-Holland 1974-1990, lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 1982-1987, dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstelland 1988-1990, hoofdingeland Hoogheemraadschap Amstel en Vecht 1991-1993, † Alkmaar 18 dec. 2001, tr. 1º Haren 24 dec. 1957 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 6 apr. 1976) Tjaaktje Vonk, geb. Rotterdam 11 nov. 1934, bibliothecaresse, † Hoofddorp 5 aug. 2004, dochter van Reinder Machiel Vonk en Pieterriena van der Baan; tr. 2º Haarlemmerliede en Spaarnwoude 13 aug. 1976 (huwelijk door echtscheiding ontbonden, vonnis rechtbank Alkmaar 3 mei, ingeschr. 12 juni 1990) Maria Cornelia Helena de Groot, geb. Amsterdam 17 nov. 1951, stewardess, schoonheidsspecialiste, dochter van Martinus Cornelis Leonardus de Groot en Catharina Maria Zuiderwijk; zij hertr. 19 okt. 1990 Kees Verhagen [HEILOO].

Jannes Klaas Alma (1932-2001)

Tjaaktje Vonk (1934-2004)
Uit het eerste huwelijk:
1.Mr. Joyce Manon Alma, geb. Emmen 22 nov. 1958, juriste, bouwhistori¬cus. [ALKMAAR]
2.Jeroen Machiel Alma, geb. Emmen 5 sept. 1960, systeembeheerder, tr. 1998 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 1999) Cornelia ? van Liempt. [HOOFDDORP]
3.Redmer Hans Alma, geb. Hoofddorp 20 aug. 1963, volgt X.3.
Uit het tweede huwelijk:
4.Drs. Robin Frank Alma, geb. Amsterdam 17 okt. 1977, volgt X.4.
5.Dennis Martijn Alma, geb. Amsterdam 3 aug. 1979. [HEERHUGOWAARD]
6.Drs. Nienke Roosmarijn Alma, geb. Alkmaar 1 juni 1984. [ALKMAAR]

IX.5Cornelis Alma, zoon van Klaas Alma (VIII.3), geb. Groningen 15 juli 1936, purser K.L.M., tr. Groningen 18 sept. 1962 Wilhelmina Elisabeth Klären, geb. 17 juli 1939 Groningen, dochter van Hermannus Gerardus Klären en Maria Elisabeth de Lange. [RILLAND]
Uit dit huwelijk:
1.Babette Nicole Alma, geb. Bloemendaal 2 febr. 1964, radiopresentator.
2.Yvo Joost Alma, geb. Badhoevedorp 2 juni 1966, volgt X.5.

IX.6Drs. Luitje Alma, zoon van Thijs Kornelis Alma (VIII.5), geb. Groningen 21 jan. 1929, arts, adviserend geneeskundige in de regio Groningen, later in de regio Zuid-Holland, † Leiden 26 febr. 1976, tr. Chat[h?]am (Gr.-Br.) 20 nov. 1952 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 16 juni 1975) Frederica Siertsema, geb. Eindhoven 1 sept. 1929.

Luitje Alma (1929-1976)
Uit dit huwelijk:
1.Thijs Cornelis Alma, volgt X.6
2.Eduard Luit Alma, volgt X.7.


X.1Erik Alma, zoon van Dieter Hugo Alma (IX.2), geb. Geldrop 1 juli 1964, commercieel directeur Lemon drop, tr. Monique van de Worp, geb. 25 nov. 1965/1966. [Duiven]
Uit dit huwelijk:
1.Laura Marleen Alma, geb. Duiven 22 aug. 1995.
2.Martijn Laurens Alma, geb. Duiven 11 maart 1999.

X.2Drs. Ronald Alma, zoon van Bette Alma (IX.3), psycholoog, tr. Leiden 15 mei 1985 Ingrid Carla Pool, geb. Zwolle 23 febr. 1963, verpleegkundige, maatschappelijk werkster, dochter van Peter Paul Pool en Hermina Hendrika Berendina de Brey.
Uit dit huwelijk:
1.Marlies Alma, geb. Leiden 29 dec. 1986.
2.Jesse Alma, geb. 25 apr. 1990.

X.3Drs. Redmer Hans Alma, zoon van Jannes Klaas Alma (IX.4), geb. Hoofddorp 20 aug. 1963, historicus, archivaris, tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden 2016) Winsum 16 jan. 2001 Drs. Inge Marijke Klapwijk, geb. Roodeschool 25 jan. 1967, neerlandicus, onderwijzeres, dochter van Willem Jacob Klapwijk en Tietje Maria Nijdam. [WARFFUM]
Uit dit huwelijk:
1.Bette Roelf Marten Alma, geb. Groningen 18 maart 2001.
2.Imke Hilje Maria Alma, geb. Groningen 26 maart 2002.

X.4Drs. Robin Frank Alma,, zoon van Jannes Klaas Alma (IX.4), geb. Amsterdam 17 okt. 1977, tr. Eefde, h. de Voorst 30 juni 2007 Drs. Shuk-hing Hau.
Uit dit huwelijk:
1.Nikki Mei-Yi Alma, geb. Leiden 18 dec. 2010.
1.Alec Alma.

X.5Yvo Joost Alma, zoon van Cornelis Alma (IX.5), geb. Badhoevedorp 2 juni 1966, gezagvoerder Transavia, tr. Mirjam Nordholt, recruitment consultant Autitalent.
Uit dit huwelijk:
1.Daniël J.C. Alma, geb. 2007.

X.6Thijs Cornelis Alma, zoon van Luitje Alma (IX.6), geb. Utrecht 22 maart 1953, manager, tr. 19 nov. 1982 Marjon Visser, geb. Haarlem 8 febr. 1952, † 27 jan. 1999. [GOUDA]
Uit dit huwelijk:
1.Nils Luitje Alma, geb. 7 aug. 1983, volgt XI.1.
2.Jord Nijs Alma, geb. 8 jan. 1986.
3.Lars Boris Alma, geb. 31 aug. 1989.
4.Kirstin Silje Alma, geb. 19 mei 1991.
5.Sven Kjell Alma, geb. 19 mei 1991, tweeling met de vorige.

