Vorige Kwartierstaat van Fokje Sleefstra (1867-1934) VolgendeTerug
992 994 996 998 1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022
Jan
Symons
Gerrit
Teunis
van de Velde
Johannes
van
Gorkum
Reiner
Hettes
Wiarda
Sybe
Sjoerds
Pieter
Epkes
Epkema
Jorrit
Wopkes
Sybe
Rinses
Klaas
Jacobs
Rollema
993 995 997 999 1001 1003 1005 1007 1009 1011 1013 1015 1017 1019 1021 1023
Antje
Aukes
Antje
Ruurds
Ynske
Hylcama
Tryntje
Antonides
Meinou
Cornelis
Tryntje
Franses
Antie
Wybes
Joukje
Alberts
Sjoukje
Gabes
496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
Symen
Jans
Draitsma
Marijke
Gerrits
van der
Velde
Tjeerd
Gerrits
Antje
Jans/
Andries
Hendrik
van
Gorkum
Geeske
Reins
Wiarda
Cornelis
Sybes
Leegsma
Aukje
Pieters
Epkema
Yde
Jacobs
Geeske
Jans
Wiebe
Jorrits
Tetje
Michiels
Teunis
Sytses
Harmentje
Jans
Albert
Sybes
Fokje
Klazes
wolkammersgezel
te Franeker
landbouwer
te Baard
organist,
schoolmeester, dorprechter, gezworen klerk
koopman en
landbouwer te
Wirdum
kleermaker te
Tzummarum
~ 8-6-1719
Franeker
van Franeker van Baard
† na 1777
van Hennaard ~ 6-12-1750
Idaard
† 1827
van
Oosterwierum
* febr. 1743
Grouw
† 27-11-1823
Wirdum (F)
~ 13-4-1748
Wirdum (F)
† vσσr 1823
van Minnertsga
† na 1766
van Dronrijp
† vσσr 1766
van Weidum
† 1754
van Dronrijp ~ 4-11-1714
Tzummarum
× Franeker 19-2-1746 × Baard 29-4-1753 × Grouw 26-3-1775 × Wirdum (F) 8-4-1767 × Minnertsga 14-7-1748 × Tzummarum 24-9-1749
248 249 250 251 252 253 254 255
Willem Symens
Sleef
Jeltje Tjeerds
Swart
Johannes
van Gorkum
Berber Cornelis
Leegsma
Jacob Ydes
Tamminga
Antje
Wybes
Rinze Theunis
Ringma
Joukje
Alberts
metselaarsknecht kantoorbediende;
tr. 2° Gerritje Eigelaar
tolman en landbouwer kleermaker
~ Franeker 19-9-1762
† Franeker 6-3-1827
* Winsum (F) ca. 1759
† Franeker 11-12-1832
* Grouw 3-3-1776
† Franeker 1-7-1842
* Wirdum (F) 25-3-1778
† Franeker 5-2-1830
* Sint Jacobiparochie
20-8-1750
† Boer 31-12-1813
van Franeker ~ Tzummarum 24-9-1752
† na 1819
* Tzummarum 4-4-1761
† na 1819
× Wirdum (F) 3-6-1798 × Zweins 24-5-1779 × Tzummarum 14-9-1783
124 125 126 127
Dirk Willems Sleefstra/Sleef Geeske Johannes van Gorkum Wybe Jacobs Tamminga Fokje Rinzes Ringma
schoenmakersknecht landbouwer
* Franeker 2-7-1799
† Franeker 30-3-1855
* Wirdum (F) 17-8-1800
† Franeker 6-11-1848
* Peins 14-5-1795 * Tzummarum 3-5-1789
† (Barradeel) 16-3-1870
× Franeker 19-5-1822 × Franekeradeel 18-3-1819
62 63
Cornelis Sleefstra Antje Tamminga
* Franeker 12-1-1838, † Franeker 25-7-1906 * Franeker 21-6-1829, † Franeker 9-9-1893
× Franeker 21-5-1865
31
FOKJE SLEEFSTRA
* Franeker 20-1-1867, † Franeker 28-2-1934
× Franeker 28-2-1934 Hendrik Hofstra, winkelier te Franeker, * Franeker 11-1-1868, zoon van Lammert Lammerts Hofstra en Hinke Pieters Dijkstra
Home