Vorige Kwartierstaat van Aukje Jager (1874-1970) VolgendeTerug
928 930 932 934 936 938 940 942 944 946 948 950 952 954 956 958
Sybout
Simons
Jurjen
Harings
Gerrit
Aukes
Wezel
Sybren
Gerrits
Lantinga
Ebele
Freerks
Klaas
Tjeerds
Bauke
Dirks
Pieter
Jans
Staas
Hendriks
Fokke
Dirks
Heerke
Dirks
Haye
Pieters
Sieds
Sjoerds
Koopal
929 931 933 935 937 939 941 943 945 947 949 951 953 955 957 959
Aukje
Jacobs
Geertje
Hessels
Metje
Willems
Koning
Ynskje
Sybrens
Antje
Jurres
Gertje
Annes
Froukje
Harmens
Antje
Watzes
Antje
Klazes
Sytske
Jans
Rinske
Baukes
Tietje
Oeges
Sytske
Klazes
Hoekstra
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
Symen
Sybouts
Jager
Tjitske
Jurjens
Willem
Gerrits
Wezel
Jetske
Lantinga
Lambertus
Johannes
Barsee
Hylkje
Wybrens
Roorda
Jurre
Ebeles
Hiltje
Jans
Anne
Klazes
Straatsma
Gelbrich
Baukes
Jan
Pieters
Antje
Stases
Jan
Fokkes
Miedema
Antje
Heerkes
Pieter
Hayes
Miedema
Aukje
Siedzes
Koopal
trekschipper, later metselaar schoolmeester
en organist
te Dongjum
beeld- en steenhouwer schoenmaker landbouwer arbeider landbouwer te
Minnertsga
kooltjer te
Jelsum, Boksum,
Tzum en Boer
* 1750/1
† 19-2-1822
Franeker
~ 7-10-1753
Franeker
† 11-6-1819
Franeker
~ 31-8-1766
Franeker
† 30-1-1829
Wonseradeel
~ 16-11-1766
Franeker
† 16-8-1820
Wonseradeel
van Franeker van Franeker * 25-7-1731
Parrega
van Kornwerd ~ 22-5-1757
Ginnum
† 25-10-1825
Minnertsga
* 4-6-1759
Wanswerd
† Minnertsga 25 juli 1824
† april 1799 † na 1816 * 7-8-1735
Ried
† 23-5-1804
Minnertsga
~ 4-1-1761
Minnertsga
* 4-4-1763
Lekkum
† 19-3-1840
Boer
* 7-1-1768
Jelsum
† 28-1-1827
Tzum
× 14-4-1776 × Dongjum 17-8-1788 × Franeker 11-9-1776 × Kornwerd 18-5-1766 × Wanswerd 12-12-1779 × Miedum 10-6-1787
232 233 234 235 236 237 238 239
Sybout Symons
Jager
Ynskje Willems
Wezel
Johannes Lambertus/ Lammerts Barsee/Barsι Akke
Jurres
Klaas Annes
Straatsma
Antje Jans
Miedema
Dirk Jans
Miedema
Tietje Pieters
Miedema
metselaar, timmerman timmerman kooltjer
* Franeker 26-2-1785
† Franeker 14-1-1824
~ Dongjum 28-8-1789
† Franeker 15-10-1842
* 1779/80
~ Pingjum 31-5-1810
† Franeker 24-2-1827
* Pingjum 19-2-1779
† Franeker 19-2-1827
* Janum 6-9-1787
† (Barradeel) 5-5-1846
* Minnertsga 10-7-1791 * Minnertsga 13-4-1788
† (Franekeradeel)
25-12-1863
* Boksum 30-7-1790
† (Franekeradeel) 16-2-1851
× Lollum 13-5-1804 × Barradeel, mairie Minnertsga 19-5-1816 × Franekeradeel, mairie Tzum 15-12-1816
116 117 118 119
Auke Sybouts Jager Hylkje Johannes Berzee /Barsee Anne Klazes Straatsma Aukje Dirks Miedema
* Franeker 20-7-1820
† Franeker 8-5-1882
* Franeker 11-12-1818
† Franeker 1-6-1900
* (Barradeel) 4-5-1821
† (Barradeel) 14-10-1850
* (Franekeradeel) 22-4-1824
† Franeker 28-8-1893
× Franekeradeel 11-5-1844
58 59
Sybout Jager Tietje Straatsma
* Franeker 3-3-1847, † Franeker 16-1-1929 * Minnertsga (12)-8-1850, † Franeker 25-10-1917
× Franeker 12-5-1872
29
AUKJE JAGER
* Franeker 14-2-1874, † Bergen (NH) 23-1-1970
× Franeker 15-4-1897 Jakob Nijdam, aannemer, * Franeker 4-10-1871, † Franeker 16-2-1915, zoon van Jelle Siedzes Nijdam en Maria Heijer
Home