X.7Eduard Luit Alma, zoon van Luitje Alma (IX.6), geb. Utrecht 31 aug. 1954, manager sociaal beheer te Amsterdam, tr. 12 sept. 1980 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 26 nov. 1986) Yvonne Slinkert. [AMSTERDAM]
Uit dit huwelijk:
1.Mark Alma, geb. 21 aug. 1983.

XI.1Nils Luitje Alma, zoon van Thijs Cornelis Alma (X.6), geb. 7 aug. 1983, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Pelle Kornelis Alma, geb. 14 juni 2016.
2.Silke Wies Alma, geb. 2 aug. 2017.
3.Feike Marien Alma, geb. 11 juli 2019.


Tak van Jan Bettes Alma

V.2Jan Bettes Alma, zoon van Bette Lammerts Alma (IV.), ged. Noordwolde 10 apr. 1803, landbouwer te Bedum, † Noorderhoogebrug 28 nov. 1849, tr. 1º Bedum 23 dec. 1826 Grietje Wolters Wolters, geb. Noordwolde 12 aug., ged. ald. 7 sept. 1806, † Noorderhoogebrug 29 aug. 1839, dochter van Wolter Jans Wolters en Cornelske Jans Teisman; tr. 2º Bedum 19 aug. 1843 Antje Gerrits Oosterhuis, geb. Zuidwolde 6 sept. 1819, † Zuidwolde 1 okt. 1904, dochter van Gerrit Klaassen Oosterhuis en Zwaantje Berends Mulder; zij hertrouwde Bedum 6 nov. 1858 Marten Geerts Dekker.
Uit het eerste huwelijk:
1.Wolter Jans Alma, volgt VI.2.
2.Tryntje Jans Alma, geb. Noorderhoogebrug 24 nov. 1830, † Noordwolde 16 juni 1859, tr. Bedum 2 juli 1853 Elle Hindriks Ellens, geb. Noorddijk 29 nov. 1827, landbouwer te Noordwolde, † Noordwolde 29 jan. 1862, zoon van Hindrik Ellens en Lolje Hindericus Teisman.
Uit dit huwelijk nageslacht Ellens.
3.Bette Jans Alma, geb. Noorderhoogebrug 26 jan. 1834, † Noorderhoogebrug 30 sept. 1856, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
4.Swaantje Alma, geb. Noorderhoogebrug 4 aug. 1844, † Zuidwolde 2 okt. 1917, tr. Bedum 26 dec. 1866 Albertus Jacobus Rijkens, geb. Nieuweschans 21 jan. 1843, brievengaarder en postkantoorhouder te Zuidwolde, † Zuidwolde 17 juli 1917, zoon van Jacob Daniels Rijkens en Trientje Alberts Roege.
Uit dit huwelijk nageslacht Rijkens.
5.Gerrit Jans Alma, volgt VI.3.
6.Anje Alma, geb. Noorderhoogebrug 22 jan. 1849, † Zuidwolde 7 jan. 1872, ongehuwd.
7.Tryntje Alma, geb. Noorderhoogebrug 22 jan. 1849, † Noorderhoogebrug 27 jan. 1849, tweeling met de vorige.

VI.2Wolter Jans Alma, zoon van Jan Bettes Alma (V.2), geb. Noorderhoogebrug 28 jan. 1828, † Noorderhoogebrug 25 apr. 1896, tr. 1º Bedum 3 mei 1856 Jantje Hendriks Woldring, geb. Noordwolde 2 okt. 1832, † Noorderhoogebrug 11 okt. 1870, dochter van Hindrik Jans Woldring en Lolje Hinderikus Teisman; tr. 2º Bedum 8 juni 1878 Geilje Oosterbeek, geb. Zuidwolde 1828, † Zuidwolde 27 jan. 1894, dochter van Harm Arents Oosterbeek en Grietje Arents Meijer, en weduwe van Arend Freerks Nienhuis.
Uit het eerste huwelijk:
1.Lolje Alma, geb. Zuidwolde 2 febr. 1857, † Hoogkerk 28 sept. 1939, tr. Bedum 20 nov. 1880 Jan Velthuizen, geb. Noordwolde 30 aug. 1856, † 13 mei 1933, zoon van Jan Jans Velthuizen en Aaltje Jans Noorman.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.Grietje Alma, geb. Zuidwolde 14 febr. 1858, † Bedum 16 jan. 1930, tr. Bedum 4 apr. 1885 Johannes Velthuizen, geb. Noordwolde 20 nov. 1857, kleermaker te Bedum, † Bedum 18 juli 1926, zoon van Jan Jans Velthuizen en Aaltje Jans Noorman.
Uit dit huwelijk:
a.Jan Velthuizen, geb. Bedum 25 jan. 1886, † Bedum 23 nov. 1953, tr. (Bedum?) 23 apr. 1932 Jantiena Doff, geb. 1896/1897, † Bedum 22 nov. 1947.
Dit huwelijk was kinderloos.
b.Wolter Jan Velthuizen, geb. Bedum 5 nov. 1889, brievenbesteller, † (Bedum) 11 maart. 1969, tr. Bedum 1 juni 1918 Korneliske Rozenga, geb. (Bedum) 29 mei 1893, † De Wijk 11 febr. 1973, dochter van Roelf Rozenga en Pieterke de Vries.
Dit huwelijk was kinderloos.
c.Hendrik Jan Velthuizen, geb. Bedum 1 juli 1891, † Bedum 7 juli 1891.
d.Aaltje Velthuizen, geb. Bedum 1 juli 1891, tweeling met de vorige, † Bedum 13 juli 1891.
e.Aaltje Velthuizen, geb. Bedum 11 maart 1894, † .. okt. 1977[?], tr. 26 mei 1920 Klaas Kiemel, geb. 17 jan. 1896, stationsambtenaar te Nieuweschans, † Nieuweschans 29 juni 1931.
Dit huwelijk was kinderloos.
3.Jan Alma, volgt VII.6.
4.Hendrik Alma, geb. Zuidwolde 29 apr. 1862, † Zuidwolde 11 jan. 1874.
5.Maria Alma, geb. Zuidwolde 8 maart 1865, † Noordwolde[?] 14 dec. 1884, dienstmeid.
6.Trientje Alma, geb. Groningen 22 juli 1868, † 5 mei 1945, tr. Bedum 23 mei 1896 Auke Wierenga, geb. Visvliet 10 juli 1869, tuinman, koetsier, arbeider meubelfabriek Grand Rapids (Mich., V.S.), † Grand Rapids 1918 (griepepidemie), zoon van Menze (Minze) Wieringa en Tjitske Koop.
Zij was dienstmeid bij dr. Boerman, hij was zijn tuinman. Zij emigreerde naar Grand Rapids (Mich., V.S.) in april 1901.
Uit dit huwelijk:
a.Menno Wierenga, geb. 5 juli 1901, manager in een meubelfabriek, † 8 aug. 1967, tr. Ann Koning.
Uit dit huwelijk:
A.Paul Wierenga.
B.Mary Wierenga, tr. N.N. Beenan.
C.Dave Wierenga.
b.Jenny (Jean) Wierenga, geb. 9 apr. 1909, † 21 juni 1991, tr. Gerrit Molenbeek, meubelmaker.
Uit dit huwelijk:
A.Robert G. Molenbeek, geb. febr. 1944, boekhouder.
B.Rev. James A. Molenbeek, geb. 14 jan. 1949, predikant.
c.John Wierenga, geb. Grand Rapids (Mich., V.S.) 26 juni 1911, pattern maker, † 13 febr. 1992, tr. 24 febr. 1939 Theresa Boes, † dec. 2001.
Uit dit huwelijk:
A.Dr. Arthur Wierenga, natuurkundige.
B.Ruth Wierenga, laborante.
C.Gladys Wierenga, medical recordsperson.
7.Jantje Alma, geb. Noorderhoogebrug 9 okt. 1870, † Zuidwolde 6 mei 1871.

VI.3Gerrit Jans Alma, zoon van Jan Bettes Alma (V.2), geb. Noorderhoogebrug 10 sept. 1846, bakker, bakkersknecht en pakhuisknecht te Groningen, † Stadskanaal 13 dec. 1917, tr. Groningen 24 aug. 1871 Annegina Maria Carolina de Beer, geb. Emden (Duitsland) 7 dec. 1846, † Groningen 20 sept. 1891, dochter van Hendrik Eildert de Beer en Jantje Hendriks Douwes.

Annegina Maria Carolina de Beer (1846-1891)
en Gerrit Jans Alma (1846-1917)
Uit dit huwelijk:
1.Jan Alma, geb. Groningen 18 maart 1873, † Groningen 5 apr. 1873.
2.Jantje Alma, geb. Groningen 2 aug. 1874, † Zuidlaren (Dennenoord) 26 juli 1934, ongehuwd.
3.Antje Alma, geb. Groningen 4 aug. 1876, † Groningen 5 aug. 1935, tr. Groningen 19 apr. 1906 Pieter Bolhuis, geb. Eelde 21 juli 1880, bakker, † Zuidlaren 15 mei 1940, zoon van Pieter Bolhuis en Martje Zijlema.

Antje Alma (1876-1935)

Pieter Bolhuis (1880-1940)
Uit dit huwelijk:
a.Matha Annechiena Bolhuis, geb. Wildervank 18 aug. 1907, † Vries 20 nov. 1990, tr. Arnoldus Gerhardus Staal, geb. 1907, † Vries 9 juni 1978.
b.Annechiena Maria Carolina Bolhuis, geb. Wildervank 30 aug. 1909, † Zuidhorn 13 mei 1999, tr. Groningen 21 apr. 1938 Jan Oldenburger, geb. Groningen 28 apr. 1911, † Grijpskerk 27 okt. 1987, zoon van Johannes Oldenburger en Trientje Scheringa.
c.Pietertje Bolhuis, geb. Groningen 19 mei 1911, tr. N.N. Woldinga, † vóór 1972. [2001: EELDE]
d.Gerrit Bolhuis, geb. Groningen 26 dec. 1912, vertegenwoordiger, † Groningen 24 okt. 1972, tr. Groningen 28 maart 1938 Jurriena Adriana Baas, geb. Onstwedde 28 dec. 1912. [1987: GRONINGEN]
Uit dit huwelijk:
A.A.A. Bolhuis, tr. J. Zijlstra.
B.A.J.I. Bolhuis, tr. W. Hoiting.
C.G. Bolhuis.
e.Aaltien Bolhuis, geb. Groningen 25 okt. 1915, † Den Dolder 9 jan. 1990 tr. T.H. (Theo) Kalsbeek, † Den Dolder 9 juni 1986.
f.Hendrik Jan Bolhuis, geb. Groningen 29 maart 1918, vertegenwoordiger, † Eelde 12 nov. 1997, tr. Groningen 18 mei 1942 Henderika Johanna Albertina Pietersen, geb. Groningen 28 sept. 1914, † 10 okt. 2005, begr. Eelde, dochter van Petrus Pietersen en Aaltje Bijlstra. [1997: EELDE]
Uit dit huwelijk:
A.Pieter Bolhuis, geb. 8 febr. 1948, maatschappelijk werker, tr. Winschoten 4 okt. 1974 Afien Lutjeboer, geb. Nieuweschans 4 mei 1952.
g.Antje Bolhuis, geb. Groningen 14 juli 1920, tr. J.J. Scholte, zoon van Henderikus Scholte en Wilhelmina Dijk. [EINDHOVEN]
Uit dit huwelijk, o.a.:
A.G.J. Scholte, tr. N.N.
h.Jannes Bolhuis, stadsreiniger.
4.Hendrik Jan Alma, geb. Groningen 16 aug. 1878, † Groningen 24 juli 1880.
5.Zwaantje Alma, geb. Groningen 25 jan. 1881, naaister, † Groningen 5 mei 1948, ongehuwd.

Zwaantje Alma (1881-1948)
6.Hendrik Jan Alma, geb. Groningen 28 okt. 1882, goud- en zilversmid, graveur, † Groningen 31 dec. 1917, ongehuwd.

Hendrik Jan Alma (1882-1917)
7.Geziena Annegiena Alma, geb. Groningen 16 apr. 1885, kraamverpleegster, † Groningen 30 dec. 1969, ongehuwd.

Geziena Annegiena Alma (1885-1969)
8.Jan Alma, volgt VII.7.
9.Johannes Heinrich Alma, geb. Groningen 24 dec. 1890, † Groningen 24 apr. 1894.

VII.6Jan Alma, zoon van Wolter Jans Alma (VI.2), geb. Zuidwolde 3 nov. 1860, † Bedum 11 juli 1905, stalknecht (1890), havenmeester (1900), dagloner, tr. 1º Bedum 14 mei 1890 Janna Bouwkamp, geb. Bedum 1862, dochter van Jan Bouwkamp en Jantje ter Laan; tr. 2º Bedum 1 dec. 1900 Toontje Mulder, geb. 22 juni 1869, † 24 maart 1957, dochter van Kornelis Mulder, arbeider, en Aaltje ter Laan.

Jan Alma (1860-1905)

V.l.n.r. Kornelis Alma (1902-1958),
Toontje Mulder (1869-1957)
en Jantje Alma (1901-1986)
Uit het tweede huwelijk:
1.Jantje Alma, geb. Zuidwolde 22 febr. 1901, † Groningen 5 nov. 1986, ongehuwd.

Jantje Alma (1901-1986)
2.Kornelis Alma, volgt VIII.7.

VII.7Jan Alma, zoon van Gerrit Jans Alma (VI.3), geb. Groningen 14 okt. 1886, typograaf, † Haarlem 22 maart 1983, tr. Haarlem 3 okt. 1917 Sophia van de Werken, geb. Zaltbommel 26 sept. 1888, † Haarlem 31 dec. 1971, dochter van Willem Johannis van de Werken en Johanna van Gelder.

Jan Alma (1886-1983)

Jan Alma (1886-1983) en
Sophia van de Werken (1888-1971)
Uit dit huwelijk:
1.Hendrik Jan Alma, volgt VIII.8.
2.Johanna Alma, geb. Haarlem 17 apr. 1921, jazzzangeres, † Eugene, Oregon (V.S.) 12 dec. 1971, tr. 1º Haarlem 6 aug. 1942 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 19 febr. 1946) Arnold Speelman, geb. Amsterdam 20 maart 1922, zoon van Isidore Speelman (1901-1944) en Geertruida Maria Helt (1898-1967); tr. 2º Haarlem 21 juni 1949 Athiel Dwayne Craig, geb. Eldorado, Ill. (V.S.) 24 dec. 1927, autoverkoper, † Eugene, Oregon (V.S.) 25 juli 1989, zoon van Oliver Leroy Craig (1901-1984) en Eva May Johnson (1903-1996).
Uit dit huwelijk:
a.Yolanda Dorothy Speelman, (sinds 25 jan. 1963: Craig), geb. Haarlem 8 juli 1943, personeelsmanager Gaco Western Inc., tr. Federal Way Washington 25 sept. 1964 James Linnwood Sewell, geb. Salt Lake City, Utah 13 maart 1936, automechanicien, zoon van Samuel Sylvester Sewell (1907-1973) en Leone Elisabeth Smith (1903-1982).
Uit dit huwelijk:
A.(geadopteerd) Thomas James Sewell, geb. Walla Walla, Washington 19 aug. 1969 (als Thomas Arnold Taylor jr.)
Uit het tweede huwelijk:
b.Janet Sophia Craig, geb. Giesen (Dtsl.) 19 dec. 1949, secretaresse Arizona State University School of Music, tr. Springfield 28 dec. 1968 Lesley Ray Martin, reisleider, zoon van Foy Wallace Martin (geb. 1919) en Julia Esther Martin (geb. 1921).
Uit dit huwelijk:
A.Laura Jo Martin, geb. 26 aug. 1976.
B.Chad Rejan Martin, geb. 11 sept. 1978.
c.Lawrence Oliver Craig, geb. Frankfurt (Dtsl.) 24 okt. 1951, tr. 1° (huwelijk door echtscheiding ontbonden 29 juli 1990) ... 18 nov. 1972 Marilon Texas Person, geb. San Francisco 31 aug. 1945; tr. 2° Eugene, Oregon 2 nov. 1991 Dawn Marie Bredesen, geb. Madison, Wisconsin 14 aug. 1963, dochter van Philip Gunerius Bredesen (1941-1982) en Barbara Ann Wagner (1941-1971).
Uit dit huwelijk:
A.Jan Philip Craig, geb. 2 jan. 1994.
d.Deborah Ann Craig, eb. Milwaukee, Wisconsin (V.S.) 11 jan. 1956, tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Eugene, Oregon 31 dec. 1992 Mike McAlpin.

VIII.7Kornelis Alma, zoon van Jan Alma (VII.6), geb. Zuidwolde 22 febr. 1902, † Arnhem 10 dec. 1958, douanier, belastingambtenaar te Arnhem, tr. Midwolda 5 dec. 1928 Elizabeth Bolhuis, geb. Ruischerbrug 11 aug. 1906, † Arnhem 24 maart 1973, dochter van Tonnis Bolhuis en Grietje Bolhuis.

Jan Alma (1929-1996), Kornelis Alma (1901-1986),
Tonnis Alma (1931) en Elizabeth Bolhuis (1906-1973)
Uit dit huwelijk:
1.Jan Alma, volgt IX.7.
2.Tonnis Alma, volgt IX.8.

VIII.8Hendrik Jan Alma, zoon van Jan Alma (VII.7), geb. Haarlem 23 aug. 1918, machinezetter, † Orangeville, Ontario (Can.) 6 mei 1986, tr. Haarlem 4 aug. 1942 Wilhelmina Hendrika Victoria Heerens, geb. Haarlem 18 dec. 1920, † Toronto (Can.) 21 juni 1997, administratief assistente, dochter van Hendrikus Maria Heerens (1895-1966) en Jacoba Adriana Victoria Baars (1901-1983).

Hendrik Jan Alma (1918-1986) en
Wilhelmina Hendrika Victoria Heerens (1920-1997)
Uit dit huwelijk:
1.Marion Alma, geb. Haarlem 13 mei 1943, tr. Agincourt, Ontario (Can.) 26 sept. 1964 Gerald Aubry Coburn, geb. Perth, Ontario (Can.) 21 sept. 1939, auto-mechanicien, zoon van Howard James Coburn (1899-1960) en Catharine Moore (1907-1982).
Uit dit huwelijk:
a.Dr. Glen Andrew Coburn, geb. Ajax, Ontario (Can.) 14 dec. 1968, bioloog, universitair onderzoeker, tr. Kimberley 4 juli 1998 Suzanne Webster, geb. Toronto 20 juli 1968, stralingstherapeut.
b.Ryan Matthew Coburn, geb. Scarborough, Ontario (Can.) 18 febr. 1972, sportinstructeur, brandweerman.
c.Neil Gregory Coburn, geb. Scarborough 8 apr. 1975, administratief medewerker.
2.Sophia Victoria Alma, geb. Haarlem 21 febr. 1945, interieuradviseur, tr. 1º (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Stratford, Ontario (Can.) Robert John Posliff, geb. Stratford (Can.) 7 nov. 1939, architect, zoon van Nelson Edgar Posliff (1905-1968) en Beatrice Mary Elisabeth Drown (1910-1990); tr. 2º (huwelijk door echtscheiding ontbonden) ... 5 aug. 1988 Murray William Graham, advocaat; tr. 3º Toronto (Can.) 3 sept. 1998 Sheldon Douglas Rosen, geb. ... 23 febr. 1938, architect, projectontwikkelaar, zoon van Leo Walter Rosen (Rosenzweig) en Buching N.N.
Uit dit huwelijk:
a.Randall Nelson Posliff, geb. Toronto 26 nov. 1965, senior-medewerker Canadian Railway Office.
b.Ramon Hendrik Posliff, geb. Toronto 14 okt. 1968, duikinstructeur, kelner.
3.Theodora Francina Alma, geb. Haarlem 4 juli 1946, administratief medewerkster, tr. 1º (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Dr. Robert James Browne, geb. Woodstock, Ontario (Can.) 2 jan. 1939, hoogleraar chemie, zoon van Jonathan Lothian Browne (1901-1983) en Phyllis Winifred MacFarlane (1907-1999); tr. 2º North Vancouver 12 nov. 1983 William Mark Hinds, geb. ... 4 nov. 1953, piloot, zoon van William Robert Hinds (geb. 1919) en Lucil Avelain Hinds (geb. 1919).
Uit het eerste huwelijk:
a.Ian Robert Browne, geb. 12 nov. 1973, muzikant.
Uit het tweede huwelijk:
b.William Alexander Hinds, geb. 7 juli 1986.

IX.7Jan Alma, zoon van Kornelis Alma (VIII.7), geb. Alphen en Riel (N.-B) 27 sept. 1929, medewerker afdeling Grondzaken gemeente Amersfoort, † Nijmegen 16 nov. 1996, tr. Frederika Johanna Meijer, geb. Zutphen 29 juli 1930.
Uit dit huwelijk:
1.Elizabeth Dina Alma, geb. Nijmegen 31 okt. 1959, tr. Jürgen Reinhard Kubandt, geb. Osnabrück 23 apr. 1956.
Uit dit huwelijk:
a.Frederike Irmgard Kubandt, geb. Frankfurt am Main 20 maart 1991.
b.Maren Elisabeth Kubandt, geb. Frankfurt am Main 5 aug. 1994.
c.Jan Reinhardt Kubandt, geb. Frankfurt am Main 5 aug. 1994, tweeling met de vorige.
2.Prof.dr. Hendrikjen Antonia Alma, geb. Nijmegen 28 mei 1962, godsdienstpsycholoog, samenwonend met Eddy Frans Dimphna Aerts, geb. Geel (België) 13 apr. 1961.

IX.8Tonnis Alma, zoon van Kornelis Alma (VIII.7), geb. Maastricht 11 sept. 1931, technicus, medewerker Provinciale Gelderse Elektriciteitsmaatschappij (NUON), tr. Hoogezand-Sappemeer 1 juni 1960 Jannie Roelfina Wichertjes, geb. Borgercompagnie 10 juli 1931, † Epe 18 mei 2001, dochter van Gerhard Wichertjes, procuratiehouder, architect te Sappemeer, en Jurriena Slagter. [EPE]
Uit dit huwelijk:
1.Kornelis Gerhard Alma, geb. Wapenveld 2 okt. 1962.

B. Genealogie Wildrick Hayens

Zoals in de inleiding is gesteld, zal Bebbe Wildricks de grootvader van Bebbe Lammerts (I.), de stamvader van de familie Alma, zijn. Het is echter niet bekend of het een grootvader van vaders- of moederszijde betreft, reden waarom deze fragmentgenealogie als afzonderlijke bijlage wordt gepresenteerd. De naam van de stamvader Wildrick Hayens en het feit dat hij als koster in een kerkelijke omgeving werkzaam was, maakt het verleidelijk om een familierelatie te zoeken met de Wilricus Hayens, die in de eerste helft van de 16de eeuw pastoor te Stedum en Appingedam was. Het is niet uit te sluiten (hoewel verdere aanwijzingen ontbreken) dat Wildrick Hayens een kleinzoon via bastaardij van de gelijknamige pastoor was.

I.Wildrick Hayens, koster te Ulrum (1604), † na ca. 1615, tr. N.N.
F.A. Lewe, inv.nr. 55, Staatboek van Johan Lewe, fol. 249r (eind 1615): Noch hebben wij untfangen een hantschrifft van mr. Wildrick inholdende die somme van 22 K.g. mit soevende st. b. wat wij van dit vors. hantschrift koene krijgen, sall Sywert und sijn huisfrouw strecken tot voldoeninge van achterstallige huiren van 't rechthuis.
Item dyt boven geschreven hantschryft ys van mester Wyldryck betalt ende ys an Sywers schult ofte korten
In 1585 is Luitien Galinga nog koster te Ulrum.
In 1604 vermeld als koster. In de twintiger jaren is een zekere Jan Jansen koster en schoolmeester aldaar, die in dienst blijft tot 1667.
Uit dit huwelijk:
1.Haye Wildricks, volgt II.1.
2.Bebbe Wildricks, volgt II.2.

II.1Haye Wildricks, zoon van Wildrick Hayens (I.), geb. ca. 1585, aanvankelijk kleermaker [te Ulrum?] (ca. 1613), vervolgens schoolmeester en koster te Vierhuizen (1620-1651), schatbeurder aldaar (1627), † tussen 1651 en 17 febr. 1653, tr. 1º Anne N.N., vermeld 30 apr. 1611; tr. 2º tussen 30 apr. 1611 en 10 mei 1613, Tryntien Jansen, † na 9 juni 1653, dan wonende te Ulrum.
Ondertekening in Arch. Classis Marne, inv.nr. 8, pag. 117: 'Haeye Wildricx, scholmester tho Vierhuisen', en pag. 115: 'Haeye Wildricx'.
F.A. Lewe, inv.nr. 55, Staatboek van Johan Lewe, fol. 304r: Hayo Wildricx ghevet jaerlicx van zijn heemstede up Mey thoe huere vier dalers
Item up Meyavent 1611 heeft Anne die huysfrouwe van Haye Wildricx betaelt 10 dalers, wesende derdehalff jaer huere, up Mey 1608, 1609 ende die halve huere up Mey 1610 verschenen, sulcx dat mij noch restet 6 dalers, wesende anderhalff jaer huere up Mey 1611 verschenen.
Item den 10den Mey 1613 heeft Hayo Wildricx [vanaf hier geparafraseerd] betaald 8 daler voor 2 jaar huur. Daer thoe heeft vors. Hayo met die vrouwe die wederomme in sijn huijs woent noch betaelt 4 dalers voer een jaer huere toe geschenck. [z.j.e.d.:] de huisvrouw van Hindrick Jansens die weeldreijer up Hayo Schroers heem heeft betaald 4 daler, zijnde laatste jaar huur op Mei verschenen. Op 1 mei 1616, 6 juni 1617, 12 mei 1619 t/m 20 mei 1624 betaalt Mechtelt, vrouw van Hindrick de Wieldreijer. Op 29 jan. 1618 betaalt Hayye Wyldryckx 6 daler en nog 2 daler. Dit lijkt een achterstallige betaling, zodat Hindrick hem op het heem is opgevolgd, blijkbaar vanwege Hayes benoeming tot schoolmeester.
Hij ondertekent het classicale formulierboek als 'Haeye Wildricx'.[[Arch. Classis Marne, inv.nr. 8, pag. 115. Afgebeeld: Bottema, Naar school, 23.]]
Haye Wildricx staat in [1626?] te boek als dijkplichtige voor ½ roede dijk, waarvan 'die coster toe Vierhuisen' voorheen de dijkplichtige was[[U.B. Groningen, Hs. 267, fol. 93.]]. Haye Wildricks gebruikte verder in hetzelfde jaar 'dat iuck landes toe Menneweer dat die koester hoert', waarvoor hij 3 voeten dijk onderhoudt. Voorheen viel dit stuk dijk ten laste van 'Eebe'.[[U.B. Groningen, Hs. 267, fol. 102v.]]
Met zijn schatbeurderschap hangt waarschijnlijk samen een aantal processen dat voor de hoofdmannenkamer in de jaren 1626 en 1627 gevoerd wordt:
De hierna aan te halen vermeldingen uit de protocollen van civiele zaken van de Hoofdmannenkamer zijn voornamelijk afkomstig van Willem Doornbos, die deze protocollen doornam over de jaren 1600-1604 en 1611-1670.
H.J.K., inv.nr. 857, 22 juli 1626: 'Tuschen de wed. van Eyso Luitiens contenderende dat sij copia krijge van t gedaene setma van de redger Wilbrando Holstein de e. Haijo Wildricx tho Vierhuisen gde. daertegens verhoirt sijnde, hebben de h.h. hooftmannen de verlaringe in terminen differiert de versochte copia accordierende.'
H.J.K., inv.nr. 858, fol. 61v, 21 febr. 1627: 'Die saeke tusschen Haye Wildrix ter ener, die erntv. vr. Anna Tedema ende Albert Leo in sijn qualiteit ter ander sijden, ist ad proximam van den h.h. hoeftmannen gedifferiert.'
H.J.K., inv.nr. 858, fol. 67v, 12 maart 1627: 'Also de e.e. collatoren ende kerckvoechden tho Vierhuisen (de e. welgeleerde Albertus Leo present) versochten nominatie van mannen [naemen?] die sodane behuisinge als de wed. van zal. Eijso Lutiens tho Vierhuisen op haere kerckenlanden staen heeft nae lantrecht pristeeren mochten, hebben de h.h. hooftmannen tot opgemelte versoeck mester Geert stadtssteenmetselaer ende Claes Sijtses timmerman gecommitteert.'
H.J.K., inv.nr. 858, fol. 87v, 12 apr. 1627: 'In saeken Haijo Wildrix schatbeurder te Vierhuisen verdaeget hebbende die erntv. vr. Anna Tedema wed. Pansers ende den E. Albert Leo in sijn qualite om restitutie van 'Greuwell'[??] schattingen procedierende van het carspell Vierhuisen, soe bij Panser zall. solde zijn ontffangen ende niet weder uthgekiert; vr. Thedema offte haerent wegen niemant comparierende, hebben die h.h. hoefftmannen geordiniert dat beyde verdaegeden alhyr int gerichte solden comparieren.'
Na Hayes dood had zijn zoon Gerrit een geschil met Hayes weduwe Tryntien Jansen over de verdeling van de goederen, waarover hij in 1652 en 1653 voor de Hoofdmannenkamer procedeerde:
H.J.K. 883, fol. 129v, 17 febr. 1652: 'In saeken Gerrit Hayens tot Wehe met consorten verdaget hebbende Tryntien Jansen de wede van Haye Wildricx tot Ulrum om exhibitie van een inventaris. Ged. opponerende exceptionem litis pendentiæ te lande, hebben d'h.h. Lieutenant en hoeftmannen den ged. operlecht zijn geallegeerde litis pendentie te lande te bewysen'.
H.J.K. 883, fol. 166, 17 maart 1653: 'In saeken Gerrit Hajens tot Wehe met consorten verdaget hebbende Tryntien Jans de weed. van Haye Wildricx om over te geven een pertinente staat ende inventaris van alle soodane goederen als zijn zall. vader op zijn sterffdach nagelaten. Ged. versoekende cassatie van t'mandaet opponerende exceptionem litis pendenti\ae te lantr., blijkende acte van den 23 Decemb. 1652. D'impt. daer tegens gehoort ontkennende de litis pendentie angesien noit eenich dagement geschiet ende dat de allegeerde acte alleene hij van de blote optekeninge van eenich huisgeraad, om niet verbracht te worden, twelk geen inventaris van den samentlike nalatenschap, hebben d'h.h. lieutenant ende hooftmannen dese ingediende exceptie litis pendentiae gerejecteert.'.
H.J.K. 883, fol. 314v, 9 juni 1653: 'In saeken Gerrit Hajens met consorten contenderende tegens Tryntien Jansen om over te geven pertinente staat ende inventaris van alle soedane goederen als zijn zall. vader Haje Wildricx op syn sterffdach hadde nagelaten, soe ende als zij tselve met eede gedenckt te bekreftigen. Ged. sulkes binnen 14 dagen annemende te doen, hebben ditt lieutenant ende hooftmannen hett uytgebrachte mandaet daerop in weerden gekent.
Uit het eerste huwelijk:
1.Gerrit Hayens, geb. ca. 1605/1610, schoolmeester te Wehe (ca. 1645), † na 9 juni 1653.
2.Wildrick Hayens, chercher te Eenrum (vanaf 1646), tr. ca. nov. 1646 N.N., weduwe van de vorige chercher aldaar.
3?Wellicht: Peter Hayens, over wiens kinderen Bebbe Wildricks op 2 maart 1631 als voormond wordt genoemd, hoewel deze Peter vermoedelijk te oud is om een zoon van Haye Wildricks te zijn.

II.2Bebbe Wildricks, zoon van Wildrick Hayens (I.), geb. ca. 1585, tapper te Wehe, redger te Ulrum (1636, doch niet aangezworen), collector te Kloosterburen (tot 1641), schoolmeester te Kloosterburen (1642-1651), † na 14 sept. 1652, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1.N.N., een blind kind, vermeld 15 nov. 1650.
2.Wildrick Bebbes?, volgt III.
3.N.N. Bebbes, tr. Lambert N.N., óf Lambert Bebbes, moeder, resp. vader van Bebbe Lamberts (I.).

III.Wildrick Bebbes*, zoon van Bebbe Wildricks (II.2).
Zijn bestaan wordt aangenomen op grond van de namen van zijn vader en zijn zoon, beiden Bebbe Wildricks geheten, hoewel niet uitgesloten kan worden dat de jonge Bebbe Wildricks volledig vernoemd was naar zijn grootvader.
Kind, wellicht:
1.Bebbe Wildricks, volgt IV.

IV.Bebbe Wildricks, zoon van Wildrick Bebbes* (III.), lidmaat te Niekerk (Hunsingo) op 15 sept. 1678 en op 18 mei 1690, † vóór nov. 1692, tr. vóór 9 sept. 1677 Mentje Rypkes, lidmaat te Niekerk op 15 sept. 1678, lidmaat te Niekerk 18 mei 1690 en te Leens (met att. van Niekerk) 4 dec. 1695, dochter van Rypke Allerts; zij hertr. (vóór 4 dec. 1695) Jacob Peters, lidmaat te Leens 4 dec. 1695.
Mentje was een zuster van Coertje Rypkes, gehuwd met Jan Boyckema, uit wie de familie Beukema stamt. Hun vader Rypke Allerts, landbouwer te Vierhuizen, was een zoon van Allert Tammes en Menne, welke laatste (vóór 1639) hertrouwde met Siert Jeltes. Rypke Allerts was in eerste huwelijk (tussen 1625 en 1630) gehuwd met Coertien († vóór 1633), weduwe van Cornelis Pieters († vóór 1625) (met dank aan Richard Paping).
Uit dit huwelijk:
1.Aeltien Bebbes, ged. Niekerk 9 sept. 1677, † na 1717, tr. Leens 1701 Jan Jans, van Warfhuizen, † na 1717.
Uit dit huwelijk:
a.Douwe, ged. Leens 20 nov. 1707.
b.Bebbe Jans, ged. Leens 23 febr. 1710, wonend te Houwerzijl, tr. (afkomstig van Vliedorp) Niekerk 18 juni 1730 Geertjen Derks, van Vliedorp.
Uit dit huwelijk:
A.Derck, ged. Wehe/Zuurdijk 26 maart 1731.
B.Aaltjen, ged. Niekerk 17 mei 1733.
C.Jan, ged. Niekerk 6 maart 1735.
D.Rypke Bebbes, ged. Niekerk 13 juli 1738, † na 1808.
F.A. Torringa, inv.nr. 58: Schuldbekentenis, groot 200 car. gulden, ten laste van Rijpke Bebbes te Houwerzijl en ten bate van Roelf Eijes en Everdina Oudemans, e.l, 1808. 1 stuk.
E.Jakob Bebbes [postuum: Bos], ged. Niekerk 12 maart 1741, landbouwer te Houwerzijl, dagloner (1814), † Vliedorp 17 dec. 1814, tr. 1° Leens (ondertr. Niekerk 3 apr.) 11 apr. 1772 Grietje Klasen, van Leens, met attestatie van Niekerk; tr. 2° Niekerk 26 nov. 1775 Renske Tjaarts; tr. 3° Niekerk (ondertr. ald. 17 nov. 1792; na de derde proclamatie getrouwd) Fenje Jans, geb. Vliedorp 1766/1767, van Ulrum, daglonerse (1833), † Vliedorp 29 sept. 1833.
Uit het eerste huwelijk:
I.Geertruid, ged. Niekerk 7 maart 1773.
Uit het tweede huwelijk:
II.Anna, ged. Niekerk 12 juli 1778.
Uit het derde huwelijk:
III.Klaaske, ged. Niekerk 20 sept. 1795.
IV.Derk Jacobs, ged. Niekerk 10 maart 1799, † Vliedorp 4 juni 1808.
V.Geertje (Jacobs) Bos, geb. Houwerzijl, ged. Niekerk 22 juni 1802, † Houwerzijl 6 dec. 1858, ongehuwd.
F.Etje, geb. Houwerzijl, ged. Niekerk 12 jan. 1744.
G.Anje, geb. 1744/1745, daglonerse, † Vliedorp 1 dec. 1818 (73 jaar), ongehuwd.
c.Anje Jans, ged. Leens 28 jan. 1714, =? Anje Jans, van Zuurdijk, tr. Leens 13 jan. 1743 Boele Jacobs.
Uit dit huwelijk kinderen (geb. 1744-1760) Aaltje, Wytske, Jacob, Jan, Jan, Aaltien Arent en Harmannus.
2.Mentjen, ged. Niekerk 29 mei 1681.
3.Hilje, ged. Niekerk 27 jan. 1684, † vóór 27 dec. 1685.
4.Hilje Bebbes, ged. Niekerk 27 dec. 1685, tr. (van Leens; ondertr. Baflo okt. 1713) Peter Willems van Baflo, beiden lidmaat te Mensingeweer 19 juni 1718 met att. van Warfhuizen.
Uit dit huwelijk:
a.Grietie, ged. Mensingeweer 4 mei 1718. † vóór 30 juni 1719.
b.Grietie, ged. Mensingeweer 30 juni 1719.
c.Willem Pieters, ged. Mensingeweer 20 dec. 1722, dagloner, † Ulrum, tr. Leens 30 apr. 1757 Beetje Jans, ged. Leens 26 sept. 1739, dochter van Jan Pieters en Tryntje Wiets.
Uit dit huwelijk:
A.Hilje, ged. Leens 7 mei 1758, † Ulrum 11 jan. 1765.
B.Jantje, ged. Ulrum 22 nov. 1761.
C.Peter Willems, ged. Ulrum 29 nov. 1767, † Ulrum 18 sept. 1773 (aan de kinderpokken).
D.Sieke, ged. Ulrum 21 apr. 1771.
E.Hilje Willems, geb. Ulrum 1772/1773, † Den Andel 31 okt. 1846 (73 jaar), tr. Hornhuizen 22 nov. 1801 Eisse Derks Slager, geb. 1771, kleermaker, † Den Andel 27 juli 1848, zoon van Derk Eises en Aafke Julles.
Uit dit huwelijk:
I.Aafke Eises Slager, ged. Hornhuizen 28 febr. 1802, † Warffum 16 febr. 1868, tr. Baflo 8 sept. 1820 Ewolt Harms Wolthuis, geb. Rasquert 1787/1788, † Warffum 2 aug. 1846, zoon van Harm Ewolts Woldhuis en Martje Jans Pier.
II.Elisabet Eisses, ged. Hornhuizen 27 jan. 1805, † Den Andel 26 sept. 1808.
III.Hendrikje Eisses Slager, ged. Hornhuizen 28 febr. 1808, † Den Andel 25 sept. 1847, tr. Baflo 27 maart 1828 Klaas Hendriks Poel, geb. Tinallinge, zoon van Hendrik Klaassen Poel en Anje Abels.
d.Rypke Pieters, ged. Mensingeweer 13 maart 1726, † Ulrum 21 apr. 1780, tr. 1º Ulrum 2 mei 1751 Bieuwke Heres, van Maarslag, † Ulrum 27 maart 1752; tr. 2º Ulrum 20 dec. 1752 Martjen Jacobs, van Ulrum, † Ulrum 8 jan. 1755, tr. 3º Tryntje Wessels, geb. 1717/1718, van Aduard, † Ulrum 16 maart 1788 (70 jaar).
Uit het tweede huwelijk:
A.Hilje, ged. Ulrum 22 dec. 1754, † vóór 8 maart 1755.
B.Hilje, ged. Ulrum 8 maart 1755.
5.Courtje, ged. Niekerk 25 maart 1688.
6.Grietjen Bebbes, tr. (afkomstig van Leens) Appingedam (ondertr. ald. 1 okt., 8 okt. en 15 okt.) 29 nov. 1719 Nannink Jans van Appingedam.

Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 27 febr. 2011
Naar begin van de pagina